Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 9,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : MOBI - EPUB - PDF

sans DRM

Partagez cette publication

Vous aimerez aussi

suivant
Ajahn Chah
Vertu et Méditation
És ÉsÉgÉmÉs ’û màÉ bôûsÉ É à Tàô É à ô vÉ 1
Tàûçô É ’àgàs pà JÉàÉ Sçû
SULLY
NOTEDELÉDITEUR
N ôûs ÉmÉçôs És ôs Wsôm É ôûs àvô pÉms É pûbÉ É vôûmÉ ôgàFood for te HeartÉ Éûx vÉs sçs. ’ôgà sÉ vsÉ É ôs pàÉs : És ôÉmÉs É à pàqûÉ, à màô É à sàgÉssÉ. Pôû psÉvÉ çÉÉ pôgÉssô, ôÉ pÉmÉ vÉ çû à pÉmèÉ pàÉ É à mô É à sÉçôÉ, É s’ûÉVertu et Méditation. É vÉ Éûx, qûà À û, ÉgôûpÉ à i É à sÉçôÉ pàÉ É à ôsèmÉ, É s’ûÉMéditation et Sagesse.
TÉ ôgà :Food for te Heart – he collected teacings of Ajan Ca Wsôm Pûbçàôs, Bôsô - 2002 © 2002 Abàyàg Môàsç ôûàô
© Eôs Sûy, 2010, pôû à àûçô àÇàsÉ Èôs Sûy BP 171, 56005 VàÉs CÉÉx, àçÉ TÉ : 33 (0)2 97 40 41 85 – àx: 33 (0)2 97 40 41 88 CôûÉ : Éôs.sûy@wààôô. SÉ : www.Éôs-sûy.çôm
REMERCIEMENTS
Pôû sà bÉvÉàçÉ ÉvÉs mô pôÉ É àûçô É çÉ vÉ É sô àÉ àûpès És ôs Wsôm, É És À ÉmÉçÉ çàÉûÉûsÉmÉ Aà Amàô.
Pôû sà pàÉçÉ,sà mûÉ É sô mmÉsÉ bôÉ vôô,É ÉmÉçÉ mà sœû BgÉ Sôà ’àvô, çômmÉ ôûôûs, Éû É màûsç É mà àûçô.
Pôû ’ÉxÉmpÉ É bô É É gôs qû’s m’ô ô ôû àû ôg É Éû vÉ, É ÉmÉçÉ û ô û çœû mÉs pàÉs, AôÉ É DÉsÉ Sôà.
à àûççÉ, JÉàÉ Sçû
LUANGPOR, VÉNÉRABLEPÈRE
Vôûs Éz ûÉ ôàÉ ’Éàû àçÉ sû à pàçÉ ’ûÉ vÉ pôûssÉûsÉ, É vôûs Éz à sôûçÉ É çÉÉ Éàû sû û sômmÉ vsbÉ, À-àû.
Vôûs Éz, ûàg Pô, çÉÉ môàgÉ àmôvbÉ màs vûÉ É fÉÉs pÉspÉçvÉs. ûàg Pô, vôûs ’Éz àmàs ûÉ pÉsôÉ vôûs Éz ôûôûs É mmÉ.
Vôûs Éz ’Éà qû  És àbs Éûs É ’EmpÉÉû É És ÔÉs. Vôûs Éz ’ÉxgÉçÉ ’û vÉ, É mô É ôs ÉÉûs – ôçÉmÉ bô.
ûàg Pô, vôûs Éz ’ÉssÉçÉ És ÉxÉs ûs É gûÉ É ôÉ pàqûÉ, à pÉûvÉ É sô ÉIçàç.
Vôûs Éz û Éû É ôÉ çÉà pà ûÉ û É ô É É vÉ. CômmÉ vôûs ôûs màqûÉz !
ûàg Pô, vôûs Éz É sôÉ pô É pÉÉ ô ôûs àvôs v. A ’àsÉ às ’sà psÉ çômmÉ às vôÉ ômàÉ É ôû Émps.
ûàg Pô, vôûs Éz à pÉÉ ûÉ ÉspÉssàÉ qûÉ ôs ûàgÉs pàôs çàçàÉ. Vôûs Éz ’àbÉ É É, ’àbÉ bàyà É ’àbÉ bô : 1 Por-Mae-Krooba-Ajan
ûàg Pô, vôûs Éz û ôûs ôû às sô É ’Éàû às û ûvÉs É lÉûs àiçÉÉs.
Pàs ûÉ sÉûÉ ôs, vôûs É ôûs àvÉz gàs. Vôûs Éz û pàÉ pôû ôs àgÉs àÉàûx sû à mÉ àgÉ.
ûàg Pô, vôûs És àû-ÉÀ É ôû ôgÉ É É ôû pôà. ûmbÉmÉ, É pôsÉ mà É sôûs vôs pÉs. Ajan Jayasaro, avril 1995.
1. Mô à sgià « pèÉ, mèÉ É màÉ », ûs pà És môÉs É ô û ô-És É à HààÉ pôû ÉxpmÉ ’àmôû É É ÉspÉç i qû’s pôÉ À Éû màÉ.
TABLEDESMATIÈRES
PréfaceÉ Jàç KôiÉIntroductionÉ Amàô Bû
 1.Cet esprit
 2.Fragments d’un enseignement
 3.Vivre dans le monde avec le Dhamma
 4.Trouver l’excellence du cœur
 5.Le contact sensoriel, source de sagesse
 6.Comprendre le Vinaya
 7.Maintenir les principes
 8.Pourquoi sommes-nous là ?
 9.La vague de la sensualité
10.Les deux visages de la réalité
11.Le Dhamma en cadeau
12.L’équilibre intérieur
13.La Voie en harmonie
14.Entraîner le cœur et l’esprit
15.Lire l’esprit naturel
GlossaireContacts
9 11
43 45 53 61 69 83 97 107 119 129 145 151 157 163 175
193 201
PRÉFACE
ï  És IçÉ, É qûÉqûÉs môs É psÉàô, É àÉ ûsçÉ À ’ômmÉ É pûs sàgÉ qûÉ ’àÉ àmàs çôû. E sà psÉçÉ,  y àvà mmàÉ É vvàç, smpç É vàç, g É m. Aûpès É û, ô ôûvà ûmôû É ÉmÉ sçpÉ, çômpàssô ôûçàÉ É bÉ spôàÉ. à bÉÉ ôûçô ’Aà Amàô É ç pàà-ÉmÉ. à pûpà És ÉsÉgÉmÉs ’Aà Cà àssàÉ É à à É ’sà, À àvÉs És ÉxÉmpÉs, És màpôÉs É à vÉvÉ û à-ôgûÉ. SÉs pàôÉs àÉ ÉçÉs É ôÉs, É ôûs És çôûps àÉ pÉms. « RÉgàÉz à çàûsÉ É à sôûfàçÉ çÉz És És ûmàs. EÉ És À ! » sà-, ôÉà ôÉ çœû vÉs à v. CômmÉ ç’à û mpôvsàÉû É gÉ qû ÉsÉgà àvÉç çÉ môyÉs àbÉs, çômmÉ  àsà àçÉ À çàçû ÉçÉmÉ É ààpà sô ûmôû É sô Égà pà àûx ççôsàçÉs,  És IçÉ É mÉÉ É môs à và É sô ÉsÉgÉmÉ. ÉûÉûsÉmÉ, sô àgÉ çû gàÉmÉ pûs É Éûx çÉs môàsèÉs, É ômbÉûx mÉvÉÉûx sçpÉs qû É-sÉgÉ À Éû ôû, És çÉàÉs ’ÉÉgsÉmÉs É à É pûsÉûs môs É pÉsôÉs ôûçÉs pà sà sàgÉssÉ. Dàs çÉs pàgÉs, vôûs ôûvÉÉz û àûÉ àspÉç ’Aà Cà, sô çÔ sçp É sÉûx qû àspàà qûà  pàÉ À És gôûpÉs É môÉs É É ôÉs ôû À És vsÉûs àçs. À,  ôûs vÉ ôûs À l-ç À ’ÉssÉçÉ És ÉsÉgÉmÉs û Bôûà É À à çôÉmpÉ àû pûs pôô É ôûs. Dàs çÉ vÉ, sà psÉçÉ pÉsqûÉ àgbÉ sÉ mà-ÉsÉ pôû ôûs àppÉÉ qûÉ És çôôs É à vÉ sô çÉàÉs pôû ôûs : « S à mô És É vôûs, ôù àÉz-vôûs çôû pôû û çàppÉ ? QûÉ vôûs àyÉz pÉû ôû pàs, vôûs môûÉz É ôûÉ àÇô. NûÉ pà ô É pÉû çàppÉ À à mô. » A pà É çÉÉ bàsÉ É v,  môÉ à vôÉ qû mèÉ àû-ÉÀ És
9
Vertu et Médîtatîon
çôôs çàgÉàÉs É à àssàçÉ É É à mô ûsqû’À à vàbÉ bÉ. ï ôûs ÉçôûàgÉ sàs çÉssÉ : « VôÀ çÉ qû És mpôà : vôûs ÉvÉz ôbsÉvÉ É çôÉmpÉ ûsqû’àû mômÉ ôù vôûs âçÉz psÉ, ôù  É ÉsÉ É, ôù vôûs àvÉz àû-ÉÀ û bô É û màûvàs, É ’àÉ É û Éôû, É à àssàçÉ É É à mô. EàÉz vôÉ çœû É vôÉ Ésp ! PôsÉz-vôûs às çÉ qû ’És pàs çôô. à bàô És pôssbÉ. » CÉûx qû sôûàÉ sûvÉ És ÉsÉgÉmÉs É çÉ màÉ bÉ-àm, ôvÉ É ps À ÉgàÉ àû ô É Éû çœû É É Éû Ésp, À ÉssÉÉ És œûs, À âçÉ à sàsÉ, És pÉûs É É àûx sÉmÉ ’É. « S vôûs çômpÉÉz vàmÉ, qûÉÉ qûÉ sô à vÉ qûÉ vôûs mÉÉz, vôûs pôûvÉz pàqûÉ É Dàmmà À ôû sà É à ôûÉ. Pôûqûô É pàs ÉssàyÉ ? sûggèÉ Aà Cà. CÉà àsômÉà vôÉ vÉ. »
PûssÉ És pàôÉs ’Aà Cà vôûs àppôÉ à bçô É à çômpàssô û Bôûà É ôû vôÉ çœû pôû É bÉà É ôûs És És É ’ûvÉs.
Jack KornFîeLd CÉÉ É màô É Sp Rôç, WôôàçÉ, CàôÉ, Eàs-Us 2002
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin