//img.uscri.be/pth/cce32c05eb4f0c88da21ee201f03af82f93b7869
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 7,50 €

Téléchargement

Format(s) : PDF

sans DRM

Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice (Danish version)

De

Retningslinjerne for børnevenlig retspleje og begrundelsen for retningslinjerne blev vedtaget af Europarådet i 2010. De er baseret på eksisterende internationale og europæiske standarder, navnlig FN’s konvention om barnets rettigheder og den europæiske menneskerettighedskonvention, og de er udformet til at sikre, at børn får effektiv adgang til domstolsprøvelse og bliver behandlet ordentligt i retssystemet. Retningslinjerne forfatter alle de omstændigheder, hvorunder børn kan tænkes at komme i berøring med det strafferetlige, civilretlige eller administrative retsplejesystem, uanset grund og barnets habilitet. I retningslinjerne erindres der om og fremmes principperne om barnets tarv, omsorg og respekt, deltagelse og ligebehandling samt retsstatsprincippet. Retningslinjerne omhandler f.eks. aspekter som ret til information, repræsentation og deltagelse, beskyttelse af privatlivet, sikkerhed, tværfaglig tilgang og uddannelse, retssikkerhed i alle stadier af retssager samt frihedsberøvelse.

De 47 medlemsstater i Europarådet opfordres til at tilpasse deres retssystemer til børns specifikke behov og bygge bro mellem de internationalt vedtagne principper og virkeligheden. Til dette formål er der i begrundelsen for retningslinjerne givet eksempler på god praksis og forslag til, hvordan de juridiske og praktiske huller, der er i retsplejen over for børn, kan afhjælpes.

Retningslinjerne er en integrerende del af Europarådets strategi for børns rettigheder og Europarådets program ”Opbygning af et Europa for og med børn”. Der er planlagt en række samarbejds- og overvågningsaktiviteter i medlemsstaterne for at fremme og sikre en effektiv gennemførelse af retningslinjerne til gavn for alle børn.


Voir plus Voir moins
Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice (Danish version)