//img.uscri.be/pth/406b3ff3eb2e06bad3d490cafcf96657548f65a6
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Partition Sonata No.7, 12 sonates pour 2 violons avec a basse pour pour violoncelle ou Harpsicord

De
9 pages
Travaillez la partition de la musique 12 sonates pour 2 violons avec a basse pour pour violoncelle ou Harpsicord Sonata No. 7, sonates, composition de Boyce, William. La partition de musique baroque dédiée aux instruments tels que:
 • 2 violons
 • continuo

La partition enchaine plusieurs mouvements et est classifiée dans les genres
 • sonates
 • pour 2 violons, continuo
 • partitions pour violon
 • partitions avec basso continuo
 • pour 2 musiciens avec continuo
 • pour 2 violons, piano, violoncelle ad lib. (arr)
 • pour 3 enregistrements (arr)
 • pour 3 musiciens
 • partitions pour enregistrement

Travaillez dans le même temps une sélection de musique pour continuo, 2 violons sur YouScribe, dans la rubrique Partitions de musique baroque.
Rédacteur: R. D. Tennent
Edition: R. D. Tennent
Voir plus Voir moins

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
˘
˘
ˇ
`
ˇ

ˇ
˘
ˇ
`
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
>
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
`
`
ˇ
˘
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
˘
ˇ
`
ˇ
ˇ
˘
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
˘
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
˘
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
˘
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
˘
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
˘
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
˘
˘
ˇ
ˇ
`
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
`

ˇ
ˇ
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
˘
˘
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
˘
ˇ
`
˘
ˇ
˘
ˇ
`
ˇ
>
ˇ
>
ˇ
ˇ
`
˘
ˇ
Sonata vii
from TwelveSonatasfor TwoViolins; with a Bassfor the Violoncello or Harpsicord(1747)
WilliamBoyce(1711–1779)
1. Andante Ł42S ÈÈ ÈV1 G ÉÈ ÙÉÈ ÉÈ Ù Ł ÚÚ Ä= = = = =2SV2 G
IS 4BC 2
\4 5 6 7 6 6
2 5
6 ÉÈÈÉ ÉÈÈÉÈ ÉÈ È ÉÈŁ ŁÈ ÈÈ È4 42 6 6ÉÈ È ÉÈ ÈGŁ ĎÉÈ ÉÈ
= = =2 <G
I2 6
\ \6 6 6 6
5 5
10 ÉÈ ÉÈÈÈÈ È ÉÈÈ ÉÈÈÉÈ ÈÈ ÈÈÈ2 6 6 6G 4 4È 4 4 4ÉÈ ÉÈÈ ÉÈÈ ÛÛÈÈ ÈÈ Ù ÊÙ2 6 6 6G 4ÈÉÈ
I2 6 4\5 7 66 4 6
2
14 ÉÈ ÉÈÈ Ê È ŽŽ2 6 6G 4 4È ÈÈÈÉÈ ÉÈÉÈ ÉÈÈÈÈ ÉÈ È ÉÈŁ ŁÈÈ ÈÈ2 6 6È ÈG 4 4 4 4ÉÈ ÉÈ ÈÈÈŁ 6 Ł 6 ÉÈÈÉÈ
I2
\ \6 6
c R.D.Tennent 2011 LicensedunderaCreativeCommonsAttribution–ShareAlikelicense.˘

`

ˇ
ˇ
?
>
>
˘
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
?
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
˘
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
˘
ˇ
?
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
>
`
˘
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
>
?
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
>
>
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
˘
˘
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
`
˘
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
(
>
ˇ
`
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
`
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
˘
-
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ


˘
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
18 Ł ŁŁ 3 3ĽĽ42 6< È ÉG È ÉŁ Ê42 < < <G É ÈÉ È
6I < <42
6 7 6 6 9 7^5 3
23
3 32 <ÉG Č Ő É ĹĹĹĹ3
32 6 6 ˝ZÉG 3 3É
I2
^ ^5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6Z5 5 5 5 5
28 4 44È2 ÈÈG 4ÉÈ È ÉÉÉÈ p ÈÈÈ 42 < < <ÉÈÈÉ ÈÈGÉÈ
p
I <2
p\ \6 4 6
5 2
33 3ĽĽ ÈÈ 3ÈÈ ÈÈ2 < ÉG È3 Ŕ È3 ÉÉÉÉÈÈÈÈ2 < <G4 4
I2
\ 4 6 4 6 4
2 2 2
38 É 3É 3 trÈ É3 333 342 6 6 ÉG ÉÉ ÉÉ 3É É3 3
fÈ 4 ŻŹ2 6G 4
f
I <2
f
6 5 7 7 6 7 6 6 5^ \ \4 3
–2–˘

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
>
˘
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
˘
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
>
ˇ
˘
>

>
ˇ
ˇ
˘
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
>
`
ˇ
ˇ
`
˘
˘
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
`
˘
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
˘
`
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
˘
ˇ
`
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
˘
ˇ
>
˘
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
>

ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ

>
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
˘
>
˘
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
`
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
`
ˇ
`
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
˘
ˇ
`
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
43
È2 ÈÈG ÉÈ ÉÈ ÙÉÈ Ú
pÉÈÈ4 4 ˝^2< 6G ÈÈ ÉÈÉÈ p46I 4È< È È2 ÉÈÉÈ ÉÈ\ p6 7 6 5 6\5 3 4
49 Ê
tr4 Ř422G Ž
fÉÈ ÉÈÈ ÊÈ 2 Ł42 <G 4 Ĺ 44
f
I < <Ĺ2Ĺ ĽĹĽĹ
f\6 6 6 6 6 6 6 5 5 6\4 5 4 3
55 ÉÈ ÉÈÈÈ 3 ÉÇÇ ÉÇÇ ÈÇÇÇÇ ÇÇ È 3Ř ÇÇÇÇ ÇÇ ÇÇÈ È4 42 6 6 < ÉÈ È È ÈG È ÈÈ Ď ÈÈ È
pÉÈÈ ÉÇÇÇÇŁ ÇÇ4È2 < 6ÈG ÉÈ ÈÉÈ 4Ž
pI <2
p\ \ ^6 6 6 6
5 5
60 Ê4 Ř3 È2 < <ÉÈ ÈGÉ ÉÈ
ÊŁ42 < < 6G 4
4I < < 42 6
Z6 6 6 7 5 6 6
4 5
66 É3
342 ÈÈG 3 ÉÈÉÈ Č É 3
fŻŹ 42 <G È4 ÉÈ
f
I < < È2ÉÈ
f Z \6 5 6 5 4 6 6 7 6 6\ Z4 3 3 5
–3–ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>

>
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ı
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ı
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ı
ˇ
ˇ
˘
ı

ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ı

ˇ

ı
ˇ
ˇ
>
ı
˘
ˇ
ˇ
ı
ˇ
ˇ
ˇ
ı
ˇ
ˇ
ˇ
ı
˘
ˇ
`
ı
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ı
ˇ
ˇ
`

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ı
˘
ˇ
ˇ
ı
ˇ
ˇ
ˇ
ı
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ı
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ı
ˇ
ˇ
ˇ
ı
ˇ
ˇ
-
ı
ˇ
ˇ
ˇ
ı
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ı
ˇ
ˇ
ˇ
ı
˘
ˇ
ˇ

?
ˇ
`

ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ı
˘
ˇ
ˇ
ı
ˇ
ˇ
˘

ˇ
ˇ
˘
ˇ
`

ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ı
ˇ
ˇ
`
ı
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ı
ˇ
ˇ
ˇ
ı
`
ˇ
ˇ

`
?
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ı
ˇ
ˇ
ˇ
ı
ˇ
ˇ
ˇ
ı
ˇ
ˇ
ˇ
ı
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ

>
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
`
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
`
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
˘
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ

ˇ
`

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
?
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
>
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
72
4 42 6 6G 4 ÈÈ ÁÃ
pp fÈÈĎ2G 44 4 4
pp ÄI 42
pp ^ \ \ f6 5 4 6 6 4 6 6 6 6 6\4 3 2 2 5
77 ÉÈ ÉÈÈÈ ÉÈ ÉÈŁ 3 ÉÈ 3È È ÈÈ È4 42 6 6ÉÈ È ÉÈ ÈG ÈŁ ĽÉÈ ÉÈÉÈÈ ÉÈ ÉŁ È4È2G ÉÈ ÈÉÈ 4Ž 3Ž 3f
I2 \ \6 6 6
5
81
tr4 4 62G ÈÉÈ È Ép
2G 4 4p
Tasto SoloI 42 6 4\ p7 6 7 6 7 6 9 6 7 6 5\4 3
2.Fuga:Allegro
ŁĽĽĹĹĹ 4 4 4 623 6V1 G
8 Ĺ ÊÊĹĹ ŁĽĽŁĽĽ= = = = = = = =23V2 G
8
I = = = = = = = =
3BC 28
9 Ö ÏĎ ŁĽĽ ÏČ ĹČ ŰŁĽĽĹ2 6G 4 4 44 ÊÊ Ż6 Ż6 6 6Ľ 4 4 44 4 42 6 6Ĺ ÊÊG ĽĹ ŁĽ ÊĽĹ ŁĽ Ê ČČĽŁ
I = = = = = = = =2 ĹĹ
6
–4–ˇ

ˇ


ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
?
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
(

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

18
4 4 4 ˝^2 6ÊG ÊÊĹ ÊĽ ÊĽŁÊŘ Ð42G 4
4 4 46I Ĺ ÊÊĹ Ľ ŁĽ2 ÊĽĹ ŁĽ Ê ÕĽŁĽ \ \6 6 6 6 6 6 6 6
4
26
26 6 6 6G 4 4 44ÊÊ ĽŁĽĹ2 6 6 6G 4Ê Ä6
6ĹĹ 4 4I = = = = 42 6 ĹĹ ŁĽĽĹ ŁĽĽŁĽĽ \6 6 6 6 6
34 ˝Z4Û2 6 ÊÊ ÊGÊÊ Û 6Ï Ð42 64G 4Ê ÊÊÏ6 64I = Ê4 42 6ÊÊ ÊÊ\6 6 6 6
4
42
2 ÊŔG Ê Ĺ Ŕ Ĺ ÊĽÊ Ľ Ł Ľ ŁĽÏ Ã ÃŁ 42 ÉG Ĺ ÉĹ Ľ ĽŁĹ Ľ ŁĽĽŁĽ
I = = =Ê2 Ê Î Ĺ ÐÎ ĽŁĽĹĹ
6 6 4 3 6 6 6
5
51 4 6Ê4 Ê2 6 ÊG Ê ÊIJ ÊĹĹŁĽĽ
2 6 6Ð ÐG Ð
4 4 46 6 6 6 6 4I 4Ĺ Ê ÊĹ ĽŁĽ Ê Ê Ê2 ÊĽŁĽ\ 6 6 6 6 6 7
4
–5–ˇ

ˇ

-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
?
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
?
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
`
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
?
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
?
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
59 6 6 64 4 4 ˝^42 6 6 6 Ĺ ÊÊG 4 Ĺ ŁĽĽ É ÉÊÊ Ĺ ŁĽĽ Ê ĽŁÊ Ü2 6 64 4G 4 4ÊÊ ÏÏ 4Ľ4 4 4I 42 6 Ĺ ÉÉĽ ĽĹ ĽŁ ĽŁĽ\ \ \6 6 6 6 6 6 6 6
68 ĹĹ 4 ˝^ 2 2= 42 6 6 ÊG ÊĹÈ ĽŁÈ ÛÛ 2ĽŁĹ 4 42 6G 4 ÊÊ Ê4 Ĺ Ê6ĽŁĽ
I = = =2
Tasto Solo\7 4 3
5
77 Ä 42 2 22G Ê 4Ê Ê Ê Ê Ê ČČ Ż ŻÐ22G Ð Ð 4 4 ÕÕ ÉĽŁĽ ÉĹI 4 42 2Ê2 Ê Ê ÊZ \6 6 7 6 6 6 6 6
85 ÊÉÉÈÈ É4 É ÊÉÉÈ2 ÈÊÉÉG Ð 4ÚÚ Ż 6Ż ÊÉ ÐÉÈ ÉÊÉÈ2 6ÂÂG 4 ÈÉ ÊÉ É 6
I2 6 Ł\ Tasto Solo \ ^6 4 3 6
5Z3
94 ÊÉÉÈÈÈ 42 6È ÈÈ ÈÈÊÉÉG ÊÊÊ 4èÉÉÈ Ð 42G ÈÈÉ 4
I2 ĹĽŁĽŁĹĹ \6 6 6 6 6 5\4 3
–6–?

ˇ


ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
P`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
`
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
P`
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
P
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
103 Ä ÚÚÃ IJÃ4 ˝^ 42G ÈÊÉÉ ÈÉÊÉÉ ÊÉÉ ÉÊÉĽŁĽ ÚÈ ÈĹ Ű Ú42G ÊÊ4 4 4ÊÉÉ ÄÈÃÃI =42 ÈÈ ÈÊÉÉ
Tasto Solo \ \ \6 6 5 6
112
Ú2 ÚÊG Ê Ê Ê Ä Ä 4
ĽĽ 42 6G Ê 4 ĹÊ 6 ĽŁĽ
I = = = = = =2 ĹŁĽĽĹĹ
6 6 6
120 4 6ÊÊ 4 ˝^2 ÊG Ê ÄÄ ÐŁŁ42 ÐG ĹĹ ĽŁ Ð 4ŁĽĽ4 4 4 ˝^6 ˝ZI Ĺ ÊÊĹ ŁĽ2 ÊĽŁĽ Ê Ê Ê\ \6 6 6 6 6
4
128 Ĺ ĽĽ 4 42 6G Ĺ ĹĹ Ľ ŁĽ ĽŁĽĽŁĽĽÄ 4 4 4 42 6G ČČĹ4 4 ŁĽĽĎI42 ĹŁĽĽĹĹ\ \ \6 7 4 3 6 6 6 6 5
5
137
4 4 42G ČČ ĹĎĹ ĹĽ ŁĽŁ
4 4 4 4 42 6G Ĺ ĹČČ
I = = =2 ĹŁĽĹĹ\ \ \7 4 3 6 6 6 5 7 4 3
5 5
–7–>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
-
ˇ
?
ˇ
ˇ
-
`

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
?
ˇ
-
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
`
ˇ
`
-
`
ˇ
-
ˇ
(
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
(
?
>
`
ˇ
-
-
ˇ
>
-
˘
-
˘
`
˘
-
ˇ
ˇ
˘
?
˘
(
˘
ˇ
(
ˇ
˘
ˇ
˘

˘
ˇ
ˇ
>

?

`
>
ˇ

?
`
`
>
ˇ
`
-
ˇ
-
-
ˇ
?
?
˘
`
˘
?
˘
ˇ
`
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
?
˘
`

ˇ
˘
-

ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
?
ˇ
`
?
7


?
7
?
7
`
7
`
˘
>
˘
ˇ
˘
ˇ
˘


ˇ
7
ˇ

ˇ
7
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
˘
`
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ

(
ˇ
(
`
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
?

?

`
`
ˇ
`
ˇ
`
-
ˇ
ˇ

ˇ
`
ˇ
`
`
ˇ
-
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
`
ˇ
ˇ
-
(
ˇ

(

ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
(
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
(
ˇ
`
-
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
-
(
ˇ
ˇ
`
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ

>
(
?
?
-
(
ˇ
?
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
?
(
ˇ
`
-
>
ˇ
(
ˇ
ˇ
-
-
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
-
-
`
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
-
(
ˇ
?
ˇ
ˇ
?
?
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
>
ˇ
ˇ
(
-
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
-
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
(
ˇ
ˇ
`
ˇ
`
-
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
-
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
(
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
?
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
?
?
ˇ
ˇ
3.Adagio
423 <V1 G
2
p
23 <V2 G
2 4p
I 4
3 < 4 ˝^BC 2
2
p Z \6 6 7 6 5 9 8 6 7 6
5
4.Allegro
4 426 6 6V1 G Ï8 Ŕ Ŕ
= = 426V2 G
8
4 6I
6BC 2 Ŕ8 \ \ \ ^4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6
2 4 5 5
8
2 6 6 6 6G4 4 ÁÃÂÂÃ
2 6 6 6G 4 4 4
I =2 6
\ ^ ^ ^6 6 6 5 6 6 6\4 3 5 5 5
16
2 6G 4 Á ŔÃ ŔÃ
2G 4
Ï ÏÏ ÏI2 6 6 6Ï ÏÏ Ï
7 6 6 6 6 5 6\4 3
–8–ˇ

-

?
7
ˇ
7
ˇ
7
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
>
P
>
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
-
ˇ

?
`
?
ˇ
(
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
P
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
(
?
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
?
>
ˇ
ˇ
ˇ
?
>
>
-
-
-
ˇ
ˇ
`
ˇ
>
(
`

>
ˇ
ˇ
?
(
>
ˇ
ˇ
>
ˇ
`
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
P
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
?
ˇ
?
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
-
ˇ
-
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
(
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
-
(
>
ˇ
>
-
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
(
-
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
?
ˇ
ˇ
(
-
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
-
(
ˇ
ˇ
(
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
-
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
-
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
-
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
-
?
ˇ
?
>
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
(
?
ˇ
?
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
`
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
`
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
(
ˇ
?
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
-
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
`
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
(
-
`
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
-
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
-
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
-
-
ˇ
ˇ
>
-
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
-
-

ˇ
ˇ

>

-
ˇ
>
(
ˇ
>

ˇ
ˇ
(
>
ˇ
-
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
-
?
ˇ
(
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
(
`
`
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
?
-
ˇ
`
ˇ
ˇ
(
-
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
>
ˇ
-
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
>
`
-
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
?
ˇ
-
`
`
ˇ
`
ˇ
ˇ
(
-
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
(
ˇ
ˇ
>
-
ˇ
`
-
`
ˇ
ˇ
>
ˇ
-
ˇ
ˇ
`
ˇ
`
-
ˇ
ˇ
-
ˇ
?
-
ˇ
ˇ
ˇ
`
?
ˇ
-
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
-
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ

-
(
ˇ
?
>
-
-
?
ˇ
-
ˇ
`
-
`
ˇ
?
ˇ
-
ˇ
?
-
-
ˇ
?
`
-
ˇ
`
`
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
?
ˇ
-
ˇ
`
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
?
>
ˇ
-
?
ˇ
ˇ
ˇ
?
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
(
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
`
?
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
23 ÉÈÈÉÇ42 6G Ï Ŕ Á ÁÏ ÃÃ ÃÃ
2G 4 4 4
6I 422
\6 6 6 6 6 5 6 6 6 5 6\4 3 4 \3
31
4Ç2 ÈÉ ÇÈÉ ÈÉ ÇG ÈÉÇ Á ÈÉ ÏÈÉÉÈ ÃÂÈÉ ÂÃ Ŕ
p = =2 6G
4 ˝^ ˝ZI2
p\ \6 6 5 6 6 7 6 6 4^4 3 2
39
42 6 ÁG ÃÃ
f4 442 6G ŔŔp f
I2 ŔŔ
f\6 6 6 6 6 6 6 6 5 6\4 5 4 3 5
46 Ï2G
pÏ2G 4
I 42 6
^ \6 6 6 6 6 6
5 5 5 5 5 5
53
4 42G Ŕ
f= 4 ˝^2G ÏÏ4 4
p fŔI2 Ŕ
p f\ \ \ \4 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 5\2 5 4 3
–9–