La laïcité dans l'ordre constitutionnel belge

De
Publié par

Bien que la laïcité ne soit pas inscrite dans la Constitution belge, la Belgique est un État laïque, plus laïque que la France à bien des égards. C'est la thèse développée par l'auteur dans cette publication. L'auteur y discute une série d'arguments invoqués pour récuser le caractère laïque de l'État belge, en opérant une comparaison avec le système français. À travers cet ouvrage, l'auteur lance un appel pour la création d'une institution publique de protection de la laïcité.
Publié le : mercredi 8 avril 2015
Lecture(s) : 16
EAN13 : 9782806107787
Nombre de pages : 122
Voir plus Voir moins
Cette publication est uniquement disponible à l'achat
Mehmet Alparslan Saygin P r é f a c e d e H e r v é H a s q u i n
LA LAÏCITÉ dans l’ordre constitutionnel belge
LaLaïcitédans LordreconstitutionneLbeLge
D/2015/4910/13
SBN : 978-2-8061-0217-1
© Èôŝ AçàÉà Gà’PàçÉ,  B- ôûà-à-ÉûÉ Tôûŝ ôŝ É Éôûçô, ’àààô ôû É àûçô, àûÉûÉ ôç ûÉ çÉ ŝô, ŝÉŝ ôû ôûŝ àŝ ŝàŝ ’àûôŝàô É ’Éû ôû É ŝÉŝ ààŝ ô.
.Éôŝ-àçàÉà.É
Mehmet Alparslan SAYGïN
LaLaïcitédans LordreconstitutionneLbeLge
Cette contrîbutîon ambîtîonne d’entrouvrîr un passage vers une zone peu exporée du débat pubîc autour du prîncîpe de acîté, îmîté e pus souvent à un écange d’arguments d’autorîté.
Avec une pensée partîcuîère pour Abdeganî, quî ne cesse d’éargîr ’ orîzon de ma rélexîon, et pour mon épouse, Sevî, sans quî je n’auraîs probabement jamaîs rancî e pas de a pubîcatîon.
Préface
Préace
CÉ ôûàÉ Éà çÉàÉÉ à àŝ  à É É É ôŝÉ û Éà ôà ŝû ûÉ ôàûÉ ô ’àçûà ôûÉ, ŝôçôôûÉ É çûûÉÉ ŝ’ôŝÉ â çàçû. É çÉ Éacîté ô êÉ ÉÉÉ ôû àçûèÉÉ É àŝ àŝ à Côŝûô ûûÉ  Éŝ ŝç ÉçÉÉ. À ’ÉçÉ,  ’Éŝ àŝ à ààçÉ çôÉ É à à ôŝàô à RûûÉ â à ïèÉ É-ŝÉ « É. Èà. FàÉ ». E ŝèŝÉ, ûÉ Éŝ É àŝôÉÉ É ’àûÉû ? É ô É à Éŝ É à ûç àûôû û çÉ ÉneutraîtéÉ ’Èà. ’àûÉû çôŝèÉ û’ Éŝ ŝôÉ É « àç » É ààŝÉ à àçÉ É çÉÉ ÉèÉ àŝ ’ôÉ çôŝûôÉ ÉÉ. Sô ôèŝÉ, ûÉ É ààÉ Éûŝ ôÉŝ, Éŝ ûÉ à BÉûÉ Éŝ É û Èà àûÉ. CôôàÉÉ, à ÉÉçàô ’ŝçÉ É ÉÉ « àç » ÉçÉÉ àŝ à Côŝûô É ô ôç â àûçûÉ çÉŝŝ ôàÉ. Eï, ŝÉô û, à « àç » Éŝ ûÉ èÉ É ôÉ ô ôŝ. Dàŝ û ÉÉ Éŝ,  àôÉ ûŝÉûŝ çÉŝ û ôÉ çôŝ àû çÉ É àç, â ŝàô ’à, à ô-ŝçàô É à É É-ÉûŝÉ. CÉà û ÉÉ É ïÉ É Éàû É çôŝçàô É É ôÉçô É çÉŝ çÉŝ àŝ ’ôÉ çôŝûôÉ ÉÉ. Dàŝ û ŝÉçô Éŝ,  ŝ’ÉôÉ ûŝ ŝçïûÉ-É ŝû ûÉûÉŝ ôŝ ôûŝ ôû çûŝÉ É çààçèÉ
7
La acîté dans ’ordre constîtutîonne bege
8
« àûÉ » É ’Èà ÉÉ : à ÉçôàŝŝàçÉ É É ïàçÉÉ ûç Éŝ çûÉŝ ; ’ôàŝàô É çôûŝ ôŝôûÉŝ àŝ ’ÉŝÉÉÉ ôîçÉ ; ’àŝÉçÉ ’Éçô É-çÉ û ô É ŝÉŝ çôçôÉŝ àŝ ’ÉŝÉÉÉ ôîçÉ É à ôçô ûûÉ ; Éï, à àçàô Éŝ àûôŝ ûûÉŝ â Éŝ çôÉŝ ÉÉûŝÉŝ É à ŝÉçÉ Éŝ àûôŝ çûûÉÉŝ É ôŝôûÉŝ ô çôÉŝŝô-ÉÉŝ àŝ Éŝ èÉŝ É ŝàçÉŝ â ’ôççàŝô É çô-Éŝ ûûÉŝ, àÉç û àÉÉ É àÉû àû ïçÉ Éŝ àûôŝ çàôûÉŝ. Pôû ’ÉàÉ É çÉŝ ôŝ,  ôèÉ ŝŝàûÉÉ ûÉ çôààŝô àÉç É ô àÇàŝ. Sô ààŝÉ É çôû â à çôçûŝô ûÉ ’Èà ÉÉ, ŝ’ É ŝÉ ôçàÉ àŝexpressîs verbîs’Éŝ àôŝ, àûÉ, ûÉ ’ŝçô É à àç àŝ É ÉÉ çôŝûôÉ É çôÉŝô â àûçûÉ çÉŝŝ ôàÉ, É ûÉ à àç Éŝ É ûÉ èÉ É ôÉ ô ôŝ. E ÉàçÉ, ÉŝÉ--,  Éŝ ôŝŝÉ ’àôô à àç ÉÉ : É àôà Éŝ ŝôŝŝ É ûÉ çôÉ Éŝ ŝçàôŝ ; É ôÉçà, ôç É ôàŝà, à É àŝ ’ûÉ ŝô çôŝûô-ÉÉ, Éŝ çèÉŝ É ÉçôàŝŝàçÉ Éŝ çûÉŝ É çôçôŝ ôŝôûÉŝ ô çôÉŝŝôÉÉŝ ; É ŝà É É É ïàçÉÉ ûç Éŝ çûÉŝ ; É ààà ’ôàŝàô É çôûŝ ôŝôûÉŝ àŝ ’ÉŝÉÉÉ ôîçÉ ; É Éçôŝà à àçàô Éŝ àûôŝ ûûÉŝ â Éŝ çôÉŝ çôçôÉÉŝ ; É É Éôà Éŝ èÉŝ ôô-çôàÉŝ. Qûà àû çô É ’àûôŝàô É çÉ û ô É ŝÉŝ çôçôÉŝ àŝ ’ÉŝÉÉÉ ôîçÉ É à ôçô ûûÉ,  û àà ôûô ŝÉ ûŝïÉ àû ô É à àç. Eï,  ôûÉ ûÉ ôôŝô ôàÉ, ’É É à çàô ’ûÉ ŝûô ûûÉ çôÉÉ ôû ÉçÉô Éŝ àÉŝ ôû « ôàô û çÉ É àç ».
Préace
Màŝ çÉÉacîté Éŝ â ’ÉçÉ çôŝÉ É ûÉŝ àÇôŝ. à çôààŝô ÉÉ à BÉûÉ É à FàçÉ Éŝ àŝçàÉ : û êÉ ôçàûàÉ ôû ŝÉ Éŝ çôçÉŝ É ààÉçÉ ôçÉŝ àŝ èŝ fÉŝ, çôû â Éŝ çôûŝôŝ ûÉÉŝ É BÉûÉ ’àô, ÉÉ BÉÉŝ É FàÇàŝ ÉŝûÉ. E à, àacîté à ôûôûŝ  ûÉ. É DÉûŝ É XX ŝèçÉ, ÉÉ à  çôŝàÉ àçôûûÉ à Éŝ çôûàŝ Éŝ.  çôÉ ôàÉ É É àŝ çôôÉantîcérîcaîsme Éantîreîgîosîté, çôÉ çÉ û É ÉàçÉ É çàŝ É Éŝ ôù ’àŝÉ à  É É-ô ’Èà. É Qûà â à ï Éŝ àÉŝ ŝÉàÉ û XX ŝèçÉ, ’à çôàçû à àçû É PôŝôÉ É ÉÉŝ É ’UB ’ŝ-çÉ â ŝô ôàÉ û çôûŝ Éà â ’Hîstoîre des rapports entre ’État et es Égîses, Éŝ ôàÉ àû ôŝôÉŝ É àû ûûŝ ôÉŝŝÉûŝ É ôàÉ àûÉ, à àçÉ É à-àŝŝà àŝ ŝ’ôŝÉ à ŝô ÉçÉ.  à ÉçôÉ É ô ô â ’UÉŝ É É BûÉÉŝ É É àŝ ’ÉûôÉ ’ûÉ àç ôàÉ ; ŝ àÉ ôÉû çÉû û ŝ-çûàÉ ŝû ûÉ ŝàô, ôàÉ à É ààŝÉ ŝôûÉ, û ôèÉ ÉÉû. NôÉ É ÉŝôŝàÉŝ É ’àŝ É ’ŝûô ûÉŝàÉ çôŝàÉ àÉç ûÉ ÉàÉ fÉçÉ ûÉ ôàûÉ û ààŝŝà àô Éàûçôû Éû É ŝô àçûà. Dàŝ Éŝ àŝ É àô çàôûÉ, Vàçà  àà ÉfÉçÉÉ ôû É ôŝ â à àô ôôûÉ. CÉ ÉÉÉ ûà ’àççÉàô É à ôàçÉ É àèÉ É Éô É à ÉçôàŝŝàçÉ ’û à É ŝôç, É û-àŝÉ ;  ôŝà û àôûÉ àÉç ’Èà É É ôûô ôûÉ. MôŝÉÉû ÉÉÉ ààÉà àû ôôÉ, Éŝ ÈŝÉŝ àûÉŝ É ŝûŝçàÉ ûèÉ É çûôŝ àŝ ûÉ Éàûçôû É àûÉŝ É ôûàÉ àŝ ô ôû ŝàô ûÉ
9
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.