Partition hautbois 1, clavecin Concerto No.1, D minor, Bach, Johann Sebastian

De
Publié par

Travaillez la partition de musique clavecin Concerto No. 1 hautbois 1, Concertos, fruit du travail de Bach, Johann Sebastian , BWV 1052 , D minor. Cette partition baroque dédiée aux instruments suivants: viole de gambe ; continuo, Solo: harpsichordOrchestra: 2 violons
Cette partition est constituée de plusieurs mouvements: 3 mouvements: , Allegro , Adagio , Allegro et est classée dans les genres partitions corde ensemble, pour 2 musiciens, pour piano 4 mains (arr), pour 2 pianos (arr), partitions pour piano 4 mains, pour 1 musicien, pour clavecin, cordes, continuo, pour piano (arr), partitions pour orgue, pour cordes avec solistes et continuo, partitions pour orchestre, Concertos, partitions pour clavecin, partitions avec basso continuo, pour orgue, orchestre (arr), partitions pour piano, pour orchestre avec solistes
Visualisez de la même façon tout un choix de musique pour viole de gambe ; continuo, Solo: harpsichordOrchestra: 2 violons sur YouScribe, dans la rubrique Partitions de musique baroque.
Date composition: 1734 (BWV 1052a), 1738 (BWV 1052)
Edition: Cristoph K. Biebricher
Durée / duration: 21 minutes
Publié le : mercredi 15 février 2012
Lecture(s) : 26
Licence : En savoir +
Paternité, pas d'utilisation commerciale, partage des conditions initiales à l'identique
Nombre de pages : 7
Voir plus Voir moins
Oboe 1
,
Concerto d-moll fu¨rOrgelundOrchester
Johann Sebastian Bach (1685–1750)
BWV1052, BWV1052a, BWV146, BWV188
Besetzung: Org,Cont, Va, Vl2, Vl1, Fag, Taille, Ob2, Ob1
Oboe 1
Bearbeitet von Christof K. Biebricher (cbiebri@gwdg.de) OrganistanSt.Marien,Go¨ttingen
Benutzungf¨ureigeneBearbeitungenundnicht-kommerzielleKopienerlaubt
Concerto d-moll
BWV146/1052
1
J.S. Bach
2
1. Allegro
Oboe 1
1. Allegro ÕÕ ŔˇÈÈÔÕÕ ˇˇÊ ŐˇÔ4ˇ ˇ 2S ˇ( ˇ( ˇˇ ˇˇ ˇˇˇˇˇ(ˇˇˇ G ˇˇ (- -? ? ˇ ˇˇ ?? ?? - - ? ?ˇ - -” ´ 5 ˇ´ ´´ˇˇ ˇ2ˇˇˇ ˇˇˇĹšˇˇˇˇˇ!ÈÈ 2 Gˇ(ˇ<ÔÔˇÈÈ ÈÈÈÈ ???4ˇııˇ>>>>>>> ŐŔàà Ő Ŕ 10 ˇÈÈÛ ˇ´ŔÛ Ú ˇ4ˇÈÈˇÚˇ ˇ 2 G >> ˇĄ4ˇ ˇŐˇ ˇ ˇˇ (? ?ˇ ( ÔÔ ˇ( ˇ ˇˇ <ˇ ˇˇ > ? ÈÈÃÃ>ˇˇˇˇ-15 Ĺš Ĺš 2 ˇ4ˇ ˇˇ ˇÊˇ 2‰ˇ‰ˇ ˇ ˇ G ˇ( ˇ˘ ˇ4ˇ ˇ6ˇ >> ? ?? ? --9Ą> ˇĄ> - --??ˇˇˇŐŔŐŔ ´ ” 20 ˇ 4ˇˇ ŔŔ ˇ6ˇ6ˇˇˇˇ´ ´ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ4ˇ ˇˇ ˇˇ 6ˇˇ 6ˇˇ ÈÈ ŐŐŔ4Ô G2 4ˇ4ˇ ˇ 6ˇŊŊÄ>>ˇ4È(È>ÈŤ> >> @ ˇŔŔ ?ˇ ( ?Ô È ŔŔ 25 !ÈˇŐŐ ˇ ˇˇ =ˇ ˇÈˇ ˇ ˇ ˇˇ 4ˇˇ ˇˇ ˇ ˇ6ˇ ˇˇ ˇ( ˇ Gæ 2 >?Ûˇ ˇˇ ˇ- -ˇ > >Ú? -? - ?- ? ŐŐ --Ŕ 31 Ŕ ˇŐÈˇ ˇ ˇˇ ˇˇ 2 ˇ? - ?? ?ˇ ˇˇ ˇˇ (ˇ ˇˇ ˇˇ ˇ ˇ (ˇ G -- ?- ?? ˇ( ?ˇ ˇ4ˇ ˇ4ˇ ˇ ˇ ˇ - -- ˇˇ 36 ˇ ˇ ˇ ˇ¯ ˘ ˇ ˇˇ ˇ˘ 2 ˘ˇ ˇ G ˇˇ ˘˘ ˇ( ˇŔˇ ˇ ˇ ˇˇˇˇˇ?ŔÐ ŔŔ 42 ˇ ˇÏÏ ˇ 4ˇ6ˇ ˇ4 ˇÏ Ï ˇ G ˇˇ ˇ4ˇ ˇ ˇ4ˇ ˇ ˇˇ ˇ2 ˇˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ ˇšÏÏˇšÏÏŁŤˇ 4ˇˇ ?-Ê46 ˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇˇ 4ˇˇ ˇˇ 4ˇ 2 ˇ( ˇ( ˇ (- -- -- -- -G 4ˇ( ? ?? ?? ?? ? - ? ? - - ? ?? ?? ?? ?? ?- -- --
Concerto d-moll
BWV146/1052
J.S. Bach
Oboe 1
1. Allegro
3
51 ´Ê ˇ´ ˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇˇ6ˇ 2 6ˇˇ ˇˇ ˇˇ 4ˇ< Ą G4 - ? ?? ? -- ?? - - ? ?? ?? ?ÊĄˇ ?> - -- -- -- ˇ( ˜ 56 6ˇ ˇÄ Èˇ˜ ´ ˇˇˇ4ˇˇˇ4ˇˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ 6ˇÕÔÛÚ4 ˇ ˇ ˇˇ ˇˇ ˇ6ˇ ˇ ˇ4ˇ ˇˇ G2ˇ6ˇˇˇ6ˇˇˇ4ˇÛÚÛˇˇÃÃ Ú ˇÚ - -ÛÛÚÛÚÚÛššÚššÛÃà ŐŐ Ŕšš 60 ˇ ‰ˇ ˇ ‰ˇˇ ˇ ˇˇ 2 4ˇ 6ˇ ˇ ˇŐˇ ˇ4 ˇ G 4ˇŔˇ ˇ 4ˇˇ ˇŐŔ4ˇ ( ?< ˇˇ ( ?< < < > > > > Ä ŔŔ 66 Ð ˇ ˇ ˇ ˇ4ˇ 4ˇˇ ˇˇ6ˇˇˇˇ6ˇˇ 2 << ˇ< -- ˇˇ ˇ4ˇ ˇ G ĽĽ? ?ˇ 4ˇˇ > > >? 72 ˇ 4ˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇ 4ˇˇ ˇ ˇˇ ˇ4ˇ ˇ4 6ˇˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇ( (< 2 6ˇ G ˇˇ ˇˇ 4ˇ (ˇ > ÊÄ-à 77 4˚ ˇ ˇˇ <¯ ¯6 ¯2¯ ¯ 2 6ˇ¯ ¯ G ˇˇ ? ˇ( ˇ( ?> ; à ÏÏÎÏ 90 ¯ ´ˇ4ˇ 6ˇˇ ˇ ˘˘ˇˇ 2˘6˘ˇ4ˇ6ˇˇˇ G ˇˇ ˇ(΢ˇ`¯ˇ ? >? ?> ?ÏÏ= < -Î 97 5ŐššÛÛ ššÈÈ ˇ` Ŕˇ Ú 4ˇ = 2ˇˇ Ú2ˇ 2ˇˇ6G ¯˘ <ˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇˇ ˇ8ˇ ˇ 2 ˇˇ ˇˇ 7 ?;ˇ4-ˇÕÔ -Ú ÛÛÚˇÛÚˇ ˇ šš 107 Ãà ´ÄŔŔ P ˇ ˇ‰ ˇ2‰ˇÄ= = 4ˇ 2ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇ2 ˇˇ ˇ( ˇ ˇˇ 2ˇˇˇˇ4ˇ64ˇˇˇ6ˇıˇı?> ˇ GÛÚÃÃˇˇŐŐˇŐŔ4ˇıˇı Ŕ 112 ˇÏšˇ ˇ 4ˇˇ ˇˇÏÏˇ ˇˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇˇ 2 <ˇ ˇˇ ˇ ˇ4ˇ 6 ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ GÃà ? >Ïˇ ˇˇ ˇ? -ˇ ˇˇ ˇŽ? -> š>ϚР117 ˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇˇˇˇˇ 2 -- -- --G ŽŽ- -- -- -- -- -? ŽŽ? -? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? -
Concerto d-moll
BWV146/1052
J.S. Bach
4
1. Allegro
Oboe 1
Ŕ 122 ˇŐÈŔ ˇ 4ˇˇ ˇŐÈˇ ˇ ˇ ˇˇ 2 -ˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇ ˇ G -- ˇˇ (ˇ ˇˇ -???-?--ˇ-?ˇˇˇ(? ? ?- ? -- -? - ? -127 ŔÈÈ Őˇ ˇˇ 2˘˘2ˇ ˇˇ 2ˇ ˇ ˇˇ ˇ G2 ˇˇ ˇ ˇ4ˇ ˇ ˇ ˇ6ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇˇ ˇˇ - -ÏÏ 132 2ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇˇ < 2˘ˇˇˇˇˇˇˇ<ˇ6ˇˇˇˇ< G ?ˇ ˇ> > >? > -ŔÐ Ŕ ˇ ˇ ˇˇ´ 138 ´ 4ˇ ˇ ˇˇ ˇˇˇˇ´ˇˇ´ˇ ˇ ˇ 2 4ˇˇ ˇ ˇ< -- 6 ˇ ˇˇ GÊ ? >? ?? ?-ŤŤ 143 ´ ˇ ˇ ˇˇ»ˇˇ ˇˇ 2ˇˇ ˇˇ ˇˇ 2ˇˇˇˇˇ4ˇˇ(ˇ( ˇ ˇˇ ( - -GÊ? ?- ?- ? ??- -? ? -? ?- ?-148 Ê ˇ 4ˇ ˇÄˇ ˇ ˇ 2ˇˇˇ(ˇˇˇ G ˇˇ ˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇˇ < ˇ -ˇ ˇ ˇ> IJ 153 8 ˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇ G2 ˇ< > ;; ?- - ? ? - - ?? - - ? ? - - ?? - - ? ? - - ?? - - ? ? - -166 6 ŔÛÛ ŐÈˇÈÚÚˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ G2 ˇ( ˇ( ˇ ˇ ˇˇ ˇ( ; :ˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ?? -- ? ? - - ? ?- ? ? - - ? ? -ˇ ˇˇ 176 ˇ ˇˇ ˇ 4ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇ 2 -- -- -- -G -- --? ?? ?? ?? ? -- ? ? - - ? ? -- ? ? - - ? ?? ?? ? 181ˇˇ ˇˇˇˇˇˇŔÛÛ ˇˇŐÈÈˇÚÚ 4ˇ ˇˇ G2Ê? ?ˇ ˇˇ ˇˇ (ˇ (( <6ˇ ˇ - -- -ˇ ˇ( ? ?? ?Êˇˇˇˇ?> 186 ´ ´ˇˇ ˇ ˇÊ2ˇ ˇˇ 2‰ˇˇ ˇˇˇ< G ˇ4ˇ (ˇ ( 2 ˇ4ˇ ˇˇ ( ˇˇ ˇ( ?? ?ŐŔ? ?> Ď ????--??ˇˇ - --Ő Ŕ
Concerto d-moll
BWV146/1052
J.S. Bach
Oboe 1
3. Allegro
2. Tacet 3. Allegro ˇ ˇÊˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ 23ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇ ˇ Èˇ ˇˇ ˇÈ G4ˇÉÃ Éˇ Ń ˇ 4ˇˇ 6 ˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇę꽡 ˇˇˇˇˇˇ˝ˇ ˇˇĹˇĹÏΡ ˇˇ ˇğ 4ˇˇ4ˇ ˇ2ˇ ˇ ˇ 2ĽÏÎČ GÉÈÃÂÃÂĽĆÔÔÔÔ ĆĆ ğÈÈÈÈČČ 11 2ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇ4 4 4ˇ 4ˇ ÏÎΡ ˇˇÈ 2ŽÏ ˇˇ ˇ(Éà GŻˇ (ææ ˇ> :? >? 18 ˇ ˇˇÉ 5 ˇ =ˇ 4ˇ=È 2 6ˇˇ GÈ-É( ?ˇ ˇ ˇ> ˇ> >> >> >; >? >> 30 ˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ G ˇˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇ 2 6ˇˇ ˇ ˇ ˇˇ 6ˇˇ 6ˇˇ ˇ6 ˇ Ĺ È ? ˇ(ÉÃÉÈÈĽ  Éà 35 ÃÈˇ4Èˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇˇÂˇ ˇˇ 4ˇ 6ˇˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ 2 ˇ6ˇ ˇˇ ęęÔÔ ˇˇ ˇˇ 4ˇ 4ˇˇ ÏÎĽÎÏÎğğÏơ ˇˇˇ ˇ ˇŽÎÏÎÏˇ G ˇ4 ĹČÔÔ 4ˇ ĆĆ ÈÈ ČČÔÔŻææ 40 ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇ 6ˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇ Ĺ 2ÈÈ G ˇˇ 4ˇˇ ˇ( ÉÉ-ÃÂÉÈÂĽ ˇ >> ?? >?à ˇ ˇŐ 46 ˇ ˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ 2 ˇ 2 -ˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇ GĹ-Ĺ-?ÂĽÂĽ-> > ?> :? > > >?Ã? >> ?à ÎÎ 54 2 ˇ ˇˇ ˇ=Ê ˇ ˇ G2 ˇˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇˇˇˇˇˇˇ2ˇˇˇˇ -? >> >: È É 62 òòˇ Ãˇ ˇˇ ˇ4ˇ ˇˇ 6ˇˇ ˇ ա¡ ˇˇ 6ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇ 2Ĺ G ˇˇ ˇĽ ? ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇÂ ˇˇ Ãà Šˇ ˇ ˇ ˇ4ˇ ˇˇ ˇˇ 67 ˇ ˇˇ ˇ ˇˇˇˇˇˇ2ˇˇ4ˇˇ G2 ÏΡ ˇˇ ˇ4ˇ ˇˇ ˇˇ ˇĆ ÏĹČĆ ÂĽÏÏΡˇ4òăăÔòÔ ąąÈÈĆÔÔÎ ČČ ÃÈ?È
Concerto d-moll
BWV1052a
5
J.S. Bach
6
3. Allegro
Oboe 1
ˇ 72 3ˇ ˇˇ ˇ ˇˇ4ˇˇˇ 2 ˇˇ ˇ= ˇˇĹÔˇˇˇˇˇˇˇˇ G ˇˇĽÕĹÕÔˇ > >: >?ÂĽ- ? >> > Ã Ő 81 ˇ ˇ ˇ12ˇ ˇ4ˇ ˇ5ˇ 4ˇˇ ˇˇ 2 4ˇˇ ˇ4ˇ ˇ Î ˇˇ ˇˇ G >Ρ ˇÏÏÎ ìì- 6ˇ > ?ˇ >> ? 102 ˇ6ˇ6ˇ=ˇˇ G26ˇ4ˇˇ > >> >> >> >> >> > 110 ò2 Ïò 2 ˇÎˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ G ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇ( >>>>>?ˇ? - ˇˇÎ> :ˇ > Ï 118 à  ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇ ˇ 2 ˇˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ GˇˇˇˇˇˇĹ ? >> ?ˇ (ÈÂÈĽ -ÉÃÉ 124 ÃˇÈˇÈææ  2 ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇ ˇˇ 6ˇˇ ˇ6ˇ ˇ Gˇˇˇˇ2ˇˇ6 ÏΡš 4ˇ2ˇ ˇ ˇˇ ˇˇ ˇÔ ˇ2ˇ 2ˇ ˇ ęęÔÔ ÔÎĆĆĆÔŽÎ 4ˇ ĽÏğğÈÈČČČÔŻÏÏÎ 129 3ˇˇ ˇ ˇ =ˇˇˇˇˇ2ˇˇ 2 ˇˇ ˇˇ ˇˇ G ˇ( ˇ ˇ4ˇ ?> >: ?Ê> ?Ê-ˇ ˇˇŐŐ? 138 ŐÊ 4ˇ ˇˇ ˇ =ˇ 2 ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ G--ˇ(ˇ > ?> ?> ?> ?? >> ? --145 2Ő Êˇ 2 ˇ2ˇ ˇˇ ˇˇ ˇ G ˇˇ ˇ ˇˇ ˇˇ > :? 2ˇˇ >> > > > ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇˇ 154 5ˇˇ ˇ = ˇ2ˇ ˇ=Ê ˇ 2ÉÈˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇ- ˇ G 2ˇˇ ;ÊŘ ?> ˇ Ř ÉÈÈˇ 2ˇˇ 2ˇ É 165 trÕˇ ˇ Ôˇ ˇˇ ˇˇ ˇ2ˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ 2ˇ G ˇÂ Âà ÃÄÄ
Concerto d-moll
BWV1052a
J.S. Bach
Oboe 1
3. Allegro
170 È ˇÃˇ ˇÈ ˇ ˇ ˇˇ ˇˇ 2ˇ2ˇˇÂ2ˇ2ˇˇˇ6ˇˇ4ˇ2ˇ G ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ 6ˇˇ 4ˇ ˇˇĹΡ ęęÔÔˇ ˇČĆĆĆÔÔ Ĺ óĽÏÈÔÔğ òóòĽÉğ ÈÈČČ 175 2Ő Ã 2 `ˇ ˇÂ ˇ G 4ˇ( ˇ( ˇˇ 4ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ? >? ˇ> >: >ĹÕÔˇ ˇ(ˇ ˇ Ĺ? > ˇ ˇĽĽÕÔ 183 ˇ ˇ4ˇ ˇ5 2ˇˇ4ˇ= ˇ 2 ˇ6ˇ ˇˇ ˇˇ G ˇ ˇÎ Ž > >> >?ÎÏÏÎ Ž; >> >> > 194 ˇ ˇ ˇˇ 4ˇˇ11 2 G > >> >> >> >> >> >> > ˇ ˇˇ ˇ 212 ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇ ϡ ˇ ÂÈ È-ÃÉ-2 ˇÉ G ˇˇ ˇ-Ő ? 2ˇˇ ?> >? ?> ?? > - -Î 218 ˇ ˇ ˇ ˇ 4 ˇ 4ˇˇÊˇ ˇ ˇˇˇˇˇˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ G2 ˇˇ ˇĹĹ -ˇ ?Ć;> >ĽĽ ?È Čɡ Ń 227 ˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇˇ 4ˇˇ 2È GÉÃÉÈ? >- ? >- - -? >?Î? >?Î?ÎÎ 233 ˇ 11 ˇˇˇˇˇ 2 4ˇ G > >> >> >> >> >> >> > 251 Ê 14 6 ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ4ˇˇˇˇˇ ˇˇ G ˇˇ ˇ? >> ;:ÉÈˇ ˇ > ?ˇ Ń 276 ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇ ˇĹ 2ÈÂÏÎĹ GÉÃÉÈÂĽÂĽ Ãà ˇ ˇ 4ˇˇ¨ˇ ˇ ˇˇ ˇ 281 ˇˇ4ˇˇˇˇ¨4ˇ ˇˇ ˇˇ 4ˇˇ ˇˇ 4ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇęęơ 4ˇ4ˇ ˇ 2ČĆÔĆÔăÔÔÕˇˇÕ GÕÔğČğÔČÈÈÔą> >ìì ˇ ÈÈ
Concerto d-moll
BWV1052a
7
J.S. Bach
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.