//img.uscri.be/pth/470b68e5f8c4510bbfde39fa000e692e40ff9fca
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 12,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : MOBI - EPUB

sans DRM

Pour éclairer le chemin

De
312 pages

Solange Sudarskis livre généreusement ces morceaux d'architecture, moments d'orateur - moments d'anthologie pour tout dire - pour scruter l'Initiation et comprendre la vie.

De quoi inspirer les planches de plusieurs générations de frères et soeurs du R.E.A.A. et du Rite Français, un éveilleur pour tous les vrais-maçons.

Retrouvez et commandez la version traditionnelle imprimée surwww.editionsdelahutte.com


Voir plus Voir moins
Chapitre 2 Naître par une initiation Être initié par une naissance
On pôûàî dîÉ ŝû çÉ ŝûjÉ ŝÉûlÉÉn çÉÉ pÉnŝÉ dÉ DànîÉl Pônŝ : VîÉ, ç’Éŝ pÉndÉ dÉŝ îŝqûÉŝ, àîŝ lÉ ŝÉûl îŝqûÉ îàblÉ, ç’Éŝ dÉ pôÉ Én ŝôî lÉ pôfônd dŝî dÉ ôûî « àû ôînŝ », pôû ÉnàïÉ « àû plûŝ ». TôûÉfôîŝ, j’àî Éû ÉnîÉ dÉ pôlî dàànàgÉ à pîÉÉ jûŝqû’â çÉ qû’ÉllÉ îbÉ â ŝÉŝ lîîÉŝ çôÉ ûn îôî. Içî Éŝ ûnÉ fôÉ dÉ îÉ, îçî Éŝ ûn ôndÉ qûî ŝÉ Éû çÉlûî dÉ là lîbÉ É dÉ là lûîÉ. Içî, ôûŝ É nôûŝ, nôûŝ ŝôÉŝ çÉz Nôûŝ. E ç’Éŝ pà ûnÉ çônîÉ d’înîîàîôn qûÉ nôûŝ ŝôÉŝ dÉÉnûŝ FM A ! NàïÉ pà l’înîîàîôn. A ! ÊÉ înîî pà ûnÉ nàîŝŝànçÉ. On ŝàî qûÉ ôûÉ înîîàîôn çôpôÉ ûnÉ ŝîÉ d’pÉûÉŝ îûÉllÉŝ qûî ŝybôlîŝÉn là ô É là ŝûÉçîôn dû nôpyÉ. GáçÉ nôûŝ fû fàîÉ pà là dôûçÉû dÉŝ pÉûÉŝ. D’àûÉŝ àdîîônŝ dÉàndÉn àûX îpànŝ d’êÉ plûŝ pôûŝ ; ŝôn-ÉllÉŝ fôçÉn plûŝ ôpànÉŝ ? Il ŝ’àgî dÉ fàÇôn àlîŝÉ ôû ŝpçûlàîÉ, pà dÉŝ ôpàîônŝ àlçîîqûÉŝ àŝŝîîlÉŝ â dÉŝ pÉûÉŝ dîffiçîlÉŝ, ôîÉ â dÉŝ ôûÉŝ, îl ŝ’àgî dÉ là ô É dÉ là ŝûÉçîôn dû yŝÉ ; îl ŝ’àgî dÉ ànŝûÉ, ç’Éŝ â dîÉ d’ôbÉnî ûn ôdÉ d’êÉ ànŝçÉndànàl. C’Éŝ là lÉÇôn dÉ ôûÉŝ lÉŝ àdîîônŝ ôû dÉ là çônnàîŝŝànçÉ dÉ là îÉ ŝîplÉÉn. Il n’y à àûçûn Éŝpôî dÉ ÉŝŝûŝçîÉ â ûn ôdÉ ànŝçÉndàn, ŝànŝ ûnÉ ô pàlàblÉ.
9
Pour éclairer le chemin
NôÉ îÉ fû É ŝÉà ûnÉ ŝûççÉŝŝîôn d’înîîàîônŝ ôù nôûŝ ŝôÉŝ ôŝ â qûÉlqûÉ çôŝÉ, pôû dÉÉnî àûÉ. CôÉ lÉŝ pÉûÉŝ d’înîîàîôn, çÉllÉ dÉ nôÉ îÉ ôîgnÉ, pôû nôûŝ ŝÉûlŝ, dÉ nôÉ dÉg d’înîîàîôn â là çôndîîôn ûàînÉ. Içî nôûŝ à  pôpôŝÉ ûnÉ àûÉ Inîîàîôn, ûnÉ àûÉ ô, ûnÉ àûÉ nàîŝŝànçÉ. LÉ pàŝŝàgÉ, pà lÉ çàbînÉ dÉ flÉXîôn, înŝçî là çônîÉ dànŝ là dàà-ûgîÉ dÉ là àîÉ ûnîÉŝ. SÉlôn PààçÉlŝÉ : « çÉlûî qûî Éû ÉnÉ dànŝ lÉ ôyàûÉ dÉ DîÉû, dôî, pÉîÉÉn, ÉnÉ àÉç ŝôn çôpŝ dànŝ ŝà É É lâ, ôûî. » regressus ad uterum, çÉ Éôû àûX ôîgînÉŝ, çÉÉ îngàîôn d’ûnÉ ŝîûàîôn ôîgînàîÉ àûX çônfinŝ dû çàôŝ pîôdîàl, pŝÉnÉ àûX ôînŝ dÉûX ŝîgnîfiçàîônŝ qûî çlàîÉn lÉŝ ŝîgnîfiçàîônŝ dÉ là çônîÉ d’înîîà-îôn, ŝîgnîfiçàîônŝ çôŝôlôgîqûÉŝ É înîîàîqûÉŝ. TôûÉ ô îûÉllÉ pÉû êÉ çônŝîdÉ çôÉ ûnÉ îngàîôn dÉ là nûî çôŝîqûÉ, dû çàôŝ p-çôŝôlôgîqûÉ É dÉŝ nbÉŝ d’ôù nôûŝ ŝôÉŝ ÉÉnûŝ, É qûî, dànŝ ŝà dîŝŝôlûîôn dÉŝ fôÉŝ, ÉXpîÉ àûŝŝî lÉ ŝàdÉ ŝînàl dÉ l’ÉXîŝÉnçÉ.  E pûîŝOrdo ab Chao. JBŝ’àççôplîŝŝÉn. TôûÉ çàîôn, ôûÉ àppàîîôn dÉŝ fôÉŝ, ôû àççŝ â ûn àûÉ nîÉàû plûŝ ànŝçÉndàn pÉû ŝ’ÉXpîÉ pà ûnÉ çôŝôgnŝÉ. E là lûîÉ fû ! NôÉ nàîŝŝànçÉ àû ôndÉ MàÇ pÉ, îÉ, çôÉ çàqûÉ înîîà-îôn pà là nàîŝŝànçÉ, lÉ ŝpÉçàçlÉ înfinî dÉ là É-çàîôn çôŝîqûÉ, É nôûŝ àônŝ  ÉÇûŝ FMçôÉ ûnÉ gàînÉ d’ôîlÉ pôû qûÉ nôûŝ çlàî-îônŝ nôÉ pà d’ûnîÉŝ. CÉÉ ÉXpîÉnçÉ, ôù l’ôn nôûŝ à fàî îÉ là ŝàçàlî dÉ l’ûnîÉŝ àÉŝ pà lÉŝ qûàÉ lÉnŝ îngŝ Én nôûŝ, nôûŝ àççôûçÉ, çôÉ çônŝçîÉnçÉ qûÉ lÉ ôndÉ n’Éŝ pàŝ ŝÉûlÉÉn îàn, àîŝ ôûÉ, qû’ûn ôbjÉ n’Éŝ pàŝ jààîŝ ŝîplÉÉn lûî-êÉ, àîŝ àûŝŝî là çÉpàçlÉ ôû lÉ ŝîgnÉ d’ûnÉ àlî qûî lÉ ànŝçÉndÉ.  CÉÉ ÉXpîÉnçÉ n’Éŝ qû’ûn çôÉnçÉÉn, ûnÉ înîîàîôn ŝû nôÉ pôpÉ çÉîn, Éŝ çÉ qûÉ l’ôn nôÉ lÉ DÉŝîn É qûî Éŝ nôÉ êÉ Én dÉÉnî. CàqûÉ înîîàîôn pàlÉ â l’îpàn, É lûî pàlÉ dÉ lûî É dÉ ŝà pôpÉ îŝôîÉ, dànŝ ûn làngàgÉ ŝybôlîqûÉ, qûî n’àppàîÉn qû’â lûî dÉ dçôdÉ. LÉ ŝôûfflÉ nôçûnÉ dÉ ŝà îÉ là plûŝ lôînàînÉ, ÉnŝÉÉlîÉ, îndîçîblÉ, ŝÉ pôŝÉ ŝû lûî dànŝ çÉ plôngÉôn çôŝîqûÉ.
10
Naître par une initiation. Être initié par une naissance
Il n’y à pàŝ ûn ŝÉnŝ fiX ; là î dû îûÉl n’Éŝ lÉ qûÉ pà l’înÉp-àîôn, ôù çàçûn à lÉ pôûôî dÉ fàîÉ ÉXîŝÉ dû ŝÉnŝ, dÉ dçîdÉ dÉŝ ŝÉnŝ. CÉ qûÉ jÉ ÉŝŝÉnŝ É çôpÉndŝ n’ÉngàgÉ qûÉ ôî. Pà çÉ qûÉ jÉ ŝûîŝ, jÉ ûlîplîÉ lÉ ôndÉ dànŝ ŝà àôpôŝÉ qûî ÉŝÉ çÉpÉndàn, dànŝ ŝôn ûnî ôlîŝîqûÉ, çôplÉXÉ. « UnÉ ÉnÉûîqûÉ çàîçÉ dôîlÉ dÉŝ ŝîgnîfiçàîônŝ qû’ôn nÉ ŝàîŝîŝ-ŝàî pàŝ ààn, ôû lÉŝ É Én ÉlîÉf, àÉç ûnÉ ÉllÉ îgûÉû, qû’àpŝ àôî àŝŝî-îl çÉÉ nôûÉllÉ înÉpàîôn, là çônŝçîÉnçÉ n’Éŝ plûŝ là êÉ », nôûŝ çî Mîçà èlîàdÉ. Il ŝ’àgî dônç dÉ fàîÉ ûnÉ ÉXpîÉnçÉ àÉç çÉÉ Éçàîôn. On pÉû ôppôŝÉ â çÉ nîÉàû lÉŝ ÉXpÉŝŝîônŝ :aoirûnÉ ÉXpîÉnçÉ ÉfaireûnÉ ÉXpîÉnçÉ. AoirÉnôîÉ â là pôŝŝÉŝŝîôn, àû çônnàïÉ, â l’înŝàllàîôn dànŝ là ŝàîŝ-fàçîôn, â là çônfiànçÉ qûÉ pôçûÉ l’àçqûîŝ. Aôî l’ÉXpîÉnçÉ d’ûn îûÉl dÉ pàŝŝàgÉ ŝÉàî pôŝÉ É îpôŝÉ dÉŝ ŝîgnîfiçàîônŝ ûnÉ fôîŝ pôû ôûÉŝ. Fairel’ÉXpîÉnçÉ ŝîgnîfiÉ nÉ pàŝ ŝàôî â l’àànçÉ lÉ ŝûlà dÉ là ÉçÉçÉ. RîÉn nÉ dôî çôÉŝpôndÉ â nôÉ àÉnÉ. Pôû çÉlà, ôn nÉ dôî îÉn dôîlÉ dÉŝ çônîÉŝ dÉ ypÉ înîîàîqûÉ. FàîÉ ûnÉ ÉXpîÉnçÉ, ç’Éŝ ŝ’înŝçîÉ dànŝ l’ôûÉûÉ, dànŝ l’àû-dÉlâ dÉ l’àÉndû, dànŝ lÉ çôÉnçÉÉn ŝànŝ çÉŝŝÉ ÉnôûÉl. CôÉ l’çî Jànklîç dànŝ ŝôn lîÉQuelque part dans l’inacheé: « Là pÉnîôn dÉ ôûçÉ ûn jôû â là î Éŝ ûnÉ ûôpîÉ dôgàîqûÉ, çÉ qûî îpôÉ, ç’Éŝ d’àllÉ jûŝqû’àû bôû dÉ çÉ qû’ôn pÉû fàîÉ, d’àÉîndÉ â ûnÉ çôÉnçÉ ŝànŝ fàîllÉ, dÉ fàîÉ ÉfflÉûÉ lÉŝ qûÉŝîônŝ lÉŝ plûŝ çàçÉŝ, lÉŝ plûŝ înfôûlàblÉŝ pôû Én fàîÉ ûn ôndÉ lîŝŝÉ. » Aînŝî â çàqûÉ înîîàîôn l’œûÉ dÉ là gÉnŝÉ ÉpÉnd ŝôn çôûŝ. Là çà-îôn n’Éŝ pàŝ fàîÉ ûnÉ fôîŝ pôû ôûÉŝ. CàqûÉ nàîŝŝànçÉ l’àççôplî ; É ç’Éŝ dànŝ là lûîÉ qûÉ ŝÉ çlbÉ l’àççôplîŝŝÉÉn. On pÉû dônç dîÉ qûÉ l’Én-fànÉÉn pà là pôÉ bàŝŝÉ pÉ l’àçÉ ÉXÉplàîÉ dÉ là nàîŝŝànçÉ dÉ l’û-ànî çônÇûÉ çôÉ ûnÉ Éŝîôn dÉ là plûŝ pôfôndÉ çàÉnÉ çônîÉnnÉ. Là çônîÉ d’înîîàîôn MàÇ, qûî àpŝ àôî fàî îngÉ â l’îp-àn l’à pÉîÉ, l’à gÉînàl dÉ là àîÉ dû çàbînÉ dÉ flÉXîôn É l’ànÉ â ŝà ŝûÉçîôn, â ŝà É-nàîŝŝànçÉ, çÉÉ çônîÉ çôÉŝpônd ŝànŝ dôûÉ â là çàîôn çôŝîqûÉ. E çÉÉ pàŝÉ dÉ là çônîÉ É pààï êÉ ôû pàîçûlîÉÉn plàçÉ ŝôûŝ lÉ ŝîgnÉ dû fînîn pàçÉ qûÉ àÉnÉllÉ. Là ŝûîànçÉ dÉŝ çûlÉŝ dÉŝ îÉgÉŝ nôîÉŝ nôûŝ Én àppôÉ l’çô. Tôû Éŝ Én plàçÉ àÉç ÉllÉŝ pôû là ÉnàîŝŝànçÉ dû plÉîn, àpŝ qû’îl ŝôî dÉŝçÉndû dànŝ là çypÉ ŝàçÉ ôù ôn lÉŝ gàdàî.
11
Pour éclairer le chemin
CÉŝ îÉgÉŝ nôîÉŝ ôn nô CyblÉ, Iŝîŝ, Lîlî, là DÉ nôîÉ dÉ PygàlîÉ Én AçàdîÉ, Kàlî, MàîÉ l’ègypîÉnnÉ ôû Sàà là nôîÉ ; ôûÉŝ îÉgÉŝ qûî dôîÉn ÉnfànÉ É qûî dîŝÉn lÉû àppàÉnànçÉ àûX fôçÉŝ dÉ là nûî, â ûnÉ ŝçîÉnçÉ ŝÉçÉ lîÉ àûX pôfôndÉûŝ dÉ là ÉÉ É dÉŝ ôîgînÉŝ. CôÉ dànŝ lÉ lîÉ dÉŝ ôŝ gypîÉnŝ, îl fàû ôpÉ là àÉŝÉ ôûÉ ÉnîÉ dÉ pîlîÉ Én pîlîÉ, dÉ pôÉ Én pôÉ, pôû pôûôî ÉŝpÉ là ÉônÉ. Màîŝ ŝÉûl lÉ pînçîpÉ fînîn, là É, là dÉŝŝÉ, là TÉÉ pàçÉ qû’ÉllÉ îngÉ â là fôîŝ lÉ pôûôî dÉ dônnÉ là îÉ É lÉ pôûôî dÉ dônnÉ là ô pÉû àççôpàgnÉ là nôpyÉ dànŝ çÉÉ àjÉçôîÉ. Aû çôÉnçÉÉn, çôÉ â là fin, là MÉ Éŝ lâ pôû nôûŝ bÉçÉ, nôûŝ pÉndÉ dànŝ ŝÉŝ bàŝ, nôûŝ àîdÉ â ûŝŝî ôûŝ lÉŝ pàŝŝàgÉŝ, â fànçî lÉŝ ŝÉûîlŝ, çÉûX dû nàïÉ É çÉûX dû ôûî ; çÉûX dÉ là ô É dÉ là ô dÉ là ô. On nÉ pÉû ànqûÉ dÉ fàîÉ ûn pààlllÉ àÉç là ôdÉ àlçîîqûÉ.  En çÉçàn làmateria primaàÉnÉllÉ) l’àlçîîŝÉ pôû- (àçînÉ ŝûî là dûçîôn dÉŝ ŝûbŝànçÉŝ â l’à p-çôŝôlôgîqûÉ. Là çàdàlÉ dÉ Pàîŝ, nôûŝ dî FûlçànÉllî, àînŝî qûÉ là plûpà dÉŝ bàŝîlîqûÉŝ ôpôlîàînÉŝ ŝôn plàçÉŝ ŝôûŝ l’înôçàîôn dÉ là bÉnôïÉ îÉgÉ MàîÉ ôû VîÉgÉ MÉ. En FànçÉ, lÉ pôpûlàîÉ àppÉllÉ çÉŝ glîŝÉŝ dÉŝ NôÉ-DàÉ. En SîçîlÉ ÉllÉŝ pôÉn ûn nô plûŝ ÉXpÉŝŝîf ÉnçôÉ, çÉlûî dÉ MàîçÉŝ. CÉ ŝôn bîÉn dÉŝ ÉplÉŝ ddîŝ â là É (mater), â là àônÉ dànŝ lÉ ŝÉnŝ pîîîf, qûî pà çôûpîôn dÉîÉn là MàdônÉ (ma donna), Mà DàÉ É pà ÉXÉnŝîôn NôÉ-DàÉ. Làirgo paritura, là îÉgÉ qûî ÉnfànÉà, dôn ôn ôûÉ dÉŝ ônûÉnŝ ànîÉûŝ àû çîŝîànîŝÉ, ç’Éŝ là ÉÉ ààn ŝà fçôndàîôn, ààn qûÉ lÉ pînçîpÉ álÉ nÉ îÉnnÉ l’ànîÉ. C’Éŝ là É dÉŝ dîÉûX dànŝ l’àÉnÉ dÉ l’Éŝpî. Alôŝ là çônîÉ d’înîîàîôn pà ûnÉ nàîŝŝànçÉ pônd â là qûÉŝîôn d’ôù jÉ îÉnŝ, ôù jÉ àîŝ É pÉû-êÉ qûî jÉ ŝûîŝ. UnÉ plàçÉ dÉ l’ôÉ dànŝ l’ûnîÉŝ, qûÉ l’ôn àppÉllÉ ûnÉ pîlôŝôpîÉ, É ŝÉblÉ êÉ pôpôŝÉ pà là pîlôŝôpîÉ MàÇdÉ ŝôn înîîàîôn. JÉ là ààçÉàî â çÉ qûÉ l’ôn àppÉllÉ là ŝçîÉnçÉ-ŝàgÉŝŝÉ-ŝàçÉ àÉç ôîŝ pôpôŝîîônŝ fôndàÉnàlÉŝ ÉXpîÉŝ dànŝ lÉŝ ÉnàîÉŝ. Un pînçîpÉ ônîpŝÉn ÉnÉl, îllîî, înçônçÉàblÉ É îûàblÉ, înnôbàblÉ, qûÉ Blààŝky àppÉllÉàî l’ÊÉ- ôû là VîÉ-ûnÉ. JÉ dîàî qûÉ ç’Éŝ ààn êÉ lÉAleph àûqûÉl Beth dûBéreshit nôûŝ ÉnôîÉ, àûAyin, àû RîÉn. UnÉ fôîŝ ŝôî dÉ çÉ àbŝôlû, là dûàlî ŝûîÉn dànŝ lÉ çônàŝÉ dÉ l’Éŝ-pî É dÉ là àîÉ qûî dÉÉûÉn, ŝôûŝ dÉûX àŝpÉçŝ dîffÉnçîŝ, là êÉ
12
Naître par une initiation. Être initié par une naissance
çôŝÉ, lÉ Un. L’Éŝpî Éŝ là pÉîÉ ànîfÉŝàîôn dÉ là àîÉ É là àîÉ Éŝ là pÉîÉ ànîfÉŝàîôn dÉ l’Éŝpî. Là ŝûbŝànçÉ çôŝîqûÉ, l’ÉŝpàçÉ, laethergÉç Éŝ àûŝŝî àppÉl là MÉ ààn ŝôn àçîî çôŝîqûÉ, É lÉ PÉ-MÉ àû pÉîÉ ŝàdÉ dÉ ŝôn Éîl, dôn lÉ ôdÉ dÉ îŝÉ Én ôûÉÉn pÉû-êÉ lÉLogos, lÉ VÉbÉ. L’ûnîÉŝ ànîfÉŝ, qûî Én Éŝ îŝŝû ÉnŝûîÉ, Éŝ dônç pn pà çÉÉ dûàlî. Il Én Éŝ lÉ filŝ çônŝûbŝànîÉl ; C’Éŝ lÉ Fîlŝ dÉ là îÉgÉ-É fçôndÉ pà l’Éŝpî. E l’ôn pÉû dîÉ : dÉ l’Éŝpî ôû Idàîôn çôŝîqûÉ ôû PÉ, îÉndàî nôÉ çônŝçîÉnçÉ. DÉ là ŝûbŝànçÉ çôŝîqûÉ ôû MÉ îÉndàîÉn lÉŝ îçûlÉŝ dànŝ lÉŝqûÉlŝ çÉÉ çônŝçîÉnçÉ Éŝ îndîîdûàlîŝÉ ; àndîŝ qûÉ l’nÉgîÉ dû Un dànŝ ŝÉŝ dîffÉnÉŝ ànîfÉŝàîônŝ ŝÉàî lÉ yŝîÉûX lîÉn d’ûnî ÉnÉ l’Éŝpî É là àîÉ, lÉ pînçîpÉ ànîàÉû qûî dônnÉ là îÉ. C’Éŝ çÉ qûÉ j’àî çôpîŝ dÉ çÉ qûÉ dîŝÉn lÉŝStances de Dzyan, lÉ plûŝ îÉîl çî ŝàç d’àpŝ lÉqûÉl fûÉn çôpîlŝ d’àûÉŝ çîŝ ŝàçŝ plûŝ çônnûŝ dÉŝ pôfànÉŝ. C’Éŝ çÉ qûÉ ŝÉblÉ dîÉ gàlÉÉn EînŝÉîn dànŝEspace, temps, graita-tion. Il çî : « MàŝŝÉ É nÉgîÉ nÉ ŝôn qû’ûnÉ ŝÉûlÉ çôŝÉ ôû dû ôînŝ nÉ ŝôn qûÉ dÉûX àŝpÉçŝ d’ûnÉ êÉ çôŝÉ. » Là çônîÉ dÉ pàŝŝàgÉ ŝÉ dônnÉ â îÉ çôÉ là çônçÉpîôn É là nàîŝŝànçÉ ŝpîîûÉllÉ ôû plû çôÉ là ÉnàîŝŝànçÉ dÉ l’îndîîdû É ŝà gnàîôn. LÉ pôfànÉ çôûb â l’ÉnÉ dû ÉplÉ ŝànçûàîÉ, pê â àÉŝÉ là àîçÉ dÉ là nàûÉ-É, ôû pê â ÉdÉÉnî l’êÉ ŝpîîûÉl pîôdîàl dÉîÉn àînŝî l’ôÉ p-nààl. CÉÉ plôyànçÉ fœàlÉ, ç’Éŝ ûnÉ çûÉ dÉ l’Éŝpî dànŝ là àîÉ dîàî lÉ ŝîÉ, ç’Éŝ àû çônàîÉ ŝôn Éôû â ŝà ŝôûçÉ pîôdîàlÉ dànŝ làqûÉllÉ îl ŝ’îÉgÉ dîàî l’àyÉn. Dànŝ lÉŝ dÉûX çàŝ îl ŝ’àgî ôûjôûŝ dû UN ànîfÉŝ Én MàîÉ É Eŝpî àîŝ dÉ fàÇôn àŝçÉndànÉ ôû dÉŝçÉndànÉ. En d’àûÉŝ ÉÉŝ l’înîîàîôn MàÇ, Én nôûŝ Éfàîŝàn pôdûîÉ là çôŝôgnŝÉ, l’ànôpôgÉnŝÉ, nôûŝ dÉàndÉ dÉ fàîÉ dÉ nôûŝ-êÉŝ, ûnÉ àîÉ ûàînÉ, ûnÉ çôpîÉ îçôçôŝîqûÉ, ûn ÉflÉ dÉ là àîçÉ çlÉŝÉ, Én ûn ô ûn ÉŝpàçÉ fÉÉllÉ dànŝ lÉqûÉl l’Éŝpî álÉ fçôndÉà lÉ gÉÉ dû filŝ, çÉlûî dÉ l’ûnîÉŝ îŝîblÉ pàçÉ qûÉ lûî-êÉ lûîÉ. C’Éŝ çÉ qûÉ l’ôn pÉû àppÉlÉ ûnÉ îXî ûnîÉŝÉllÉ. C’Éŝ BÉ àÉndàn ŝà fçôndàîôn pà Iôd qûî ŝÉ fÉà dànŝ lÉ àŝÉ dÉ l’œûÉ àû nôî dÉŝàn dû çàbînÉ dÉ flÉXîôn lÉ yŝÉ çôÉ dÉ l’ô nàîŝŝàn. C’Éŝ çÉlà qûÉ É àçônÉ ÉnÉ àûÉ là pÉîÉ pàîÉ dÉ là çônîÉ d’înîîàîôn. Içî ŝ’àççôplî çÉ dôn jÉ nÉ ŝàîŝ pàŝ ôù Éŝ lÉ dbû, àîŝ ç’Éŝ l’înîîàîôn pà là nàîŝŝànçÉ.
13
Pour éclairer le chemin
E pûîŝ îÉn là nàîŝŝànçÉ pà l’înîîàîôn É ç’Éŝ ûn àûÉ çôÉnçÉÉn. Pôû àççdÉ â lûî-êÉ l’ôÉ dôî ŝÉ ÉîÉ dÉ ŝôî. Nôûŝ ŝôÉŝ lÉ pôdûî d’ûnÉ pfàbîçàîôn înŝîûîônnÉllÉ, ûnÉ ŝûbjÉçîî pfàbîqûÉ dànŝ ŝôn ÉnîônnÉÉn É ŝÉŝ àçqûîŝ ŝôçîô-çônô-îçô-pŝyçô-çûlûÉlŝ, jÉ dîàî àûŝŝî ôàûX. Içî ŝÉ pôŝÉ lÉ pôblÉ : çôÉn çàppÉ â çÉÉ ŝîûàîôn, çà ŝî l’ôÉ n’Éŝ qûÉ dÉ l’êÉ îpÉŝônnÉl dÉ l’înŝîûîôn É ŝ’îl Éŝ îpôŝŝîblÉ dÉ fàîÉ àdÉnî ŝôn pôpÉ ôndÉ, là qûÉŝ-îôn, jÉ dîàî là qûêÉ dÉ l’êÉ, n’à plûŝ d’îpôànçÉ pûîŝqûÉ àînŝî pÉnŝ, l’ôÉ ŝÉàî n ààn là nàîŝŝànçÉ É là nàîŝŝànçÉ ŝÉàî ûn nôn-ŝÉnŝ. ÊÉ ôû nÉ pàŝ êÉ, nàïÉ Éŝ là qûÉŝîôn NàïÉ pÉÉ d’àççdÉ â ûnÉ pàôlÉ nôûÉllÉ lîbÉ dÉ çÉûX qûî pÉnŝÉn pôŝŝdÉ ûnÉ àïîŝÉ ŝû lÉû pàôlÉ É là pàôlÉ dÉŝ àûÉŝ, nàïÉ Én àn qû’îndîîdû dîffÉnçî, nàïÉ çôÉ œûÉ â fàîÉ. C’Éŝ çÉÉ îdÉ qû’ÉXpîÉ Ràbbî Zôûzîà, pÉû ààn ŝà ô ; « Dànŝ l’àûÉ ôndÉ, On nÉ É dÉàndÉà pàŝ, pôûqûôî n’àŝ-û pàŝ  MôŝÉ ? On É dÉàndÉà, pôûqûôî n’àŝ-û pàŝ  Zôûzyà ? » CàqûÉ ôÉ Éŝ ûnÉ lÉÉ ôû ûnÉ pàîÉ d’ûnÉ lÉÉ. LÉ lîÉ ôû ÉnîÉ Éŝ çî lôŝqû’îl nÉ ànqûÉ àûçûnÉ lÉÉ. CàqûÉ ôÉ à l’ôblîgàîôn d’çîÉ ŝà lÉÉ, dÉ ŝ’çîÉ, ç’Éŝ-â-dîÉ dÉ ŝÉ çÉ Én ÉnôûÉlàn lÉ ŝÉnŝ, ŝôn ŝÉnŝ. LÉ çàbînÉ dÉ flÉXîôn, dÉ flÉçîî Én àn qûÉ îôî, Éŝ lÉ fàçÉ â fàçÉ qûî nôûŝ dÉàndÉ dÉ çôÉnçÉ â ÉçÉçÉ nôÉ îdÉnî ÉnfôûîÉ. Alôŝ lÉ FM ŝÉà ûn çlà ÉXîŝÉnîÉl, ûnÉ bîŝûÉ, ŝpà àîŝ àûŝŝî ûnÉ bîllànçÉ. L’înîî MàÇÉŝ çÉ lîÉû dÉ lûîÉ qûî ŝÉ ÉîÉ É àyônnÉ â là fôîŝ ; qûî ÉXîŝÉ àû ŝÉnŝ yôlôgîqûÉ (ex sistere) dànŝ çÉÉ çàpàçî â ŝôî dÉ ŝôî, dÉ ŝÉ dpàŝŝÉ É dÉ d’înŝçîÉ dànŝ ûn ôûÉÉn dÉ çàîôn. C’Éŝ lâ ôù l’ôÉ ŝÉ ôûÉ qû’îl dôî fàîÉ bîllÉ là îÉ çàçÉ dÉ l’àbŝôlû. RàppÉlônŝ-nôûŝ ! Il n’Éŝ d’àççŝ â àûçûnÉ î qûî nÉ çôpôÉ ûn Énôn-çÉÉn. LÉ ŝàçîfiçÉ ÉîçàlîŝÉ l’êÉ ûàîn. LÉ ŝûpplÉn àÇônnîqûÉ ôû àlçîîqûÉ ôû înîîàîqûÉ nÉ ŝÉà dônn qû’Én çàngÉ d’ûnÉ ôffàndÉ ŝàçîfi-çîÉllÉ. SàçîfiÉ nÉ ŝîgnîfiÉ--îl pàŝ fàîÉ dû ŝàç ? Sànŝ ŝàçîfiçÉ, pàŝ dÉ pàŝŝàgÉ Éŝ là ànŝçÉndànçÉ, pàŝ d’înîîàîôn nî d’àffônÉÉn àÉç là ô, pàŝ d’àççŝ â là pàŝÉ ŝûîànÉ. CÉÉ pàŝÉ qûî ŝûî çôÉŝpôndàî ŝû lÉ plàn ŝpîîûÉl â ûnÉ ŝûÉçîôn É ÉllÉ ŝÉ àdûî pà l’àppôpîàîôn dÉ çÉàînŝ àŝ dÉ çônŝçîÉnçÉ nôàlÉÉn înàççÉŝŝîblÉŝ â là çôndîîôn pôfànÉ.
14
Naître par une initiation. Être initié par une naissance
CàqûÉ înîîàlîŝàîôn àçûàlîŝÉ, înîîàlîŝÉ ûnÉ nôûÉllÉ lôgÉ, dànŝ lÉ ordo ab chaoÉ çÉÉ ŝàçàlî-lâ, nôûŝ l’àppÉlônŝ nôÉ lôgÉ-É, lîÉû ôù Éŝ ôdônn lÉ ôndÉ, lîÉû ôù ŝÉ çÉ lÉ ŝÉnŝ qûî à ŝûçûÉ là çî fàÉnÉllÉ. CÉ ŝÉnŝ àŝŝûÉà là çôŝîôn Én ŝîûàn lÉ nôpyÉ dànŝ ûn çÉçlÉ àgîqûÉ, dànŝ ûnÉ îàçîÉ nôn çônÉŝÉ, çà ÉllÉ Éŝ àûŝŝî ûnÉ filîàîôn ŝybôlîqûÉ. Apŝ lÉ dpôûîllÉÉn, àpŝ là ŝàîŝôn àûônàlÉ dû çàbînÉ dÉ flÉXîôn, dÉ nôŝ Éŝpîŝ d’ôù ôbÉn lÉŝ pÉnŝÉŝ ôÉŝ, Énàïôn dÉ îàçÉŝ înÉn-îônŝ d’àjôûÉ dÉ là àlÉû ûàînÉ. Dànŝ çÉ lîÉû dÉ ÉnçônÉ dû cos É dû chiasme, l’àÉnûÉ ŝÉ ÉînÉ, ûnÉ àûÉ çôÉnçÉ. UnÉ É à pîŝ fin, ûnÉ àûÉ ŝ’înàûgûÉ dôn lÉŝ àçÉûŝ ôn àççd, pà l’pÉûÉ â là çônnàîŝŝànçÉ ŝÉÉ àû ôyàgÉû Éŝçàp. L’ôÉ Én qûêÉ dÉ ŝàgÉŝŝÉ Éŝ ûn ôÉ qûî àçÉ, qûî Éŝ ôyàgÉû, Éŝ lÉ pàyŝ pôîŝ, Éŝ là ÉÉ dnîqûÉ, Éŝ ŝôn AîqûÉ, Éŝ ŝÉŝ ŝôûçÉŝ ôû Éŝ lûî-êÉ. EnÉ lÉ dpà É l’àîÉ, ÉnÉ l’înîîàlîŝàîôn É l’àççôplîŝŝÉÉn, lÉ dŝÉ, l’ôçàn, lÉ çÉîn, dÉŝ ŝôlîûdÉŝ, dÉŝ pÉûÉŝ É lÉ ôyàgÉû ÉXîl ŝÉ ànŝfôÉ Én plÉîn, É l’ÉànçÉ dÉîÉn àÉŝÉ dû ôndÉ, dÉ ŝôî, dÉ îôîŝ, É qûî ÉnÉ â bîÉn, ôûÉ â l’îînàn l’àççŝ â ŝôn îdÉnî, â ŝà dÉpîôn. Pà ÉllÉ àççôplî, îl pÉû àlôŝ ŝÉ dçlàÉ filŝ dÉ... dîÉû, dÉ là ÉûÉ, dÉ là pûfàçîôn dÉ l’UnîÉŝ, filŝ dÉ... LÉŝ îûÉlŝ nôûŝ ÉXpôŝÉn â çÉÉ dàà-ûgîÉ dû dÉÉnî. Lekh lekha, dî D. â Aà, çÉ qûî ŝîgnîfiÉ à Éŝ ôî. C’Éŝ pôû çÉlà qûÉ nôûŝ çônŝûîŝônŝ ÉnŝÉblÉ l’àbÉ dÉ là çônnàîŝŝànçÉ dôn çàçûn Éŝ àppÉl â Én dÉÉnî ûn fûî. DÉÉnî FMpà ûnÉ nàîŝŝànçÉ, ç’Éŝ înŝçîÉ l’àçîôn MàÇdànŝ là lîbÉ, Én ŝôûlîgnàn qûÉ l’êÉ MàÇŝ’ôppôŝÉ àû gÉŝÉ dÉ pîîôn, qûÉ l’ôÉ MàÇÉŝ ûn nôûÉàû çôÉnçÉÉn, ûn înîîàÉû. C’Éŝ ûn êÉ pôû-là-nàîŝŝànçÉ. LÉ FMÉŝ ÉûÉûX dÉ ôûÉŝ ŝÉŝ nàîŝŝànçÉŝ â Énî. LÉ îûÉl d’înîîàîôn pà là nàîŝŝànçÉ nôûŝ pÉÉ dÉ dîÉ qûÉ là FMàÇÉnîŝàgÉ lÉ ôndÉ, nôn pàŝ dànŝ çÉ qû’îl Éŝ, àîŝ dànŝ çÉ qû’îl à â êÉ. AÉç And NÉ, nôûŝ dîŝônŝ « là pÉfÉçîôn dÉ l’ôÉ Éŝ ŝà pÉfÉçîbîlî ». Pà l’ànÉÉn dÉ ŝà îŝÉ àû ôndÉ, lÉ FMpôÉ Én lûî là pôÉŝŝÉ d’ûn àôî â êÉ. CÉlà Éŝ ûn dÉŝ fôndÉÉnŝ d’ûnÉ îqûÉ pôû ûn FM C’Éŝ pôûqûôî çàqûÉ înîîàîôn Éŝ ûn dôn qûî Éŝ fàî àûX FMqûî y pàîçîpÉn ; dôn dÉ là îÉ â ŝÉŝ ôîgînÉŝ ; dôn dÉ l’ÉŝpànçÉ qûî l’àççôpàgnÉ çôÉ fçôndàîôn dû ôndÉ.
15
Pour éclairer le chemin
PîlôŝôpîqûÉÉn pàlàn çônfiÉ Mîçà èlîàdÉ, l’înîîàîôn qûî-àû â ûnÉ ûàîôn ônôlôgîqûÉ dû gîÉ ÉXîŝÉnîÉl. LÉŝ 3 àpÉŝ qûÉ lÉ çîpîÉndàîÉ àûà çûÉŝ dànŝ lÉ îûÉl dÉ pàŝŝàgÉ, « ŝpààîôn, înîîàîôn, ŝûÉçîôn » çôÉŝpôndÉn dànŝ là bîblÉ â là çûÉ, l’ÉXîl É là dÉpîôn. Là ûŝŝîÉ àûX pÉûÉŝ à Édfinî l’îpàn çôÉ FM, ûn ôÉ ôû ûnÉ fÉÉ dôn lÉŝ nôûÉàûX lÉŝ É là nôûÉllÉ îdÉnî jûŝîfiÉôn qû’îl ôŝÉ pôçlàÉ ûnÉ ÉXîŝÉnçÉ nôÉ, nôn plûŝ çÉllÉ qûÉ lûî îpôŝàîÉn lÉŝ filîàîônŝ çànÉllÉŝ É lÉŝ àŝàdŝ dÉŝînàûX, àîŝ çÉllÉ dÉ là lîbÉ dçlààîôn dÉ ŝôn ôîgînÉ É l’àÉû dÉ ŝà filîàîôn dçôûÉÉ pà lûî ŝÉûl qûî lÉ Énd Fôû SdÉ l’ûànî dÉpûîŝ lÉŝ ôîgînÉŝ. Vôîlâ ôû nôûŝ fû dônn lÉ jôû dÉ nôÉ înîîàîôn. Il nôûŝ ÉŝÉ â pÉ, pôû nôûŝ-êÉŝ l’àppÉnîŝŝàgÉ dÉ nôÉ nàîŝŝànçÉ, dÉ nôÉ îÉ, dÉ nôÉ ô. Mô É ÉnàîŝŝànçÉ àÉç là dÉŝçÉnÉ àû çœû dÉ là ÉÉ, là çàÉnÉ, là nûî ôbŝçûÉ dÉŝ gÉŝàîônŝ, là ÉÉ fçôndÉ, l’Éàû pûîfiçàîçÉ É fÉîlîŝàîçÉ, là àîçÉ àÉûglÉ É là gôÉ pôÉçîçÉ, là ŝôûçÉ, lÉŝ pôfôndÉûŝ d’ôù ŝûgî l’êÉ Éîîfi pà lÉ bàndÉàû ÉnlÉ. E pûîŝ l’àŝçÉnŝîôn, lÉ dpàŝŝÉÉn, l’làgîŝŝÉÉn, là ônÉ Éŝ l’àû-dÉlâ àÉç ôû çÉ qûî ÉXpîÉ l’làn înînçîblÉ É ôûjôûŝ ÉçôÉnç Éŝ l’înàççÉŝŝîblÉ, àÉç l’Aôû qûî pôÉû là îÉ. E ÉnçôÉ, lÉŝ ôûÉÉnŝ d’ôdÉ ànŝÉŝàl, lÉŝ ôyàgÉŝ, lÉŝ îgàîônŝ, lÉŝ pàŝŝàgÉŝ, là pôûŝûîÉ ôdîqûÉ dÉ l’ÉXplôàîôn dû Él É dÉ l’îàgî-nàîÉ, là àçÉ dû çônnû Éŝ l’înçônnû, Én ûn ô, là qûêÉ, çôndîîôn dÉ l’ÉànçÉ fçôndÉ. E ŝûôû, çÉ qûî à àî àû dpôûîllÉÉn, â l’àbàndôn pôgÉŝŝîf, àû ÉnônçÉÉn dÉ çÉ qû’îl fàû qûîÉ pôû làîŝŝÉ plàçÉ â çÉ qûî çôpÉnŝÉà là pÉÉ dÉ ôû lÉ ÉŝÉ. Là FMàÇnôûŝ à àççûÉîllîŝ pôû pÉÉÉ â l’Éŝpî dÉ ŝôî dÉ là çônfûŝîôn. DîÉ lÉ Gààl Éŝ àîn VÉŝ lûî nÉ ŝ’ôûÉ àûçûn ŝÉnîÉ, É nûl nÉ pÉû ôûÉ là ôûÉ Qû’îl n’àî lûî-êÉ dîîg ŝôn çÉîn Tû ôîŝ ôn filŝ, îçî, lÉ Épŝ dÉîÉn ÉŝpàçÉ. CÉÉ ŝîngûlàî înîîàlÉ, nôûŝ dÉîônŝ pôûôî àûŝŝî l’pÉlÉ çôÉ ûn àbÉ dÉ lîbÉ.
Chapitre 4 Les gants blancs
On pÉû çààçîŝÉ ûnÉ ŝôçî àdîîônnÉllÉ pà lÉ fàî qûÉ ôûŝ lÉŝ îndî-îdûŝ dÉ çÉÉ ŝôçî ŝ’y înŝÉn Én ûnÉ îàçîÉ ŝôçîàlÉ àônîÉûŝÉ qûî pÉÉ dÉ ŝ’àççôplî plÉînÉÉn É dÉ dônnÉ çàîÉ àûŝŝî bîÉn â l’ÉXÉçîçÉ ÉffiçàçÉ d’ûn îÉ qû’â ûnÉ àlîŝàîôn ŝpîîûÉllÉ ÉffÉçîÉ.
Là FMàÇÉŝ ûnÉ ŝôçî àdîîônnÉllÉ, ÉllÉ à çônŝÉ çÉŝ dÉûX àŝpÉçŝ dû pÉfÉçîônnÉÉn É çÉàînŝ dÉ ŝÉŝ îûÉlŝ É ŝybôlÉŝ ànîfÉŝÉn l’ôî-gînÉ dû îÉ dÉ báîŝŝÉû Én êÉ Épŝ qûÉ lÉŝ àlÉûŝ ŝpîîûÉllÉŝ ŝû lÉŝqûÉllÉŝ ÉllÉ ÉpôŝÉ. LÉŝ gànŝ ŝôn ûn dÉ çÉŝ ŝybôlÉŝ â là fôîŝ pôfÉŝŝîôn-nÉlŝ É gnôŝîqûÉŝ.
Dànŝ l’îŝôîÉ dû çôŝûÉ, lÉŝ gànŝ ŝôn, dànŝ ûn pÉîÉ Épŝ, çônŝî-dŝ çôÉ ŝybôlÉ dÉ dfÉnçÉ, dÉ ŝôûîŝŝîôn, dÉ lôyàû Én pàîçûlîÉ. Dŝ lÉŝ pÉîÉŝ Épŝ dû çîŝîànîŝÉ, îl Éŝ d’ûŝàgÉ dÉ ŝÉ dgànÉ dÉàn ûn ŝûpîÉû. C’Éŝ ûnÉ ÉXîgÉnçÉ qûÉ l’ôn ÉôûÉ ôû àû lông dÉŝ ŝîçlÉŝ : lÉŝ jûgÉŝ ôyàûX dÉÉûÉn àînŝ nûÉŝ dànŝ l’ÉXÉçîçÉ dÉ lÉûŝ fônçîônŝ, É ôn É ŝÉŝ gànŝ pôû ÉnÉ dànŝ lÉŝ GàndÉŝ É PÉîÉŝ èçûîÉŝ dû Rôî-SôlÉîl ; àûjôûd’ûî ÉnçôÉ, ûn ôÉ ŝÉ dgànÉ pôû ŝÉÉ là àîn d’ûnÉ fÉÉ. SÉ dgànÉ Éŝ ûn àçÉ dÉ ÉŝpÉç É ôn pÉû çônŝîdÉ qûÉ ç’Éŝ ŝû çÉ ÉgîŝÉ qûÉ lÉ FMŝÉ dgànÉ pôû pêÉ ŝÉŝ ŝÉÉnŝ.
C’Éŝ Én àçÉ dÉ ŝôûîŝŝîôn qûÉ lÉ gàn Éŝ ôffÉ àû ôî, àû MôyÉn ÂgÉ, pà ŝÉŝ îllÉŝ àŝŝàlÉŝ. Lôŝ dÉŝ çônîÉŝ îûÉllÉŝ dû çôûônnÉÉn Én FànçÉ, l’àçÉêqûÉ, Én bnîŝŝàn É Én pŝÉnàn ûnÉ pàîÉ dÉ gànŝ àû ŝôûÉàîn, lûî àŝŝûÉ, pà çÉ gÉŝÉ, pôŝŝÉŝŝîôn dÉ ŝôn dôàînÉ É lôyàû dÉ ŝÉŝ ŝûjÉŝ.
25
Pour éclairer le chemin
É En OççîdÉn, ç’Éŝ Éŝ lÉ vii ŝîçlÉ qûÉ lÉŝ gànŝ dÉîÉnnÉn dÉŝ àççÉŝ-ŝôîÉŝ dÉ lûXÉ É dônç dÉ ôdÉ. LÉŝ çôpÉŝ d’IŝàbÉàû dÉ BàîÉ Énîôn-nÉn Én 1408 dÉŝ gànŝ « bôdŝ ôû àûôû », MônàîgnÉ nÉ ŝ’Én ŝÉàî pàŝ plûŝ pàŝŝ qûÉ dÉ ŝà çÉîŝÉ É CàÉînÉ dÉ Mdîçîŝ lÉŝ ôffÉ Én çàdÉàû ŝ àppçî àûX dàÉŝ dÉ là çôû ; îlŝ ŝôn àlôŝ Én ŝôîÉ ôû Én çûî, ŝî finŝ qû’îlŝ pÉûÉn êÉ ôûlŝ dànŝ ûnÉ çôqûÉ dÉ nôîX, ûŝàgÉ qûî pÉŝîŝÉà ÉnçôÉ àû É xix ŝîçlÉ, Én AnglÉÉÉ ŝûôû, ôù là nôîX Éŝ pÉndûÉ ôŝÉnŝîblÉÉn â là àîllÉ pôû bîÉn àqûÉ là fàÉû ôyàlÉ. HÉnî III É ŝÉŝ îgnônŝ lÉŝ àffÉç-îônnÉn, pôû là nûî, îpgnŝ dÉ ûŝç, àbÉ gîŝ, çîÉÉ É bÉnjôîn. Làîŝŝônŝ lâ lÉŝ fiôîûÉŝ dÉ l’îŝôîÉ É ÉÉnônŝ â nôŝ gànŝ blànçŝ. Là pÉîÉ pÉnŝÉ qû’îl É îÉn Éŝ qûÉ lÉŝ gànŝ blànçŝ ŝôn dÉŝ àŝqûÉŝ dÉ àîn. LÉ dîÉçÉû dÉ là pîŝôn dÉ là FôçÉ ôù àî ÉnfÉ LàçÉnàîÉ Én 1835 dî dÉ ŝôn pÉnŝîônnàîÉ : « SÉŝ àçÉŝ çôÉ ŝà pÉŝônnÉ àîÉn Én çônà-dîçîôn pÉpûÉllÉ, îl àî çàîàblÉ É àŝŝàŝŝîn, îl àîàî lÉ ŝàng É ŝÉŝ àîŝ n’ÉXpîàîÉn qûÉ là dôûçÉû. Il n’àî Épôûŝŝàn qûÉ pà ŝÉŝ àînŝ qû’îl ààî làîdÉŝ É dîffôÉŝ. C’Éŝ pà lâ qûÉ j’ààîŝ dÉîn LàçÉnàîÉ. Aînŝî çÉ îgÉ çàçàî-îl ŝÉŝ gîffÉŝ ŝôûŝ ŝÉŝ gànŝ. » QûÉ çàçônŝ-nôûŝ ŝôûŝ nôŝ gànŝ ? E bîÉn jÉ dîàî qûÉ nôûŝ nÉ çàçônŝ pàŝ, àîŝ qûÉ nôûŝ Éŝŝàyônŝ dÉ dôînÉ, çôÉ àÉç là bàÉÉ ÉônÉ dû àblîÉ, nôŝ pûlŝîônŝ lÉŝ plûŝ nbÉûŝÉŝ pôû lÉŝ ôûnÉ Én lûîÉ. Là àgdîÉ ànîqûÉ àŝqûàî dÉ blànç lÉŝ àçÉûŝ. CÉlà pÉÉàî, ôûÉ l’îdÉnîfiçàîôn çààîqûÉ àûX pÉŝônnàgÉŝ, là pôŝŝîbîlî dÉ làîŝŝÉ ŝûgî lÉ àgîqûÉ ç’Éŝ â dîÉ dÉ dôûblÉ lÉŝ ŝîgnîfiçàîônŝ É lÉŝ ŝîûàîônŝ qûî ŝÉ àppôÉn â l’ôÉ ; àîŝ â qûÉl ôÉ ? Nî â ôûŝ, nî â ôî nôn plûŝ, àîŝ â l’ôÉ Én gnàl, àîŝ â ûnÉ îàgÉ dÉ l’ôÉ àû çÉnÉ dÉ l’ûnî-Éŝ dààîqûÉ É ç’Éŝ çÉ qûÉ l’ôn pÉû àppÉlÉ ûnÉ pîlôŝôpîÉ. DÉîÉ lÉ àŝqûÉ, qû’ÉllÉ qû’Én ŝôî ŝà çôûlÉû, l’àîûdÉ nÉ ûŝŝî pôûàn jààîŝ â ŝÉ dîŝŝîûlÉ. LÉ blànç nÉ ŝàûàî ŝûffiÉ pôû fàîÉ d’ûnÉ àîn ÉplîÉ dànŝ ŝôn pôîng ûnÉ àîn ÉndûÉ. èlôgÉ dÉ là CàÉŝŝÉ ! Là àîn ŝ’ôûÉ, dplôîÉ ŝÉŝ dôîgŝ Éŝ lÉ dÉôŝ. Màîŝ lôŝqû’ÉllÉ àÉîn É ÉnçônÉ lÉ ôndÉ, ôbjÉ ôû ŝûjÉ, çôŝÉ ôû êÉ ûàîn, lÉŝ dôîgŝ nÉ ŝÉ ÉfÉÉn pàŝ Én ûn àîn-Énàn, ÉllÉŝ ÉŝÉn ÉndûÉŝ, ôûÉÉŝ. Aînŝî là àîn ŝÉ fàî çàÉŝŝÉ. Là çàÉŝŝÉ, çôÉ jÉ l’àî ŝôûÉn ôqû ŝû là plànçÉ â àçÉ, ŝ’ôppôŝÉ â là îôlÉnçÉ dÉ là gîffÉ. Là çàÉŝŝÉ Éŝ ûn çônçÉp ôû plû ûn ànî-çônçÉp qû’EànûÉl Lînàŝ înôdûî Én pîlôŝôpîÉ Én 1947 dànŝ ŝôn ÉŝŝàîLe temps et l’autre. èçôûônŝ-lÉ : « Là çàÉŝŝÉ Éŝ ûn ôdÉ d’êÉ dû ŝûjÉ, ôù lÉ ŝûjÉ, lÉ çônàç d’ûn àûÉ à àû-dÉlâ dÉ çÉ çônàç. LÉ çônàç, Én àn qûÉ ŝÉnŝàîôn, fàî pàîÉ dÉ là lûîÉ. » On pÉû dîÉ àÉç lÉ pîlôŝôpÉ Oûàknîn qûÉ là çàÉŝŝÉ dçôûÉ
26