Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 10,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

sans DRM

Partagez cette publication

Vous aimerez aussi

Les musées au Maghreb et leurs publics

de la-documentation-francaise23044

POLITIQUE ET MUSÉES

de harmattan

Du même publieur

Introduction Musées maghrébins et leurs publics : quelle(s) problématique(s) ?
Charlotte Jelidi
«TÔ É à, É àÉ, É Éà àŝ à và AÉ, û à É ôûvÉ, ŝôŝ É à ŝàÉ ’Éôŝô, ûÉ ŝàûÉ É àÉ É û àÉàû ààŝ vû, ôŝ ŝû û çÉ-vàÉ àŝ É àô ôç É ÉûÉŝ É É Éûŝ ÉçôÉ àçÉŝ. ’œûvÉ ’à àŝ ŝÉ É, àû àûôÉŝ, Éŝ ÉÉŝ û ŝôÉ, ôûÉôà ŝû à ôÉ, ŝÉ É à-1 É û ’ûàLa Femme en beu .» AÉààÉ Zàà
Le monde muséal maghrébin en pleine reconfiguration
É MàÉ ’à àŝ ôàÉÉ ŝûççô àû ôû-àôÉ, â ’ôŝÉŝŝô É É ŝÉvÉ ôûÉŝ Éŝ àçÉŝ û àŝŝ û à à ’EûôÉ àû çôûŝ û xix ŝçÉ, 2 É ô Éŝ ÉFÉŝ ÉvÉŝ ô  àÉŝ ôŝ ŝôûŝ . Màŝ à ÉàçÉ Éŝ 3 ôû É êÉ â ’« àô àôàÉ ». MêÉ ŝ É vààŝÉ à ÉçôÉ Éŝ àvàÉŝ – ÉÉàÉ Éŝ â çÉ É à Éŝô çÉÉ û ŝÉ àçôôûÉ É 4 CààÉ – É ûÉ çÉàŝ ôàÉŝ ÉŝÉ É àÉ Éŝ ôûÉŝ É çôŝÉ-5 vàô , É çà ŝ’É. DÉûŝ ûÉûÉŝ àÉŝ, ûŝÉûŝ ôôŝ ô à Éû ààô : çÉÉŝ É àôÉ àÉ, àôÉ àûÉ, àôÉ á çôÉôà, Éç. Sàŝ ÉŝŝÉ û vÉàÉ â à PvÉ, É àôÉ à- çû Éŝ Éŝ àûŝŝ vÉŝ ûÉ Éŝ ûÉŝ ’ôûÉ ôàÉ ôû ûûÉ,
1 Zakad A.,Du vent dans e musée, AÉ, Aà, 2006, . 14. 2 Vô Jeudy H.-P. (.),Patrîmoînes en foîe, Pàŝ, Èôŝ É à Màŝô Éŝ ŝçÉçÉŝ É ’ôÉ, 1990 ; Choay .,L’Aégorîe du patrîmoîne, Pàŝ, SÉû, 1992. 3 Heinich N.,La Fabrîque du patrîmoîne. « De a catédrae à a petîte cuîère », Pàŝ, Èôŝ É à Màŝô Éŝ ŝçÉçÉŝ É ’ôÉ, 2009. e e 4 Vô Gutron C.,L’Arcéoogîque en Tunîsîe (XIX-XX’Antîquîtésîèces). Jeux généaogîques sur  , Pàŝ, RMC-Kààà, 2010. 5 É àôÉ ûŝÉ, à ÉÉÉ.
11
12
INTRODUCTION
6 à àçÉ DÉàà É à É MààÉç É ŝÉŝ çôÉûŝ , à Kàŝà ’AÉ, É áÉ 7 8 9 É Tûŝ , É àÉ àÉ , É çôûŝçôûŝ É àûÉŝ Éŝ , Éç. Éŝ ûŝÉŝ ŝô Éŝ ôŝ vŝ É ’ÉÉŝô û çà àôà. CÉŝ ÉÉŝ àÉŝ, É ôûvÉàû àŝŝÉÉŝ ŝÉ ŝô çŝ – É ûŝÉ ’A ààÉ Éà Hàà â DÉà, É ûŝÉ ’A ôÉÉ ’AÉ (MàMà), É ûŝÉ É Vôûŝ, ’çôûŝÉ û Pàç àôà É Cà. D’àûÉŝ ŝô É ôÉ, â ’ŝ-à û ûŝÉ ’A ôÉÉ É Ràà, û ûŝÉ É ’Aŝàà â CôŝàÉ. Eî, çÉàŝ Éû ŝô ôàÉÉ ààŝ, çôÉ É MûŝÉ àçôôûÉ 10 É CÉçÉ É Tàŝà ôû É ûŝÉ û Bàô â Tûŝ . Aî ’àççôàÉ Éŝ àŝŝÉÉŝ É çÉ àŝàÉ ûŝà, û Éŝ É àŝŝÉ ’êÉ ÉÉŝŝ, Éŝ ôÉŝ ŝàvÉŝ ŝô ÉÉŝÉŝ àŝ Éŝ ôŝ àŝ ’AûÉ û Nô. E TûŝÉ, Éŝ ŝÉvçÉŝ É ’ŝû àôà û àôÉ àvàÉ àçûÉÉÉ â à vŝô û çôÉ û àôÉ. CÉ ôÉ ’àÉÉÉ vô û ŝàû ûûÉ û ûŝÉ, ÉûÉ ’àvà ûàŝÉ àŝ  Éŝ à É çôÉ É 11 1994 É vûÉû . AûÉ ÉÉàô çÉÉ : É 2001, û çàÉ Éŝ çàÉŝ à  ŝû ôû ûÉ à çàô Éŝ ûŝÉŝ vŝ, ô É vÉôÉÉ 12 Éŝ Éçôûà à ’Èà Éûŝ Éŝ àÉŝ 1990 . Aû Màôç, Éŝ ûŝÉŝ ûçŝ ÉÉvà û ŝÉ Éŝ AFàÉŝ çûûÉÉŝ ŝô ÉÉŝ Éûŝ ôÉŝ 13 14 â , àŝ àçûÉÉÉ, ûÉ ôàô àôàÉ Éŝ ûŝÉŝ Éŝ É ôÉ àî
6 Vô Samrakandi M. H. (.), « PàçÉ JÉà’É à. PàôÉ ôà É ’ûà »,Horîzons . Le droît à a mémoîre, 39, 1999 ; Borghi R., « RÉŝŝô ŝû ŝÉŝô É ûôô »,Boettîno dea Socîetà geograIca ïtaîana, 9/3, 2004, . 745-764 ; Gatin V., « à ÉŝÉàô û àôÉ àÉ à Éŝ àà-çŝ »,înDestaing È., Trazzi A. (.),Conscîences patrîmonîaes.Matérîaux de cours îssus des formatîons Mutue Herîtage, 1, BôôÉ, Bôôà UvÉŝ PÉŝŝ, 2009, . 56-71. 7 É ŝô ŝÉv àû àçÉçûÉŝ ôûÉŝ É çôÉÉ çôôà Éŝ và ŝÉô Éŝ àŝ. Aû Màôç, É ŝÉ É à CûûÉ àÉ û ôŝŝÉ É çàŝŝÉÉ É à vÉ É Càŝààçà à ’UÉŝçô. E TûŝÉ, çÉ àôÉ Éŝ Éû ôû àŝ ŝÉv, É ôŝ É ÉÉ É çÉŝ îçÉŝ ŝô çàŝŝŝ É  É à ûà àçÉçûàÉ Éŝ œûvÉŝ É RààÉ Gû, Vçô VàÉŝ, BÉà HÉ ZÉûŝŝ, JàçûÉŝ MàÉ, Éç. Sû à ûÉŝô, ôûŝ ôûŝ ÉÉôŝ É ÉvôÉ â Girard M., JeLidi C., « à àôàŝàô É ’àçÉç-ûÉ ôûÉ ŝôûŝ É ôÉçôà àÇàŝ àû Màôç (çàŝ É à à É ŝ) »,Hespérîs Tamuda, àçû Éŝ ÉÉŝ É Éŝ ŝçÉçÉŝ ûàÉŝ É Ràà, XV, 2010, . 75-88, çôŝûàÉ ŝû É ŝÉ ÉÉ HA-SHS. 8 Zaiane S.,Tourîsme et oîsîrs dans es parcs natîonaux tunîsîens : ’exempe du Parc natîona d’ïckeu, Tûŝ, CÉÉ É ûçàô ûvÉŝàÉ, 2004 ; Brixi R.,L’Écomusée, pour une nouvee vîsîon muséoogîque en Agérîe, AÉ, OPU, 2011. 9 Smati N., « PàôÉ çûàÉ É TûŝÉ. É Éŝvà É à Bŝŝŝà àŝ É ŝàÉ ûŝÉ, ÉÉ vàô-ŝàô û àôÉ É ŝûÉ É ôôŝàô »,Horîzons magrébîns. Le droît à a mémoîre, 55, 2006, . 114-120. 10 GharsaLLah-Hizem S., « É ôÉ É ôvàô É ’ÉÉŝô û ààŝ-ûŝÉ àôà û Bàô â Tûŝ : ÉÉ çôŝÉvàô, ôÉŝàô É çàô »,înBacha M. (.),L’Arcîtecture au Magreb, e e entre patrîmoîne et créatîon (XIX-XXsîèces), Tôûŝ, PUR, 2011, . 209-226. ô 11 ô  94-35 û 24 vÉ 1994 ÉàvÉ àû çôÉ û àôÉ àçôôûÉ, ŝôûÉ É Éŝ àŝ É É àôÉŝ,Journa oicîe de a Répubîque tunîsîenne, 17 (137 àŝ 1994.àÉ), 1 12 Annabi M. K., « É àôÉ É É vÉôÉÉ »,Revue tunîsîenne de scîences socîaes, 36/119, 1999, . 91-104. ô 13 Vô ôàÉ É çÉ  2-94-443 û 31 àvÉ 1995 ôà çàô É ôàŝàô Éŝ ûŝÉŝ ÉÉvà û ŝÉ Éŝ AFàÉŝ çûûÉÉŝ,Buetîn oicîe du royaume du Maroc° 4298 û 15 àŝ 1995, . 200. 14 PôÉ É à ô ° 01-09 ôà ŝûô É à ôàô àôàÉ Éŝ ûŝÉŝ, àô à É CôŝÉ û ôûvÉÉÉ àôçà, É 29 àvÉ 2009.
Musées maghrébins et leurs publics : quelle(s) problématique(s) ?
15 16 É ôÉ Éû Éŝô . E 2006, û àçÉ à  àôû â à ô ÉàvÉ â à çôŝÉvàô Éŝ ôûÉŝ ŝôûÉŝ É Éŝ ŝÉŝ, Éŝ ŝçôŝ, Éŝ ôÉŝ 17 ’à É ’àû , àî ’ôŝÉ àû ûŝÉŝ vŝ û àççŝ « â Éŝ îŝ É ÉçÉçÉ É ’ûÉ », àŝ ûÉ ’vÉàÉ É Éûŝ çôÉçôŝ ; É êÉ Éŝ û’ É ôŝŝÉ,vîaÉŝ çôvÉôŝ, ’àŝŝŝàçÉ ÉçûÉ É ŝçÉîûÉ É ’Èà É vûÉ É ŝàŝàÉ çÉÉ ÉàÉ. CôÉ É TûŝÉ, É àÉàà ûç-18 19 v Éŝ ç àûŝŝ ŝç . D’àÉû vÉŝÉ àŝ Éŝ àŝ àŝ , çÉ ÉôûvÉàû ŝà vŝÉ â ÉÉ â ûÉ ôàÉ çàÉçÉ û à ôÉŝ àŝŝ É çà É àû Éŝ vÉŝ, ôàÉ â çÉÉŝ ’ÉÉÉÉûŝ vŝ ô Éŝ ôvàôŝ àôàÉŝ ÉûvÉ ŝÉ ôûÉ ’êŝ çûàÉŝ – çÉû-ç 20 ôûvà êÉ êÉ Éû ôÉû çà . AûÉ ôÉ û àççôàÉ à ûàô, É çôûŝ, É à ŝçÉ ûŝàÉ : Éŝ 21 àŝÉŝ ôÉŝŝôÉŝ É ûŝôôÉ ô  ôûvÉŝ çÉÉ É TûŝÉ É 22 àû Màôç , ôà àŝ ’ûÉ ŝÉ É çôŝçÉçÉ É à çÉŝŝ É ôÉ Éŝ ÉÉŝ É à àÉ. CÉŝ ôûvÉàû ÔÉŝ ûÉ à àÉûŝ ûÉ û-çàô Éŝ àvàû ûvÉŝàÉŝ, êÉ ŝ â çÉ ôû Éŝ ÉçÉŝ ôà-ûÉŝ çôçÉà Éŝ ûŝÉŝ É Éûŝ ûçŝ ÉŝÉ ÉçôÉ Éû ôÉûŝÉŝ, çôÉ É vÉ à ôàÉ É î É vôûÉ. C’Éŝ àŝ çÉ çôÉÉ É Éçôîûàô ôôÉ ûÉ ’RMC à ô ŝô ê ŝû Éŝ ûŝÉŝ û MàÉ. E çôàôàô àvÉç É ûŝÉ û Bàô É Tûŝ, ûÉ ÉÉ ûô à  ôàŝÉ É 2009. Pûŝ ’RMC à ÉÉŝ É ÉŝŝÉ û à Éŝ Éû Éŝ ûŝÉŝ ŝûŝçÉÉ ’ÉŝûŝŝÉ à àçÉ Éŝ ûçŝ àŝ çÉŝ ŝ-ûôŝ, àûÉÉ  É àôà à àÉ ô É ûç Éŝ ÉÇû àŝ Éŝ ôÉŝ ûŝàû, É àô É É àvà. Éŝ àvàû ŝÉŝ ç ŝô É û ’ûÉ ÉçôÉ ûŝçàÉ, É É çÉÉ àvÉ, û ŝ’Éŝ ÉûÉ â S Bôû Sà É ôçôÉ 2010 É û à û Éŝ çÉçÉûŝ É Éŝ ôÉŝŝôÉŝ (ŝôÉŝ, ŝôçôôûÉŝ, ûŝôôûÉŝ, ûŝôàÉŝ, ÉçÉûŝ ’ŝûôŝ, Éç.). Aûà É çôûÉûŝ û ŝÉ ŝô Éûŝ â û ÉÉ çûÉ  â à ôô êÉ É ûŝÉ.
15 CÉ ôÉ ’à àŝ  ŝàŝ ŝûŝçÉ É à. ’àŝŝôçàô Éŝ àûàŝ â ’ŝû àôà Éŝ ŝçÉçÉŝ É ’àçôôÉ É û àôÉ, ôàÉ, ŝ’ Éŝ ôôŝÉ àû ô ûÉ à ô vô É àŝÉ Éŝ Éŝ àôàû É û ÉŝôÉ É à vŝô û àôÉ çûûÉ â ûÉ àŝŝôçàô ô ôûvÉÉÉàÉ. ô 16 AçÉ  32-5 àôû à à ô ° 19-05 ôûûÉ à É à ° 1-06-102 û 15 û 2006,Buetîn oicîe du royaume du Maroc° 5436 û 6 ûÉ 2006. 17 Dà ° 1-80-341 û 25 çÉÉ 1980 ôà ôûàô É à ô ° 22-80 ÉàvÉ â à çôŝÉ-vàô Éŝ ôûÉŝ ŝôûÉŝ É Éŝ ŝÉŝ, Éŝ ŝçôŝ, Éŝ ôÉŝ ’à É ’àû,Buetîn oi-cîe du royaume du Maroc° 3564 û 18 vÉ 1981. 18 ChadLi M., « É ûŝÉ NÉàÉ Éŝ Aŝ É MÉŝ û ôŝ, ÉÉÉ É àÉàà ÉÉ ŝÉçÉû ûç É v »,Assembée constîtuante d’Afrîcom, ZàÉ, ûŝàçà, 3-9 ôçôÉ 1999, Pàŝ, çô, 1999, . 143-145. 19 E AÉ, Éŝ ŝçûŝŝôŝ ŝô É çôûŝ ôû ÉvŝàÉ à ÉôÉ É à ŝàô ŝû Éŝ ûŝÉŝ, û ŝô àçûÉÉÉ ŝôûŝ â à ô ° 98-04 ÉàvÉ àû àôÉ çûûÉ û àÉ â É 1998 (15 û), É àû çÉ 85-277 Éà àû ŝàû É Éŝ ûŝÉŝ àôàû û 12 ôvÉÉ 1985. 20 Nôûŝ  ÉvÉôŝ ûŝ àŝ. 21 É àŝÉ É ÉçÉçÉ PàôÉ É ûŝôôÉ â ’ûvÉŝ É à Màôûà, â Tûŝ. 22 À ’ûvÉŝ  Tôà, àçû Éŝ ŝçÉçÉŝ É KÉà, à  ç û àŝÉ ŝçàŝ É ÉçûÉŝ É ûŝôôÉ, Éŝô û àôÉ àûÉ É çûûÉ.
