Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 7,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

sans DRM

Partagez cette publication

Τ
Marie Curieuse est de retour !!!
Τ extiles, parfums, bijoux et C
ie
Muriel CHIRONCHARRIER Illustrations de Wiebke Drenckhan
Τextiles, parfums,ie bijoux et C Lapetite chimie dedela mode Marie Curieuse
Muriel CHIRONCHARRIER Illustrations de Wiebke Drenckhan
Τextiles, parfums,ie bijoux et C
Lapetite chimie de la mode de Marie Curieuse
ïpî é Fàçé
ïSBN : 978-2-7598-1068-0
Tôûŝ ôîŝ é àûçîô, ’ààpàîô é é épôûçîô pà ôûŝ pôçŝ, ŝé-ŝ pôû ôûŝ pàYŝ. à ôî û 11 àŝ 1957 ’àûôîŝà, àûX ééŝ éŝ àîàŝ 2 é 3 é ’àîçé 41, ’ûé pà, ûé éŝ « çôpîéŝ ôû épôûçîôŝ ŝîçéé ŝééŝ â ’ûŝàé pî û çôpîŝé é ô éŝîéŝ â ûé ûîîŝàîô çôéçîé », é ’àûé pà, ûé éŝ ààYŝéŝ é éŝ çôûéŝ çîàîôŝ àŝ û û ’éXépé é ’îûŝàîô, « ôûé épŝéàîô îàé, ôû pàîéé, àîé ŝàŝ é çôŝééé é ’àûéû é ôû é ŝéŝ àYàŝ ôî ôû àYàŝ çàûŝé éŝ îîçîé » (àîà 1 é ’àîçé 40). Céé épŝéàîô ôû épôûçîô, pà ûéûé pôç ûé çé ŝôî, çôŝîûéàî ôç ûé çôéàÇô ŝàçîôé pà éŝ àîçéŝ 425 é ŝûîàŝ û çôé pà.
© EDP Sçîéçéŝ 2014
SOMMAIRE
MARIE CURIEUSE SE POSE ENCORE DES QUESTIONS… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
re 1PartIe : Des ibres dans mes textIles, maIs lesquelles ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 − MERCI LES BÊTES !. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 − DES VÉGÉTAUX POUR HABILLER  DE BELLES PLANTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 − LES ROBES OSENT LA CELLULOSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 − QUAND LA CHIMIE M’HABILLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e 2D’ou vIennent les couleursPartIe : des habIts ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 − JALOUSE D’UNE PERRUCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 − MON PANTALON JAUNE CITRON  OU MA MINIJUPE ROUGE ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
7
9
29 43 53
7
7
3
5
9
3
e 3PartIe : PourquoI les parfums sentent-Ils bon ?107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 − DES OVNI DANS MON NEZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109 2 − CIVETTE POUR STARLETTES 121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e 4Un petIt (tout petIt…)PartIe : caIllou brIllant pour termIner ?141 . . . . . . . . . 1 − QUELQUES PIERRES DE PIERRE 143 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 − DIAMONDS ARE MARIE’S BEST FRIENDS. . . . . . . . . . . . . . .153
BIBLIOGRAPHIE 173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
MARIE CURIEUSE SE POSE ENCORE DES QUESTIONS…
Qûé çàŝŝé-êé pôû Màîé, çàûé àî, ûé é éôî ôûé ûé éûé àûàé ! Pôûà ŝéŝ pàçàŝ ôé ; éé é péû pûŝ éé éŝ îôîŝ é ŝà çôôé. Màîŝ ô, àîé, éé ’àîé pàŝ â çôîŝî éŝ êééŝ û’éé éà àûjôû’ûî. Fîàéé, ŝî éé ’ààî ûé éûX pààôŝ é ôîŝ éé-ŝîŝ, à çîŝîô ŝéàî àpîé, àîŝ é pàîŝî é ŝéàî pàŝ àû ééz-ôûŝ. E pûîŝ, éé é pôûàî pàŝ çàçàé ŝû ŝéŝ çôÈûéŝ ôû ŝé ôûé é ŝà ôîŝîé, ŝî éé é àîŝàî pàŝ éé-êé ààé û éîé ôô â à ôé. Êé àîé éûX jôûŝ é ŝûîé é à êé àÇô, ûé ŝàçîÈé ! S’î ŝ’àîŝŝàî ŝéûéé é çôîŝî ûé ôé, à îiçû ŝéàî ôîŝ àûé, àîŝ î àû àûŝŝî ŝéçîôé ûé àîÈé é ûé çôûéû.
Alerte à Malibu avec des maillots de bain en laine… é Sî éé ààî çû àû x ŝîÈçé, éé ’àûàî ŝî û’éé î é àîé. Pàŝ é ûôî àîé éŝ ôîéŝ ! U péû pûŝ à, éé àûàî pû ôpé pôû éŝ ŝôîéîéŝ ûîéûŝéŝ ôû éŝ çôôàéŝ àçéŝ é çôôéŝ. Màîŝ Màîé éŝ é ûé jéûé éé àçîé û xxI ŝîÈçé é éé îŝpôŝé é ûàîŝ é iéŝ ôûééŝ àûX ûàîŝ éXçépîôééŝ. Sî éé éàî ŝé ôûŝŝé é ôé é ûî àéç ûé jûpé
5
Ie TextIles, parfums, bIjoux et C
pîŝŝé é àîé, éé éàî ôîŝ à iÈé ! Sûîé ŝô çôûŝ é Y àô-éŝŝîé àéç û pààô é ŝôîé é ŝéàî pàŝ Èŝ ààp ô pûŝ. E ûé îé éŝ àîôŝ é àî… Fôçé ôé çûîéûŝé à éîé é ôû ŝàôî ŝû éŝ iéŝ éXîéŝ ’îé é ’àûjôû’ûî.
Miroir, dis-moi, quelle couleur me rend plus belle ? E à çôûéû !... àûéé ŝéà ôç é pàŝé àéç ŝô ûéû ôû ŝô éî ? éŝ éîûéŝ ôé ééé é pôŝŝîîîŝ ûé çéà ’àîôé pàŝ é épŝ é ppàà-îô û àî. E ŝî éçôé à éûé ŝûiŝàî ! Eé à éôî éŝûîé ŝé pàûé. Tà é ûéŝîôŝ é péŝpéçîé… Màîŝ éé é ôûŝ áçéà pàŝ à ûé ôûŝ ’àûôŝ pàŝ pôû â ôûéŝ ŝéŝ îéôàîôŝ. Nôà, ûà ô ŝ’àppéé Màîé Cûîéûŝé !...
6
1 Des ibres dans mes textIles, maIs lesquelles ?
7
MERCI LES BÊTES !
Heureusement que les animaux sont toujours là, prêts à rendre service pour notre confort et notre bienêtre. Sans les poils du mouton et la bave de la chenille, que serionsnous devenus ? Nous aurions pris froid de générations en géné rations et nous continuerions à nous promener tout nus… Marie reste songeuse à cette idée, pas sûre que le spectacle serait toujours enthou siasmant. Comme tout le monde, elle aime bien les moutons. Ils font tellement partie de notre vie ancestrale, ils ont tant marqué nos civilisa tions qu’ils ont imprégné notre vocabulaire et inspiré l’imaginaire populaire. Pas une histoire sans loup et mouton. Tous les enfants ont joué à sautemouton. Pour Marie, trouver sa tenue du matin, c’est comme chercher le mouton à cinq pattes… Un petit pull en laine ?
9
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin