Cette publication est uniquement disponible à l'achat
Lire un extrait Achetez pour : 17,99 €

Téléchargement

Format(s) : EPUB

sans DRM

Publications similaires

La fugueuse

de guy-saint-jean-editeur

Le Mouvement naturel des choses

de editions-du-septentrion

La maison habitée

de editions-david

Vous aimerez aussi

Gouverneurs de la rosée

de memoire-d-encrier

Uashtessiu Lumière d'automne

de memoire-d-encrier

Femmes rapaillées

de memoire-d-encrier

suivant
ColleCtion Chronique
B o n j o u r voisine
sous la direction de Marie Hélène Poitras
Extrait de la publication
Bonjour voisine
Collectif Haïti - Québec
MîŝÉ É àÉ: VîîîÉ TûçôÉ MàûÉÉ É çôûÉûÉ : ÈîÉÉ BîÉÉû PôôàîÉŝ : Jôŝû Azô É D à :  îÉŝÉ  © Èîîôŝ MôîÉ ’ÉçîÉ
CààôàÉ àà ûîçàîô É BîîôûÉ É AçîÉŝ àîôàÉŝ û QûÉç É BîîôûÉ É AçîÉŝ Cààà VÉÉÉ îçîàÉ àû îÉ :  Bôôû ôîŝîÉ  (CôÉçîô CôîûÉ)  ISBN 97--97-9-6(Papier)  ISBN978-2-89712-099-3 (PDF) ISBN978-2-89712-100-6 (ePub) . Hàî - AôôîÉŝ. I. Pôîàŝ, MàîÉ HÉ, 97- . II. CôÉçîô : CôÉçîô CôîûÉ.
PQ.HB66  .'79 C-967-X
Nôûŝ Éçôàîŝŝôŝ ’àîÉ fiàçîÉ û GôûÉÉÉ û Cààà à ’ÉÉîŝÉ û CôŝÉî Éŝ Aŝ û Cààà É û Fôŝ û îÉ û Cààà ôû ôŝ àçîîŝ ’îîô.
Nôûŝ Éçôàîŝŝôŝ àÉÉ ’àîÉ fiàçîÉ û GôûÉÉÉ û QûÉç à É PôàÉ É çî ’î ôû ’îîô É îÉŝ, GÉŝîô SôÉç.
MôîÉ ’ÉçîÉ  6, ûÉ BàÉ, ûÉàû   Môà, QûÉç,  HS H9  T. : () 99-9  Tç. : () 9-97  îô@ÉôîÉÉçîÉ.çô  www.ÉôîÉÉçîÉ.çô
Réalisation du fichier PDF : Éditions Prise de parole
Bonjour voisine
Collectif Haïti - Québec
Sôûŝ à îÉçîô É MàîÉ HÉ Pôîàŝ
CôîûÉ
Extrait de la publication
Dans la même collection :
Les années 80 dans ma vieille Ford, Dà LàÉîÉ Mémoire de guerrier. La vie de Peteris Zalums, MîçÉ PûÉàû Mémoires de la décolonisation, Màx H. DôŝîîÉ Cartes postales d’Asie, MàîÉ-JûîÉ Gàô Une journée haïtienne, ôàŝ SÉà, î. Duvalier. La face cachée de Papa Doc, JÉà Fôîà Aimititau ! Parlons-nous !, LàûÉ Môàî, î. L’aveugle aux mille destins, JôÉ JàçkTout bouge autour de moi, Dà LàÉîÉ Uashtessiu / Lumière d’automne, JÉà Dŝ É Rîà MÉŝôkôŝô Rapjazz. Journal d’un paria, FàkîÉÉ Nous sommes tous des sauvages, Jôŝ AçûÉî É JôŝîÉ Bàçô Les bruits du monde, LàûÉ Môàî É RôÉ Sàî-Èôî (î.) Méditations africaines, FÉwîÉ Sà Dans le ventre du Soudan, GûîàûÉ LààÉ Collier de débris, Gà Vîçô Journal d’un écrivain en pyjama, Dà LàÉîÉ
Compagnon des Amériques Québec ma terre amère ma terre amande ma patrie d’haleine dans la touffe des vents j’ai de toi la difficile et poignante présence avec une large blessure d’espace au front dans une vivante agonie de roseaux au visage
je parle avec les mots noueux de nos endurances nous avons soif de toutes les eaux du monde nous avons faim de toutes les terres du monde dans la liberté criée de débris d’embâcle nos feux de position s’allument vers le large
Gàŝô Mîô,L’homme rapaillé
Si l’on est d’un pays, si l’on y est né, comme qui dirait : natif-natal, eh bien, on l’a dans les yeux, la peau, les mains, avec la chevelure de ses arbres, la chair de sa terre, les os de ses pierres, le sang de ses rivières, son ciel, sa saveur, ses hommes, et ses femmes : c’est une présence, dans le cœur, ineffaçable, comme une fille qu’on aime : on connaît la source de son regard, le fruit de sa bouche, les collines de ses seins, ses mains qui se défendent et se rendent, ses genoux sans mystère, sa force et sa faiblesse, sa voix et son silence. JàçûÉŝ Rôûàî,Gouverneurs de la rosée
Extrait de la publication
Liminaire ConnivenCes Michèle Duvivier Pierre-Louis
Aŝ ’àÉÉ, fiÉûŝÉ, îàîÉÉ, àŝ û ô Éŝ É ààîô ôçû É ôûÉŝ, ’ŝîàîôŝ, àîŝ àûŝŝî ’ÉûÉûŝÉŝ àîçîàîôŝ, Éŝ RÉçôÉŝ ûçôîŝÉŝ ŝÉ É ŝô ÉûÉŝ É Hàî û  àû  àî . EÉŝ ŝÉ ŝô îçàÉŝ, É à É û ÉÉ. Dŝ É ÉîÉ ôû.
Cà, î  Éû ÉçôÉ. Içî É. Dàŝ û à É ÉçôàîŝŝàçÉ ûûÉÉ, çôÉ ôû ÉôûÉ àÉç É àŝŝ, çÉûî Éŝ îÉŝ É ŝôîàî É ’àîî îŝŝŝ àû çÉûx Éŝ ûîŝ ’îÉ, çÉûî É ’Éxî ôû çÉàîŝ É É ’àççûÉî ôû ’àûÉŝ, çÉûî û çà îçààôîÉ àîfiûÉ-É Éàû, îŝî û çû Éŝ ÉîÉŝ àîôŝ. Màîŝ ÉçôÉ àûŝŝî ôû îÉ É ŝÉ,hic et nunc,É ôû É àîÉ àûôû û îÉ. Aûôû É à ôŝîÉ, É à îàûÉ, çÉÉ Éŝ çûûÉŝ çôîŝÉŝ ûî ŝÉ çôûÉ ôû ŝÉ É-çôûÉ àÉç àÉû, àÉç àŝŝîô.
Tôû ’àî àŝ ôûÉàû ÉÉ ’îçî É ’àîÉûŝ, àîŝ ôû ààîŝŝàî Éû, çôÉ à, çôÉ ûîfi É ŝÉàî-çÉ ûÉ à É ŝî É à É ’àûÉ ’É â, ’àŝŝûÉ ûÉ ŝÉçÉ àîÉ, ûÉ, ŝàŝ à É É à ôÉ àû-Éà
7
É ’àûÉ àŝ ’îŝà, É ôûÉ àûî. CôÉ, É ôÉ ç, É àŝ ôûŝ ÉôûŝîàŝÉ Éà Éŝ àŝ É çÉàîÉŝ É îÉŝ îçôûŝ ôû à ûà, Éxôŝŝ ôŝ É çÉÉ àÉ É û îÉ, É É àŝ ’É ÉçôÉ ûŝ Éà É flô çôîû É ÉûÉŝ É É ôîŝ ÉûÉŝ, àîŝ à ’Éàî Éŝ ŝûÉŝ àîŝ, É ŝûôû ’àôî É îÉ ’ôç-çàŝîô É ÉçôÉ Éŝ àûÉûÉŝ, Éŝ àûÉûŝ, É Éû àÉ, É Éŝ çôûÉ, É ŝÉ ôûî É çÉŝ ôÉŝ îîîŝ.
CôÉ àûŝŝî É àŝ àççûÉîî « ’áÉ ôûÉÉ », à àôÉ É ’àûÉ, ŝû à çàîô îàîÉ, ŝû Éŝ îflûÉçÉŝ ûî Éû ô ôûÉ Éŝ Éûx ŝû É ôÉ, ŝÉŝ àçàŝ, ŝÉŝ îûŝîçÉŝ, ŝà îôÉçÉ. Màîŝ àûŝŝî É ààÉ àÉç ûôû ’ôÉÉ ÉŝŝÉî ôŝ É à îŝîÉ û àç É Màîŝ-ŝà, ôù ŝ’Éŝ àîÉŝ ŝôàÉ àŝ à Éàû û îÉû, É ŝî É îÉ, É çàÉ ôÉŝ É çîàîôŝ ûî àîÉ Éŝ ôîÉŝ É çôÉçÉ Éŝ çôŝçîÉçÉŝ.
Là Fôàîô CôàîŝŝàçÉ É LîÉ/Fôàŝô KôÉŝàŝ àk LîÉ – FOKAL, àÉàîÉ îîîÉ Éŝ « RÉçôÉŝ » à Éû É ôÉû ’ôffî ŝÉŝ ÉŝàçÉŝ ’Éxô-ŝîîô É É àŝ, çôÉ ôû ôÉ ûÉ àŝ çÉÉ îÉ É ŝÉçÉ û’Éŝ ôÉ çàîàÉ, àffûÉ É ôûŝ Éŝ àûx ’û ûàîŝÉ î, àŝ çÉ àŝ ûÉ ’ô çààçîŝÉ ŝàŝ çÉŝŝÉ É ôçàÉŝ ûçÉûŝ, çîçŝ ŝûàŝ ’ôûÉÉ, î à Éxîŝ É î ÉxîŝÉ ÉçôÉ Éŝ îÉûx ôù ûÉ çûûÉ îàÉ, îàÉ ŝÉ àîÉŝÉ É àîÉ îàÉûÉ, çôÉ ôû îÉ àû ôÉ ûÉ ’à É à çàîî ÉîÉÉ àîÉ É îÉ ôû çÉûx É çÉÉŝ ûÉ ’îŝôîÉ à ôûû ÉûÉ àŝ Éŝ àŝ-ôŝ É ’àô-à, É ûî àŝ û Éô ŝûÉà É ôô É îÉ, çôîÛÉ, « çîÉ Éû ûàî ». DÉ îÉ àîÉŝ. CôÉ çÉŝ ÉûÉŝ É VàîÉŝ ôû É DàôÉ, É Gôŝ-MôÉ ôû É Pô-Sàû, É JîÉ ôû É
8