13
14
INTRODUCTION
Le musée : un concept nomade et mouvant
23 S É ûŝÉ Éŝ û çôçÉ « ôàÉ » – ç É EûôÉ,  É àû MàÉ É àû xix ŝçÉ –,  à àÉÉ û çààçÉ çôÉçûà, ûçûà ŝÉô Éŝ É-àŝ û’ vÉŝ. Dàŝ É çôÉÉ ô-àçà, É ûŝÉ ’Éŝ àŝ ŝçÉÉ É êÉ û’àû ô É à MÉàÉ. ’àŝô Éŝ ûŝÉŝ àôàû É ôàû, ’àûÉŝ ŝûôŝ ôIçÉÉŝ, É É çÉàŝ àŝŝÉÉŝ vŝ àû CôŝÉ Éàôà Éŝ ûŝÉŝ (Éàôà 24 Côûç ô MûŝÉûŝ, çô) Éŝ ôÉûŝÉ. EÉ ôÉ É à ôàŝàô 25 É à çûûÉ ; ôû àûà, çÉÉ-ç ’Éŝ àŝ ôàÉÉ àôŝàçÉ . S à î-26 ô û ûŝÉ ôôŝÉ à ’çôÉŝ àŝÉ, ’û ô É vûÉ ôûÉ, à à àô Éŝ ôÉŝŝôÉŝ,ôÉûŝÉŝ ŝô Éŝ ŝûôŝ û ÉvÉûÉ É ô É ûŝÉŝ ŝàŝ çôÉŝôÉ â à îô ôôŝÉ à ’ôàŝàô. Dàŝ ’à Éŝ Éû û’ÉÉ ÉŝŝÉ,Tà àüŝÉ É ûÉ É çààçÉ ûçà- É ûŝÉûŝ ûŝÉŝ ûŝÉŝ, àôŝ êÉ û’ŝ ŝô, ôû çÉàŝ, àIŝ â ’çô. SôûvÉ ŝàŝ àŝ Éŝ Éû ôûŝûÉŝ, çÉàŝ ŝô êÉ àŝ àŝ Éŝ àçŝ â Éŝ. D’àûÉŝ ŝô çôûŝ â Éŝ àŝŝÉÉŝ É Éŝàûà-ô ôû â Éŝ çàŝ, Éç.À SôûŝŝÉ ôàÉ,  ÉŝÉ û çà ôûŝûÉ –Dar Baba– û àççûÉÉ û ûŝÉ ÉôàûÉ É û Éŝàûà –Newly– û àÉ û ûŝÉ É ’Avàô.CÉÉ ôŝÉvàô Éû êÉ ÉûÉ â ’ÉŝÉÉ É ’AûÉ û Nô, ôù  ’ à àŝ ôû Éû É Éŝàûàŝ àŝ Éŝ ûŝÉŝ àŝ Éŝ 27 ûŝÉŝ àŝ Éŝ Éŝàûàŝ. Aû Màôç, Éŝ ûŝÉŝ vŝ BÉà ôôŝÉ Éŝ ÉŝàçÉŝ É Éŝàûàô, àŝ àûŝŝ û ÔÉ É ûÉ ŝàÉ É çôÉçÉŝ û àççûÉÉ Éŝ ÉçôÉŝ ŝàŝ àûçû àô àvÉç çÉ ûÉ Éŝ ûŝÉŝ ÉôŝÉ,  êÉ, ûŝ àÉÉ, àvÉç É ôàÉ çûûÉ. MêÉ ôŝûÉ Éûŝ çôçÉÉûŝ ô, àûŝŝ, à vôô ŝçÉ É àÉ çôàÉ É àôÉ É Éû àŝ, Éû àçÉ Éŝ É ûŝ ŝôûvÉ ô ŝçÉîûÉ ; ŝ É ô àŝ àÉ â Éŝ ÉÉŝ. D’àÉûŝ,  ’Éŝ àŝ àÉ ûÉ çÉŝ ûŝÉŝ, ô à ûà ŝô ÉôàûÉŝ, ÉôŝÉ FÉÉ Éŝ çÉŝ àûÉûÉŝ É Éŝ Éôûçôŝ. É « ôû-à çôÉçà » Éŝ ûŝÉŝ àŝ ’Éŝ àŝ àŝ É êÉ àûÉ ûÉ çÉû 28 ôŝÉv É EûôÉ É É AûÉ û Nô .
23 Choay .,L’Aégorîe du patrîmoîne, Pàŝ, SÉû, 1992, . 9. 24 ’çô-Aà Éŝ ûÉ ààçÉ ôàÉçÉ É 1995 É NôvÉ, â SàvàÉ. À ’ôÉ,  ûŝŝà ŝ àŝ : AÉ, ÈÉ, JôàÉ, à, Màôç É TûŝÉ. 25 GRMP (GôûÉ É ÉçÉçÉŝ ŝû Éŝ ûŝÉŝ É É àôÉ),Patrîmoîne et mondîaîsatîon, Pàŝ, ’Hààà, 2008, É àçûÉ abadi S., Wintzerith S., « çô É çôôŝ, Éû ONG Éàô-àÉŝ ÉÉ ûvÉŝàŝÉ É ÉàvŝÉ », . 76-93. 26 « É ûŝÉ Éŝ ûÉ ŝûô ÉàÉÉ ŝàŝ û ûçà, àû ŝÉvçÉ É à ŝôç É É ŝô vÉôÉ-É, ôûvÉÉ àû ûç, û àçûÉ, çôŝÉvÉ, ûÉ, ÉôŝÉ É àŝÉ É àôÉ àÉ É à-É É ’ûà É É ŝô ÉvôÉÉ â Éŝ îŝ ’ûÉŝ, ’ûçàô É É Éçàô.» Sàû É ’çô, àçÉ 3, ŝÉçô 1. Vô ://.çô.ûŝÉû (çôŝû É 26 àv 2013). 27 ://.ûŝÉûÉà.çô (çôŝû É 26 àv 2013). 28 Bayar D., Benghozi P.-J.,Le Tournant commercîa des musées en France et à  ’étranger, Pàŝ, à DôçûÉàô àÇàŝÉ, 1993. Vô àûŝŝ TobeLem J.-M. (.),Pubîcs et musées, 11-12,Musée et mar-ketîng, 1997.
Musées maghrébins et leurs publics : quelle(s) problématique(s) ?
Màŝ Éŝ Éû, û ÉvÉûÉ ’àÉàô « ûŝÉ » É û, ôû à ûà, ŝô 29 çôŝŝ çôÉ Éŝ à Éŝ àûôŝ , ôççûÉ àôŝ ûÉ àçÉ É çô àŝ É àŝàÉ çûûÉ ôçà.  çôvÉ É É àŝ Éŝ ûÉ. Aû Màôç, É ŝÉû ûŝÉ ’A çôÉôà ŝÉ ôûvÉ â TàÉ – çÉû É Ràà Éŝ É çôûŝ É àŝà-ô. DÉŝ ŝûôŝ vÉŝ ÉÉ É çôÉ çÉ vÉ, â ’ŝà û ûŝÉ É MààÉç ç à à ôàô Oà BÉÉôû û  ôàŝÉ Éŝ Éôŝôŝ ÉôàÉŝ É Éŝ Vàŝ Éŝ àŝ É Càŝààçà É É Ràà.  çôvÉ àûŝŝ É ÉôÉ û ôûÉÉ ŝàûÉ â Éŝ îŝ ûÉ-É çôÉçàÉŝ, ûŝûÉ çÉàŝ çôÉçÉŝ ûŝÉ àûŝvÉÉ ’àÉà-ô, ŝàŝ ŝÉÉ É ôÉ ôÉ. Éŝ « ûŝÉŝ É ’AÉÉ » ’Aàà É É KÉŝŝÉ (û ôôŝÉ û É É Éŝ ôûŝ vŝ â à vÉÉ É û ôà-ŝÉ Éŝ vŝÉŝ É Éû Éôàô), ôû ÉçôÉ É « ûŝÉ É ’Aà » ’Aà (û àà ôû ôûŝÉŝ) ŝÉ çôÉÉ ’ŝçÉ Éŝ àçàŝÉŝ û’ŝ çô-ÉçàŝÉ É Éŝ ŝÉvçÉŝ û’ŝ ôFÉ àŝ ûÉ ŝôÉ ûŝçûàÉ â àûÉÉ Éŝ çÉŝ ÉvôÉ É ûŝÉ ô ŝ É ôÉ ûÉ É ô. CÉû-â, çŝôŝ-É, É ŝô àŝ ŝ É çôŝàô àŝ Éŝ ûÉŝ ŝÉÉŝ ç. E ààà Éŝ ÉÉŝ É ’çô, ô ôûà î É ûŝÉ ô-àçà çôÉ ûÉ ŝûô, É ûŝ ŝôûvÉ ÉàÉÉ, àû ŝÉvçÉ É à ŝôç É É ŝô vÉôÉÉ, ôûvÉÉ àû ûç, û àçûÉ, çôŝÉvÉ, ÉôŝÉ É àŝÉ É àôÉ àÉ É àÉ É ’ûà É É ŝô ÉvôÉÉ â Éŝ îŝ ’ûçàô, É Éçàô É àôŝ ’ûÉŝ. Cààçŝŝ àŝ, Éŝ ûŝÉŝ ŝô ÉàvÉÉ Éû ôÉû É AûÉ û Nô. Nôûŝ É àvôŝ Éôŝ ŝ É 220, àŝ çôÉ ŝû : ŝ É 60 àû Màôç, Évô 80 É AÉ É àûà É TûŝÉ – ôûŝ Évôôŝ â à ŝÉ çôÉ çôŝûàÉ É î É vôûÉ. C’Éŝ É ûÉ ôûŝ ôôŝ Éŝ çFÉŝ àôàŝ çà ôÉû ŝô Éŝ àŝŝÉÉŝ û ŝô É ôÉ, ôû àŝ ’àÉÉ ’ûÉ ôûvÉûÉ ÉÉ. Sôûàà Gàŝàà-HÉ, çôŝà Éû ŝôç, ÉŝŝÉ û àôàà Éŝ ŝûôŝ ûŝàÉŝ â ’çÉÉ ’û àŝ, à TûŝÉ, É ôÉ û àÉÇû É à àçÉ Éŝ ûçŝ É à ûÉ çÉ, àŝ Éŝ ôûÉŝ çûûÉÉŝ. EÉ ôÉ Éŝ ûÉŝ ôÉŝ ’àççûÉ àûûÉŝ ŝ ŝô çôôŝ, àŝ àûŝŝ É à ûÉ Éŝ ŝûôŝ çôàŝŝÉ à Éû ûç.
Les publics des musées en chiffres ?
 ÉŝÉ Éû É çFÉŝ ôIçÉŝ É à ûÉàô Éŝ ûŝÉŝ àŝ, çôàÉÉ àû ô É à MÉàÉ ôù Éŝ ûÉŝ ûààvÉŝ É ûàà-30 vÉŝ ŝô û vàÉ ôû É vÉôÉÉ ôû Éŝ ŝûôŝ . Nô ŝÉû-ÉÉ, àû MàÉ, Éŝ çFÉŝ ŝô àÉŝ, àŝ çÉû û ÉŝÉ ŝô â ÉÉ àvÉç çàûô ûŝû’ ’ à àŝ É ŝŝÉ É çôàÉ ôûÉû É îàÉ, ÉçôÉ ôŝ ’ôŝÉvàôÉ Éŝ ûŝÉŝ.
29 EÉàÉ Éŝ â çÉ É ’àûûàô û Dà CÉà, É TûŝÉ, â àûÉÉ àŝŝŝà É ŝÉ É à RûûÉ BÉ A. 30 EideLman J., Roustan M., GoLdstein B.,La Pace des pubîcs. De ’usage des études et des recerces par es musées, Pàŝ, à DôçûÉàô àÇàŝÉ, 2008.
15
16
INTRODUCTION
Éŝ ûÉûÉŝ çFÉŝ ô ôûŝ ŝôŝôŝ ÉÉ çôÉ, É ûŝ ŝôûvÉ, û-ûÉÉ Éŝ ÉÉŝ ààÉŝ. Pà àÉûŝ, ûà  ŝ’à É ûŝÉŝ É ŝÉ,  Éŝ ôŝŝÉ É ŝûÉ Éŝ vŝÉûŝ û ŝÉ ÉÉ vàÉÉ àû ûŝÉ. Éŝ çFÉŝ É ÉûvÉ ôç êÉ ûÉ ûÉÉ çàŝ ; àŝ ŝ ô É É É çôîÉ çÉ ûÉ çàçû Éû àçÉ É àÉ ÉûÉ : à ŝàFÉçô û ûç, vôÉ ŝôûvÉ à ŝÉô Éŝ ûŝÉŝ. ’û Éŝ ûŝ ôàŝ ûŝÉŝ 31 àôàû àÉŝ, É Bàô , àvà ŝà ÉÉûÉ ôû àvàû, É àôÛ 2009, É 32 ÉçÉvà ûÉ 10 000 vŝÉûŝ à à . Qûà àû ŝÉŝ É ûŝÉŝ ûçŝ ûŝÉŝ, ŝ àççûÉàÉ û Éû ûŝ É 3 ôŝ É ÉŝôÉŝ É 2005, àŝ ŝÉûŝ ôŝ Éû – Éû ŝÉŝ çàŝŝŝ àôÉ ôà à ’UÉŝçô É û ûŝÉ àôà – àŝŝÉàÉ â Éû ŝÉûŝ 70 % Éŝ vŝÉûŝ : É àç É CààÉ É ŝô ûŝÉ 33 (30 %), É ûŝÉ û Bàô (20 %), ’àáÉ ’E JÉ (18 %) . Éŝ àûÉŝ ûŝÉŝ ûçŝ ûŝÉŝ ŝÉ àŝŝÉ ôç Éŝ 30 % Éŝàŝ ; É çÉàŝ ŝô ŝôûvÉ ŝÉŝ. Éŝ ûÉûÉŝ çFÉŝ ô ôûŝ ŝôŝôŝ ôû É Màôç É ŝô ûÉ ûŝ ôŝŝ. Éŝ àŝ É MàôÉÉ â MààÉç, û Éŝ ŝÉŝ û àÉ É ûŝ É ôÉ çà  àû ççûŝ ôûŝûÉŝ, àççûÉÉ 600 000 ÉŝôÉŝ 34 à à . Màŝ  Éŝ IçÉ É ŝàvô çôÉ ’ÉÉ ÉÉŝ vŝÉ ÉÉÉ É ûŝÉ àà àŝ à ô. À É É çôààŝô, û ûŝÉ çôÉ çÉû û JûàŝÉ àôçà, â Càŝààçà, ÉŝÉ ŝà ûÉàô â 1 500 ÉÉŝ 35 ààÉŝ àûÉÉŝ, ûÉ àçàô û É çôÉ àŝ Éŝ ôûÉŝ ŝçôàÉŝ .
ô É çÉŝ ûÉûÉŝ çàûôŝ ŝôôûÉŝ, ô Éû àçÉ ûÉ çÉŝ çFÉŝ, àûŝŝ Éû çŝ û’ŝ ŝôÉ, ôÉ ’ûÉ àÉ ŝà. SÉûŝ ûÉûÉŝ Éû É Éû É û Éû : çÉû û ô àÉ Éŝ ççûŝ Éŝ ôû-ôà-Éûŝ É ôù ŝô « vÉŝŝ », à çàŝ ÉÉŝ, Éŝ ôûŝÉŝ ôççÉàû – É ûŝÉ 36 37 û Bàô â Tûŝ , É ûŝÉ Dà CÉà â TôÉû , É MûŝÉ çàôà-38 ûÉ É OûàààÉ , Éç. –, É ûÉûÉŝ àÉŝ ŝûôŝ û àvÉÉ â ŝÉ çÉ û ûç, ŝôûvÉ ’àûŝ, É ûà É vÉŝîà Éûŝ àçôŝ 39 çûûÉÉŝ – çôÉ É ààŝ KÉÉÉ â Tûŝ , Éŝ Vàŝ Éŝ àŝ É Ràà 40 É É Càŝààçà – É/ôû É Éŝ çôûà â Éŝ àçvŝ É ôŝŝ, â ’ŝà û
31 à TûŝÉ É ’AÉ ôŝŝÉ çàçûÉ û ûŝÉ àôà ô Bàô. 32 É ôÉ É vŝÉûŝ ’à çÉŝŝ É çûÉ çÉŝ ÉÉŝ àÉŝ, àŝŝà É 15 000 É 2005 â 11 891 É 2006 É 10 000 É 2007. Vô Mina A., «TÉ àlûÉçÉ. MûŝÉŝ É AÉ »,Le Mîdî îbre, 29 ôçôÉ 2008. 33 Chapoutot J.-M.,Promouvoîr un tourîsme durabe en Tunîsîe. Étude natîonae de Tunîsîe, TûŝÉ Pà BÉû, 2008. 34 Eŝàô É à ôàô PÉÉ BÉ-YvÉŝ Sà àûÉ. DôçûÉ ŝÉà àû àŝ ’Éô-ŝôYves Saînt Laurent et e Maroc, 27 ôvÉÉ 2010-18 àŝ 2011. DôçûÉ É É : ://. ôàô--ŝ.É/Éàŝ/îçÉŝ/_vÉŝ_ŝà_àûÉ_É_É_àôç. (çôŝû É 26 àv 2013). 35 CÉÉ Éŝàô ôûŝ à  çôûûÉ à M. Sô v, ÉçÉû û ûŝÉ, É àv 2011. 36 Zaiane S., « É ûŝÉ û Bàô É ÉÉ àôôŝÉ »,Téoros, 27/3, 2008, . 18-28. 37 Mimita A., « AçÉçûÉ ôûŝûÉ É É : É ûŝÉ Dà CÉà â TôÉû : ûÉ ÉÉçÉ É Évàôŝàô û ôûŝÉ çûûÉ É TûŝÉ »,înBen atma M. (.),Créatîvîté et aménagement tourîs-tîque en Tunîsîe, Tûŝ, àçû Éŝ ÉÉŝ É Éŝ ŝçÉçÉŝ ûàÉŝ, 2000, . 47-49. 38 Pôû É çàŝ àôçà, vô Amahan A., « Éŝ àŝ ûŝÉŝ : û ûç ÉŝŝÉÉÉÉ ôûŝûÉ », înacoste-Dujardin C., acoste Y. (.),L’État du Magreb, Pàŝ, à DçôûvÉÉ, 1991, . 299-301. 39 Mac Guinness J., « É ààŝ KÉÉÉ ôû ’ôàçÉ ’û ûŝÉ ôû û ûàÉ çûûÉ », Arcîtecture médîterranéenne, 1997, . 116-119. 40 OûÉ à ŝÉàô É à çôÉçô ÉàÉÉ É à ôàô ONA É ’Éôŝôŝ ÉôàÉŝ, Éŝ Vàŝ Éŝ àŝ ôàŝÉ Éŝ àÉÉŝ ’àŝ àŝûÉŝ â Éŝàô Éŝ Éàŝ, Éŝ çôçÉŝ, Éŝ É-çôÉŝ àÉŝ É ûÉ ûûÉ ’àûÉŝ àçvŝ.
Musées maghrébins et leurs publics : quelle(s) problématique(s) ?
ûŝÉ Gàà É à àôÉÉ â S BÉ Aŝ. RÉŝÉ ûÉ Éû ûÉà-ô ÉÉûÉ çôààÉ â çÉÉ Éŝ ŝûôŝ û ô É à MÉàÉ. SÉà ZààÉ É ôÉ É àŝ ’ûÉ, ûààvÉ É ûààvÉ, û’ÉÉ à ÉÉ ŝû É ûç û ûŝÉ àôà û Bàô. EÉ vôûÉ àûŝŝ É vàÉ ûÉ ÉÉ ’àôçÉ Éŝ ŝûôŝ, É ŝŝà ŝû Éŝ ôûÉŝ É Éŝûçûà-ô ûŝàÉ û Bàô. 41 Aû MàÉ, Éŝ ûŝÉŝ ô ûÉ ÉŝÉçÉ çÉÉ ûŝûÉ Éŝ ÉÉŝ, àçô-ôûÉŝ É ÉôàûÉŝ, ô  ôŝ àû û É à çôôŝàô àÇàŝÉ, É 42 â à î û xix ŝçÉ . Éû ŝôÉ, Éŝ çôôŝ É Éû ÉŝÉ, ŝô ÉçôÉ àÉŝ àŝ à àûÉ Éŝ çôÉçôŝ ÉôŝÉŝ, É à à àô û’ŝ ô-ôŝÉ àûôû’û, àŝ à ÉŝûÉ ôù çÉ ŝô Éŝ ŝûôŝ û É ŝÉ ŝô àŝ ôû Éû ôvÉŝ ûŝû’â ôû çÉÉ. E  Éŝ É É ŝÉ ÉàÉ ŝ Éŝ ŝûôŝ ŝôûŝ-ÉûÉŝ à ûÉ ôôÉ É – çà çÉŝ É ŝûàô çôô-àÉ É ûŝ ŝôûvÉ â Éŝàô Éŝ çôôŝ É/ôû ôû « ûûÉ » à ôûàô ôçàÉ, çôÉ ç’Éŝ É çàŝ ôàÉ Éŝ ûŝÉŝ ’A É Tàôŝ ôûàÉŝ 43 44 çŝ àû Màôç à àûÉ É Éŝ ûŝÉŝ àçôôûÉŝ – ŝô ààÉŝ 45 àû ûçŝ àçûÉŝ . AûÉÉ , É çôÉÉ É çàô Éŝ ûŝÉŝ ûÉ-- ŝû Éŝ ûçŝ ôŝŝ ? C’Éŝ à ûÉŝô ôŝÉ à àçÉŝçà DÉ MçÉ àŝ ’àçÉ û’ÉÉ çôŝàçÉ àû ûŝÉ É à Kàŝà Éŝ Oûààŝ É Ràà àŝ ÉûÉ ÉÉ É É vÉçÉ ûÉ çÉàÉ àûàô ÉÉ É ôÉ û à ô ’ŝûô É Éŝ Éŝôŝ Éŝ ûçŝ àûôû’û. EÉ ôŝÉ à ûÉŝô É à àôàô Éŝ ŝûôŝ çÉŝ É çôÉÉ çôôà à Éŝ Èàŝ-àôŝ Éàŝ, ÉôÉà É É ÉÉ Éŝ çôŝûçôŝ ÉàÉŝ, Éŝ ûçŝ É Éŝ ûŝÉŝ. EÉ ôÉ ûÉ É çààçÉ àôÉ ’û ûŝÉ É ŝô ô-Éôû-46 vÉÉÉ ÉûvÉ àôû â û « çààÉ Éŝ çôÉçôŝ » É â ûÉ àŝô ôÉ û ûç, É àçûÉ É à ôûàô ôçàÉ. à çôôŝàô Éŝ ôàçÉ, É çÉ ŝÉŝ û’ÉÉ à vû àÉ É ûŝÉ àû MàÉ. Sô ôŝ ŝû à ôŝàô û ûç (ôû ŝÉŝ çàÉçÉŝ), ŝô ôç â ÉÉ É çôÉ ; ôû àûà  ’Éŝ àŝ â ŝûÉŝÉ, çôÉ É ôÉ Nàà OûÉŝ. 47 D’àô àçÉ û’  à Éû Éŝ ôÉŝ É ûŝÉŝ àÉûŝ â à çôôŝàô , ŝÉ ûÉ à ôô àvà çôÉç â êÉ àççûûÉ àvà ’àvÉ Éŝ EûôÉŝ.
41 Éŝ ÉÉŝ ô çÉ àŝ É ôŝ ûÉ Éŝ ûŝÉŝ àÇàŝ. 42 OuLebsir N.,Les Usages du patrîmoîne : monuments, musées et poîtîque coonîae en Agérîe, 1830-1930, Pàŝ, Màŝô Éŝ ŝçÉçÉŝ É ’ôÉ, 2004 ; Rharib S., « Éŝ ûŝÉŝ àû Màôç : û à Éŝ Éû », Museum înternatîona, 229/30, 2006, . 90-96 ; DuLucq S. (.),Outre-mers,revue d’îstoîre, 356-357, « à çôôŝàô çûûÉÉ àŝ ’EÉ àÇàŝ : ÉÉ vŝÉŝ ûçàvÉŝ É ôÉŝ ûŝôàûÉŝ (xix-É xx ŝçÉŝ) », 2007. 43 Kafas S., « DÉ ’ôÉ É ’É û ûŝÉ àû Màôç. É àôÉ ûŝà, û àÉ àçÉŝà »,înGauLtier-Kurhan C. (.),Patrîmoîne cuture marocaîn, Pàŝ, MàŝôÉûvÉ É àôŝÉ, 2003, . 39-55 ; Girard M., « vÉô É à àô É àûÉç ŝôûŝ É ôÉçôà àû Màôç »,Socîo-antropoogîe, 19, 2006, . 31-46. 44 Ben Younès H., « Éŝ ûŝÉŝ àçôôûÉŝ É ŝôûÉŝ É TûŝÉ àçÉ â à çûûà »,Caîers d’études de ’ïcom,2002, . 19-20. 45 à ôàûÉ É ’àûàô ’àçÉŝ ûŝÉŝ àvÉç à ôûàô àçûÉÉ Éŝ ûÉ çôŝàÉ É ŝûàô çôôàÉ çôÉ É ôÉ Môà Sŝô É ûà à Éŝô û àôÉ Éŝ àôÉŝ àûŝàÉŝ É Éŝ àŝ àçàŝ. Simpson M. G.,Makîng Representatîons: Museums în te Post-Coonîa Era, ôÉŝ, RôûÉÉ, 1996. 46 PouLot D.,Musée et muséoogîe, Pàŝ, à DçôûvÉÉ, 2009. 47 Jaidi H., « KÉÉÉ Pàçà É ŝô ôÉ É ûŝÉ àçôôûÉ â Tûŝ »,Paas,56, 2001, . 93-117.
17
18
INTRODUCTION
48 EŝûÉ, àçÉ ûÉ É Éŝ É à çôôŝàô Éû ÉvÉ « àôÉ ŝŝ », çôÉ É ôÉ É ûŝÉ û ÉÉ ôÉàŝÉ DÉ ç â Bôûŝàáà àŝ 49 Éŝ àÉŝ 1990 . Eî, É ŝûôû, àçÉ ûÉ à àô Éŝ ûŝÉŝ ô  ô-Éŝ É çôÇûŝ â ’É Éŝ Èàŝ-àôŝ. Nàà OûÉŝ ÉûÉ, É ŝçûà É çàŝ àÉ, ûÉ ’ŝûççŝ Éŝ ûŝÉŝ Éŝ Éà É Éû Éôà É É à çÉŝŝÉ É Éûŝ çôÉçôŝ, àŝ Éŝ , ŝàŝ ôûÉ, â ’àŝÉçÉ ’« ûçàô àû ôÛ ». Pà àÉûŝ, ôûŝ ôôŝ ûÉ Éŝ ôûvÉàû ûŝÉŝ ’ŝôÉ (ûŝÉŝ É à RŝŝàçÉ, ûŝÉŝ û Môûà, ûŝÉŝ ŝÉÉŝ, Éç.) ôççûÉ, à Éû ôÉ É É ààÉ Éŝ ÉôÉŝ û’ŝ ôÉ, ûÉ àçÉ É çô àŝ û àŝàÉ ûŝà àçûÉ, Éàvŝà É ôŝ É à çôôŝàô àŝ à çôŝûç-ô û àŝàÉ ûŝà à. CÉŝ ûŝÉŝ ô É ÉFÉ  ôŝ ôû É ûç ôçà, àŝ ûÉ ÉŝÉçvÉ àôàÉ É ÉàÉ. É ûŝÉ û JûàŝÉ 50 â Càŝààçà ôû çÉû É à çûûÉ Aà â Aà ô Éû ôû ŝŝô É ÉÉ É vàÉû Éŝ àçûàŝÉŝ çôûàûàÉŝ. D’àûÉ à, û à ôÉ ’ŝûôŝ ô  çôÇûÉŝ ôû û ûç àûÉ : Éŝ ôûŝÉŝ. É ôÉ Éŝ ôà É TûŝÉ É àû Màôç, ôù É ôû-ŝÉ çôŝûÉ ûÉ àÉ çôôûÉ. Tàŝ ûÉ ’AÉ ÉŝÉ û çàŝ â à àŝ à ÉŝûÉ ôù Éŝ vÉÉŝ Éŝ àÉŝ 1990 ô çôŝàÉÉ É É vÉôÉÉ û ôûŝÉ. CÉŝ àŝŝÉÉŝ ŝô Éŝŝ â Éŝàô ’û 51 ûç àÉ É É àŝŝàÉ. SôûvÉ vŝ É ÉôàûÉŝ, ŝ ŝôûvÉ 52 à ûÉŝô É à àŝîçàô û àôÉ É Éŝ ÉFÉŝ ÉvÉŝ û’ÉÉ û . ŝ ôûŝ çôûŝÉ â ôûŝ ÉôÉ àûŝŝ ŝû É àô ’à û’ŝ v-53 çûÉ. AÉÉŝ É à ûŝôàÉ ààôûÉ ô Éŝ Éŝŝôŝ ŝô çôûŝ , ŝ vÉ ûÉ çÉàÉ É É ŝô É É ’àûÉ. Éŝ œûŝ É çôûûÉŝ ôçàÉŝ  ŝô ŝôûvÉ ûÉŝ àû çôÉŝ û ààÉ É â çÉÉ É à ççôçŝô, çÉ û Éû àôû â ûÉ ôôŝàô É à ŝôç ŝÉÉ. U ôÉ 54 û ôûçÉ ûÉ ôÉ àÉ É ’AûÉ .
48 Turgeon .,Patrîmoînes métîssés. Contextes coonîaux et post-coonîaux, QûÉç É Pàŝ, PÉŝŝÉŝ É ’û-vÉŝ É àvà É Màŝô Éŝ ŝçÉçÉŝ É ’ôÉ, 2003. 49 PouiLLon ., « Éŝ çôôà, àôÉ àôà : NàŝÉÉ DÉ, ÉÉ É ’É àÉ », Caîers d’études afrîcaînes, 30, « MàÉ : ç, àçÉŝ, ôûŝ », 1990, . 329-363 ; PouiLLon .,Les Deux Vîes d’Étîenne Dînet, peîntre en ïsam : ’Agérîe et ’érîtage coonîa, Pàŝ, Bàà, 1997 ; erhati B.,Le Musée natîona Nasr-Eddîne Étîenne Dînet de Bou Saâda, Genèse (1830-1993), AÉ, àŝ Èôŝ, 2004. 50 Khaddouj Z., « MûŝÉ û àôÉ àà, Aà »,Arcîtecture du Maroc, 1, 2001, . 20-22. 51 É ôûŝÉ Éŝ û É ôû àûà Éà àŝ Éŝ ôûÉŝ çûûÉÉŝ ôIçÉÉŝ. E ôÉ É ôÉ ûŝÉ « RvÉ àûçÉ. É àôÉ àû ŝÉvçÉ û ôûŝÉ » çôÇû à ’ŝû àôà û àôÉ ôû çÉ û àÉ àûÉ â àvÉŝ ç ûŝÉŝ É/ôû ôûÉŝ ûŝôŝ : S KàçÉ A-Jà, É ûŝÉ Hà Bôûûà, É TôûÉ É BÉ, É Dà BÉ Aàà É É ûŝÉ S Bôû Kŝŝà. 52 De MicheLi ., « à ŝÉ É àÉ ôûŝûÉ : ÉÉ àŝîçàô É àôàô. É Kŝà BÉ Hàôû », înMiLiani H., Obadia .,Arts et transcuturaîté au Magreb : încîdences et résîstances, Pàŝ, Èôŝ Éŝ AçvÉŝ çôÉôàÉŝ, 2007, . 65-72. 53 Montpetit R., « UÉ ôûÉ ’Éôŝô ôûàÉ : Éŝ àÉŝ É à ûŝôôÉ ààôûÉ »,Pubîcs et musées, 9/9, 1996, . 55-103. 54 TshikaLa Kayembe B., « Éŝ àûŝ ’ûÉ ÉÉçÉ vÉ : Éôŝ Éŝ ŝû É ûŝÉ É AûÉ »,Caîers d’études afrîcaînes, 39/155-156, 1999, . 747-765.
Musées maghrébins et leurs publics : quelle(s) problématique(s) ?
Contenant : du bâtiment à la toile Internet
É çôÉà Éŝ, àvÉç É ôàÉ ûŝà, ’û Éŝ ÉÉŝ Éŝ É-ŝ à Éŝ çôçÉÉûŝ É ûŝÉŝ.  à ûÉ ûÉçÉ ŝû Éŝ ûçŝ ô-ŝŝ. Màŝ çÉ àô ’Éŝ àŝ ôûôûŝ Éŝ É àô. QûàÉ çô ŝ’ôFÉ àû çÉûŝ : à ûŝàô ’û ôûÉ ŝôûÉ, à çôŝûçô ’û îçÉ ôûÉà àû ôÉŝ ôvàÉŝ, çÉÉ ’û àŝçÉ ôÉàŝà, ôû çÉÉ ’ûÉ àçÉçûÉ « àvÉ » (àçÉçûÉ ŝôûÉàÉ ÉŝÉ â ŝÉvÉ ’ û ŝÉ àŝ ÉûÉ ÉÉ ŝ’àÉ). 55 à ÉÉ ôô Éŝ àÉÉ ŝçÉ àŝ Éŝ ôŝ àŝ ; à àô Éŝ ûŝÉŝ àŝ ŝô ŝàŝ àŝ ’àçÉÉŝ çôŝûçôŝ. à ŝÉ-vàô ’û ôûÉ Éŝ êÉ àôŝ É ô É à vôÉ É ÉÉ â à çàô û ûŝÉ, çôÉ É ôÉ A DÉ É vôûà à ÉçôvÉŝô É ’ŝÉ É Zàŝ. CÉ çô, ôv à à çÉŝŝÉ ’û àôÉ àçÉçûà 56 ûÉ Éŝ ôûvôŝ ûçŝ çÉçÉ â ÉôÉ , ôŝÉ ôÉ. HàÉ GûÉà GûÉà ŝôûÉ Éŝ çôàÉŝ ûŝôàûÉŝ û’ ôŝÉ É Sôûàà Gàŝàà-HÉ vôûÉ û àÉ ôû Éŝ ôÉŝ çôŝÉvŝ ôŝûÉ É áÉ 57 ’Éŝ àŝ çôÉçÉÉ ÉÉÉû . UÉ àûÉ ÉàçÉ, û ôûçÉ ’ÉŝÉÉ û 58 ôûôû ÉàÉ É àû-Éâ, Éŝ à çôŝûçô ’îçÉŝ ôûÉàû Éŝŝ â àÉ ŝÉ àŝ à vÉ É â çÉ û « ÉFÉ Bàô », É É àçÉ ’ûÉ 59 ôvàô ûàÉ . à ôŝÉ ôô – à çôŝûçô ’û àŝçÉ àç-Éçûà ôÉàŝà – vŝÉ û ûç àÉ. EÉ Éŝ àçûÉÉ ŝÉ 60 É TûŝÉ, àŝ Éŝ ôÉŝ ôûŝûÉŝ É DÉà ôû HààÉ . É ÉÉ çô û çôçÉÉ ûûÉÉ Éŝ ûŝÉŝ É ŝÉŝ É Éŝ çôûŝÉŝ, çôŝŝÉ â 61 ôûÉ ûÉ àçÉçûÉ « àvÉ » ôû « ŝôûÉàÉ », û ŝÉvÉ Éŝ Éû . àçÉ àûÉ ôÉ Éŝ Éŝ É à çôŝûçô ’û îçÉ Éû ôŝûÉ
55 Camps G.,Le Bardo : musée d’Etnograpîe et de Préîstoîre d’Ager, AÉ, ûŝÉ àôà É Bàô, 1967 ; Amahan A., « AÉÇû ŝû É ûŝÉ û Bàà »,Lamaîf, 174, 1986, . 53-56 ; Bairam A., « É ûŝÉ û àôÉ àôÉ É Tûŝ : É Dà É Aàà »,Caîers des arts et tradîtîons popuaîres, 9, 1987, . 109-120 ; ChadLi M., « NÉàÉ, û ôûôû Éŝàû É à É ûŝÉ â ŝ »,înGauLtier-Kurhan C.,Le Patrîmoîne cuture marocaîn, Pàŝ, MàŝôÉûvÉ É àôŝÉ, 2003, . 267-287. 56 Pieprzak K., « CÉŝ à SûÉçŝ  É Bà: CôôàÉ Vŝôŝ ô MôÉ A à Môôççà É »,Journa of Nort Afrîcan Studîes, 8/1,Natîon, Socîety and Cuture în Nort Afrîca, àv-û 2003, . 131-154. 57 Vô àûŝŝ Serarfi S.,Stratégîe de conservatîon préventîve dans es musées tunîsîens, hèse de doctorat en patrî-moîne et déveoppement cuture, ûvÉŝ É Tûŝ, àçû Éŝ ŝçÉçÉŝ ûàÉŝ É ŝôçàÉŝ É Tûŝ, 2010. 58 Seni N., « ŝàû â ’ÉûÉ Éŝ ûŝÉŝ vŝ »,Médîterranée,revue géograpîque des pays médîterra-néens, 114 ; GrésiLLon B. (.),Vîes cuturees en Médîterranée, A-É-PôvÉçÉ, Pûçàôŝ ûvÉŝ-àÉŝ É PôvÉçÉ, 2010, . 121-130. 59 Spadone ., « É “Éû ûŝà” : ûŝÉŝ ’à É àçÉçûÉ çôÉôàÉ »,Camps vîsues, 14, . 46-59, 2000. 60 BartheL P.-A., « EçàÉ Éŝ ôûŝÉŝ É à : ŝÉŝ É ŝçÉ É çôŝûçô É Éû ôÉ-àŝàŝ. É çàŝ É Tûŝ É É YàŝÉ HààÉ », çôûçàô àû çôŝ É ’AÉà, 2 ûÉ ô 2004, àÉÉ  4 «EçàÉÉ, ÉçàÉÉ û ôÉ ? RÉŝÉàôŝ, ŝÉ É ŝçÉ, àûÉŝ É çôŝûçô Éŝ ÉôÉŝ », çôôô à Bruyas . É GiLLot G.,Arcî-mag, 2, 2009, ://. àç-à.çô/Éŝŝà_34. ; Ben Younès R., « Éŝ ûŝÉŝ É DÉà : û àŝ vÉŝ É çûûÉ ? »,Arcî-mag, 2, 2009, ://.àç-à.çô/Éŝŝà_44. (çôŝû É 26 àv 2013). 61 C’Éŝ ’ôô çôŝÉ à ’àÉçÉ Kô AçÉçûÉ ôû É ûŝÉ É Vôûŝ çôà à É ŝ-É É à CûûÉ. Nôôŝ à àÉûŝ ûÉ É ûŝÉ MÉà à Zàà, â CôôûÉ, ôÉ É ŝô ŝûççŝ É à É ’àûÉ É à MÉàÉ. PôÉ É à NÉô SôÉàô àçÉçÉŝ, ûÉŝàà NÉô É EûÉ SôÉàô,  à  ŝ àûà û  Aà Kà ’àçÉçûÉ É 2010.
19
20
INTRODUCTION
É àô çôÉÉ àçÉçûÉ/ûŝôàÉ/ûç ’Éŝ àŝ Éŝ, É àÉ ôûÉûŝÉ, É àô û ôÉ. ’ÉÉ àû ûŝÉ Éŝ IçÉ ôû É ûç ô 62 àçûŝ, ôû Éŝ ÉŝôÉŝ ôÉŝ û ôÉ É à çûûÉ . UÉ ÉvÉôÉ àÉÉ ô ôûÉàÉ Éû çôŝûÉ û É â Éû àççŝ. QûÉÉ ûÉ ŝô ’ôô ÉÉûÉ, ’ÉŝÉÉ Éŝ çôûÉûŝ ŝ’àççôÉ â ÉŝÉ ûÉ à ŝôÉ Éŝ ûŝÉŝ Éŝ ààÉ àû MàÉ, ôù É ûç « Éêç » – ôû ÉÉÉ û ÉÉ çÉ â AàÉ Eŝŝàà – Éŝ ôà. Aû Màôç, É 63 àû ’àààŝÉ Éŝ ÉçôÉ Év É àŝ Éŝ àûÉŝ àŝ û MàÉ Éŝ ààŝ ŝô Éû ŝÉŝŝŝ àû àôÉ. à ûŝŝÉ ’ÉŝàçÉŝ çûûÉŝ Éŝ 64 ûÉ Éŝ Aàôŝ É Càŝààçà , û É ŝô àŝ ôûçŝ à à ŝàFÉçô û ûç, ŝûŝçÉ û ûÉŝôÉÉ. EÉ ŝÉÉ É àû à û’ŝ ŝô Éŝ Éû É 65 vÉ É ô àŝ Éŝ ÉÉŝ É à çûûÉ àçvàÉûŝ ’ûÉ àÉ ÉàÉ çÉ É ûç ô . Eî, Éŝ çôÉÉŝ, vàŝ, àŝ ÉŝûÉŝ àŝŝÉ Éŝ àŝŝÉÉŝ ûŝàû É ŝô àŝ ŝàŝ çÉçÉŝ ŝû Éŝ ûçŝ ôŝŝ. ÈÉ Gôûà É àÉÉ àŝ ’ûÉ û’ÉÉ à çôŝàçÉ â à çàô, ôçûÉ ’àÉôÉÉŝ, û MàMà ’AÉ. EÉ ôÉ ûÉ, ûŝ ûÉ à çÉô É à çôÉçô (â çôŝûÉ) à û ûç, ç’Éŝ ŝà ŝÉ É vàÉû û à  àŝ É ôÉ – û ôÉ àôû ûŝûÉ É Éû ŝ’ààÉÉ àûôû’û ûŝ â ûÉ àÉÉ û’â û ûŝÉ ÉàÉ. Màŝ ’ÉÉçÉ ’û ôûvÉàû É É ûŝÉŝ ÉÉ É çàûŝÉ, É àÉ, à É-ÉçÉ É à ûÉŝô É à ŝàçàŝàô Éŝ Éû : Éŝ ûŝÉŝ vûÉŝ. Éŝ àûô-ŝ àÉŝ çôÉçÉ â ŝÉ ŝû Éŝ ÉçôôÉŝ É ’ôàô É É 66 à çôûçàô, É àçûÉ ÉÉ . E Éŝ ûŝÉŝ ŝÉÉ ÉŝÉ û’ÉÉŝ É É ŝÉô àû xxi ŝçÉ çÉ ûÉ à ôôàÉ û àû xx ŝçÉ : ûÉ vôûô û 67 ÉÉ ’Éàŝô û ûŝÉ ààÉ ààûŝŝÉ . à ûà Éŝ ôÉŝ v-ûÉŝ ŝô ŝ à Éŝ ûŝÉŝ Éû-êÉŝ û vÉûÉ ŝÉ çôŝûÉ ûÉ vÉ ŝû à ôÉ. D’àûÉŝ ôÉŝ ŝô àŝàôàû, â ’ŝà û MûŝÉû  ô 68 ôÉŝ É É ŝô àÉÉ « DŝçôvÉ ŝàç A » àûûÉ çôûÉ
62 Protoyerides M.,L’Accueî de pubîcs en dîicuté socîae dans es musées, Pàŝ, DÉçô Éŝ ûŝÉŝ É àçÉ, 1997. 63 É àû ’àààŝÉ Éŝ Éŝ â 40 % É à ôûàô áÉ É 10 àŝ É ûŝ,TawiL S., CerbeLLe S., ALama A.,Éducatîon au Maroc : anayse du secteur, Màôç, UÉŝçô, 2010. ://ûÉŝôç.ûÉŝçô.ô/ àÉŝ/0018/001897/189743. (çôŝû É 26 àv 2013). 64 à çôvÉô àŝŝÉ, É àvÉ 2009, ÉÉ à vÉ É Càŝààçà É ’àŝŝôçàô CàŝàôÉ û É Éŝ Éû çŝÉ ûÉ à àûÉ çûûÉÉ Éŝ û Éû û ôÉû « à çàô, à ôûçô É à -ûŝô Éŝ àŝ ûàŝ É àÇà à àŝvÉŝà àû çœû É à Éô É É ’ÉÉçÉ àŝûÉ ». Éŝ ÉÉŝ TàŝçûûÉÉŝ Éŝ Aàôŝ ûÉ É 2009 Éŝ àçôŝ àŝ Éŝ ôàÉŝ àûŝŝ vÉŝ ûÉ à ôÉ, à vô, É Éŝ, É çûÉ, à ûŝûÉ, Éç. CÉ ÉŝàçÉ àà çàô É Éôŝôŝ ’à Éŝ ŝ àç ŝû à ŝçÉ çûûÉÉ çàŝààçàŝÉ.  ôçôÉ àvÉç Éŝ ôÉŝ îàçÉŝ ûŝ, çôÉŝŝ É àÉ à ’ÉÉ É à ôÉ vôô É ŝÉŝ vôÉŝ. 65 Eŝ- çÉŝŝàÉ É çŝÉ ûÉ à ûÉŝô É ’àççÉŝŝ Éŝ ûŝÉŝ É Éû êÉ ûÉ â çÉÉ É à (ô-) àû ? à ôûàô ôçàÉ Éŝ ÉÉÉ É Éŝ ’ÉÉ àŝ û à ôÉ ’ŝ-ûôŝ, ŝàŝ ôû àûà àvÉ â É àç É ŝÉû. Vô Mairesse .,’entrer au muséeLe Droît d , BûÉÉŝ, àô, 2005 ; EideLman J., Céroux B., « à àû àŝ Éŝ ûŝÉŝ É ôûÉŝ É àçÉ : ûÉûÉŝ çàÉûŝ É à ôŝàô Éŝ vŝÉûŝ »,Cuture études, 2, 2009. 66 Cafuri R., « Éŝ ûŝÉŝ àçàŝ É É. Dû ûç ôçà àû ûç ôà »,Caîers d’études afrî-caînes, 176, 2004, . 923-936. 67 MaLraux A.,Le Musée îmagînaîre, GÉvÉ, Sà, 1947. 68 ://.ûŝÉû.ô (çôŝû É 26 àv 2013).
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin