Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice (Czech version)

De
Publié par

Pokyny o justici vstřícné k dětem a jejich důvodová zpráva byly přijaty Radou Evropy v roce 2010. Na základě stávajících mezinárodních a evropských standardů, zejména Úmluvy OSN o právech dítěte a Evropské úmluvy o lidských právech, jsou pokyny koncipovány tak, aby zaručovaly účinný přístup dětí k justici a vhodné zacházení v rámci justice. Vztahují se na všechny situace, v nichž se děti mohou, z jakéhokoli důvodu a v jakémkoli postavení, dostat do kontaktu se systémem trestního, občanského nebo správního soudnictví. Připomínají a podporují zásady zájmu dítěte, péče a respektu, účasti, rovného zacházení a právního státu. Pokyny se zabývají otázkami, jako jsou práva na informace, zastoupení a účast, ochrana soukromí, bezpečnost, víceoborový přístup a odborná příprava, ochranná opatření ve všech fázích řízení a zbavení

svobody.


Čtyřicet sedm členských států Rady Evropy se vybízí, aby své právní systémy přizpůsobily konkrétním potřebám dětí a překlenuly propast mezi mezinárodně dohodnutými zásadami a realitou. Za tímto účelem nabízí důvodová zpráva příklady osvědčených postupů a navrhuje možnosti řešení a nápravy právních a praktických nedostatků v justici pro děti.

Tyto pokyny tvoří nedílnou součást strategie Rady Evropy v oblasti práv dětí a jejího programu „Budování Evropy pro děti a s dětmi“. V členských státech se plánuje řada činností v oblasti podpory, spolupráce a sledování s cílem zajistit účinné provádění pokynů ve prospěch všech dětí.


Publié le : lundi 1 avril 2013
Lecture(s) : 1
Tags :
Licence : Tous droits réservés
EAN13 : 9789287175731
Nombre de pages : non-communiqué
Voir plus Voir moins
Cette publication est uniquement disponible à l'achat