Cet ouvrage et des milliers d'autres font partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour les lire en ligne
En savoir plus

Partagez cette publication

ˇ
ˇ
ˇ
:
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˚
ˇ
ˇ
-
ˇ
`
ˇ
˛
ˇ
ˇ
.
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
.
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
`
-

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
`
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
.
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
.
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
.
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
`
ˇ
@
`
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
.
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
@
ˇ
@
ˇ
.
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
?
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
?
ˇ
ˇ
`
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
Gigue
From the 5th French Suite
bwv 816
†Arranged for ATB Recorders by R. D. Tennent J. S. Bach (1685–1750)
ÉÃ Õ Ã Õ12 áßA á á á ÃGß Ľ ğ16
4= =
12T Ã Û Ã ÛG16
8I = = = =
12B
16
5 4 ĞĞí í Ç Ğ Ľ É Ľŋ ŋ ŁÃÃG
˝^ É “í í ÕÓ áG áë ë łí á Ã ą ą Ľ ŋŋ
8I = Ã Û Ã Û í Û áÙ íßß
9 4 4ÃÉ ÛÉ Ã ÛÉ Õ Ã Û ÉG Č
= = =G
ÉłÃ“ Č8 Ç ĄĄÁI 4à Á Ã Õł à ÛÙ Ã É Ã Ï É
13 4 4 4ĞÁ ÁĽ ĽÃ ÃÉĽ ÁÁG Č ł à áą=G ÕÓ ÛŔá ÕÕĽĞ8 ÓI 4 4 4Ğ ÕÓ Ã Û Ã Û áĽß áß ÃĽ
†Original in G Major.
c R. D. Tennent 2010 Licensed under the CreativeCommons Attribution–Noncommercial–Share Alike license.ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
`
`
ˇ
ˇ
7
.
ˇ
ˇ
ˇ
6
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
¨
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
6
ˇ
`
?
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
`
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
:
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
)
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
7
ˇ
ˇ
6
ˇ
`
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
>
`
ˇ
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
@
ˇ
ˇ
(
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
:
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
`
´
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
´
ˇ
-
ˇ
7
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
@
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
.
ˇ
?
?
ˇ
ˇ
ˇ
)
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
:
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
>
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
`
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
?
.
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
`
ˇ
?
ˇ
`
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
:
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
˘
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
@
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
-
ˇ
¨
ˇ
ˇ
ˇ
7
ˇ

ˇ
.
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
7
ˇ
7
>
.
`
@
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
@
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
<
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
@
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ

17 Č Č4 ĄĄG Á ÁÃ Ã ĄČČÃ ČÃÁÁ ÃÁG 4 44
Ľ ČĽ Č Č Ã Č Ã8 Ą ČĄ Ą ĄČ Á ÁÁI 4 Ą 4Ą ĄĄĄ ČĄĄ Č ČČ
21 4 4 4Õ É É ÃG łÛÙ łá á Ã Č á ß Ľ ČČ 4Ą ĽG 4 ÁĄ § à ÃČąí áŋ ą ą8 ą§ ÃI à =4
25
= =G á
G § ł ᧳ łł ą ą
8I = = = “ “ÕÓ ÕÓÓł ł
29 2 2 =“ ł“G łą ł łł
=G Á“ Ãł “ł ł ł28I łł łą łą
33
ą ÏÏá ą ŻG ÏŻ Ï § Żł§ł Ľł ą ą
Č = =ĄG áß ł łłČ Čł8à ÃIÁ Á łł4 łł ł łł
– 2 –ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
7
ˇ
7
`
7
ˇ
ˇ
ˇ
-
`
¨
@
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
7
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
)
ˇ
:
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
@
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
)
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
@
?
ˇ
@
ˇ
(
@
ˇ
ˇ
`
-
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
>
`
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
¨
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
`
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
@
ˇ
ˇ
ˇ
`
?
?
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
.
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
.
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

`
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
.
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
¨
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
¨
ˇ
ˇ
ˇ
-

ˇ
ˇ
`
ˇ
-
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
`
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
¨
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
¨
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
-
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
@
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
¨
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
˚
ˇ
`
`
ˇ
.
ˇ
?
-
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
?
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
`
ˇ
`
@
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
¨
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
¨
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
`

`
ˇ
ˇ
ˇ
¨
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
`
ˇ
´
ˇ
ˇ
`
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
`
ˇ
ˇ
>
¨
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

`
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
`
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
:
ˇ
ˇ
¨
ˇ
`
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
¨
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
`
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
-
:
ˇ
ˇ
@
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
<
˝

37 4 ĄĄ4 Č Č ČČČÏG Û ŻÏ ł Ż 4Ż 4=G Á Á łłÃ Ãął84 4 4I 4 §§§ łł ął ą Ż
41 4 Ã2 ą4 4Č 4Č ŔG 4 4 Ľ
4 Ã ÃłG
ą8 4 4 4I Éł áł Ź ŹŹ á Û Û łßÙÙ á Ż ŻĽ Ľ
45 ˝^ ˝^4 4È § ł§ łł ąG ąął2 ČČ Č łĄ ł4 4 2 2G § 4ł 4§ łł ą ą ČČ Ã Ãł Á Á8I =4 4 4łł
49 ą§ §ł §ł ą łG ą ł ą ł łí í ȧ §ą ą Č ł Čł ąë ë ąG 4
ĽČČ Ľ§8 ąI = = = á
53 2ÏG ÉŤ ÃŤ Õą§ ł ÃÁ˝^G Ô ÔÔÔłł áłČ Ľ ńŋ § ß ą ą8I ˝^Û ““É Ûł Éł ł ł
– 3 –

Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin