Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 9,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

sans DRM

Tabloidology

De
176 pages
Take one prankster, put her together with the editor of the world's most boring school newspaper, add one over-worked principal, and you've got a recipe for the most chaotic few weeks in the history of Upland Green Elementary. The unlikely duo of Martin Wettmore, editor and expert grammarian, and Trixi Wilder, prankster extraordinaire, is given the task of improving the pathetic sales of their school newspaper. Martin and Trixi clash over everything from journalistic integrity (Trixi has none) to imagination (Martin has none). But when the paper starts to wreak havoc at the school, Principal Baumgartner shuts it down and assigns Trixi to Saturday morning bus-washing duty. To redeem themselves, Martin and Trixi resolve to create one very special edition of the Upland Green Examiner.
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

Tabloidology

de orca-book-publishers

Hate Mail

de orca-book-publishers

Hooked

de brick-books

TABLOIDOLOGY Chris McMahen
Text copyright ©2009Chris McMahen
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system now known or to be invented, without permission in writing from the publisher.
Library and Archives Canada Cataloguing in Publication
McMahen, Chris
Tabloidology / written by Chris McMahen.
ISBN 9781554690091
I. Title.
PS8575.M24T32 2009 jC813’.54 C20089076621
First published in the United States,2009Library of Congress Control Number:2008942004
Summary: Bizarre things happen when a wild girl and a serious boy are forced to work on their school’s newspaper together.
Orca Book Publishers gratefully acknowledges the support for its publishing programs provided by the following agencies: the Government of Canada through the Book Publishing Industry Development Program and the Canada Council for the Arts, and the Province of British Columbia through the BC Arts Council and the Book Publishing Tax Credit. Design by Teresa Bubela Cover artwork by Monika Melnychuk Author photo by Ben McMahen
Orca Book Publishers PO Box 5626, Stn. B Victoria, BC Canada V8R 6S4
Orca Book Publishers PO Box 468 Custer, WA USA 982400468
www.orcabook.com Printed and bound in Canada. Printed on 100% PCW recycled paper. 12 11 10 09 • 4 3 2 1
For Heater
O N E
n Wenesày nîg à 8:58 pm, Màrîn Weore rubbe àsO Ie àn à à ours. Besîe Màrîn’s keyboàr wàs à sàçk îs eyes. He’ been sàrîng à îs çouer sçreen or e o îry àges, eàç çoere în îs neà, reçîse ànwrîîng. On à bueîn boàr àboe îs esk were ITeen oogràs îne u în ree rows o Ie.  he oor o îs roo Lew oen. Màrîn’s oer broer Ràzor bàrge în, uggîng îs eeçrîç guîàr àn à.  “You’re no ràçîçîng now, ï oe,” Màrîn sàî. “ï àe work o o.”  Ràzor ugge în îs guîàr àn à, urne à ew îàs àn sàçke e guîàr srîngs wî îs ub. A uf o soke rose ro e à às e wînows ràe àn e Loor îbràe.  “YEAH! SWEE!” Ràzor soue, ràsîng à îs guîàr, wîsîng àn benîng wî eàç wàçk o e srîngs.
1
2
C H R I S MCM A H E N
 Màrîn ore of wo îeçes o àer ro îs noeà, sçrunçe e îno îny bàs àn sufe e în îs eàrs.He rubbe îs eyes onçe ore àn en ooke own à e sees o àer on îs esk.  Een roug îs àkesîT eàrugs, Màrîn çou eàr îs oer oen e oor àn sçreà, “URN HA RACKE OFF! YOU KNOW YOU’RE NO SUPPOSED O PAY HA HïNG AFER EïGH O’COCK!” Màrîn ooke u o see îs oer, în ouseçoà àn sîers, yànk e ug ro e wà.  “Hey!” Ràzor sàî. “ï’ workîng on à new une or our àbu!”  “ï on’ çàre. ï’s oo ou!” Màrîn’s oer sàî.  “Wen our bàn ges our bîg reçor eà, you won’ be uîng e ug,” Ràzor sàî.  “We, ï on’ wàn your ràçke ruînîng y bàç o îçkes!” îs oer sàî. “ï’e o you ow sensîîe y îçkes àre.A ou noîse îg ruîn e woe bàç.”  “Wà’s e bîg eà?” Ràzor sàî.  “ï’ e you wà e bîg eà îs. e Nor Vàey Agrîçuurà Exîbîîon Pîçke Coeîîon, à’s wà! ï’e go Irs àçe în e bàg às ong às à ràçke ro your guîàr oesn’ ruîn eeryîng.”  Màrîn çou sî eàr wày oo uç. He jàe e bàs o àer urer îno îs eàrs.  Hîs oer sàe e oor àn ue own e sàîrs. Bu jus às Màrîn unkere own în ron o îs çouer àgàîn, e eàr îs sîser Sîssy souîng ro e
T A B L O I D O L O G Y
3
boo o e sàîrs. “Màrîn! One o e ogs jus ooe în e à. ï’s your urn o çeàn î u!”  “ï your og ooe în e à, soun’ you çeàn î u?”Màrîn yee bàçk.  “Don’ àrgue wî e, Màrîn. ï on’ àe îe. ï’ rîg în e îe o wîenîng eàçu’s ee,” Sîssy sàî.  “Bu ï’ rîg în e îe o workîng on y—”  “Do wà your sîser sàys, Màrîn!” îs oer yee.“No îyàyîng àroun. Ceàn î u now!”  Màrîn wroe on îs à o sîçky noesBuy proper earplugs. hen e gràbbe à çoue o çrue îeçes o àer ro îs gàrbàge çàn, ruge îno e à àn sçooe e oo. He wen o e bàroo, Luse eeryîng own àn urne on e às în e sînk o wàs îs àns. he îes àe à oow suçkîng soun. No wàer çàe ou o e àuçe. “No àgàîn,” e sàî.ï wàs e weny-seen îe e wàer à çu ou sînçe ey’ oe îno e ouse às yeàr. Màrîn wàse îs àns wî à à sànî-owe ro à box îs oer ke în e eîçîne çàbîne or îes îke îs.  A 9:07 pm, Màrîn go bàçk o îs esk. Ràzor wàs àkîng on îs çe one o îs àes gîrrîen. He çàe er Bàe. Màrîn rîe o suf e àer bàs een eeer îno îs eàrs àn unçe oer à see o àer. He ràn îs Ingers sowy oer eàç senençe, ouîng e wors às e reà. Eery so oTen, e’ so àn îss roug îs ee, “No! No! No! hà’s no goo enoug!” He gràbbe à re en ro e oery ençî-oer e’ àe în gràe wo, àn sçrîbbe, çrosse ou, çorreçe àn en sçrîbbe, çrosse ou àn çorreçe
4
C H R I S MCM A H E N
soe ore. urnîng e àer oer, e begàn o work on e nex àge wen à àrge ro o wàer ànesplatîn e îe o e àer. ï wàs soon oowe by ànoer àn ànoer.  Màrîn ooke u àn sàw à uge sàîn în e çeîîng àboe îs esk. he às îe î ràîne, e wàer à rîe on îs be. Ràzor àn îs rîens us àe àe à oe în e roo wen ey were eeîng go bàs of e roo às week. Màrîn gràbbe e en o îs esk àn soe î ou o e rî’s wày.  “errençe, àre you oîng e urnîure àroun àgàîn?” Màrîn’s oer sàî ro ou în e à. errençe wàs Ràzor’s reà nàe. Hîs oer wàs e ony erson wo çàe î errençe.  Màrîn oene e beroo oor àn sàî, “ere’s ànoer eàk în e roo, Mo. ï à o oe y esk.”  “Anoer eàk?” îs oer sàî. “Wà àre you boys oîng în à roo? Fîrîng your ee guns roug e çeîîngor soeîng?”  A 9:13 pm, Màrîn reurne o îs çouer àn begàn o ye ràîy usîng îs ubs àn înex Ingers. He soe àn ooke bàçk oer e re-soçe àer. “NO! hà’s no goo enoug! No goo enoug!” Wî bo àns, e gràbbe e àer, ore î our îes, çrue e sçràs îno à bà àn rew î àgàîns e wà.  “Coe on, Màrîn. You çàn o beer àn îs.” As e bànge îs oreeà wî îs Iss, îs esk begàn o îbràe. Eeryîng în e roo begàn o sàke. he îry çus àn gàsses on e resser ràe, Ràzor’s be buçkes on e Loor
T A B L O I D O L O G Y
5
o e çose çîere àn çàere. Màrîn’s çouer ouse skîere owàr e ege o e ouse à. Wî one àn, e gràbbe îs keyboàr àn wî e oer e seàîe îs onîor. ï wàs e 9:18 exress ràîn, rubîng às on e ràçks beîn e ouse.  A 9:27 pm, Màrîn eàne on îs ebows, îs nose àos ouçîng e çouer sçreen. He reà, re-reà àn re-re-reà wà e’ ye unî e snîfe burnîng àsîç. Hîs o onîor wàs oereàîng àgàîn. He swîçe î of, ànne e bàçk wî à îeçe o çàrboàr, wàîe en înues àn urne î bàçk on.  A 9:44 pm, Màrîn’s eyes were bàçk on e çouer sçreen, àn e wàs grîîng îs ee unî îs jàw ur. “hà’s jus no rîg. ï’s go o be beer!” e sàî, buîng îs ore-eà àgàîns e sçreen ree îes.  A 9:45 pm, Sîssy’s Ie ogs sàre o bàrk. Eery nîg à îs îe, ey bàrke or àbou ITeen înues àn en sueny soe. No one knew wy.  Màrîn ook ànoer ook à e wors e’ ye àn sàe îs Is on e esk. He eàe u, kîçke bàçk îs çàîr àn begàn àçîng bàçk àn or àçross e îny roo, çuçîng e sîes o îs eà. “hînk. hînk. hînk, Màrîn! You’e go o ge î rîg. ï’s go o be ereç!”
* * *
On Wenesày nîg à 8:58 pm, rîxî Wîer wàs sràwe àçross e us înk çàre nex o er înk çànoy be.
6
C H R I S MCM A H E N
he tv în e çorner çàbîne wàs of. Her çe one wàs urne of àn so were er sàeîe ràîo, cd, dvd àn M3 àyers. rîxî wàne no îsràçîons, or se wàs çreàîng e bes oe o er îe.  “ï’s ereç!” se wîsere às se jue u àn ràn àçross e ouse o er àer’s oe oiçe. he oor wàs oçke. Se çou eàr î àkîng on e one, so se skîe own o er oer’s oiçe.  rîxî bounçe în roug e oen oor. “Hey, Mo! Càn you e e Inîs y oery àssîgnen? My eàçer sàîï çou reà y oe îno à àe reçorer înseà o wrîîng î ou.”  rîxî’s oer wàs unçe oer er çouer, er eyes Ixe o e sçreen. “Don’ you înk you sou wrîe î ou îke à e oer çîren, rîxî? ï on’ îke e wày you àoî wrîîng. You’ neer îroe à îs ràe.”  “Bu ï’e àe u îs ààzîng oe, àn ï oug î wou be so greà î you reà î îno e àe. Sor o îke à gues reàer. You’ be ereç!”  he one ràng. Mrs. Wîer snàe er Ingers àn wàe rîxî ou o e roo às se îçke u e one. rîxî wàîe ousîe e oiçe oor unî er oer Inîse er çà.  “ï’e go à o çàssee reçorer ro e bàseen, so à you àe o o îs reà y oe îno e îçroone,” rîxî sàî. “ï’ ony àke à înue.”  “No now, rîxî. ï’ geîng îngs în orer or our rî o New York. Your àer àn ï àre eàîng nex week,” er oer sàî. “Wy on’ you ge Mrs. Prîrose o o î?”