Cet ouvrage et des milliers d'autres font partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour les lire en ligne
En savoir plus

Partagez cette publication

ˇ
ˇ
ˇ
>
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
?

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
@
?
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
@
ˇ
ˇ
ˇ
P
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
>
ˇ
>
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
P
ˇ
ˇ
¨
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
@
ˇ
P
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
@
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
¨
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
P
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
?
@
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
˜

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
@
ˇ
P
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
P
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
P
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
P
ˆ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
@
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ

ˇ


ˇ
P
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
P
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Ð
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
@
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
@
Fugue in Imitation of the Postilion’s Horn
from the Capriccio on the Departure of His Dearly Beloved Brother (bwv 992)
Arranged for SATB recorders by R. D. Tennent J. S. Bach (1685–1750)
8 2 = = = =2SS G
2 6 62S Ĺ ĹĹ ĹA G ĽĽ ĽĽĽĽ ĽĽÚÚ
2 = = = =2ST G
8I = = = =2SB 2
Ú5 Ú Ú8 Î Ú22G ÎÚÚ ÚÚÚ Ú2 = = =2 <G
Ú ŁÚ Ł Ł22 6 ˝ZG Ĺ6 ĹĽ Ĺ ĹĽĽ Ľ
8I = = = =22
9 Î Î8 ŔŔ22G ÎÏ Ŕ22G ÚÚ Ú Î ÃÃÚ ÚÚ2 = = =2 <G
Ú Ł
8I =2 <2
13 8 Ŕ2 =2G 6
22 ŔÎG ŔÎ ÚÚ ÚÚ
2 ˝Z=2 < ÏG Ï Û
ŁŁ8I2 6 62 Ĺ ĹĹ ĹĽ ĽĽ ĽĽ Ľ ÄĽ Ľ çÚæç ŔÚ
c R. D. Tennent 2009 Licensed under a Creative Commons Attribution–Share Alike license.P

ˇ

?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
@
ˇ
@
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
P

ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
@
ˇ
>
˝
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
?
P
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
P
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
@
ˇ
P
ˇ
ˇ
ˇ
P
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
P
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
>
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
@
ˇ
@
ˇ

ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
P
?

ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
>
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
P
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˝
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
?
ˇ
P
P
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
@
P
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
>
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
P
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
@
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
P
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
¯
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>

ˇ

`
P
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
@
ˇ
ˇ
ˇ
P
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
16 8 2 6 62 ĹĹ ĹĹĹ ĹĹG Ľ ĽĽ ĽÚÚ
2 6 =ÛÚŔ2 <ŔG
2 6=2 < Ú ÚGÚŔŔ Î
8I2 Î2 ÏÚ ÚÎ ÚÏ ÚÏÚÚÚÚ
20 Ď8 tr22G ÏíÚ Úì Ú ÚíìÚÚ2 = =2G
22 <G
8I22 Ï Ï ÚŔ ÚŔ
ŽŽ23 8 22G Ő ÏÏ áàÎ áàÏ ÚÚ Ĺ2 ŐĽ Ĺ ĹŔ2Ú Ľ ĽÚG
2 = = = =2G
8I2 ÃÃ Ã Ã2Î ÃÃ łł
27 8 22G ÚÎ Ã Ú Ú ÃÚ ÚĹĹ Ú ÎĽĽ
2 6 6ÎÏÎ Ï2ÏG ŔŔ Ŕ
2 62G ÚÚ
8I = =2 <2
– 2 –ˇ

ˇ

@
˜

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˜
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
@
ˇ
ˇ
ˇ
-
>
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
@
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
@
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
¨
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
;
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
P
˛
ˇ
ˇ
@
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
@
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
9
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
˝
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
9
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
?
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˆ
>
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˜
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
¨
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
P
ˇ
ˇ
ˇ
?
P
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
@
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
@
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
À
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
@
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
>
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
?
˜
P
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
(
´
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
P
ˇ
ˇ
@
ˇ
ˇ
Ú30 Ú8 Î22G Ï
2 ÚÚ2 ŽŽ ÂÃG Ï
2 6 ˝Z2 <Ĺ Ĺ ĹĹ Ĺ ĹG Ľ Ľ Ľ ĹĹ ŐŐĽ Ľ ĽĽ Ľ Ľ Ĺ ÎÎĽ Ľ Ľ Ĺ ÏĽ Ŕ Ő ÏĽ Ő ŐŔ
8I = =2 <2 ÚÚ
34 8 22G Ï ÎÎÚ ÚÚÚ2 ÚÚŐ Ï ÎÎ2 Ï 6 Ő Ú Ő ÚG Ï ł Ŕ2 = = =2G Ď6 28I Ĺ2 Ĺ ĹĽĽ Ĺ Ĺ ĹĽ Ľ2 Ľ Ľ Ľ
38 Ŕ822G Ï Ő ÏÏ ŔŽ ŔŽ
2 = = Î2 < ÚÚG
2 =2 Î ÃÃG
8I2 Ĺ ĹĹ ĹĹĽ Ľ2 Ú Ľ ĽÚ
42 8 22 < <G Û ÉÚÚÛ
22 < <G ĽĽĽĽÉÉ É É2 ĎĎ2G 6 É ÄÄ
8I22 ÄÄ
– 3 –ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ

ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
@
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
@
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?

ˇ
ˇ
˜
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
˜
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˜
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
P
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
F
˜
@
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
˜
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
?
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
P
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
À
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
0
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
P
ˇ
ˇ
ˆ
ˇ
ˇ
>
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
@
ˇ
ˇ
ˇ
P
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
@
ˇ
ˇ
>
P
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
@
ˇ
?
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
?
ˇ
P
ˇ
ˇ

ˇ

Q
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
F
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
@
ˇ
ˇ
(
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Û458 Û4 4 62 6 24 ˝^ 42 6G 6ÉÉÉ É Ż ÉÉ Ż42 =2 <É ÉG Ż
2 62 6G ÉÉĽ Ľ
8 4I ˝^22 ĎĎ
ÚÚ488 2 62 <G 6 ÚÚ Ú2 = =2 <G
Ł ŁŁ Ł ŁŁŔ2 Ő 64 42 ˝ZG 6Ú 4
8 ŤI =2 6 6 <42 6Ï Ł
52 8 2 6 22G Ï Ä Ú ÚÚÚ
2 6= Ú2 ÎÚ ÎÚGÚ
2 6 2 =˝^2 6 <G Ĺ ĹĹ ĹŁ ŁŁ Ł
8I = = =22
55 8 22G ĹĹĽÇ ĽÇ ŐŐŽ ÉŽ É
Ú2 Ú ĹĹ2G ÉŽŽ
2 ˝Z2 ÁG Ã Ú ÚÉ Ľ Ú ŽŽ
8I22 Ä
– 4 –

Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin