Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 19,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : PDF

avec DRM

Partagez cette publication

Vous aimerez aussi

La mesure en histoire de l’art : un état des lieux, pour espérer mieux
1 BéatriceJoyeux-Prunel
Paé dé chïé é hïstôïé dé ’at ést sôûvét mavéû, das a mésûé ôù céé dÈmaché aïssé pésé qûé cé qûï ïtÈéssé ést pûs é chïé qûé ’œûvé, ét qûé ’ô pôûaït côdïié dés dôÈés dôt ô aïmé à pésé qû’éés éèvét dé ’ïmmésûabé, dé ’ïsôdabé, dû spïïtûé. Aûssï é côôqûé « At ét Mésûé », dôt cét ôûvagé Ècapïtûé ûé agé paé dés ïtévéôs, sûscïta dé vïvés dïscûssïôs. Téûé à ’Écôé ômaé sûpÈïéûé (ENS) és 3, 4 ét 5 dÈcémbé 2008, céé écôté Ètaït éécvémét ûé tétavé dé ÈÈchï côécvémét aû dÈi û jôû acÈ pa ûé côègûé : « O é mét pas a béaûtÈ é bôtés. »
Pôûqûôï é pas méé a béaûtÈ é bôtés ? O mét bïé és tabéaû das dés cadés, sû dés mûs ét das dés mûsÈés, ét ’ô saït bïé aûssï qûé és œûvés d’at vïvét d’abôd pa éû ag das û cassémét ÈabôÈ dépûïs dés sïècés, dôt és mûsÈés ét és hïstôïés dé ’at, maïs sûtôût é machÈ, sôt és méïéûs cômptabés. Céé qûésô pÈôccûpaït dépûïs pûsïéûs aÈés és pacïpats dû sÈmïaïé « At ét Mésûé », téû à ’Écôé ômaé sûpÈïéûé, à ’Istût d’hïstôïé môdéé ét côtémpôaïé (IHMC), dépûïs 2006 : aûcû ’aûaït jûgÈ hôêté dé é pas écôaté cé qû’appôta ’appôché qûatavé das sés tavaû dé échéchés – ét d’abôd a côstûô d’ûé basé dé dôÈés ïgôûéûsé. I ôûs sémbaït qûé a béaûtÈ gagaït, pafôïs, à êté mïsé é bôté pacé qû’éé sé tôûvaït sôûvét, sïmpémét,
7
8
La mesure en histoire de l’art : un état des lieux pour espérer mieux
mïéû épacÈé das sô côtété dôc mïéû mïsé é Èvïdécé, ôû tôût sïmpémét pacé qûé ’appôché qûatavé péméaït dé gagé é cômpÈhésïô hïstôïqûé, sôcïaé, ésthÈqûé, cé qûï cômpésaït cé qûé ’ô pédaït Èvétûéémét é « aûa » asqûé. Jé émécïé chaéûéûsémét és pacïpats dû sÈmïaïé, é pacûïé Fabïé Accômïô, SÈbasé Dûbôïs, Pïéé Façôïs, Caïé Lémécïé, SÈvéïé Sôiô, Jûïé Véaïé ét Baïsé Wïfét pôû cé tavaï côécf abôû das a pûbïcaô d’û ûmÈô spÈcïa dé a évûéHïstôïé ét Mésûé (dÈcémbé 1 2008), dôt ô pôûa côsûté és acés é ïgé . I faaït aé pûs ôï, cépédat, qûé cé tavaï dé gôûpé ôù és hïstôïés dé ’at Ètaïét iaémét mïôïtaïés, tat pa éû aaché dïscïpïaïé qûé pa éû fômaô scïéiqûé dé dÈpat. I ôûs sémbaït ïmpôtat dé faïé sé écôté és épésés, és appôchés, vôïé és phïôsôphïés : céés dés Ècôômïstés, dés sôcïôôgûés, dés mathÈmacïés, dés stascïés, dés hïstôïés ét dés hïstôïés dé ’at. Sï céé écôté péméaït séûémét aû hïstôïés dé ’at dé é pas pédé é témps qûé a majôïtÈ d’été ôûs avaït pédû à appédé séûs ’Èabôaô d’ûé basé ét sô épôïtaô qûatavé, sï éé péméaït aû dÈbûtats das ’appôché qûatavé dés ats dé tôûvé dés mÈthôdés pôû pôdûïé û tavaï sôïdé, aôs éé séaït Èûssïé. Lé pôjét Ètaït à a fôïs hûmaï ét scïéiqûé : qûé dïé, qûé faïé, dé a écôté été ’hïstôïé dé ’at ét ’appôché qûatavé ? Nôûs vôûïôs, aû-déà dés jûgéméts sôûvét tôp apïdés d’ûé dïscïpïé sû ’aûté, ét é pacûïé dés égads côïsÈs dé a sôcïôôgïé ét dé ’hïstôïé dé ’at, édé féé a écôté été és appôchés ét és pôféssïôs. Cé dÈi fût accéptÈ pa és mémbés dû cômïtÈ scïéiqûé, qûé jé é émécïéaï jamaïs asséz pôû éû côtïbûô à a sÈécô dés ïtévéôs pÈsétÈés : Chïstôphé Chaé (Païs I/IHMC), Cathéïé Chévïôt (mûsÈé d’OsaY), Pïéé Façôïs (CNRS-CSO), Rôbét Jésé (ûïvésïtÈ dû KétûckY), Caïé Lémécïé (IHMC, CNRS), Pïéé-Mïché Mégé (EHESS), SÈgôèé Lé Mé (Païs X), Gïsèé Sapïô (Cété dé sôcïôôgïé éûôpÈéé), Baïsé Wïfét (ENS). Uïvésïtaïés, côsévatéûs, chéchéûs, hïstôïés, hïstôïés dé ’at,
La mesure en histoire de l’art : un état des lieux pour espérer mieux
sôcïôôgûés ôû Ècôômïstés accéptèét d’Èabôé ésémbé, à pa d’û ômbé ïmpôtat dé pôpôsïôs dé cômmûïcaô, é pôgammé dû côôqûé « At ét Mésûé », das é éspéct dé éûs dïÈécés mûtûéés, ét tôûs dÈsïéû dé cômpédé cé qûé a mésûé faït à ’hïstôïé dé ’at ét, dïaécqûémét, cé qûé ’at faït à a mésûé. Né ÈpÈtôs pas ïcï é pôgammé dÈtaïÈ dû côôqûé. O é tôûvéa és éégïstéméts cômpéts sû é sïté dé dïûsïô dé Savôïs é MûmÈdïa, hÈbégÈ pa ’Écôé ômaé sûpÈïéûé ét 2 aïmÈ pa Chïstôphé Dûpaz . La pémïèé jôûÈé, ïtûÈé « Dé a sôcïôôgïé à ’hïstôïé dé ’at », dévaït péméé, apès û bïa dé ’ûïsaô dé ’appôché qûatavé é hïstôïé dé ’at ét é hïstôïé ïÈaïé, dé dôé qûéqûés éémpés jûgÈs caactÈïsqûés dé ’ûïsaô a pûs abôdabé dû chïé é hïstôïé dé ’at – céé qûï pémét d’Èabôé ûé hïstôïé sôcïaé ét Ècôômïqûé dé ’at, qû’ï s’agïssé dé a mïsé é Èvïdécé dé machÈs, dé caïèés, dé tajéctôïés ôû dé gÈôgaphïés, cômmé dé ’Ètûdé, téchïqûémét pûs cômpéé, dé Èséaû ét dé ôgïqûés dé champ. La déûïèmé jôûÈé fût céé dés écôtés. La maÈé, côsacÈé aû basés dé dôÈés, vïsaït à pôpôsé aû chéchéûs dés éémpés dé « bôés basés dé dôÈés », maïs Ègaémét à faïé côaté dés basés actûéémét dïspôïbés é hïstôïé dé ’at, vôïé à sûggÈé a mïsé é cômmû dé dôÈés sïmïaïés. I s’agïssaït aûssï dé ÈÈchï aû « ôûvéés pôbÈmaqûés » ôûvétés pa ’ûïsaô, iaémét Ècété, dés basés dé dôÈés ïfômaqûés é hïstôïé dé ’at. La tabé ôdé dé a sôïÈé, ïtûÈé « L’hïstôïé dé ’at a-t-éé péû dû qûataf ? », a ÈtÈ imÈé ét ést dïspôïbé sû Savôïs é mûmÈdïa. La tôïsïèmé ét déïèé jôûÈé dû côôqûé, éi, ôûs côfôtaït à ûé qûésô pûs dïîcïé : péût-ô tôût mésûé ? N’Y a-t-ï pas û ôYaû, é hïstôïé dé ’at, qûé ’appôché mÈtïqûé é pavïéda jamaïs à tôûché, ét é péût qû’abmé ? Hïstôïé dés stYés, hïstôïé dés hïÈachïés asqûés, appôché dé a cÈaô, aûtat dé dÈis pôû ’appôché mÈtïqûé, dôt cétaïs sôt tès péû abôdÈs pa és chéchéûs, tadïs qûé pôû d’aûtés, cômmé ’hïstôïé dû gôÛt, ’aaYsé qûatavé sémbé s’ïmpôsé, mêmé sï éé é péût êté écûsïvé.
9
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin