Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 12,69 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : PDF

sans DRM

Partagez cette publication

Du même publieur

Pour en finir avec les MAUX DE TÊTE
André Bellavance,MD.PhD.FRCP(C) Neurologue
Pour en finir avec les MAUX DE TÊTEUn guide pour les reconnaître et les traiter
Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives nationales du Québec et Bibliothèque et Archives Canada
BÉààçÉ, A  Pôû É fiî àÉç Éŝ àû É êÉ : û ûîÉ ôû Éŝ ÉçôàïÉ É Éŝ àîÉ  (CôÉçîô Sà îÉ-êÉ)  ISBN 978-2-923860-77-0 ISBN (PDF) 978-2-923860-78-7  1. CàÉ. 2. CàÉ - TàîÉÉ. I. TîÉ. II. CôÉçîô: CôÉçîô Sà îÉ-êÉ.  RC392.B44 2012 616.8’491 C2011-942857-1
Pôû ’àîÉ â à àîŝàîô É ŝô ôàÉ îôîà, ’îÉû ÉÉçîÉ à Sôçî É DÉôÉÉ Éŝ EÉîŝÉŝ CûûÉÉŝ (SODEC), É PôàÉ É çî ’îÔ ôû ’îîô É îÉŝ - Éŝîô SODEC àîŝî ûÉ É CôŝÉî Éŝ Aŝ û Cààà.
MàçÉ BôûÉ ÈîÉû 60, çÉî û Mô-Màîôû, Sàî-SàûÉû (QûÉç) Cààà J0R 1R7 TôÉ : 450 744-1236 marcel@marcelbroquet.com • www.marcelbroquet.com
CôçÉîô àîûÉ É îŝÉ É àÉŝ : OîîÉ LàŝŝÉ CôûÉûÉ : çôçÉîô RôÉ BÉÉ-IŝÉ
Dîŝîûîô : MÉŝŝàÉîÉŝ ADP* 2315, ûÉ É à PôîçÉ LôûÉûî, QûÉç J4G 1G4 Tél. : 450 640-1237 • Téléc. : 450 674-6237 • www.messageries-adp.com * fiîàÉ û GôûÉ SôîÉŝ Iç. FîîàÉ û GôûÉ LîÉ QûÉÉçô MÉîà îç.
Dîŝîûîô ôû à FàçÉ : DNM Dîŝîûîô û NôûÉàû MôÉ 30, ûÉ Gày-Lûŝŝàç, 75005, Pàîŝ Tél. : 01 42 54 50 24 • Fax : 01 43 54 39 15 LîàîîÉ û QûÉç 30, ûÉ Gày-Lûŝŝàç, 75005, Pàîŝ T. : 01 43 54 49 02 www.librairieduquebec.fr
Dîffûŝîô – Pôôîô : .îà@ôÉî3àîàçÉ.çô]
Dîŝîûîô ôû É BÉÉû : SDL Là CààÉÉ S.A. RûÉ û P-àû-OîÉŝ, 303 B-1130 BûÉÉŝ T. : +32 (0) 2 240 93 00 info@sdlcaravelle.comwww.sdlcaravelle.com
DÔ à : 1É îÉŝÉ 2012 BîîôèûÉ É AçîÉŝ àîôàÉŝ û QûÉç BîîôèûÉ É AçîÉŝ àîôàÉŝ Cààà BîîôèûÉ àîôàÉ É FàçÉ
© MàçÉ BôûÉ ÈîÉû, 2012 Tôûŝ ôîŝ É Éôûçîô, ’àààîô É É àûçîô îÉîŝ ŝàŝ ’àççô É ’àûÉû É É ’îÉû.
Dîŝîûîô ôû à SûîŝŝÉ : Dîffûŝîô Tàŝà SA CàŝÉ ôŝàÉ 3625 CH-1211 GÉèÉ 3 T. : 41 22 342 77 40 Fà : 41 22 343 46 46 àŝà@îffûŝîô.ç
Table des matières
Aà-ôôŝ .....................................................................................................007
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV.
Iôûçîô .......................................................................................... Là ôûÉû .............................................................................................. Sûô Éŝ îffÉŝ yÉŝ É àû É êÉ ..................................... Là îàîÉ ............................................................................................ CàÉ àŝçûàîÉ É Hôô ......................................................... Màû É êÉ ’ôîîÉ çÉîçàÉ ........................................................ Màû É êÉ ’ôîîÉ îçàÉÉûŝÉ ......................................... Màû É êÉ ôŝ-àûàîûÉŝ ........................................................ Màû É êÉ àŝŝôçîŝ â ûÉ ŝîô ôûîÉ û çÉÉàû .............. Maux de tête dorigine infectieuse ou inflammatoire................... LÉŝ àîÉŝ çáîÉÉŝ .................................................................... Màû É êÉ ’ôîîÉ àŝçûàîÉ çàÉ ..................................... Maux de tête chez les enfants et les adolescents............................. Màû É êÉ çÉŝŝîà ûÉ çôŝûàîô ûÉÉ ...................... Côçûŝîô .............................................................................................
009 013 019 025 049 055 069 073 077 081 085 089 093 097 101
BîîôàîÉ .................................................................................................... 103 SîÉŝ îÉÉ ’îê .................................................................................... 108
5
Avant-propos
’çîŝ çÉ îÉ ’àô ôû ôûŝ Éŝ àîÉŝ ûîŝ ôû ôûÉŝ Éŝ J ÉŝôÉŝ ûî ŝôûffÉ É àû É êÉ, ŝôî ûŝ É 50 % É à ôûàîô. LÉŝ àû É êÉ ÉŝÉÉ û îôà ôèÉ à la fois personnel, émotionnel, relationnel et économique pour Éŝ ÉŝôÉŝ ûî É ŝôûffÉ É ôû Éû ÉôûàÉ. I Éŝ â ô ŝÉŝ îôîà ûÉ çÉ ŝÉÉ É à ôûàîô ûîŝŝÉ àôî àççèŝ â ûÉ ôçûÉàîô ŝîÉ, çàîÉ ûî ÉÉ É ÉçôàïÉ É yÉ É à É êÉ ûî à ôûÉÉ É É É àîÉ àûàÉÉ et ce, dans un langage facile à comprendre.
U ôÉ îÉŝŝîôà É ôûûîŝ ŝû Éŝ àû É êÉ É à îàîÉ ô  ûîŝ àû çôûŝ Éŝ àÉŝ à ûŝîÉûŝ àûÉûŝ ŝçîàîŝÉŝ É àû É êÉ. Càçû ààî ŝÉŝ îÉŝ. Màîŝ à ûà àîŝŝàî É çÔ çÉàîŝ àŝÉçŝ Éŝ àû É êÉ ôû ŝÉ çôçÉÉ ŝû à ôîÉ Éîûà çÉÉ ôûÉû â à êÉ, É àôà ûÉ àôçÉ ô ŝçîÉîfiûÉ ôû É çôû Éŝ ôÉŝ.
7
P O U R E N F I N I R AV E C L E S M AU X D E T Ê T E
Mô îÉŝîô Éŝ É ŝÉÉ Éŝ àû É êÉ ŝôûŝ û ôûÉàû jôû, É àà Éŝ îffÉŝ ŝyÔÉŝ ûî Éŝ çààç-îŝÉ ôû àîÉ â û àîÉÉ àûà. LÉŝ àŝ àïÉŝ É à çàŝŝîfiçàîô Éŝ àû É êÉ, ŝôî Éŝ ÉÉŝ û çôî É çàŝŝîfiçàîô É ’International Headache Society,font de àŝ Éffôŝ ôû àîÉ â çîÉ É çàŝŝîfiÉ Éŝ îffÉŝ yÉŝ É àû É êÉ, àîŝ à çàŝŝîfiçàîô ûî É ŝûÉ, É ûŝ ’êÉ èŝ çôÉÉ, ÉÉûÉ îffiçîÉÉ ûîîŝàÉ àŝ à àîûÉ É ôûŝ Éŝ jôûŝ.
Aôŝ ôûŝ ôûŝ Éôŝ â à àçÉ û àîÉ, â ôÉ àçÉ, â ôûŝ ûî ôûŝ çîÉZ ôŝ ŝyÔÉŝ ôŝûÉ ôûŝ àÉZ û à É êÉ É ûî ŝîÉZ àà ôû ôûÉ ûÉ ŝôûîô ÉffiçàçÉ â ôÉ ôèÉ. Màîŝ àà ôû, Éôûôŝ û Éû àŝ ’îŝôîÉ àfi É îÉû ŝîûÉ Éŝ àû É êÉ àŝ Éû çôÉÉ àçûÉ É àôôŝ îèÉÉ É çôçÉ É à ôûÉû ûî ŝôûŝ-É ôûÉ ôÉ àçÉ. Cà ç’Éŝ à ôûÉû ûî ôûŝ àèÉ â çôŝûÉ àû à.
BôÉ ÉçûÉ.
André Bellavance, md. phd. frcp(c) Neurologue
8
P O U R E N F I N I R AV E C L E S M AU X D E T Ê T E
I. Introduction
Éŝ àû É êÉ àffÉçÉ Éŝ ûàîŝ Éûîŝ à ûî Éŝ Éŝ. L LÉŝ SûîÉŝ, ûŝ É 3 000 àŝ àà Jŝûŝ-Cîŝ, çîàîÉ jâ ûÉ àffÉçîô ûî ÉŝŝÉÉ â ûÉ îàîÉ àÉç àûà. DÉûîŝ çÉÉ ôûÉ, â àÉŝ Éŝ áÉŝ, ôÉû ô  çÉû ûî ô çî îffÉŝ yÉŝ É àû É êÉ É É àîÉÉŝ.
LEs ÉgyptiEns Vôîçî çôÉ ô àîàî Éŝ îàîÉŝ É ÈyÉ, û Éŝ Éŝ ààôŝ : ô àÇàî ŝû à êÉ û îàîÉû ûÉ ŝàûÉÉ É ÉÉ çûîÉ É-ŝÉà û çôçôîÉ, û’ô ààçàî â ’àîÉ ’ûÉ çàÉ É àîÉ ŝû àûÉÉ àîÉ îŝçîÉŝ Éŝ îçààîôŝ.
Bôôûŝ, J.,e Magical Texts of Papyrus Leiden 1348. LÉîÉ : EJ Bî, 1971
9
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin