//img.uscri.be/pth/07ad3f3ddb0821e3830c6641a1ac1fc27c64a924
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

L'Islam francophone

De
158 pages
L'islam qui a toujours été le ciment de la oumma (la nation de l'islam), au sein de laquelle se dissolvaient tous les conflits (familiaux, tribaux et régionaux), est accusé aujourd'hui d'être la cause de toutes les difficultés de la société. Dans ce contexte est né le courant salafiste qui prône le retour aux origines du "véritable" islam. Pour espérer redevenir ce qu'ils ont toujours été, les musulmans sont appelés à s'appliquer à la lecture intelligente et profonde des textes référentiels (le Coran et le Sunna) qui, eux-mêmes, privilégient l'Esprit aux dépens de la Lettre.
Voir plus Voir moins
ÜÐçäi~=í=ãìëçÖáÉÉåë=äì~ãÉäè=áíìéëäá=äìÉåëê~=í~ãÉä=ÉÇåÉÅÉ=ëéãÉq=ÉÅx=~pä~=íäëb~éääá=ò~ã~ÉÜ=äá=âçå~~âi=Kzï=å~~ã=~í=ÉëìÐäçqÉÉ=É=ñí~êíÅ=å~Å=êçëé=ìçä=ÉíÉêëÉìåáî¦êÉ=îáåì=íáêéëÉ=åçë==éáI=pÉKëíäáë~Éêçã=É=ÉÇåÄ~ê~ìãJç=Å~êëÐçåÉåèì=äíIêÐëçIÐÇ=éÉáì=ë~äëìäã~å=ëÉëí=ëÅäëáäáîáÅ=ëá=åçáí~Éå~ÇÐÅ=Çä~É==ÇÅÉè=Éìê~ÉÅã=ëìä=ëÉèìÉIä~ãáëí=é=ÅÉåíãÉÐÅI=äáÇÐêÐÄÐçë=É=Iíå~ãäìë=ëå=éêçéܦíáíáçå=Çìä==~êíÇ~ê~Ðí=ëÉÇçììàíç~=á=èìã=ä~ëái=KÇ~ãã~Üçj=É=Eä~ìãã~ä~=ç=ÇÉ=Éãíå=ÉáÅÐíä=ëêÐ=e llueaqsois dse tneiavlsel suotáçå==å~íáëäÇÉ=äuas ã~=Fedl ie nég rnaio) uxt esucca ,ésojuadru con its (familaixu ,rtbiua xteE sétluc fid seI=ÉëèìÖáäçÜçóÅéëalc rt ed êuh,ies ltout de auseë=~äÐáÅçFëÉä=ÉÇ=an dces KCíÐsteÉìIëé=äçÅÐåçãçèáÉí=ëçÅá~áíáèìÉë= eerenl ~ ñìotru steala prô quic el én s tnaruoxtteon csteque IÐè=Éìää=ÉìèÉääK=lêI=ìåÉ=ëçÅáÐííáêÐÉäÄ~á=Ÿ=ã~äëêá=çåÉÖáÇìë==î=ent mposa coui lsuq vidii dnl seue qnttar geanch tuep=Éå=Iíáçë=Ées « asseffet, lem.sE  n nue-xêm eui estr ge qce ed nahcufertneseligfs r che desavtiy a  .lIeixu Çs,inecéd mes d=IëÉíì~åçêíë~=ëÉaleh » (alaf assrtseu itel snaêcieta pnts)leé nevistneme saulcxÉê=êëÉÐé=IÉêçÇÅååáê=ÇÉîÉìáäÅÉ=èçí=íåç=ëÐ=ëêìçàìë=äÉI=íÐ~åäãëìãìÉÇ=ëÜéäáëçéçÉÜIë=ÇÉë=ã~íÜÐã~íáÅáIëåÉëÉÇ=Åçë=çäçáÉëÖìÉíI==mÅKê=çìC el( sleitneréfrés teex tes ddemêsexum-,ie  )uqunnale S et oranreuql à as ilppelpp àéssoë= ant trpfonogineete e intella lectur=ÉÉë=äåëë=çåáêåîåÉ=Ðå=If~Ç=OSVN=ê~I=ÉåáíÉå=m~åÅáÉÇ=ÉÇh=ä=ÉspEt rix auéÉÇÐrp ,livieigél tnëä~ã=bi=c^ooëåÇ==É~äi=íÉêíKÉÜ~ë~Éåêáí==ÉÄJëìëëÉê=åçáÇ=ÉåéñÉå=äáííÐê~äáëíÉ=ÉÐêáÄÉåí~êì=Éê~=ÑÉëìÇÁíå==ÉìêáÅÐéë=IëÉåçÜéçÅå=ÉëííÉóIió~ìçêíJIå=Åçá~j=ê~~=~áÁ=ñìëí~íáårJ=mëKíçÜçÉ==ÇìîÅçÜÅìÉ=êåîáêÉëáíÐ=kçêíÜ=dÉçêÖÉìíÅ^=KëIíåÉãÉääÖåÉáåë=ÉÉêÅÜíJ~å~žëáêÑå~==ÉíÉÉë=áìÇáèìÉëä~ãä==~äéëìÉãÐ=~ííåÐêÐÉ=Åçãí=ÅçåëáÇc=˛=É=ë¦áë=ÉÉÐìíïáê~áåóó^äÉ=ì~=n~Ååá~ãçêíá=ÐÉîëê=ìåáêá=W=c~êã=bä~äëÉÇÄ^=íÉ=óê~_=ã~~á=k~ê=éêÉíìÉêeedluOset
L islam francophone Maghreb et Afrique de l Ouest
Abdeslam EL FARRI
hrageebAftqurimalnarfhpocMeno-3160302Lis,50 9 87NB: 630-2-3-u==ÇíÐëáISÉKåÇãçååÉáÅå~=êÉîáåì=É
  
     LISLAM FRANCOPHONE
Maghreb et Afrique de lOuest   
 
 
 
 
Abdeslam EL FARRI      
   LISLAM FRANCOPHONE Maghreb et Afrique de lOuest               LHarmattan
  
 
 
                                 © LHarmattan, 2012 5-7, rue de lÉcole-Polytechnique ; 75005 Paris http://www.librairieharmattan.com diffusion.harmattan@wanadoo.fr harmattan1@wanadoo.fr ISBN : 978-2-336-00302-3 EAN : 9782336003023
 
 
     Dédicace
A ma femme Naïma, pour avoir cru en moi, A la mémoire de mes parents, A Abdelkader, A ma famille                     
 
    Sommaire  Introduction  Bref aperçu historique -----------P.13  Problématique -----P.17 ---------------Chapitre 1 : Le colonialisme et ses méfaits  Lécole coloniale ou la rencontre avec lAutre ------------------------------P.27 Chapitre 2 : LIslam : Les incompréhensions  Lécole coranique ou la persistance ---du mythe -------------------------------P.43 Chapitre 3 : LIslam : Sexualité et littérature  Homme/Femme : de frères siamois en ennemis -------------------------------P.57 Chapitre 4 : LIslam : Rites et croyances  Mode de penser et de vivre. P.111 --Conclusion  Islam, quelle lecture ? ---------P.135  Bibliographie ------------------------------P.147