//img.uscri.be/pth/27411350ee79ae81a74fb2e62ab8d70cde7ecb35
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 7,50 €

Téléchargement

Format(s) : PDF

sans DRM

Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice (Slovakian version)

De

Usmernenia o súdnictve zohľadňujúcom potreby detí a ich dôvodová správa boli prijaté Radou Európy v roku 2010. Na základe existujúcich medzinárodných a európskych noriem, najmä Dohovoru OSN o právach dieťaťa a Európskeho dohovoru o ľudských právach, sú usmernenia vypracované tak, aby bol zaručený účinný prístup detí k justícii a primerané zaobchádzanie pri súdnych konaniach. Vzťahujú sa na všetky prípady, keď je pravdepodobné, že sa deti z akéhokoľvek dôvodu a v akomkoľvek postavení dostanú do kontaktu s trestným, občianskym alebo správnym súdnym systémom. Upozorňujú a podporujú zásady záujmu dieťaťa, starostlivosti a rešpektu, účasti, rovnakého zaobchádzania a právneho štátu. Usmernenia sa zaoberajú otázkami, akými sú právo na informácie, zastupovanie a účasť, ochrana súkromia, bezpečnosť, multidisciplinárny prístupu a odborná príprava, ako aj záruky vo všetkých fázach konania a pozbavenia slobody.

Štyridsaťsedem členských štátov Rady Európy sa vyzýva, aby svoje právne systémy prispôsobili osobitným potrebám detí, aby premostili medzeru medzi medzinárodne uznanými zásadami a realitou. Na tento účel dôvodová správa poskytuje príklady osvedčených postupov a navrhuje možnosti, ako vyriešiť a odstrániť právne a praktické nedostatky v oblasti súdnictva pre deti.


Tieto usmernenia tvoria neoddeliteľnú súčasť stratégie Rady Európy v oblasti práv detí a jej programu „Budovanie Európy pre deti a s deťmi“. V členských štátoch je naplánovaný súbor činností v oblasti propagácie, spolupráce a monitorovania, ktorých cieľom je zabezpečiť účinné vykonávanie usmernení v prospech všetkých detí.


Voir plus Voir moins
Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice (Slovakian version)