Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 8,80 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

avec DRM

Comer y ser. Raíces gastronómicas de México

De
130 pages

El hombre prehispánico dotó a los alimentos, no sólo de un lugar primordial, sino de una importancia vital en su cultura. Productos como el maíz, el frijol, la calabaza, el cacao y el chile encuentran sus orígenes en Meso­américa y son parte del patrimonio cultural de la humanidad. Este catálogo, editado con motivo de la exposición «Comer y ser. Raíces gastronómicas de México» pretende honrar el vínculo entre los alimentos y la vida del ser humano.

Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

No hay en el mundo ningún hombre que no tenga necesidad de comer y beber, porque tiene estómago y tripas.
La alImentacIón éŝ û îàR fûDàéà é à éDîiçàçî Dé çàDà çûû-Rà. ÇôéR RàŝçîéDé à fûçî RîàRîà Dé RôvééR ûRîééŝ à çûéRô àRà çôvéRîRŝé é û àçô çô úîéŝ y RôfûDôŝ ŝîGîiçàDôŝ. ÇàDà çîvîîzàçî hà àRéDîDô à RéçôôçéR ôŝ îGRéDîééŝ Dîŝôîbéŝ é ŝû éôRô, à îDéàR DîvéRŝàŝ fôRàŝ Dé RéàRàRôŝ y éŝ hà àŝîGàDô ŝbôôŝ çûûRàéŝ éŝéçiçôŝ. A RàvÈŝ Dé à çôîDà, ôŝ GRûôŝ hûàôŝ Dà fôR-à à ŝû àéRà Dé ééDéR à vîDà DéŝàRRôàDô Gûŝôŝ Rôîôŝ Qûé ôŝ DîféRéçîà Dé ôRôŝ. É àz, éjé çéRà Dé à çôŝôvîŝî éŝôàéRîçàà, fûé é ôRîGé y é DévéîR Dé hôbRé; hàbàR Dé àîàéŝ, ààŝ, fRûôŝ y îéRàéŝ é é MÈxîçô à-îGûô éŝ RéféRîRŝé à ôŝ àzôŝ Qûé ûà à îDîvîDûô çô é ûîvéRŝô. Là FûDàçî ÇûûRà ARéà ŚîàîéR y à ÛîvéRŝîDàD ïbéRôàéRîçàà bûŝçà RéDîR hôéàjé à ûéŝRàŝ Ràçéŝ çûîàRîàŝ à RéçôôçéR é à héRéçîà Gàŝ-Rôîçà à ŝéŝîbîîDàD Qûé éRéàz à ôŝ ûébôŝ Réhîŝáîçôŝ y Qûé hôy éŝ àRé fûDàéà Dé ûéŝRô ŝéR.
Todos los que Integramos à FûDàçî ÇûûRà ARéà ŚîàîéR ôŝ ŝéîôŝ ûy Dîçhôŝôŝ Dé RéŝéàR éŝà éxôŝîçî é ûéŝRô QûéRîDô MôéRRéy, y àbîÈ ôRGûôŝôŝ Dé RàéR à Mûŝéô Dé HîŝôRîà Méxîçàà ûà ûéŝRà Dé ô Qûé ŝôôŝ y é éGàDô Qûé héôŝ DéjàDô à ûDô; ŝô ûéŝRôŝ RôDûçôŝ éŝôàéRîçàôŝ, y à Rîçà RàDîçî çô Qûé hà ŝîDô RéàRàDôŝ à ô àRGô Dé à hîŝôRîà, ôŝ Qûé hà éévàDô à çôçîà éxîçàà à “PàRîôîô îàéRîà Dé à hûàîDàD”, Dîŝîçî ôôR-GàDà ôR à UNESCO. Éŝ à çôçîà éxîçàà hôy é Dà à îŝà Qûé çôôçîéRô ôŝ çôQûîŝàDôRéŝ, y àbîÈ à Qûé Dîô ôRîGé à ûçhàŝDé ûéŝRàŝ RàDîçîôéŝ. PôR ôDô éŝô, éŝ ûéŝRô Déŝéô çôàRîR é fàŝçîàé àçéRvô Qûé Dà éŝ-îôîô Dé éŝà àRàvîà, jûŝô àhôRà, é ôéôŝ é Qûé MÈxîçô RéQûîéRéRéçûéRàRéôRGûôàçîôà,àéŝéçîàDéŝûŝéRyŝûŝRàçéŝ. AGRàDézçô îiîàéé éŝà ôôRûîDàD, y éŝéRô çô îŝ áŝ ŝîçéRôŝ áîôŝ Qûé éŝà éxôŝîçî ŝéà Dé àGRàDô Dé ôDôŝ ôŝ vîŝîàéŝ.
Carlos Armella Sánchez PresIdente de la FundacIónÇultural Armella ŚpItalIer
EL HOMBRE, LOS ALIMENTOS Y LOS DIOSES
De maíz blanco y maíz amarillo se hicieron los brazos y las piernas de loscuatro hombres que fueron creados. Luego la abuela Ixmukané molió las mazorcas e hizo nueve jícaras de bebi da. De este alimento provino la fuerza de los hombres.
9
índIce
Los alImentos, çôôééŝ îDîŝéŝàbéŝ é ôDàŝ àŝ àçîvîDàDéŝçûûRàéŝQûéçôfôRàRôéûDôRéhîŝ-áîçô, fûéRô ôfRéDàŝ àRà àŝ DéîDàDéŝ, Rîbûô àRà ôŝ ŝéñôRéŝ, àîféŝàçî Dé hôŝîàîDàD, ôféRà Dé àz y çôàñéRô Dé hôbRé, DéŝDé é àçîîéô hàŝà à ûéR-é. É é MÈxîçô àîGûô, à çôîDà çôŝîûà û éxô éRéhûàôŝyDîôŝéŝ.ÉTéotl, ‘ééRGà Dîvîà’, éRà à éŝéçîà ŝûRéà Qûé ŝé àî-féŝàbà Dé DîvéRŝàŝ fôRàŝ; ŝû fûéRzà éRéàbà é ûîvéRŝô y GôbéRàbà à àûRàézà. É é çàéDàRîô àGRçôà ŝé hô-Ràbà çàDà éàà Dé àDûRàçî Dé àz çô ûTéotl é àRîçûàR; éRé ôŝ éxîçàŝ, ôŝ Rîçîàéŝ éRà ÇéÈô y Çhîçôéçà.
11
índIce
Xilonen Su nombre sIgnIica‘la peluda’ en alusIóna las barbas que tIeneel maíz tIerno.
Chico me cóatl
É à àyôR àRé Dé àŝ çûûRàŝ Réhîŝáîçàŝ éxîŝà à é-ôŝ û Dîôŝ Dé àz. É ôŝ véŝîGîôŝ Dé çàDà ûébô ŝé hà éçôRàDôévîDéçîààRQûéôGîçàDéààDôRàçîQûéRô-féŝàbà à à àà Qûé fûéRà ŝû Rîçîà fûéé Dé àîéô. ÇûRîôŝàéé, é vàRîôŝ Dé ôŝ àéôéŝ éŝôàéRîçàôŝ ŝé hàçà à DîféRéçîà, ôR éDîô Dé Dîôŝéŝ Dîŝîôŝ, éRé é àz jôvé y é àDûRô. PàRà ôŝ éxîçàŝ, ôR éjéô, éxîŝà Xîôé, à Dîôŝà Dé jîôé ô àz îéRô; ÇéÈô, é àz îŝô; Çhîçôéçà, ŝû çôRààRé fééîà, àŝô-çîàDà àbîÈ çô à féRîîDàD; àŝ çôô ïààéçûhî, à Dîôŝà Dé àz àDûRô.
12
índIce
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin