//img.uscri.be/pth/20719d422eaac41a5917969d4b474eb76fadb6d5
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 7,50 €

Téléchargement

Format(s) : PDF

sans DRM

Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice (Czech version)

De

Pokyny o justici vstřícné k dětem a jejich důvodová zpráva byly přijaty Radou Evropy v roce 2010. Na základě stávajících mezinárodních a evropských standardů, zejména Úmluvy OSN o právech dítěte a Evropské úmluvy o lidských právech, jsou pokyny koncipovány tak, aby zaručovaly účinný přístup dětí k justici a vhodné zacházení v rámci justice. Vztahují se na všechny situace, v nichž se děti mohou, z jakéhokoli důvodu a v jakémkoli postavení, dostat do kontaktu se systémem trestního, občanského nebo správního soudnictví. Připomínají a podporují zásady zájmu dítěte, péče a respektu, účasti, rovného zacházení a právního státu. Pokyny se zabývají otázkami, jako jsou práva na informace, zastoupení a účast, ochrana soukromí, bezpečnost, víceoborový přístup a odborná příprava, ochranná opatření ve všech fázích řízení a zbavení

svobody.


Čtyřicet sedm členských států Rady Evropy se vybízí, aby své právní systémy přizpůsobily konkrétním potřebám dětí a překlenuly propast mezi mezinárodně dohodnutými zásadami a realitou. Za tímto účelem nabízí důvodová zpráva příklady osvědčených postupů a navrhuje možnosti řešení a nápravy právních a praktických nedostatků v justici pro děti.

Tyto pokyny tvoří nedílnou součást strategie Rady Evropy v oblasti práv dětí a jejího programu „Budování Evropy pro děti a s dětmi“. V členských státech se plánuje řada činností v oblasti podpory, spolupráce a sledování s cílem zajistit účinné provádění pokynů ve prospěch všech dětí.


Voir plus Voir moins
Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice (Czech version)