//img.uscri.be/pth/c93c008f36e3f315c9e166d8852b1b56fa011b40
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Partition complète (AAB enregistrements), 10 sonates en Four parties

De
9 pages
Retrouvez les partitions de 10 sonates en Four parties partition complète (AAB enregistrements), sonates, par Purcell, Henry , Z. 802-811. Cette partition baroque dédiée aux instruments tels que: Continuo, viole de basse, 2 violons
La partition comprend une sélection de mouvements: 10 et est répertoriée dans les genres
 • sonates
 • pour 2 violons, continuo
 • partitions pour violon
 • partitions avec basso continuo
 • pour 2 musiciens avec continuo
 • pour 3 enregistrements (arr)
 • pour 3 musiciens
 • partitions pour enregistrement
 • pour 2 harpsichords (arr)
 • partitions pour clavecin
 • pour 2 musiciens

Redécouvrez dans le même temps tout une collection de musique pour Continuo, viole de basse, 2 violons sur YouScribe, dans la catégorie Partitions de musique baroque.
Edition: R. D. Tennent
Dédicace: Lady Rhodia Cavendish
Voir plus Voir moins

ˇ
ˇ
ˇ
¸
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
W
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
W
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

-

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
W
ˇ
ˇ
¨
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
W
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Sonata vii
Z. 808
from Ten Sonatas of Four Parts (1697)
†Arranged for AAB Recorders by R. D. Tennent Henry Purcell (1659–1695)
Vivace
ÎÏ Ï2SÚ Ú Ĺ ÏŽÚ Ú ŽA1G ĽÄ
Ď
2S ÏA2G Ĺ ÏĽ
8I = =S < ÈB É2Ú Ú ŽÚ Ú Ž
5
È2 < < 6ÉÉG Ä ÈÉÉÈÈ
=2G Á ÎÄ Ï ĆÄ Ú Ú Ï ÈŽ ÈÚ Ú ČŽ Č
68I Ú2 ÚÐ ÂÚ Ú ÃÐ Ã Ž ŁÚ Ú Ž
9
2 < < ÎÃ ÏG Ã ÏÚ Ú ŽÚ Ú Ú ŽÈÚ ÉÉ ÈÈ
4 42G Ä È Ž ÁÁŽ É Ž ÄÉ Ď ÄŁ Ž
8I ÈÉÉ 4Û2 6ÈÈ ÄÄ ÄÄ
13 44 42G
4 ˝^ 4 42 ÁG ÄÚ ÄÚ
8I ÏÎ4 6 Ú Ú Ï2 ŽÚ Ú Ž ÐÐ
†Original in C Major.
c R. D. Tennent 2009 Licensed under the CreativeCommons Attribution–Noncommercial–Share Alike license.ˇ
?
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
.
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
.
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˆ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
W
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ´
˘
˘
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
.
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
.
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
P
ˇ
P
ˇ

ˇ
P
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
W
ˇ
˘
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Y
ˆ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
17
Û2G ÈÊÈÛ Û Ż ŁŁ
Û Û Ê Û ŻÈÈ26 6G
Ľ8I2 6 Ä Û
20 2Ú Ú ÎÏÚ Ú Ï ÈĹĹ Ú ÉÉÚ2 ÏÎG ĞĞÏ ĹĹ ŁŁ
2 Ú ÚÚ ÚG ŘŁ
Ď
8I 22 ÚÚ Ú ÚÚ Ú
24
2G ŁŁ
2G ĎĎ
8I2
Largo 223A1G 4
24 4 4 4 6 423 6A2G 4
6 28I 3B ÈÈ24
– 2 –ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
˘
ˇ
`
ˇ
P
˜
˘
´
`
ˇ
P
`
˘
˘
`
.
ˇ
ˇ
ˇ
˘
`
ˆ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
P
`
ˇ
W
˘
˘
ˇ
˘
.
ˇ
.
ˇ
ˇ
9
`
ˇ
˘
ˇ
`
ˇ
˘
ˇ
`
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
)
˘
ˇ
ˇ´
ˇ
ˇ
ˇ
)
ˇ
ˇ
˜
ˇ´
ˇ
˘
˘
.
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˆ
ˇ
ˇ
ˇ
ˆ
˜
ˇ
ˇ
)
´
ˇ
ˇ
W
´
ˇ
˘
`
.
ˇ
ˇ
ˆ
.
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
˘
ˆ
ˇ
`
˘
ˇ
9
>
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
Č
ˇ´
ˇ
ˇ
ˇ
.
ˇ
`
ˇ
ˇ
˜
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
˘
ˇ
ˇ
Č
´
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
˘
ˇ
ˇ
˜
˜
˜
ˇ
ˇ
˘
˜
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ


˘
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˆ
)
ˇ
ˇ
ˇ
ˆ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˜
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
˜
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˆ
˜
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
˜

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˆ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˜
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˆ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˆ
ˇ
ˇ
˜
ˇ
ˇ
ˆ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ´
ˇ
˜
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘

9
tr 42 6 6G
4 42 6 6 6 6G 4 4
8 4I 42 ÈÈ
17 2 2 2 2tr2 2 242G
p f
2 2 22G
p f
8I 2 2426
p f
25 2 22 2 ˝^Ŋ 2 22 ŊŔG ŔŊŔ
p pf f fp2 2 222 2G ŊŔ Ŋ Ŋ Ŕ Ŕp fpf p f
8 2I 22
p p ff p f
33 2 tr tr2 2 ˝^ 2 2 ˝^2G
p pf
2G
p pf
8 2I 2 2 ˝^2 ˝^
p p
f
– 3 –ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˝
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
W
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
˘
ˇ
ˇ
ˇ
O
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˜
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
˝
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˚
ˇ
ˇ

ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
O
ˇ
O
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˚
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˝
ˇ
W
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˚
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
W
˚
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
W
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
W
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˆ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘

Grave É4 É É2S < ÉA1G
˝^2S 6A2G ÉÉ ÉÉ
8IS ÉB 2 É ÉÉ É É
5 4 2 22 É ÉG Ľ ÉĽ É
Ľ22 6 2 6 2 2G É ÉĽ
68 2I 4 ˝^2 É
Canzona
9 Allegro 6 6ÁÚ Ä ÁÚ ÄÉ2 É Ã Ã Ã ÃÚG Ú Ď
=2 <G ÃÃÚ Ã ÃÃÚ ÃŐ
ÚÚ8I2 6
13 Û
2 ÐG ÃÃÚ ÃÃ ÃÃÚÊŐŔ
2 6G Ú Ä ÁÁÄÚ Ð łÚÚ ÄÄ68 ÁÁI Ã2 Ã 6 6Ú Ã Ã Ã ÃĹ Ú ĎĽ ÚÚ
– 4 –ˇ
`
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
W
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˚
ˇ
ˇ

˚
ˇ
ˇ
˝
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
˙
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
W
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
˝
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
˚
ˇ
ˇ
ˇ
W
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
W

W

ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
W
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
-
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

-
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˝
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
W
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

`

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
W
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˆ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
17 Ż2 6ÁÄG ÄÚÚ
6 6ÁÁÚ ÄÚ ÄÃÃ2 Ú ÃÃ ÃÃÚG Ő ĎŔ Ê ŔŁŐ8I2 ÃÃÚ ÃÃ ÃÃÚ
21 6Ä2Û Ä ÄŐG Ő Ď ĎŔŔ
Û2 ÊG ÄÊ ÛÄ ŐŐÄ ŔŔ
8I2 ÐÛ ÅÁ Ð
24 6ÎÚ ÏÚ Á ÊÇ Ú2 Ž ÚÃ Ž ÚG ÚŻ42 ĄĄG ÈÈĎĎ
ÕĹ ÔĹ Ú8 ÚI 22 6 Ú ÃÃÚ ÚÚÄ Ä ÃÃ
28
ÎÎÄ2 < < ŻG
42 6ĄG ĽĽ ŻĚ ÂÂ ÃÃÃÃ
68I 4 Û2 Û
– 5 –ˇ
ˇ
ˇ

-

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˆ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
`
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˙
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˆ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˝
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
7
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
W
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˝
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
´


ˇ

ˇ
-
?
´
`

ˇ
P
ˇ
P
ˇ

ˇ
P
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˝
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˝
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
9
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
˝
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
31
2G Û ÃÃ ÁÃ
4 42 6ÊG ÎÏ Ê
8I ÎÏ2 ŽŽ Ü ÃÃÂ Ú ÚÃ
35
ÚÚ2 ŐG ŔÏ
ÎÏ2 ÏÚ Ú ÊÚ Ú ÊG
ÚÚÉ ĹĹ Ŕ8 ŐÚÚI2 ÃÃ Î Ï ÈÈ
39 22ÎÏ Ú2 Ï Î ÚÏÏ Î ĹÏG Ï ÎÏÏ Ľ
2 62G ÎÏÏ ÎÏÏ ÎÏÏŘ 2
8 2I 2 22 ŽŽ
43
tr2 ÛG ŰÜ ŰÜ
tr ÎÎ2 ÐG Ð ŰŰ
8I ÎÎ2 Ż ĆĆČČ Ż Û
– 6 –ˇ
ˇ
ˇ

˘

>
>
`
ˇ
˘
`
˘
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
˘
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
>
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
˘
`
˘
ˇ
`
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
>
ˇ
`
ˇ
ˇ
>
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
>
`
ˇ
ˇ
ˇ
˘
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>

`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
˘

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
`
>
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
˘
ˇ
`
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
˘
`
>
˘
>
˘
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
`
ˇ
ˇ
˘
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
˘
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
`
˘
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
`
ˇ
>
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ

`

`
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
`
ˇ
˘
`
>
ˇ
>
`
˘
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
`
>
˘
ˇ
>
>
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
`
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
˘
˛
`
ˇ
ˇ
>
Allegro
tr 6Ù23 Ú ÙA1G ĄÚ ĄĄ4 Ě
= = = =23 6 6A2 ÙG Ú4 Ù ĄĄÚ ĄĄĚ
8I 3B 24
8 62 6 6ÙG ÙÚ Ú
tr2 6 6G Ù ÙÚ Ú
tr8I Ù2 Ú Ù ĄĄĄÚ Ě
16
tr 4 Ğ26 Ğ Ľ ĞG Ľ Ľ
tr2 6 6 ĞĞG 4 ĞĞ ĞĽĽ ĽÚÙ ĚĄ tr ĄĄ8I2 6 6ÙÚ
24
tr tr2 2ĞĞ2 ĞŁ ĞG ĞŁ ĞŁ
tr tr2 242 ĞĞG ĞĞŁ ĞĞ ĞŁ ĞŁ 2
8I Ğ ĞĞ Ğ2 Ł Ł
– 7 –W
`
`

>
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
`
ˇ
ˇ
`
˘
ˇ
W
>
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
>
`
>
ˇ
˘
`
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
>


ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
W
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
`
>
ˇ
ˇ
`
ˇ
˘
˘
ˇ
˘
>
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
>
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
`
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
>
`
>
˘
`
ˇ
`
ˇ

˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
>
>
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
W
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ

ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
˘
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
>
>
ˇ
ˇ
>
ˇ
>
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
˘
`
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
`
>
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
`

31 trtr ÙÚ Ù Ą2 Ú Ą ĄG Ě
trtr4 22 ŹG Ż
8I 2 2Ğ Ú2 Ğ ÚŁ ÙÚ
tr38 22 Ğ4 Ğ Ğ ĽĽ Ľ2G
tr62 2 ĞĞ Ğ ĽĽ2 ĽĽ ĽG ÇÊ Ç
ÚÙ
8 ŁĞĞI2
45
tr2G
tr Ù 42 Ú ÙÙG ĞĞÚ ĞŁ
8I ĞĞ ĽĽ Ğ2 Ľ
53
2 6ĞG ĞĞ ĞĞŁ ĞŁ Ł
62 6 6 6 6 6G 4ĞĞ ĞĞ ĞĞŁ ĞŁ Ł
8I2 Ğ ĞĞ ĞĞŁ ĞŁ Ł
– 8 –˘
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
P
ˇ

>
P
`

ˇ
P
ˇ
ˇ

-
˘
ˇ
ˇ
W
>
˘
˘
ˇ
ˇ
`
˘
˘
`
˘
˘
ˇ
˘
ˇ
>
¨
¯
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˝
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
`
˘
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
`
>
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
˘
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
˘
˘
ˇ
ˇ
>
-
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
>
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
˘
ˇ
ˇ
ˇ
˚
>
ˇ

˘
ˇ
`
˘
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
`
>
ˇ
`
˘
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
ˇ

-
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
˘
ˇ
`
(
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
˘
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
>
ˇ
ˇ
>
ˇ
>
`
`
>
ˇ
>
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
˘
`
`
ˇ
˘
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
-
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
>
ˇ
˘
>
`
ˇ
˘
>
ˇ
>
ˇ
`
˘
ˇ
>
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
>
`
˘
ˇ
O
ˇ
O
`
O
ˇ
˘
`
>
ˇ
ˇ
>
>
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
`
˘
˘
ˇ
˘

60
tr tr4 Ğ= Ľ Ğ2 ĞÙ ĽG ĽÚ
tr tr4 = ĞĞ2 6 6 ĞĽG Ğ ĽÙ ĽÚ ÚÙ
8I26
68 tr tr trĞ ĞĞĞ Ğ2 ĞĞŁ Ł ĞG Ł Ł
p
tr tr tr2 ĞĞ ĞĞĞĞĞĞ ĞĞG ĞĞŁ Ł ĞŁ Ł
p
tr
8I2
Adagio75
2SG
2SG
8IS 42 6
80
tr2 242 ÚG Ú
42G
8I 22 6
– 9 –