Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 14,99 € Lire un extrait

Lecture en ligne (cet ouvrage ne se télécharge pas)

Partagez cette publication

« AIRE LIbRE », ART LIbRE ?
Collection Texte-Image dirigée par Jacques Carion, Laurent Déom, Pierre Massart (†) et Jean-Louis Tilleuil
Dà RàŝÉÔ, Julius Corentin Acquefacques, par-delà la bande et le dessin, E.M.E., .
NîçÔàŝ LÉŝîÉ, Trois femmes pour un héros. Une analyse des personnages féminins dans la série « orgal », E.M.E., .
AûÉ VàÉÉÉûŝÉ, Le Petit Chaperon rouge… entre peur et désir. L’ambivalence des sentiments de l’enfant à l’égard du loup dans le texte et l’illustration, E.M.E., .
JÉà-LÔûîŝ TîÉûî (î.), Images, imaginaires du féminin, E.M.E., .
JÉà-LÔûîŝ TîÉûî (î.), éories et lectures de la relation image-texte, E.M.E., .
îç Lààç, Étude du Cahier bleu d’André Juillard. Une approche narratologique de la bande dessinée, AçàÉîà-bûà, .
Hors collection
JàçûÉŝ CàîÔ, GÉÔÉŝ JàçûÉŝ É JÉà-LÔûîŝ TîÉûî (î.), Aventures et voyages au pays de la Romane. Pour Pierre Massart, E.M.E., .
bÉÔï Glaude
« Aire libre », Art libre ?
ÉTudE dE La naRRaTIon dans LE champ dE La BandE dEssInéE fRanco-BELgE conTEmpoRaInE
D///
© L’HARMATTAN/ACADEMIA S.A.  Gà-PàçÉ,   b- LOUVAIN-LA-NEUVE
 ISbN : ----
TÔûŝ Ôîŝ É ÉÔûçîÔ, ’àààîÔ Ôû É àûçîÔ, à ûÉûÉ Ôç ûÉ çÉ ŝÔî, ŝÉŝ Ôû Ôûŝ àŝ ŝàŝ ’àûÔîŝàîÔ çîÉ É ’îÉû Ôû É ŝÉŝ ààŝ-Ôî.
Iî É bÉîûÉ.
www.EdITIons-acadEmIa.BE
PîÉÉ bailly, Francesca, DÉîŝ Lapière É VîçÉ Mathy, Ludo, . VI :La Coupe Castar, MàçîÉÉ, Dûûîŝ, çÔ.  TÔûŝ ûîçŝ , 2004, . 33, . 8-10.
REMERCIEMENTS NÔûŝ ÉÔŝ á ÉîÉ Ôŝ ûŝ îŝ ÉÉçîÉÉŝ á CàÉîÉ TîÉûî-Vààà Ôû ŝà çÔàÔàîÔ çîÉûŝÉ É É àî-çûîÉ Ôû É ààî àÉî É ÉÉçûÉ û’ÉÉ à àîŝ.
inTRoducTIon
Dàŝ û ÔûàÉ çÉ, PîÉÉ FÉŝàû-DÉûÉÉ ÉàûÉ ûÉ  É ûÉÉ É àÉû ŝÉÔ ÉûÉ à àÉ ÉŝŝîÉ Ôî êÉ ÉûÉ çÔÉ “ÉÉ îÉû 1 ŝÉ á Éŝ îÉûŝ” à àîŝŝ É îÉŝî, àîŝ ’à àŝ çÉŝŝ É çÔûî . L’àûÉû ÔîÉ É à ÉîŝÉ É ûÉŝîÔ àçûÉÉ ’û ÔûÉ ÉÔçÉ àÉŝŝ É ÔûÉ àÉ á à b.D., û ÉÔçÉ É ûîî É ’îàîîŝÉ. Là ÔçîàîÔ, çÔûàÉ É Ôŝ Ôûŝ, É çÉ à îÔî àî àÉŝÉ ’àççÉŝŝîÔ ÔÉŝŝîÉ É çÉ çà  ààîàîÉ  á ûÉ îîî. DÉÉûÉ àÔîŝ ûÉ ŝààîÔ (çÔÔÉ-ŝÉ) ÉÉ à b.D. É à àÉ LîàûÉ. CûîÉûŝÉÉ, àû fi É ŝÔ ÔçÉŝŝûŝ É îîàîÔ, É çà É à àÉ ÉŝŝîÉ à ÉÔûî ûÉ îŝîçîÔ ŝÉ-àÉ àû ŝÉî É ŝÉŝ ÔÉŝ ÔûçîÔŝ, É ûŝ É ûŝ îÉŝîfiÉŝ. Là ÉŝÉ É à çÔÉçîÔ  AîÉ îÉ  É Ôûî ûÉ îûŝàîÔ. PÔû ŝÉŝ ÉçÉûŝ Éŝ àÉŝ 1980, Dûûîŝ ŝÉ fiîŝŝàî çÔÉ à àîŝÔ ’î-îÔ Éŝ Ôŝ û Ôûà ÉSpirou: ÉŝSchtroumpfs,Lucky Luke,Boule et Bill… EÉ îàî á ’ÔûÉ É ’îàÉ ûçîçÉ ’û îÉû àîîÔÉ É àÉŝ Éŝŝî-Éŝ Ôû à ÉûÉŝŝÉ. I ŝ’àîŝŝàî ’û îàÉ á à Ôîŝ ÉŝîîÉû — Ô à Éŝ àŝ Ôŝ É  ’çÔÉ àîûÉ É MàçîÉÉ , àûÔû ûSpirouÉŝ çÉîÉŝ É ’àŝ-ûÉÉ — É ÉçÔà, É çÉÉ îÔÉ çîîûÉ É ŝûÔûçîÔ î-ÔîàÉ. CàÔ àû ŝÉû ûîç Éàî àû Éŝîà ’AÔûêÉ É 1987, Dûûîŝ 2 àî îî  á ÉÔîÉ û ÉŝàçÉ ŝà Éŝ àûÉŝ îÉûŝ : û ÉŝàçÉ ÉûÉŝŝÉ . îÉ bÉÉÔî ŝîûÉ çÉ ÉÉ á ’ÔîîÉ É à àîŝŝàçÉ ’ûÉ ÔûÉÉ çÔÉçîÔ, É 1988. PÔû à àîŝÉ, ŝÉŝ ÔàÉûŝ ààîÉ ŝî ÉÉ  Aî îÉ , 3 àîŝŝà  ŝûÔŝÉ ûÉ Éŝ àûÉûŝ É à çÔÉçîÔ É ÉŝîàîÉ àŝ àîÉûŝ , É  ÈÉ îÉ , îŝîŝà ŝû à ÔûîÔ ÔÉ à ’îÉû. Iŝ ÔÉÔ fiàÉÉ Ôû  AîÉ îÉ  ûî, ŝÉÔ Éûŝ àîîÔŝ, ÔÔŝÉà àû ÉçÉûŝ àÉîŝ  Ôû ŝîÉÉ à ÉîÉûÉ àÉ ÉŝŝîÉ  û ÔÉ. CÉ ÔûÉ ÉŝàçÉ îÔîà 4  îÉ , ç’Éŝ-á-îÉ î É çÉàîÉŝ çÔàîÉŝ É ûîçàîÔ àîîÔÉÉŝ , Éàî Ôffî á ŝÉŝ àûÉûŝ àààÉ É îÉ çàîçÉ. DÉ çÉÉ àÔ, Ôû
1. PîÉÉ Fresnault-Deruelle,La Bande dessinée2009, . 9.128 , , Pàîŝ, Aà CÔî, çÔ.  2. îÉ bellefroid,Le Roman d’Aire libre. Le Roman d’une collection, MàçîÉÉ, Dûûîŝ, 2008, . 11. 3.Ibid., . 14. 4. I ŝ’àî ÉŝŝÉîÉÉÉ, Ôû à ÔÉ, É ’çàÉÉ û Ôà É ûààÉ-ûî àÉŝ É û Éûŝ É à ŝîÉ, Ôû É Ôŝ, ’ûÉ ÔîÉàîÔ (àîûÉ, ààîÉ, Éç.) Éŝ É ûîç àûÉ. J’ ÉîÉàî ûŝ Ôî.

« AIRE LIbRE », ART LIbRE ?
É àîÉà ŝà ÔûçîÔ ÉûÉŝŝÉ, ’îÉû ŝÉ ÔŝîîÔàî É àÉû ’ûÉ 1  àÉ ÉŝŝîÉ àûÉ  ÉŝîÉ á Éŝ àûÉŝ. CÔÉ ’îûŝÉ çÉ ÉÉÉ, çÔŝçîÉÉ Ôû Ô, Ôû çÔŝÔàÉû É àÉŝ ÉŝŝîÉŝ îîÔîŝÉ  Éŝ ŝŝÉŝ É çàŝŝÉÉ ÉÔûîŝà Éŝ ŝûç-ûÉŝ ÔÉçîÉŝ û çà çÔÉ îîŝûÉÉ, ŝûŝàîÉÉÉ, ÉÉÉ 2 îÔàŝ, îÉŝŝàŝ, ûàîÉŝ, çîçŝ, Ôŝçûŝ Ôû ÉŝîîÉû .SÉÔ ûÉŝ çî-Éŝ ŝ’àî çÉÉ îàçîŝàîÔ Éŝ œûÉŝ ?
I ’Éŝ ŝàŝ ÔûÉ àŝ ÔŝŝîÉ É ÉÉ àû Ôû ûÉ àîÔàî Éŝ îàçîÉŝ ÉŝîûÉŝ, àîŝ çÉà ’îÉî àŝ ’ûÉ àîÔÉÉ û ÔûÉÉ É çÉŝ 3 àÉûŝ .
MÔ ÔÉçî àŝ çÉ ÔûàÉ Éŝ É çîÉ çÉ ÔûÉÉ Éŝ àÉûŝ àû ŝÉî É ’îŝîûîÔ îûÉ çÔÉÔàîÉ. SÉÔ ûÉ îÉçÉ çÔûÉ àççÉ-É àûÔû’ûî, É ÔçîÔÉÉ û çà É à b.D. Éŝ ŝîîàîÉ á çÉûî É à îàûÉ, çÉ ûî ŝûÔŝÉ ’îîçàîÔ É ÔÉû àÉŝ àŝ ’àîŝŝÉÉ É çÉŝ îàçîÉŝ É àÉûŝ. PÔŝà û çÔî àî çÉŝ àçÉûŝ, É É çÔçÉÉ ŝû ’àûÉû É à çÔÉçîÔ îÔîàÉ, ÔŝÉŝ á àÉŝ ûÉ ŝÉçîÔ ’àûŝ. E ÔîÉ, ŝî É çÔŝîÉ É ŝÉçÉû îÔîà b.D. àŝ ŝà îÉŝîÔ îûŝîÉÉ àçûÉÉ, É Éû ŝûÔŝÉ ûÉ çàûÉ  àûÉû Ôî ŝÉ çÔÔÉ àû Éŝ É ÔûçîÔ, àû ÔÉŝ ÉŝîûÉŝ É àû àîûÉŝ ( çÔîŝ îûÉŝ) ’û îÉû [Ôû ’û îÉçÉû É çÔÉçîÔ] ûî Éû àîîŝÉ ŝÉŝ Ôfiŝ É îî-4 ûà Éŝ çÔÛŝ É ÔûçîÔ . Dàŝ çÉŝ çÔîîÔŝ, ûÉ ÉŝÉ ’ûÉ çÔÉç-îÔ çÔÉ  AîÉ îÉ , ûî É îÉ à çàîî É ŝÉŝ àûÉûŝ, Ôû û Ôîŝ ’àffàçî É çÉàîÉŝ çÔàîÉŝ îÔîàÉŝ àîîÔÉÉŝ ? C’Éŝ É çÉ ŝÉŝ ûÉ ŝÉ ÔŝÉ à ûÉŝîÔ É çÉŝ ÉÉŝ àû :  AîÉ îÉ  îÉ--ÉÉ É  ’A îÉ  ? L’ÔÉ É çÉÉ ûÉ ’Éŝ àŝ  ’îÔÔîÉ îŝçîÉ àŝ Éŝ ŝîî-5 fiŝ  É çàûÉ çî û çÔûŝ, î êÉ Éûŝ ÉŝîûÉŝ àÉŝ ÉŝÉçîÉŝ, àîŝ ûŝ àîçûîÉÉ É çÔÉ ààî ûî  ÔîÉ  àŝ à ÉŝûÉ Ôù î Éŝ îîŝîÉ, çàç ÉîÉ É àû-àûÉ, à àûŝŝÉ îÉçÉ É Ôŝ àîûÉŝ 6 çûûÉÉŝ .MÔ ÔŝÉ Éŝ ûÉ ’àûÉû ÔîfiÉ ŝànarrationÉ ÔçîÔ É à çÔÉçîÔ ûî É ûîÉ,dans le champ de la bande dessinée franco-belge contempo-raine. Aîŝî, à ûÉŝîÔ É ÉçÉçÉ ŝÉà ÔŝÉ ŝÔûŝ çÉÉ ÔÉ : ûÉÉ îÉ
1. CÉŝ Éû Éàîŝ É à fiîîÔ îffûŝÉ àŝ É çàÉ É à çààÉ ÔÔîÔÉÉ Ôû É àçÉÉ É à çÔÉçîÔ É 1988 ŝÔ çîŝ à îÉ bÉÉÔî (ibid., . 19). 2. PîÉÉ bourdieu,  MÔÉ ŝçîÉîfiûÉ É îàçîÉ ŝÔçîàÉ Éŝ ÔÉŝ , àŝActes de la Ô recherche en sciences sociales1, àîÉ 1975, . 5à.,  3. AÔîÉ Compagnon,Le Démon de la théorie. Littérature et sens commun[1998], Pàîŝ, îîÔŝ û SÉûî, çÔ.  PÔîŝ , ŝîÉ  Eŝŝàîŝ , 2001, . 303. 4. Pàŝçà Lefèvre É GÉ Meesters,  AÉû à É à àÉ ÉŝŝîÉ àçÔÔÉ Ô àçûÉÉ , àŝRelief. Revue électronique de littérature française3, É îÉ, ://www., Ô. 2,  ÉûÉ-ÉîÉ.Ô/îÉ./ÉîÉ, 2008 (àÉ çÔŝûÉ É 12 ŝÉÉÉ 2009), . 291. 5. Aàî bergala,Initiation à la sémiologie du récit en images, Pàîŝ, LîûÉ ààîŝÉ É ’ÉŝÉî-ÉÉ É É ’ûçàîÔ ÉàÉÉ, çÔ.  LÉŝ CàîÉŝ É ’àûîÔ-îŝûÉ , 1977, . 7. 6.Ibid., . 84.
INTRODUCTION

ààîÉ Éŝ îÉûŝ ’ AîÉ îÉ  àîŝŝÉ-îŝ á Éûŝ àûÉûŝ ? I ŝ’àî á ŝÉ É fiî Éŝ ÉÉŝ É çÉ ŝûÉ ’ûÉ. CÔÉ àÔç çÉÉ, çÉÉ ûÉ çî çÉ ÔûÉÉ É àÉûŝ ÉŝîûÉŝ á àî û çîÉ É à ààîÔ îûÉ. PÔû çÉÉ ÉçÉçÉ, ’àÔÉ ’àççÉîÔ ÉÉîÉÉ Énarration, ŝÉÉ çÔÉ  [’ÉÉ] ûî çÔŝîŝÉ É çÉ ûÉ ûÉû’û àçÔÉ ûÉûÉ çÔŝÉ : ’àçÉ É àÉ îŝ É 1 ûî-êÉ  É ûÉ ’ÉŝîÉ  ŝÔÉ fiàÉÉ É ŝÉçÉ îÉîfiàÉ ’ûÉ 2 îŝàçÉ àçÔàÉ .NarrerçÔÉŝÔ àîŝî àû ŝÉŝ Éraconter, ûÉ ûî àîûÉ 3 Le Nouveau petit Robert. CÉ ŝÉŝ ŝ à ŝ’àççÔÔÉ îÉ É çÉÉ çÔçû-ŝîÔ ’îç Lààç :
Là ààîî ’Éŝ àÔŝ ûŝ îÉ á à àŝîŝŝîÔ ÉàÉ É ’îŝÔîÉ, àîŝ çÔûÉ 4 Ôû ŝîÉÉ É à ŝÉçÉ É ’îŝÔîÉ, ûÉ ûÉ ŝÔî É ÔÉ É àŝîŝŝîÔ .
LÉ çÔçÉ Énarration çÔîÉ Ôç á û çî îŝûÉ çÔîà Éŝ ÔÉŝ ŝçîûà É Ôŝàî. E ÉffÉ,  []û’àûçû ÉŝŝàÉ ÉûÉ É ŝ’ÔçÉ Ôû ŝÉû, û’î ŝûÔŝÉ ÔûÔûŝ ûÉû’û ûî ’ÔçÉ, û’î  àî Ôç “àçÉ” ’Ô-5 çîàîÔ : çÉà àû àûŝŝî Ôû É ÉŝŝàÉ îçÔîûÉ . CÉÉà, Ôû É çî fi-îûÉ à ÉÉÉ, FàÔîŝ JÔŝ É  û’î É ààï ûÉ ûŝ ÔŝŝîÉ É 6 çààçîŝÉuneààîÔ çîàÔàîûÉ, û’un, á çàûŝÉ É àçî ûîûÉ ÔŝŝîÉ çÔàîçîÔ É ŝÉŝ, ÉÉ É îŝûÉ É É Éà, ûÉ á  à ŝààîÔ 7 Éŝ àçîîŝ Éŝ îffÉŝ ÔŝàÉûŝ É û ààÉû . SÉàî-çÉ àÉÉ 8 É çàŝ ’û àûÉ  ÔÉ ’ÉÉŝŝîÔ çÔÉ  É ûÉ à àÉ ÉŝŝîÉ ? îç Lààç ûî É à ŝîûàî ààîÉ É çÉ ÉÉ ààîàîÉ û’ûÉ ŝÉûÉ îŝàçÉ  àŝŝûÉ à îŝÉ É çàÉ, É çÔûàÉ É à îŝÉ É àÉ. DÔç, ŝî, 9 çÔÉ ûî, É ÔŝûÉ ûÉ çÉ  à-ààÉû […] ÔàîŝÉ É ÉÉ îûÉ , ’É çÔçûŝ, ’ûÉ à, û’î ÔŝŝÉ ŝÔ ÔÉ ŝÉ ’çîûÉ É, ’àûÉ à, ûÉ É Ôûàîŝ çÉçÉ á çààçîŝÉ à ààîÔ ÔÉ á çàûÉ àû É b.D. PÔûŝûîà çÉ ÔÉçî, çÉ ÔûàÉ, îÉ û’î ÔûÉ ’îê É à ûÉŝîÔ û ààÉû ( ûî àçÔÉ ? ), Ô ŝûÔû á çÉÉ É à ààîÔ ( çÔÉ Éŝ-çÉ àçÔ ? ). JÉ Ôîŝ ÉçÔÉ fiî É ÔàîÉ çÔûÉ à çÉÉ ûÉ, Ô É àîŝ ŝÉ-É É çÔÉÉ à, àà É çÔŝîûÉ û çÔûŝ É ààî. CÔçÉ á
1. Gà Genette,Figures III, Pàîŝ, îîÔŝ û SÉûî, çÔ.  PÔîûÉ , 1972, . 72. 2. îç Lavanchy,Étude du Cahier bleu d’André Juillard. Une approche narratologique de la bande dessinée, LÔûàî-à-NÉûÉ, Açàîà-bûà, çÔ.  TÉÉ-IàÉ , 2007, . 54. 3. Aàî Rey É JÔŝÉÉ Rey-DeBove (î.),  NàÉ , àŝLe Nouveau petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Pàîŝ, LÉ RÔÉ, 2002, . 1709. 4. îç Lavanchy,Étude du Cahier bleu d’André Juillard,op. cit., . 35. 5. JÉà-LÔûîŝ Tilleuil,  CÔÉ àÔÉ ’ûÉ û çÔûÉ ÉÉ-îàÉ ? îŝÔÔîÉ É ŝÔçîÔààîûÉ ’ûÉ ÉàîÔ ÔàîûÉ , àŝ Id. (î.),éories et lectures de la relation texte-image, CÔî-WÔÔ, E.M.E., çÔ.  TÉÉ-IàÉ , 2005, . 109. Ô 6. FàÔîŝ Jost,  NààîÔ(ŝ) : É Éá É àû-Éá , àŝCommunications,  38, 1983, . 193. 7. îç Lavanchy,Étude du Cahier bleu d’André Juillard,op. cit., . 53. 8. bÉÔï Peeters,La Bande dessinée, Pàîŝ, FààîÔ, çÔ.  DÔîÔ , 1993, . 6. 9. îç Lavanchy,Étude du Cahier bleu d’André Juillard,op. cit., . 55.
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin