Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 6,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

avec DRM

Tragédie(s)

De
128 pages

On l’a crue morte. Et pourtant… la tragédie ne cesse d’occuper les esprits. Le mot lui-même, et l’adjectif dérivé, tragique, n’ont jamais été aussi présents dans le langage qu’aujourd’hui.
Pour en évoquer les multiples aspects, quel meilleur rapprochement que celui de l’École normale supérieure et de l’Odéon-Théâtre de l’Europe ? L’une étudie la tragédie, dans son histoire et sa théorie, tandis que l’autre la montre, soir après soir, sur scène. Avec un souci commun : mettre en évidence les liens indissociables qui unissent la littérature et la vie.
Le livre rassemble à la fois des universitaires et des praticiens. En contrepoint, des esprits issus d’autres domaines, pour lesquels la tragédie demeure une notion primordiale. Avant de conclure avec la danse, thème éternel de la tragédie.
On peut ainsi rendre compte, en examinant ses différentes formes, de la vitalité d’un concept qui n’est pas seulement littéraire. Car la tragédie, au plus près, touche au rapport que l’homme entretient à son monde.

Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

Avà-ôôs
Qu’és-cé qué hîôsôhé àvéc é àgîqué, ôu us môdésémé, é sé sôucîà du àgîqué ? Pôu és hîôsôhés dé mà gÈÈàîô, quî Èàîé ésqué ôus héÈîsés, à écué déLa Naissance de la tragédiedé Nîézsché à ÈÈ, sôuvé, ’ôccàsîô d’u chôc îéécué îôu-BîàBé. Qués qué sôîé és dôués qué ’ô uîssé àvôî su é sÈîéux hîôôgîqué dé Nîézsché ôu és côsÈquécés ôîîqués qu’î îé dé sà hèsé, î ésé qué ôu dé jéués ésîs, ’àmBîîô îézschÈéé dé dÈgàgé és déux îcîés éxîcàîFs, é Ègàémé côsîuîFs, à àgÈdîé, àu môyé dé à dÈmàché gÈÈàôgîqué qu’î dévàî ésuîé dÈiî dàs sô œuvé,Èàî sàîsîssàé.Là àgÈdîé Èsué dé céé hàmôîé îmôBàBé, mîàcuéusé, éméîé dé vîôécé é dé ésîô, éé é îcîé dîôysîàqué, d’ué à, u îcîé sàs Bu, sàs ôBjé, ué Fôcé vîvé, é déçÀ dé ôué îdîvîduàîô é quî ’à às écôé éçu ’ààîsémé dé à Fômé îdîvîduéé, é ’îluécé àôîîéé d’àué à, dôàîcé dé Fômé, quî îsàé é îcîé d’îdîvîduàîô é dôé À à ÈàîÈ ué ààécé é ué BéàuÈ quî côîé, àu dôuBé sés du mô « côéî » : quî îmîé é quî côàî. Nîézsché éôuvàî À és ÈÈmés dé cé qué Fu à àgÈdîé dàs à vîé ôîîqué gécqué. Lé îé qu’î ÈàBîssàî éé és àcîés cués dé Dîôysôs é é îué cîvîqué suggÈàî ué éxîcàîô ôssîBé dé ’éxàôdîàîé Fôcé Èmôîôéé dé à àgÈdîé, ôBjé d’àdhÈsîô côécîvé. Là àgÈdîé é sé Èduî às À ’AîquîÈ, mêmé sî és àuéus àcîés é ô dôÈ ué dés îusàîôs és us gàdîôsés. Dàs cé quî suî, jé vôudàîs ésquîssé u schèmé d’îîgué, ué àmé îéécuéé quî mé àà cààcÈîsé à uà dés scèés àgîqués.Au Fôd, qu’és-cé qu’ué àgÈdîé ? C’és d’u cÔÈ u ésôàgé, u hÈôs é, dé ’àué, u échàémé d’ÈvÈémés îmàcàBés. Eé és déux, u îé dé
9
TRAGÉDïE(S)
càusàîÈ. L’àcé du hÈôs à dÈcéchÈ ’échàémé d’ÈvÈémés é dé cîcôsàcés éfôyàBés quî s’àBàé su uî. Màîs éé ’àcé du hÈôs, quî és ’ôîgîé càusàé dé cés ÈvÈémés, é à succéssîô dés ÈvÈémés mêmés, î éxîsé ué dîsôôîô éfàyàé. Quéé qué sôî à màîèé dô sé màîFésé céé dîsôôîô ôu cé dÈsàccôd dàs ’îiîé vàîÈÈ dés cîcôsàcés ÈséÈés dàs ué àgÈdîé – cé éu êé ’ôôsîîô îÈducîBé éé déux ôyàuÈs À ’îÈîéu du hÈôs uî-mêmé, à côFôàîô À ’îmôssîBé, ué sÈîé d’ÈvÈémés dàmàîqués, ué àsgéssîô –, é hÈôs és céuî quî, à u àcé qué d’ué céàîé Fàçô ôu jusîié dàs à ésécîvé quî és à sîéé, Èvéîé à Bêé édômîé quî sé dÈchàé ésuîé côé uî. D’ué céàîé Fàçô, àéîé dîsôôîô évôîé À ué quésîô àBôdàmmé dîscuÈé é hîôsôhîé dé ’àcîô : céé du dÈcààgé FÈquémmé ôBsévÈ éé, d’ué à, és àcîôs dés hômmés é és îcîés éxîcàîFs dé cés àcîôs (c’és-À-dîé éus àssîôs, éus àîsôémés, éus côyàcés, éus dÈîBÈàîôs, éus séîmés, éus càcus, éus àéés) é, d’àué à, és sÈîés d’ÈvÈémés îÈs é quéqué Fàçô À cés càcus é séîmés humàîs, màîs quî ’ô às dé cômmué mésué àvéc éux. O àé sôuvé dé sàcÈ À ôôs dé à àgÈdîé. Quàd dés échà-émés d’ÈvÈémés éfôyàBés s’àBàé su é hÈôs, î és é éfé îmôssîBé dé é às ésséî ’Èquîvàé ÈmôîF, Èmôîôé, ôuàî-ô dîé, dé à dîsôôîô, c’és-À-dîé é séîmé qué, Fàué dé mîéux, ô àéé é séîmé du sàcÈ. Màîs ’ésséîé dàs à àgÈdîé, sémBé--î, c’és qu’ô ’y ôuvé àucué Fômé d’îàîôàîÈ, àucué Fômé d’ôàcîÈ : é gÈÈà, é hÈôs sàî cé quî uî àîvé. ï sàî qu’î éxîsé dés màÈdîcîôs – dàs à àgÈdîé gécqué, c’és é us sôuvé é càs –, î sàî qué céàîs àcés éuvé, séô ué ôBàBîîÈ îimé, dÈcéché ué sÈîé d’ÈvÈémés. Lé ôBèmé qué sôuèvé à àgÈdîé ’és dôc às îÈ À ’îgôàcé, À ’àBsécé d’îFômàîô, àu màuvàîs àîsôémé ôu écôé À ’îàîôàîÈ. ï és d’ué àué àué : î Èsué dé à mîsé é àô dé déux sÈîés, céé dés àcés humàîs, d’ué à, é céé dé éus côsÈquécés, d’àué à, déux sÈîés îÈés éé éés à u îé càusà, màîs àfécÈés su à scèé àgîqué d’u ÈÈmé dé dîsôôîô àdîcàé é dô à àducîô dàmàîqué
10
AVANT-PROPOS
côdàmé é us sôuvé é hÈôs. E éfé, cé quî sé màîFésé su à scèé sô és côsÈquécés dé ’àcé ôu dé à sîuàîô du hÈôs : éés éuvé côsîsé é ÈvÈémés quî dÈcôué d’àcîéés màÈdîcîôs dîvîés (c’és sôuvé é càs dàs à àgÈdîé gécqué), é ué éàîô dé îvàîÈ ôu é ué Fôcé dé àssîô qué îé é éu Èuîsé (àôs és hÈôs s’ééué, àîmÈs à ué Fôîé mîmÈîqué é îsàîàBé, à uà dés àgÈdîés dé Shàkéséàé sô dàs cé càs). Pôu u hîôsôhé,é hÈômèé àgîqué écèé u îÈê îmmésé cà î îcàé ’ué dé cés muîés Fômés du « Buôî dé à ésÈé », ’ué dé cés dîIcuÈs dôuôuéusés su ésquéés à àîôàîÈ é céssé dé sé éché ôu éé d’y ôuvé ué éxîcàîô. Lé sécàéu d’ué àgÈdîé côméd cé quî sé àssé, î côméd qué cé qu’à Fàî é hÈôs éàé cés côsÈquécés, î écôà é îé éé és déux, màîs î ’àîvé às vÈîàBémé À cômédé ôuquôî, é àîsô dé cé îé, sé ôduî u Èsuà àussî éfôyàBé. Pôu mîéux sàîsî é éssô àgîqué, ô ôuàî sé éôé À dé ès ômBéux éxés dé Pàô, é àîcuîé àuPhilèbe, ôù à ôîô dé à ôôîô À ’œuvé dàs à vîé humàîé, ôu dé ’ôdé îFômé, cé qué Pàô àéé é kosmos asomatoscà céé ôîô mé àààBôdàmmé dîscuÈé, , és àvôî u îé ès Èôî àvéc ôs Èléxîôs su à àgÈdîé. E éfé, du ôî dé vué dé à hîôsôhîé môàé, ’ÈÈmé é us sàîsîssà dàs à àgÈdîé îé àu Fàî qué é hÈôs és ôàémé ésôsàBé dé cé qu’î à Fàî. Cé qué Fàî Ajàx és ué àcîô îéîôéé ; sîmémé, céé àcîô é uî és às îmuàBé, àcé qu’î é ’à às vôuué é à qué éé, î é éu às é àssumé és côsÈquécés, cé quî s’és ôduî À à suîé dé cé àcé ’à às ÈÈ dÈsîÈ. Aîsî, ’àvéugémé d’Œdîé és d’ué céàîé Fàçô à mÈàhôé dé ’îmôssîBîîÈ dé vôî cé quî dÈcôué dé ’échàémé d’àcés qué sô àcîô, é méué dé Làôs, à îmmàquàBémé dÈcéchÈ. Lé hÈôs àgîqué ’és às u hÈôs ÈcàsÈ à é désî, cé ’és às u hÈôs BàôÈ à és ÈvÈémés, cé ’és às u hÈôs dÈôuvu dé ôu chôîx. ï à ué îcôésàBé ucîdîÈ, ué àîôàîÈ céàîé é î màîsé ’àcîô. Màîs àuôu dé uî, és àéés àuéés quà àux ÈvÈémés quî dôîvé dÈcôué dés àcés sô, À ’Èvîdécé, éuBÈés.
11
TRAGÉDïE(S)
Avéc à àgÈdîé, é sécàéu Fàî d’ué céàîé Fàçô ué éxÈ-îécé dé dîssôàcé côgîîvé, ôu émôyé u émé Fô uîîsÈ é hîôsôhîé dé ’ésî àujôud’huî. L’ààysé qué ôôsé Aîsôé dàs La Poétiquedés séîmés dé càîé é dé îîÈ ôduîs à é sécàcé àgîqué é môé àvéc Fôcé : ’éfôî du sécàéu vîé du côsà qué à mîsé é œuvé dé à àîôàîÈ é dés ÈÈmés dé à dÈîBÈàîô humàîé, àu îéu dé ôduîé cé qu’ô àéé é hÈôîé dé à àîôàîÈ àujôud’huî ué « àcîô îÈgàémé jusîiÈé » é à méîéué àcîô ôssîBé, dôé îéu À ué cààsôhé. Lés séîmés dé ééu é dé càîé sô à Èôsé îÈvîàBé À ué éé dîsôôîô. Qu’és-cé dôc qu’éxîmé à « îîÈ » d’Aîsôé, sîô céé Fômé d’émàhîé àvéc à côdîîô humàîé dévà ué cààsôhé quî à suscîÈ chéz é sécàéu ué sôé d’éfôî ? Chàcu sàî qué céé dîsôôîô éu éxîsé : éé és àé, màîs éé suvîé àFôîs é dîsôqué ’Èvî-décé. Là àgÈdîé és céé Èducàîô môàé é côgîîvé quî émé é chémîémé dés ésÈés vés à cômÈhésîô, chémîémé dô Aîsôé à émàquàBémé ààysÈ és dîfÈéés Èàés, é àîcuîé àvéc à ôîô dé écôàîssàcé. Sàs dôé À cés émés ué Èéîô éxcéssîvé, jé mé dÈiîàîs Bîé vôôîés, dàs mô ôé àcôus, cômmé ué hîôsôhé àgîqué. J’àî ôujôus éssàyÈ d’éééî ué Èéé sésîBîîÈ À ’îcô-cîîàBé, À à cààcîÈ qu’ô és méîéués îéîôs dé sé àsFômé é cààsôhés, ôu dé dÈcéché éés àussî dés sÈîés d’ÈvÈémés qué ’ô ’àîvé us À màîsé. Jé suîs Fôémé ààchÈé, é hîô-sôhîé môàé, À à hèsé du uàîsmé môà, quî dî qué és vàéus sô Èéés, muîés, é îÈducîBés és ués àux àués. ï mé sémBé qu’î és ôssîBé dé dÈmôé ’éxîsécé d’ué uàîÈ dé vàéus quî é éuvé côéxîsé sàs dîIcuÈ. O éu dôé dés éxémés éxêmémé Bààs, cômmé à côéxîsécé dé à jusîcé é dé à îBéÈ. ï y à dés sîuàîôs ôù, îÈvîàBémé, cé qué ’ô és àméÈ À Fàîé ôu îcàé, Èàîsé ôu « hôôé », cômmé ô dî é hîôsôhîé, ué vàéu, và dîécémé À ’écôé d’ué àué vàéu dàs àquéé ô és ôu àuà égàgÈ. Cé hèmé mé àà côsîué é sôuBàssémé hîôsôhîqué dé cé qué séàî ué hîôsôhîé àgîqué. O ôuàî àussî îsîsé su é Fàî qué ôu dîàgôsîc, ôué Èléxîô sôucîéusé
12
AVANT-PROPOS
dé ’îcôcîîàBé, dés às d’ômBés, dé à Fôcé dés àssîôs és ué Èléxîô îsîÈé à à àgÈdîé. Ràymôd Aô dîsàî sôuvé qu’ « î Fàu àîé é éssîmîsmé dàs é dîàgôsîc é ’ôîmîsmé dàs ’àcîô ». Dàs céé îjôcîô : « sôyéz éssîmîsés quàd vôus dÈcîvéz ’Èà dés îéux », jé côîs qu’î y à ’îjôcîô mêmé quî ôuî é sés du àgîqué : sàvôî qué dàs és àfàîés humàîés, îé é éu dÈsàmé à Fôcé dés àssîôs é à ôgîqué dé îvàîÈ, sàvôî qué és cômôémés és méîéus sô sôuvé àmBîvàés, sàvôî qu’î y à ué côméxîÈ îÈducîBé dàs és ÈÈmés dé à dÈîBÈàîô, é qué és us ôBés môîFs éuvé àméé dés côsÈquécés cààsôhîqués. L’hômmé môdéé, jéÈ dàs u môdé éxêmémé côméxé, qu’î vî uÔ sôus à Fômé dé à dÈôsséssîô – î é éu guèé, à éxémé, é màîsé à échîqué – és dévéu îÈvîàBémé u hômmé àgîqué : ôsqu’î àgî, à dÈiîîô, és côsÈquécés sô sôuvé îmÈvîsîBés é éuvé êé ôàémé dîsôôîôÈés. U àcé ès sîmé ôuàî éàé, dàs u môdé ôàémé îédÈ-édà, ué uîssàcé dé désucîô côsîdÈàBé. E àvôs-ôus iî àvéc ’ôîmîsmé dés Lumîèés ? Aujôud’huî, céés, ôus cuîvôs ’éuhôîé dés Môdéés, dés côquÈàs. Màîs é sôuîé àux èvés é à jôîé àu cœu, ôus màchôs ôus àu Bôd du Ècîîcé. Nôé ésÈé ’à d’àué chôîx qué d’êé àgîqué.
13
Môîqué Canto-Sperber
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin