//img.uscri.be/pth/576dcf41029eeaeb440933893badc03324dcc7e5
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Partition complète pour ATB enregistrements, 12 sonates of Three parties

De
6 pages
Retrouvez la partition de la musique 12 sonates of Three parties partition complète pour ATB enregistrements, sonates, fruit du travail de Purcell, Henry , Z. 790–801. La partition de musique baroque dédiée aux instruments comme:
  • 2 violons
  • basse violon ou viole de basse
  • Continuo

Cette partition aborde différents mouvements: 12 sonates et est classifiée dans les genres pour 2 violons, continuo, pour 3 musiciens, partitions pour violon, pour 2 musiciens avec continuo, sonates, partitions avec basso continuo, partitions pour enregistrement, pour 3 enregistrements (arr)
Redécouvrez de la même façon tout une collection de musique pour Continuo, 2 violons, basse violon ou viole de basse sur YouScribe, dans la rubrique Partitions de musique baroque.
Date composition: ca. 1680
Edition: R. D. Tennent
Durée / duration: 72 minutes
Dédicace: King Charles II of England (1630–1685)
Voir plus Voir moins

ˇ
ˇ
«
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
˘
ˇ
Y
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
˘

ˇ

ˇ
ˇ
¯

ˇ
˘
ˇ
-
ˇ
ˇ
˘
ˇ
`
˛
ˇ
˘
˘

˘
ˇ
W
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
?
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

`

ˇ
ˇ
ˇ
-

ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
`
-
ˇ
ˇ
ˇ

¸
9
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
9
˘
ˇ
>
ˇ
˘
ˇ
ˇ
`
ˇ
˘
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
W
ˇ
ˇ
˘
`
ˇ
˘
ˇ
-
ˇ
ˇ
¸
ˇ
ˇ
`
¸
`
˘
ˇ
`
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
`
ˇ
ˇ

`
ˇ
ˇ
ˇ
:

ˇ
´
ˇ
ˇ

ˇ

`
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
˘
ˇ
ˇ
ˇ
`
˘
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
-
˘
`
ˇ
`
ˇ
«
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
¯
`
ˇ

ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
˘
˘
ˇ
˘
˘
ˇ
ˆ
Sonata 6
Z. 795
from Sonatas of Three Parts (1683)
†Arranged for ATB Recorders by R. D. Tennent Henry Purcell (1659–1695)
Andante44RAG
ÈÈ44R <T G ĹĹ
8I4R4B ĹÎ ĽĽÎ
6
,44G
44 6G Ú ŐÚÈÈ8I4 <4
12 644 ÎGÎÈÈĹÈÈÈ ĽÉ ĽÉ
4 Î ÈÈ Ľ Ľ ĹÎ4G ĹÈÈ ĽĽÈÈĹĹ
8I44 ĹĹÈÈ
16 6 4 4 44 =4 ĹĽĽG ÈÈ
, É È È È Ľ È4 6 È Ĺ4G 4 4 4ÈÈ ÈÈ Î ĽĹ8I44
† Original in C.
c R. D. Tennent 2010 Licensed under the CreativeCommons Attribution–Noncommercial–Share Alike license.ˇ

`

ˇ
˘

P
ˇ
˘
ˇ
P

˘
ˇ
P
˘
ˇ
˘
W
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
˚
ˇ
6
`
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
˘

ˇ

ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
`
˘
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
˘
˘
ˇ
ˇ
ˇ

˘
˘
˘
ˇ
ˇ
ˇ
˜
ˇ
˘
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
˘
¯
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘

ˇ

ˇ
ˇ
¸
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ

˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
-
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
J
˘
˘
ˇ
»
ˇ
ˇ
ˆ
ˇ
»

ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
`
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
`

ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
«
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
˝
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`

ˇ
`
ˇ
ˇ
-

ˇ
ˇ

-
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
˘
¯
˘
ˇ
ˇ
ˇ
`
˘
-
ˇ
ˇ
ˇ
`
˘
`
`
˘
`
˘
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
`
˘
˘
ˇ
˘
ˇ
`
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
¸
`
ˇ

˘
ˇ
ˇ
˘
ˇ

˘
ˇ
ˇ
˘
ˇ
`
˘

˝
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
W
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
˘
˘
˘
ˇ
A
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
`
˘
ˇ
ˇ
ˇ
˘
˝
ˇ
ˇ
`
˚
ˇ

˘
ˇ
`
˘
˘
ˇ
ˆ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
(
˘
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
21 4 4 4 ˝^44 ÈÈĹĹG ÈÈ
Î44G ÈÈÈÈ Ĺ ÎĽÈ8 ÈI44
26 44G È ĹĹÈ ÈÈ
ÈÈ44 4G 4 4 4
8 4I44 ÊÈÈ Î
32 4 444 ĹĹG Ő ÈÈÈÈ
44G
Î ĹĹ8I44 Ő
38
,44 ÈÈ ÈG È ĹÈÉÉ ĽĽ
, ÈÈ44G ĹĹ
8I4 =< <4 ÎÎ
43 ÈÈ44G ĹĹ
^
tr644G ĹĹÈÈ
8I44 Ĺ ĹĹÈĽ ÈĽ
– 2 –ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
W
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

:

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
W
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

`

ˇ
ˇ
W
?
W
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˝
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
W
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
W
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
W
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
8
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
:
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
W
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
W
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
¨
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
:
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
W
ˇ
`
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
`
`
ˇ
ˇ
Canzona
Allegro 4 444S ÇÉAG ÈÉ ÂĞ ÃŻ ŽŽŻ Ľ
ČŻ Ć4 Ż= =4ST G 4
8I4 = = = =S4B
5 ČŽŽ Ć44G 4 4ÇÇÉ Ê Ê ÁÃŽÉ ŽÉ ŁÈ Č ÊČ È4ÃÂ4G 4 ÈÈÇ ÈÈÉ ŽŽČČČ ÃŻĄŻ Â8 4 4I44 ÁÃÃ ÈÉ Â ÃÃ ŽŽ
9 4 444 ÇÉG ÈÉ ÈĄ ÉÉ ŽŽČÉ ŽÈ Č ŽČ 444G 4 Ï ÈÈÁ ÏÃ Ç ŘÉ ŽŘ ŽÈÈ
8 4I44 ÁÃ Ř
13 4 64 64 Á ÄG 4 ÄÃ ÊIJ
Ł ĽĹ4 64G ÈÈ ÉÈ ÉÏ ŽŽÏÃÁ8 4 4I4 ÁÃ4 ÈÉ ŽŽ ŁŁ
17 Ő Č Ć 444 ÈÈÉ ĹĹG Ê Ő ĽÊ
ČČ ČČČ Ą4 ŐÃ 4Â4G 4 4Ł ÎČŁ Č ČĄŐ84I4 44
– 3 –ˇ

ˇ

ˇ

ˇ
P
ˇ

ˇ
P
ˇ

ˇ
P
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˆ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
J
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
W
ˇ
6
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
W

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
W
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

W
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
J
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
8
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

`
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
W

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˙
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
˘
`
˘
ˇ
21 6444 ÊÁ Ä Ĺ ÏGÃ Ĺ ĽÚ Ï Ľ
Ä4 IJ 44 4G Ä ÏĹĹ ĹÏĽÊ Ľ Ľ Ł6 6
8I44 Ö ĹĹÚ Ľ
26 6 Adagio4 64 6 6 6G ŽĎ Ĺ ŁĹ ÚĽ ÄĽ Ĺ ĎĽĽĹ Ľ ĽĹ4 Ĺ4 6 6 6G ŽŽ Ĺ Ď ÄŁÊ6
8I44 Ž 4 6 6Ĺ Ĺ ÖĽĽ
31 6 6 24 6 6 246 6 Ä ÄG ÄÄ ÄIJŁ Ä Ł 24 6 4 6 24 4 6ÁG 4 ÄÄ ÄŁ ÄÄ ÈÈĎ6 628I4 6 6 6244 Ä Ä ÈÈŁ Ű
36 Ä4 624 6 ˝\ 62G ÄÄ ÄŘÄ Ä4 646 62 ÄG ˝\ Ä ŘŘ ÄÄÄ8I4 646 6 ˝\ 62 Ä
41 ^Ä tr4 6 6 64 ˝\ 6 2ÄG ÄĎ Ä ŁÄ ŁŁÄ Ä 644 6 64 ˝\ ˝\ ˝\2 2G 6 ÈÄĎ Ł
8I44
– 4 –ˇ

ˇ

˘
7
˘
7
ˇ
7
ˇ
˘
˘
`
7
P
`
˘
˘
`
ˇ
P
ˇ
˘
ˇ
`
ˇ
P
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
˘
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
7
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
˘
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
(
-
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
W
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
W
ˇ
`
˘
ˇ
ˇ
ˇ
˘
-
7
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ

˘
ˇ
`
˘
ˇ
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˆ
ˇ
ˇ
ˇ
ˆ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
-
ˇ
-
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
W
(
W
ˇ
ˇ
`
7
˘
7
`
7
˘
ˇ
`
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
˘
ˇ
ˇ
-
ˇ
-
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
`
ˇ
`
ˇ
-
ˇ
-
ˇ
-
˘
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
-
ˇ
-
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
`
-
`
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
`
ˇ
`
`
-
ˇ
-
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
-
-
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

-
˘
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
˘
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
W
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
W
˘
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
-
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
˘
˘
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
Largo Č trĄ443AG 4
443T G 44
8 4I4 34B
4
10
tr44G
44 4G
8 4I44 ÉÉ
^
18 tr64 tr4 44 ÎÎG
4 44 4G
46
8 4 ˝^I4 44
27 44 4ÎÎG 4ÎÎ ÎÎ
ÎÎ44G 4ÎÎ ÎÎ4ÎÎ
8 44I44 4ÎÎ
35 6 4 tr4 4 Î4 Î Á ÁÎ Ä ÎG Î Î
tr44 Î ÎÎ ÎÎG Î ŐŐ
4 6 ˝\
8I4 ÎÎ44ÎÎ
– 5 –ˇˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
P
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
P
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
P
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
-

ˇ
W
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˜
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
W
W
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
W
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˜
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

-

ˇ
?
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

-
ˇ
ˇ

ˇ
ˆ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
W
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
-
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
`
ˇ
?
ˇ
ˇ
W
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
-
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
W
ˇ
ˇ
-
Allegro 4 4443 ÈAG ÊÈ8
Ď ĎĎ Č Č4 = = =43T G 48
8I4 = = = = = =34B 8
9 ĎĎČČ44G 4 Ê
444G ČČÊ ĎÊÉÉ8 4 4I44 ÎÐ 4
18 44 ÁG ÄŁ
Ď444G 4
ÄÃÃĎ Ď Á8 4I44
26 6444G ČČĎĎ
4 =4G
ÊÈÈ
8 4 4I44 6ÊĎĎ
34
tr tr44G Î ÎÁ ÁÎÎÃÃ ÃÃ
p
44G É ÉÉ É
p ÊÈÈ
8I44 6
p
– 6 –