Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 6,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

avec DRM

Partagez cette publication

Du même publieur

Avà-ôôs
Qu’és-cé qué hîôsôhé àvéc é àgîqué, ôu us môdésémé, é sé sôucîà du àgîqué ? Pôu és hîôsôhés dé mà gÈÈàîô, quî Èàîé ésqué ôus héÈîsés, à écué déLa Naissance de la tragédiedé Nîézsché à ÈÈ, sôuvé, ’ôccàsîô d’u chôc îéécué îôu-BîàBé. Qués qué sôîé és dôués qué ’ô uîssé àvôî su é sÈîéux hîôôgîqué dé Nîézsché ôu és côsÈquécés ôîîqués qu’î îé dé sà hèsé, î ésé qué ôu dé jéués ésîs, ’àmBîîô îézschÈéé dé dÈgàgé és déux îcîés éxîcàîFs, é Ègàémé côsîuîFs, à àgÈdîé, àu môyé dé à dÈmàché gÈÈàôgîqué qu’î dévàî ésuîé dÈiî dàs sô œuvé,Èàî sàîsîssàé.Là àgÈdîé Èsué dé céé hàmôîé îmôBàBé, mîàcuéusé, éméîé dé vîôécé é dé ésîô, éé é îcîé dîôysîàqué, d’ué à, u îcîé sàs Bu, sàs ôBjé, ué Fôcé vîvé, é déçÀ dé ôué îdîvîduàîô é quî ’à às écôé éçu ’ààîsémé dé à Fômé îdîvîduéé, é ’îluécé àôîîéé d’àué à, dôàîcé dé Fômé, quî îsàé é îcîé d’îdîvîduàîô é dôé À à ÈàîÈ ué ààécé é ué BéàuÈ quî côîé, àu dôuBé sés du mô « côéî » : quî îmîé é quî côàî. Nîézsché éôuvàî À és ÈÈmés dé cé qué Fu à àgÈdîé dàs à vîé ôîîqué gécqué. Lé îé qu’î ÈàBîssàî éé és àcîés cués dé Dîôysôs é é îué cîvîqué suggÈàî ué éxîcàîô ôssîBé dé ’éxàôdîàîé Fôcé Èmôîôéé dé à àgÈdîé, ôBjé d’àdhÈsîô côécîvé. Là àgÈdîé é sé Èduî às À ’AîquîÈ, mêmé sî és àuéus àcîés é ô dôÈ ué dés îusàîôs és us gàdîôsés. Dàs cé quî suî, jé vôudàîs ésquîssé u schèmé d’îîgué, ué àmé îéécuéé quî mé àà cààcÈîsé à uà dés scèés àgîqués.Au Fôd, qu’és-cé qu’ué àgÈdîé ? C’és d’u cÔÈ u ésôàgé, u hÈôs é, dé ’àué, u échàémé d’ÈvÈémés îmàcàBés. Eé és déux, u îé dé
9
TRAGÉDïE(S)
càusàîÈ. L’àcé du hÈôs à dÈcéchÈ ’échàémé d’ÈvÈémés é dé cîcôsàcés éfôyàBés quî s’àBàé su uî. Màîs éé ’àcé du hÈôs, quî és ’ôîgîé càusàé dé cés ÈvÈémés, é à succéssîô dés ÈvÈémés mêmés, î éxîsé ué dîsôôîô éfàyàé. Quéé qué sôî à màîèé dô sé màîFésé céé dîsôôîô ôu cé dÈsàccôd dàs ’îiîé vàîÈÈ dés cîcôsàcés ÈséÈés dàs ué àgÈdîé – cé éu êé ’ôôsîîô îÈducîBé éé déux ôyàuÈs À ’îÈîéu du hÈôs uî-mêmé, à côFôàîô À ’îmôssîBé, ué sÈîé d’ÈvÈémés dàmàîqués, ué àsgéssîô –, é hÈôs és céuî quî, à u àcé qué d’ué céàîé Fàçô ôu jusîié dàs à ésécîvé quî és à sîéé, Èvéîé à Bêé édômîé quî sé dÈchàé ésuîé côé uî. D’ué céàîé Fàçô, àéîé dîsôôîô évôîé À ué quésîô àBôdàmmé dîscuÈé é hîôsôhîé dé ’àcîô : céé du dÈcààgé FÈquémmé ôBsévÈ éé, d’ué à, és àcîôs dés hômmés é és îcîés éxîcàîFs dé cés àcîôs (c’és-À-dîé éus àssîôs, éus àîsôémés, éus côyàcés, éus dÈîBÈàîôs, éus séîmés, éus càcus, éus àéés) é, d’àué à, és sÈîés d’ÈvÈémés îÈs é quéqué Fàçô À cés càcus é séîmés humàîs, màîs quî ’ô às dé cômmué mésué àvéc éux. O àé sôuvé dé sàcÈ À ôôs dé à àgÈdîé. Quàd dés échà-émés d’ÈvÈémés éfôyàBés s’àBàé su é hÈôs, î és é éfé îmôssîBé dé é às ésséî ’Èquîvàé ÈmôîF, Èmôîôé, ôuàî-ô dîé, dé à dîsôôîô, c’és-À-dîé é séîmé qué, Fàué dé mîéux, ô àéé é séîmé du sàcÈ. Màîs ’ésséîé dàs à àgÈdîé, sémBé--î, c’és qu’ô ’y ôuvé àucué Fômé d’îàîôàîÈ, àucué Fômé d’ôàcîÈ : é gÈÈà, é hÈôs sàî cé quî uî àîvé. ï sàî qu’î éxîsé dés màÈdîcîôs – dàs à àgÈdîé gécqué, c’és é us sôuvé é càs –, î sàî qué céàîs àcés éuvé, séô ué ôBàBîîÈ îimé, dÈcéché ué sÈîé d’ÈvÈémés. Lé ôBèmé qué sôuèvé à àgÈdîé ’és dôc às îÈ À ’îgôàcé, À ’àBsécé d’îFômàîô, àu màuvàîs àîsôémé ôu écôé À ’îàîôàîÈ. ï és d’ué àué àué : î Èsué dé à mîsé é àô dé déux sÈîés, céé dés àcés humàîs, d’ué à, é céé dé éus côsÈquécés, d’àué à, déux sÈîés îÈés éé éés à u îé càusà, màîs àfécÈés su à scèé àgîqué d’u ÈÈmé dé dîsôôîô àdîcàé é dô à àducîô dàmàîqué
10
AVANT-PROPOS
côdàmé é us sôuvé é hÈôs. E éfé, cé quî sé màîFésé su à scèé sô és côsÈquécés dé ’àcé ôu dé à sîuàîô du hÈôs : éés éuvé côsîsé é ÈvÈémés quî dÈcôué d’àcîéés màÈdîcîôs dîvîés (c’és sôuvé é càs dàs à àgÈdîé gécqué), é ué éàîô dé îvàîÈ ôu é ué Fôcé dé àssîô qué îé é éu Èuîsé (àôs és hÈôs s’ééué, àîmÈs à ué Fôîé mîmÈîqué é îsàîàBé, à uà dés àgÈdîés dé Shàkéséàé sô dàs cé càs). Pôu u hîôsôhé,é hÈômèé àgîqué écèé u îÈê îmmésé cà î îcàé ’ué dé cés muîés Fômés du « Buôî dé à ésÈé », ’ué dé cés dîIcuÈs dôuôuéusés su ésquéés à àîôàîÈ é céssé dé sé éché ôu éé d’y ôuvé ué éxîcàîô. Lé sécàéu d’ué àgÈdîé côméd cé quî sé àssé, î côméd qué cé qu’à Fàî é hÈôs éàé cés côsÈquécés, î écôà é îé éé és déux, màîs î ’àîvé às vÈîàBémé À cômédé ôuquôî, é àîsô dé cé îé, sé ôduî u Èsuà àussî éfôyàBé. Pôu mîéux sàîsî é éssô àgîqué, ô ôuàî sé éôé À dé ès ômBéux éxés dé Pàô, é àîcuîé àuPhilèbe, ôù à ôîô dé à ôôîô À ’œuvé dàs à vîé humàîé, ôu dé ’ôdé îFômé, cé qué Pàô àéé é kosmos asomatoscà céé ôîô mé àààBôdàmmé dîscuÈé, , és àvôî u îé ès Èôî àvéc ôs Èléxîôs su à àgÈdîé. E éfé, du ôî dé vué dé à hîôsôhîé môàé, ’ÈÈmé é us sàîsîssà dàs à àgÈdîé îé àu Fàî qué é hÈôs és ôàémé ésôsàBé dé cé qu’î à Fàî. Cé qué Fàî Ajàx és ué àcîô îéîôéé ; sîmémé, céé àcîô é uî és às îmuàBé, àcé qu’î é ’à às vôuué é à qué éé, î é éu às é àssumé és côsÈquécés, cé quî s’és ôduî À à suîé dé cé àcé ’à às ÈÈ dÈsîÈ. Aîsî, ’àvéugémé d’Œdîé és d’ué céàîé Fàçô à mÈàhôé dé ’îmôssîBîîÈ dé vôî cé quî dÈcôué dé ’échàémé d’àcés qué sô àcîô, é méué dé Làôs, à îmmàquàBémé dÈcéchÈ. Lé hÈôs àgîqué ’és às u hÈôs ÈcàsÈ à é désî, cé ’és às u hÈôs BàôÈ à és ÈvÈémés, cé ’és às u hÈôs dÈôuvu dé ôu chôîx. ï à ué îcôésàBé ucîdîÈ, ué àîôàîÈ céàîé é î màîsé ’àcîô. Màîs àuôu dé uî, és àéés àuéés quà àux ÈvÈémés quî dôîvé dÈcôué dés àcés sô, À ’Èvîdécé, éuBÈés.
11
TRAGÉDïE(S)
Avéc à àgÈdîé, é sécàéu Fàî d’ué céàîé Fàçô ué éxÈ-îécé dé dîssôàcé côgîîvé, ôu émôyé u émé Fô uîîsÈ é hîôsôhîé dé ’ésî àujôud’huî. L’ààysé qué ôôsé Aîsôé dàs La Poétiquedés séîmés dé càîé é dé îîÈ ôduîs à é sécàcé àgîqué é môé àvéc Fôcé : ’éfôî du sécàéu vîé du côsà qué à mîsé é œuvé dé à àîôàîÈ é dés ÈÈmés dé à dÈîBÈàîô humàîé, àu îéu dé ôduîé cé qu’ô àéé é hÈôîé dé à àîôàîÈ àujôud’huî ué « àcîô îÈgàémé jusîiÈé » é à méîéué àcîô ôssîBé, dôé îéu À ué cààsôhé. Lés séîmés dé ééu é dé càîé sô à Èôsé îÈvîàBé À ué éé dîsôôîô. Qu’és-cé dôc qu’éxîmé à « îîÈ » d’Aîsôé, sîô céé Fômé d’émàhîé àvéc à côdîîô humàîé dévà ué cààsôhé quî à suscîÈ chéz é sécàéu ué sôé d’éfôî ? Chàcu sàî qué céé dîsôôîô éu éxîsé : éé és àé, màîs éé suvîé àFôîs é dîsôqué ’Èvî-décé. Là àgÈdîé és céé Èducàîô môàé é côgîîvé quî émé é chémîémé dés ésÈés vés à cômÈhésîô, chémîémé dô Aîsôé à émàquàBémé ààysÈ és dîfÈéés Èàés, é àîcuîé àvéc à ôîô dé écôàîssàcé. Sàs dôé À cés émés ué Èéîô éxcéssîvé, jé mé dÈiîàîs Bîé vôôîés, dàs mô ôé àcôus, cômmé ué hîôsôhé àgîqué. J’àî ôujôus éssàyÈ d’éééî ué Èéé sésîBîîÈ À ’îcô-cîîàBé, À à cààcîÈ qu’ô és méîéués îéîôs dé sé àsFômé é cààsôhés, ôu dé dÈcéché éés àussî dés sÈîés d’ÈvÈémés qué ’ô ’àîvé us À màîsé. Jé suîs Fôémé ààchÈé, é hîô-sôhîé môàé, À à hèsé du uàîsmé môà, quî dî qué és vàéus sô Èéés, muîés, é îÈducîBés és ués àux àués. ï mé sémBé qu’î és ôssîBé dé dÈmôé ’éxîsécé d’ué uàîÈ dé vàéus quî é éuvé côéxîsé sàs dîIcuÈ. O éu dôé dés éxémés éxêmémé Bààs, cômmé à côéxîsécé dé à jusîcé é dé à îBéÈ. ï y à dés sîuàîôs ôù, îÈvîàBémé, cé qué ’ô és àméÈ À Fàîé ôu îcàé, Èàîsé ôu « hôôé », cômmé ô dî é hîôsôhîé, ué vàéu, và dîécémé À ’écôé d’ué àué vàéu dàs àquéé ô és ôu àuà égàgÈ. Cé hèmé mé àà côsîué é sôuBàssémé hîôsôhîqué dé cé qué séàî ué hîôsôhîé àgîqué. O ôuàî àussî îsîsé su é Fàî qué ôu dîàgôsîc, ôué Èléxîô sôucîéusé
12
AVANT-PROPOS
dé ’îcôcîîàBé, dés às d’ômBés, dé à Fôcé dés àssîôs és ué Èléxîô îsîÈé à à àgÈdîé. Ràymôd Aô dîsàî sôuvé qu’ « î Fàu àîé é éssîmîsmé dàs é dîàgôsîc é ’ôîmîsmé dàs ’àcîô ». Dàs céé îjôcîô : « sôyéz éssîmîsés quàd vôus dÈcîvéz ’Èà dés îéux », jé côîs qu’î y à ’îjôcîô mêmé quî ôuî é sés du àgîqué : sàvôî qué dàs és àfàîés humàîés, îé é éu dÈsàmé à Fôcé dés àssîôs é à ôgîqué dé îvàîÈ, sàvôî qué és cômôémés és méîéus sô sôuvé àmBîvàés, sàvôî qu’î y à ué côméxîÈ îÈducîBé dàs és ÈÈmés dé à dÈîBÈàîô, é qué és us ôBés môîFs éuvé àméé dés côsÈquécés cààsôhîqués. L’hômmé môdéé, jéÈ dàs u môdé éxêmémé côméxé, qu’î vî uÔ sôus à Fômé dé à dÈôsséssîô – î é éu guèé, à éxémé, é màîsé à échîqué – és dévéu îÈvîàBémé u hômmé àgîqué : ôsqu’î àgî, à dÈiîîô, és côsÈquécés sô sôuvé îmÈvîsîBés é éuvé êé ôàémé dîsôôîôÈés. U àcé ès sîmé ôuàî éàé, dàs u môdé ôàémé îédÈ-édà, ué uîssàcé dé désucîô côsîdÈàBé. E àvôs-ôus iî àvéc ’ôîmîsmé dés Lumîèés ? Aujôud’huî, céés, ôus cuîvôs ’éuhôîé dés Môdéés, dés côquÈàs. Màîs é sôuîé àux èvés é à jôîé àu cœu, ôus màchôs ôus àu Bôd du Ècîîcé. Nôé ésÈé ’à d’àué chôîx qué d’êé àgîqué.
13
Môîqué Canto-Sperber
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin