Partition Fantasia No.12 (Z.743) - partition complète (Tr A T B), Fantazias et en Nomines

De
Publié par

Découvrez la partition de musique Fantazias et en Nomines Fantasia No. 12 (Z. 743) - partition complète (Tr A T B), fantaisies, de Purcell, Henry , Z. 732–747. La partition baroque dédiée aux instruments tels que: 3 to 7 violes de gambe
Cette partition comprend une variété de mouvements: 16 pièces: Fantasia No. 1, Z. 732, pour 3 violes de gambe Fantasia No. 2, Z. 733, pour 3 violes de gambe Fantasia Mo. 3, Z. 734, pour 3 violes de gambe Fantasia No. 4, Z. 735, pour 4 violes de gambe Fantasia No. 5, Z. 736, pour 4 violes de gambe Fantasia No. 6, Z. 737, pour 4 violes de gambe Fantasia No. 7, Z. 738, pour 4 violes de gambe Fantasia No. 8, Z. 739, pour 4 violes de gambe Fantasia No. 9, Z. 740, pour 4 violes de gambe Fantasia No. 10, Z. 741, pour 4 violes de gambe Fantasia No. 11, Z. 742, pour 4 violes de gambe Fantasia No. 12, Z. 743, pour 4 violes de gambe Fantasia No. 13, Z. 744, pour 4 violes de gambe Fantasia upon One Note, Z. 745, pour 5 violes de gambe en Nomine, Z. 746, pour 6 violes de gambe en Nomine, Z. 747, pour 7 violes de gambe et l'on retrouve ce genre de musique répertoriée dans les genres
 • fantaisies
 • pour 3 violes de gambe
 • pour 3 musiciens
 • partitions pour viole de gambe
 • partitions corde ensemble
 • pour 4 violes de gambe
 • pour 4 musiciens
 • pour 5 violes de gambe
 • pour 5 musiciens
 • pour 6 violes de gambe
 • pour 6 musiciens
 • pour 7 violes de gambe
 • pour 7 musiciens
 • pour 5 enregistrements (arr)
 • partitions pour enregistrement
 • pour 4 enregistrements (arr)

Consultez de la même façon tout une collection de musique pour 3 to 7 violes de gambe sur YouScribe, dans la catégorie Partitions de musique baroque.
Date composition: 1680
Rédacteur: Albert Folop
Edition: Albert Folop
Publié le : jeudi 1 mars 2012
Lecture(s) : 42
Licence : En savoir +
Paternité, pas d'utilisation commerciale, partage des conditions initiales à l'identique
Nombre de pages : 5
Voir plus Voir moins
FantasiaHenry Purcell VdGS# 12 5 þ ÞH G‹ H Ü àG ‹H GG GG HH GH H H ýG: G ý G HG HH HÚH ˆÚG HÚG GH H‡ GH H ýÜ à < ý ý ýÜ àˆˆ ˆˆˆ ˆHG ‹ < ý ý àˆˆ ˆˆˆ ˆ ˆ Ü ýÿ=
10 þ ÚH GH H GH H Ü ÞHH H GH G HH GH G ý: GG ý G HG GH H GHHGHHG ýGHHHÚHGÜ < ý ý G ‹ ý‹ HF HÜ ‹H G <GGGHÚGGHHG ý ý ˆˆˆ‡ GH H GÚG G Ü ýÿ=HG
15 20 þ ÞG HÚG GÜ ëHH ÚGG Hˆˆˆ ý: ý G ‹G ýHHHGHHHHGGGHG G Ü HG < ý ý G ‡ˆ ýÜHHÞHÞGGÞGˆˆ H < HH ý ýG HG G G HÚG ‹ H Ü ýÿ= H H H GG GF 1692-1
25 þ G ‹H ÜGG ‹ ÜGHFGHGGF ý: ý G GÚG GH ýGGHHëHGGHHGHÜG < ý ý ˆHHÚGG ýGHHHÞ ÜˆH < GH H H H ý ý GHGGHH ÜH H GF HÚG HH Ü ÚGG ýÿ=
30 35 þ H GH H ëH ÞH HG ÞGÞH H GG GG Ü ÜGG G ý: ý G GÜG ýÞG HH GH HÜ FF ÜGG G < ý ý G ‹H ÜG F G ýÜ GF GG ÜG‹ H < G ý ý Ü ÿG HÚF GˆˆH G ÜGG ‹ ý= ‹
40 þ ÜGHHG GÜGGHHHÜHGÜGÜHHG H H ý: G ý ê GG H GÜGÜHHÜHHHGHHGÜHÜGGG ýÜ < H ý ý H ýÜGG HH ÜHH HÜ HÜH < GG ‹H ÜHH GH HÜG GH ý ýG H GH HG G Ü G‹ H ýÿÜ HG GG= H F H 1692-2
45 þ G HH ÜGH Ü GH ÞGG HH ÞGF ëH H ý: ÜGG ý G HÜGGG ýG HH HG HG Ü GG FH < ý ý ÜG GH H HÜ HÜG G ýÞH Ü GH HH < GG GH ÚHH G ý ÜG H ýHÜHHHGHHG ÜÞGGH ýÿ= ÚGG G F
50 55 þ êH Ü GG GG GH GH HÚG ‹H GH ‹ ý: GH ý G ‹G HH ÜHÜF G ýGH ÚGG HH ‡ Ü HG < ý ý G êÜHHGÜGF ‡ GH H ýÜ HH G <GHHG ý ý F GÜ FH G HH ýÿ= GG FH H F
60 þH ‹H H‹ G HHHHHHGHHÚHHÚH Ü HÞH ÞH ý: FH {{ ý H ‹ G ‹H HÚG HÚH HH ê ýH HH H† HÚG GÜ G H < {{ ý ý H Ü ‡‡ GÞ ÞH G G ‹H GH ýG H< ÚG G H ý ýÞG G ‡ˆˆ‡ F Ü ýÿ= ëF 1692-3
þG 65 ÚG ÚHG HÚH ÜÚHÞGÞHÞHHÞHGˆ: ÚHÚH ý ý H ÚG ÚHÚG HG ‹H H HÜH Ü ÚHÞH ÚH H ÚH HH HG ý < ý ýH êH HH H ÚGÚH ÚHÞH HÞHÜHHGH ýÜÞHHHHÚHHÚHH < H H ý ý ÚF HH GG ÚF G ÜF ýÿH H= ÚG
70 þ H HG GH F F ÜÞFÞHGÚH ý: H ýH ‹ êHHHHHÚHHH H HÞHÚHHÞHÚH HH ÚHG HH HH ýÜ {ÞH HÞG < ý H ýHÚHH ÚH ÚHH H H HH ‹H H HH ýHÜ < H HHÚH HÞH HHÞHH Ú H{ ý ýÞG H ÚHGHHHH H HH ܈† HH ýÿ= HÞH H H
75 80 þ H ‹ ÜH ý: GH H GH ‹H HÚHH HH H HH HH G HH Ú HHH{ ý H HýH HÜ HH HH G < H‹ HH HH HÚH H HH HH H ý{ ý êH ý܈ <HHGGG H FF ý ýrH ‹G H G HG Hˆ Ü H ýÿHHHHH= G 1692-4
þH 85 H ÜHH Ü H ýÜHH HH HH HÜH HH ÜHÞ HH ÜH ëHH : HH ÜGH ý H r HH ‹H ÜHG ý‹ HÞHÜH ÜH H ÜHH ÜHH Ü H‹ HÞH ÞHH GH H <HH{ ý{ ý ýÜ FF <FFFF ý ý ˆˆˆ ˆˆˆ Ü ýÿ=
90 þrH H ÜHH Ü ‡† ÞHH HH ÚHÞHH ý: ÚH ÜG HH ÚHH ÚHH H ý F F F ÜG ‡F F ýÜ < ý ý H H ÜH † HÜH ÞF† H H H ýH ÞH† GHÞH †Ü G H < ý ýH ÜH † ÞHH HÜH HH ÞH HÚH Þ H ÿHÚH HÚH HH HÜ ‹ ý= G H
95 100 þ HÞGÞGGHGG HÚH ýHGÚÜ : ÚGG HÚH HÚF ÚF ý êF ÚHH ýÞF ÞF† ÚHF FH H ÜGGH < H ý ý H HH ýH HH ÞH Ü GG ÚGH GG HF F < ÚH ÚGG ý ý HÞH = GG ýÿFÞF ÚFÜ G F FF 1692-5
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.