Cet ouvrage et des milliers d'autres font partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour les lire en ligne
En savoir plus

Partagez cette publication

ˇ
´
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
´
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
˚
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ

?
ˇ
>
>
ˇ
-
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ

>
ˇ
>
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˝
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ı
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(

ˇ
?
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
-
-
ˇ
ı
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ı
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ı
6
ˇ
-
‰‰
ˇ
ˇ
?
(
ˇ
?
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
7
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
´
˜
?

ˇ
ˇ
-
>
ˇ
`
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
?
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
(
6
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ı
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?

?
ˇ
ˇ
(
(
ˇ
ˇ
?
?
ˇ
>
7
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
(
(
´
ˇ
´
´
ˇ
ˇ
7
>
ˇ
>
?
ˇ
ˇ
7
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
-
?

ˇ
ˇ
?
ı
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
7
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ı
ˇ
(
?
(
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
?
ˇ
?
(

ˇ

7
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
?
ˇ
?
ˇ
ˇ
?

-

ˇ
ˇ
ˇ
ı
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
>
(

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
>
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>

ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
`

ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
:
ˇ
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
(
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
˚
?
ˇ
ˇ
ˇ
Esurientes Implevit Bonis
from Magnificat in D Major
bwv 243, no. 9
†Arranged for SATB Recorders by R. D. Tennent J. S. Bach (1685–1750)
ÉÉ ŔÈ8 ł Ľ ŔÈĽ ł Ĺtr trĹ4 6SS G 4Ĺ ÂÂ ÈĽ È
tr tr4 6Ĺ ÂS Â ÈĽ ÈA G ŐÂ ÈŐÂÂ ÈÈ Ã ÉÉ ŔĆĆ Ã ÂÂ ŔÃ É ŔĆ Â Ŕ Č ÃČ Ã Û ŽÈ Û ŽÈ4ST G 4 4
8I4SB 4
5 Õ8 Õ ł ĹÕ Ĺ ł tr ł ĞĞ4 6 Õ ĽÔ ĽÔ ĞĞł ĞĞG ˝\
trÔÔ4 6ÃÃ ÕÕ ÃGÃ ÕÕÕ ÂŤŤÂÔÔŘ Ĺ ÓĹ Ó ĞĞ4G Ð Ð
8I4
9 Ã ÃÃÉÉ Â8 Ľ tr É ČČ ÕĹ Ã Õ4<G 6Ĺ ÕÕĹĽ
4 6 6 ˝\ 6< ÃG 4 à ÕÂ Õł Ĺ ŤÃł Û Ľ ł Ż Ïł Ïłtr4 6 ÉG 4 6Ĺ É ÃÃÂ Î ÃĽłÃ ÏĹ łĽ
8I4 4
†Original in E Major.
c R. D. Tennent 2010 Licensed under the Creative Commons Attribution–Noncommercial–Share Alike license.-

?

ˇ
ˇ
-
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
´
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
˘
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
?
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
?
(
ˇ
ˇ
ˇ
ı
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
?
ˇ


ˇ
´
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

-
ˇ
-

7
ˇ

ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˆ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
?
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
˙
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
(
(
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
?
ˇ

ˇ

ˇ
-
?
ˇ
ˇ
?
-
ˇ
´
-
ˇ

ˇ
>
ˇ
-
ˇ
-
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
7
?
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
?
ˇ
-
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
´
ˇ
ˇ
?
ˇ

?
ˇ
´
ˇ
ˇ
?
(
?
ˇ
ˇ
?
-
ˇ
ˇ
?
ˇ
?
?
?
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
Ą
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
-

ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
-
(
ˇ
(
ˇ
ˇ
?
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
7
ˇ
ı
?
ˇ
(
-
ˇ
ˇ
-
?
ˇ
ˇ
´
-
ˇ
ˇ
-
´
ˇ
ˇ
Ą
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
>
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
?
?
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˆ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˆ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
?
ˆ
?
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
´
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
?
?
ˇ
(
ˇ

?
ı
ˇ
-
˜
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
>
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
-
ˇ
7
ˇ
ˇ
ˆ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ı
-
-
ˇ
-
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
?
-
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
?
-
?
ˇ
?
-
ˇ
ˇ
>
ˇ
>
?

-

ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
?
ˇ
?
-
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
?
?
?
ˇ
ˇ
(
(
(
ˇ
7
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
?
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
-
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
?
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
6
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
-
?
-
ˇ
?
ˇ
ˇ


ˇ
´
ı
ˇ
ˇ
ˇ
-
(
ˇ
?
-

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
?
ˇ
´
ˇ
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
?
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
6
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
-
-
ˇ
>

ˇ
-

ˇ
´
ı
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
?
13
8 Ľ ÕÕ Ĺ4 6 š ˝\4 4 4 <G 4˝\ÏÏ Ĺ
4 6 ˝\ 4 4 <ÃGÃ Õ ÈÕ Ĺ Ľ ŤÏÏ ł Õł à ł łÃ Õ ł trĹ4 6 È łÈ 4 4 4G 4˝\Ãà 4Ĺ
8I4 4
17 Õ8 Õ ł Ôtr łł ÔÔł Ť trŤ4 ŤG ÈĆ ÈÈ ÈČ ŽŽ ŻŻ ŻŻ
tr tr4 44 Ć ÈÈ Â Ô ÈG Č ÈÂ Ô ł Ã Õł Ť  łÃ ÕŤ  ł ł Ãł Ã
4 4 4 44G ÈÈ
8I4 4 4
21 Ä84 łŤG 4 Ć Â łĆĆČ ÃŤł
4 6 6<G ÈÈĆĆ Â łłČ ÃŤłÕ ÏÔ ł Ï Îłł Î tr4 Ť 6G ÎĄĄ  ÎÏĎ Î Ï Ï
8I4
25
tr8 Ť ÈŤ È4G Â ÔÃ ÕŤ Â Ĺł Ã Ľ
tr4 Â Ô Ĺ ÉÃ Õ ĽŤ Â ŤG ł Ã łÕÕ Õ Õ ÕÕ Õ Õ Õ łÕ ł4G ÉÉÃÃ É É É ÉÛ
8 ăăI4 Üą Ü
– 2 –ˇ

ˇ

ˇ
>
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
>
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
(
?
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
6
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?

ˇ
ˇ
(
ı
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
7
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
`
ˇ
ˇ
7
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ı
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
;
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
7
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˆ

ˇ

ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
¯
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
7
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
˚
ˇ
ˇ
(
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
>
ˇ
(
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
(
ˇ
?
ˇ
(
ˇ
ı
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
7
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˚
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
-
ˇ

ˇ
ˇ
¨
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
(
ˇ
(
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˆ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
-
ˇ
(
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ı
ˇ
(
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
-
ˇ
(
>
´
ˇ
ˇ
˝
ˇ

ˇ

?
ˇ
ˇ
ˇ

`
ı
ˇ
(
ˇ
(

ˇ

ˇ
˜
?
>
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
29
8 trŤ È ÔŤ È Ô4 ? 6? = < ÃG Ã ÉÉ
tr4 Õ= ÕłÕĹ ÈÈ ł ÕĹ ÔG łŤ ÔŤ ł łÕ ł ł4 Õ 6 ˝\ 6łG ÚÉ ÔÉ Ã Ô ÃÃÃĹĹ ĽÈÈ8I4 4 ˝^4 ˝^ ŤÔ Ť ŤÔ ŤÈÈ Ú Ť ŤÚ Ú Ť ŤÚ Ť Ť ÚÚ
33 Ö Ż8łł4 6 =G Ä ˝\Ä Ð
4 6 =ÐG Õ Ł Ö ŻÈ ął È ă ąŤŤ4 2 6G 4Õ Äá Õł ł Õ8 ł ÔI44 6ł Û ł
36 ÉÉ ŔÈ8 ł Ľ ŔÈĽ ł Ĺtr trĹ4 6G 4Ĺ ÂÂ ÈĽ È
tr tr4 6Ĺ ÂÂĽ ÈÈG ŐŐŐŐ ÂÂ ÈÈÂ È ŔÃ ÉŔ Ć Â ŔÃ ÉĆ Â Ŕ Č ÃČ Ã Û Ž ÈÈ Û Ž4G 4 4
8I4 4
40 ÕÕ8 ł Õ łÕ ł tr4 6 ł ĽÕ Ľ ĞĞ =ĞĞG ˝\
trÕ4 6ÃÃ = Õ ÃÕ ÃG ÕÕ Õ ŘŘ4 =G ÐÐ
8I4 <
– 3 –

Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin