Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 9,99 € Lire un extrait

Lecture en ligne (cet ouvrage ne se télécharge pas)

Partagez cette publication

Publications similaires

Mehmet Alparslan Saygin P r é f a c e d e H e r v é H a s q u i n
LA LAÏCITÉ dans l’ordre constitutionnel belge
LaLaïcitédans LordreconstitutionneLbeLge
D/2015/4910/13
SBN : 978-2-8061-0217-1
© Èôŝ AçàÉà Gà’PàçÉ,  B- ôûà-à-ÉûÉ Tôûŝ ôŝ É Éôûçô, ’àààô ôû É àûçô, àûÉûÉ ôç ûÉ çÉ ŝô, ŝÉŝ ôû ôûŝ àŝ ŝàŝ ’àûôŝàô É ’Éû ôû É ŝÉŝ ààŝ ô.
.Éôŝ-àçàÉà.É
Mehmet Alparslan SAYGïN
LaLaïcitédans LordreconstitutionneLbeLge
Cette contrîbutîon ambîtîonne d’entrouvrîr un passage vers une zone peu exporée du débat pubîc autour du prîncîpe de acîté, îmîté e pus souvent à un écange d’arguments d’autorîté.
Avec une pensée partîcuîère pour Abdeganî, quî ne cesse d’éargîr ’ orîzon de ma rélexîon, et pour mon épouse, Sevî, sans quî je n’auraîs probabement jamaîs rancî e pas de a pubîcatîon.
Préface
Préace
CÉ ôûàÉ Éà çÉàÉÉ à àŝ  à É É É ôŝÉ û Éà ôà ŝû ûÉ ôàûÉ ô ’àçûà ôûÉ, ŝôçôôûÉ É çûûÉÉ ŝ’ôŝÉ â çàçû. É çÉ Éacîté ô êÉ ÉÉÉ ôû àçûèÉÉ É àŝ àŝ à Côŝûô ûûÉ  Éŝ ŝç ÉçÉÉ. À ’ÉçÉ,  ’Éŝ àŝ à ààçÉ çôÉ É à à ôŝàô à RûûÉ â à ïèÉ É-ŝÉ « É. Èà. FàÉ ». E ŝèŝÉ, ûÉ Éŝ É àŝôÉÉ É ’àûÉû ? É ô É à Éŝ É à ûç àûôû û çÉ ÉneutraîtéÉ ’Èà. ’àûÉû çôŝèÉ û’ Éŝ ŝôÉ É « àç » É ààŝÉ à àçÉ É çÉÉ ÉèÉ àŝ ’ôÉ çôŝûôÉ ÉÉ. Sô ôèŝÉ, ûÉ É ààÉ Éûŝ ôÉŝ, Éŝ ûÉ à BÉûÉ Éŝ É û Èà àûÉ. CôôàÉÉ, à ÉÉçàô ’ŝçÉ É ÉÉ « àç » ÉçÉÉ àŝ à Côŝûô É ô ôç â àûçûÉ çÉŝŝ ôàÉ. Eï, ŝÉô û, à « àç » Éŝ ûÉ èÉ É ôÉ ô ôŝ. Dàŝ û ÉÉ Éŝ,  àôÉ ûŝÉûŝ çÉŝ û ôÉ çôŝ àû çÉ É àç, â ŝàô ’à, à ô-ŝçàô É à É É-ÉûŝÉ. CÉà û ÉÉ É ïÉ É Éàû É çôŝçàô É É ôÉçô É çÉŝ çÉŝ àŝ ’ôÉ çôŝûôÉ ÉÉ. Dàŝ û ŝÉçô Éŝ,  ŝ’ÉôÉ ûŝ ŝçïûÉ-É ŝû ûÉûÉŝ ôŝ ôûŝ ôû çûŝÉ É çààçèÉ
7
La acîté dans ’ordre constîtutîonne bege
8
« àûÉ » É ’Èà ÉÉ : à ÉçôàŝŝàçÉ É É ïàçÉÉ ûç Éŝ çûÉŝ ; ’ôàŝàô É çôûŝ ôŝôûÉŝ àŝ ’ÉŝÉÉÉ ôîçÉ ; ’àŝÉçÉ ’Éçô É-çÉ û ô É ŝÉŝ çôçôÉŝ àŝ ’ÉŝÉÉÉ ôîçÉ É à ôçô ûûÉ ; Éï, à àçàô Éŝ àûôŝ ûûÉŝ â Éŝ çôÉŝ ÉÉûŝÉŝ É à ŝÉçÉ Éŝ àûôŝ çûûÉÉŝ É ôŝôûÉŝ ô çôÉŝŝô-ÉÉŝ àŝ Éŝ èÉŝ É ŝàçÉŝ â ’ôççàŝô É çô-Éŝ ûûÉŝ, àÉç û àÉÉ É àÉû àû ïçÉ Éŝ àûôŝ çàôûÉŝ. Pôû ’ÉàÉ É çÉŝ ôŝ,  ôèÉ ŝŝàûÉÉ ûÉ çôààŝô àÉç É ô àÇàŝ. Sô ààŝÉ É çôû â à çôçûŝô ûÉ ’Èà ÉÉ, ŝ’ É ŝÉ ôçàÉ àŝexpressîs verbîs’Éŝ àôŝ, àûÉ, ûÉ ’ŝçô É à àç àŝ É ÉÉ çôŝûôÉ É çôÉŝô â àûçûÉ çÉŝŝ ôàÉ, É ûÉ à àç Éŝ É ûÉ èÉ É ôÉ ô ôŝ. E ÉàçÉ, ÉŝÉ--,  Éŝ ôŝŝÉ ’àôô à àç ÉÉ : É àôà Éŝ ŝôŝŝ É ûÉ çôÉ Éŝ ŝçàôŝ ; É ôÉçà, ôç É ôàŝà, à É àŝ ’ûÉ ŝô çôŝûô-ÉÉ, Éŝ çèÉŝ É ÉçôàŝŝàçÉ Éŝ çûÉŝ É çôçôŝ ôŝôûÉŝ ô çôÉŝŝôÉÉŝ ; É ŝà É É É ïàçÉÉ ûç Éŝ çûÉŝ ; É ààà ’ôàŝàô É çôûŝ ôŝôûÉŝ àŝ ’ÉŝÉÉÉ ôîçÉ ; É Éçôŝà à àçàô Éŝ àûôŝ ûûÉŝ â Éŝ çôÉŝ çôçôÉÉŝ ; É É Éôà Éŝ èÉŝ ôô-çôàÉŝ. Qûà àû çô É ’àûôŝàô É çÉ û ô É ŝÉŝ çôçôÉŝ àŝ ’ÉŝÉÉÉ ôîçÉ É à ôçô ûûÉ,  û àà ôûô ŝÉ ûŝïÉ àû ô É à àç. Eï,  ôûÉ ûÉ ôôŝô ôàÉ, ’É É à çàô ’ûÉ ŝûô ûûÉ çôÉÉ ôû ÉçÉô Éŝ àÉŝ ôû « ôàô û çÉ É àç ».
Préace
Màŝ çÉÉacîté Éŝ â ’ÉçÉ çôŝÉ É ûÉŝ àÇôŝ. à çôààŝô ÉÉ à BÉûÉ É à FàçÉ Éŝ àŝçàÉ : û êÉ ôçàûàÉ ôû ŝÉ Éŝ çôçÉŝ É ààÉçÉ ôçÉŝ àŝ èŝ fÉŝ, çôû â Éŝ çôûŝôŝ ûÉÉŝ É BÉûÉ ’àô, ÉÉ BÉÉŝ É FàÇàŝ ÉŝûÉ. E à, àacîté à ôûôûŝ  ûÉ. É DÉûŝ É XX ŝèçÉ, ÉÉ à  çôŝàÉ àçôûûÉ à Éŝ çôûàŝ Éŝ.  çôÉ ôàÉ É É àŝ çôôÉantîcérîcaîsme Éantîreîgîosîté, çôÉ çÉ û É ÉàçÉ É çàŝ É Éŝ ôù ’àŝÉ à  É É-ô ’Èà. É Qûà â à ï Éŝ àÉŝ ŝÉàÉ û XX ŝèçÉ, ’à çôàçû à àçû É PôŝôÉ É ÉÉŝ É ’UB ’ŝ-çÉ â ŝô ôàÉ û çôûŝ Éà â ’Hîstoîre des rapports entre ’État et es Égîses, Éŝ ôàÉ àû ôŝôÉŝ É àû ûûŝ ôÉŝŝÉûŝ É ôàÉ àûÉ, à àçÉ É à-àŝŝà àŝ ŝ’ôŝÉ à ŝô ÉçÉ.  à ÉçôÉ É ô ô â ’UÉŝ É É BûÉÉŝ É É àŝ ’ÉûôÉ ’ûÉ àç ôàÉ ; ŝ àÉ ôÉû çÉû û ŝ-çûàÉ ŝû ûÉ ŝàô, ôàÉ à É ààŝÉ ŝôûÉ, û ôèÉ ÉÉû. NôÉ É ÉŝôŝàÉŝ É ’àŝ É ’ŝûô ûÉŝàÉ çôŝàÉ àÉç ûÉ ÉàÉ fÉçÉ ûÉ ôàûÉ û ààŝŝà àô Éàûçôû Éû É ŝô àçûà. Dàŝ Éŝ àŝ É àô çàôûÉ, Vàçà  àà ÉfÉçÉÉ ôû É ôŝ â à àô ôôûÉ. CÉ ÉÉÉ ûà ’àççÉàô É à ôàçÉ É àèÉ É Éô É à ÉçôàŝŝàçÉ ’û à É ŝôç, É û-àŝÉ ;  ôŝà û àôûÉ àÉç ’Èà É É ôûô ôûÉ. MôŝÉÉû ÉÉÉ ààÉà àû ôôÉ, Éŝ ÈŝÉŝ àûÉŝ É ŝûŝçàÉ ûèÉ É çûôŝ àŝ ûÉ Éàûçôû É àûÉŝ É ôûàÉ àŝ ô ôû ŝàô ûÉ
9
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin