7 jours d'essai offerts
Cet ouvrage et des milliers d'autres sont disponibles en abonnement pour 8,99€/mois

Partagez cette publication


ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
>
˘
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
˘
`
˘
˘
ˇ
`
˘
˘
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
`
>
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
>
ˇ
˘
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
˘
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ

ˇ
ˇ

ˇ

˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
?
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
>
ˇ
>
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
>
ˇ
>
ˇ
˘
>
ˇ
>
ˇ
>
>
˘
>
˘
˘
˘
P
ˇ
P
ˇ
P
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Sonata ix
from TwelveSonatasfor TwoViolins; with a Bassfor the Violoncello or Harpsicord(1747)
WilliamBoyce(1711–1779)
1. Adagio
adLibitum Largo
3V1G4 ĆĚp f =3V2G 4 44
p f
I 43BC 4
p f
6 6 6 6 6
5
8
ĹG ĽĽ
p
G ˝^
p
I
p^ Z6 6 7 6 5 6 6 7 5 7 6 5 6 6
5 3 4 3 4
15 ÏÈÈ Ï2 2G
f
4 4ĹG ĽĽ ÎÎ ŔŔ
f˝^ 2I 4
fZ Z7 7 6 5 3 9 8 6 7 6 7\4 4 3
c R.D.Tennent2011 LicensedunderaCreativeCommonsAttribution–ShareAlikelicense.ˇ

`

ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
˘
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
P
ˇ
>
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
>
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
?
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

-
ˇ
ˇ
˘
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
>
>
ˇ

`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
-
-
-
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
?
ˇ
`
ˇ
`
ˇ
ˇ
?
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
`
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
>
˘
ˇ
>
˘
˘
>
ˇ
ˇ
˘
>
>
˘
>
ˇ
>
>
>
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
?
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
>
-
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
-
ˇ
`
ˇ
21 2 4 4 4 4Ä Ï ŐÏ ŐG Ä ÎÎ
p 4 4 44 4 44 4 4G ÏÏ ŐŐŐ ŐŐ Ő
p
2 ˝^I
pZ \ \ \6 7 7 6 5 4 6 7 6 5\ Z \ \3 3 4 3 2 5 4 3
28 4 6G ŐÊ ŔŔ
pf
G ŐŐÊ ŔŔ
pf
p4 ˝^I
f \6 6 9 8 4 6 6 6 6 5Z5 5 7 6 2 4 5 4 3
35
2 ÐG ÐÎ
f =G
f ˝^I
f Z6 6 5 6 5 6 55 6 6 6
5 5
41 Adagio
ĹG 4Ľ ÎÎ
p
trG ÎÎ
p
2I
p
6 6 6 7 5 7 6 5 6 7 6
4 5 4 3
–2–ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
>
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
>

ˇ
ˇ
>
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
>
ˇ
˘
ˇ
ˇ

˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
>
ˇ
˘
ˇ
˘

>
ˇ
ˇ
ˇ

˘
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
>
˘
ˇ
ˇ

˘
>
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ

˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
˘
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
˘
˘
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

˘
˘
ˇ
ˇ
>
ˇ
˘
ˇ
ˇ


ˇ

ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
>

ˇ

ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
>
ˇ
ˇ

˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ

ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
˘
ˇ
˘
˘

ˇ
˘

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
>
ˇ
ˇ
>
>
ˇ

>
ˇ
ˇ

˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
˘
>
ˇ
ˇ
ˇ
˘
˘
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
>
ˇ
˘
ˇ
ˇ
2.Fuga:Allegro
ŐŐÎÎRV1G ÎŐŐ
= =R <V2G Î Î
I = = = = = = = =RBC
10 4 4 ˝^Î< ÎG ČČÎ
G 4 ÎÎ
ŐÎI 4 =<ŐŐ \6 7 6 7 5 6 7 7 7 6\3
18 ÏÏ =G ÎČČ ČČ ČČ
ÎÎ<G
I = = = = = Î
6 4 6 6
2
26 Î= < <G ŐŐ Î4 4Ő <G Ő ÎÎŐ
2 ˝^I 4Î ÎŐŐÎ
4 6 4 6 4 6 7 4 6 7 6 6 4 5 6 5^2 2 2 3 2 2 5
35 Î 4 4Ő <G ŐŐ ÎŐ
Î ÎÎG Î4 4
I 4 =
ÎÎZ \4 5 9 8 5 3 6 7 6 7 7 6
2 6 4
–3–ˇˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘

ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
>
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
>
>
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
>
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ

ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
˘
˘
ˇ
˘
˘

ˇ
>
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
>
˘
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
>
˘
ˇ
˘
ˇ
>
>
ˇ
ˇ
ˇ
˘

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘

ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
˘
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ


ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
˘
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
˘
˘
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
>
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
˘

˘
ˇ
˘
˘
ˇ
˘
ˇ
>
>
ˇ
>
ˇ
ˇ
44
2G Î
4 4 <G Î
˝^I = =<ŐŐŐ Ő Z \7 7 7 6 9 6 4 7 9 6Z \5 3
53 Î 4 42 2G Î Î
ÎÎ4 2 ˝^G Î Î Ő
ÎI = =2< < <Î ÎÎ
7 6 7 6 7 6 7 7 6Z \3 3
62 4 4 44 4 <ŐG Ő ÎÎŐ
Ő Î
G 4 ÎÎÎŐ
ŐI <˝^Ő \7 5 7 7 7 7 7 6 7 6\3
70 2 2 4 4Î ÎG Î Î
44 4 6 <G4 Î Î
2 2I <Î Î
Z7 5 6 7 7 6 7 6 7 6 6 5\ \ ^3 3 3 4
79
G
G
I = =
6 6 6
4
–4–˘

ˇ

˘


P
ˇ

ˇ
P
ˇ

ˇ
P
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
˘
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
˘
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ

ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘

˘
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
>
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
˘
˘
ˇ
˘
˘
ˇ
ˇ
`
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
>
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
˘
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ>
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ

˘
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ

ˇ
>
ˇ
ˇ

˘
˘
˘
ˇ
˘
?
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ

˘
˘
ˇ
P
>
ˇ
˘
˘
ˇ
ˇ
ˇ

˘
P
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
˘
˘
ˇ
>

ˇ
ˇ

ˇ
P
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
>
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
˘
>
ˇ
˘
˘
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
>
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ

ˇ
˘
˘
ˇ
>
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
˘
˘
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

˘
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
?
ˇ
˘
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

˘
˘
ˇ

ˇ
˘
˘
˘
ˇ

ˇ
ˇ
˘

ˇ
˘
ˇ
ˇ
˘
˘
ˇ
86
G ÛÃÃ Û
G
I = = = =
5 6
3
93 4G Î Î2 2 4 <ÎG Î Î Î
ÎI 2 ˝^
Z7 6 7 7 6 7 6 6 5 4 6 7 6 6
5 2
102
G4 4
Î ŐÎG
I 4 ˝^Î Î Î
4 6 6 6 7 6 6 4 6 6 6 6 6
2 4 2
2
110 4ÃÃÃÃG
4 <G
I =
6 6 6 6 6
116 Adagio
Ï <ÏG
Ő<G ÏÏ
I <
6 7 6 7 7 6 6 4 3
–5–›

˘
P
˘

ˇ
P
-

ˇ
P
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
`
˘
˘
˘
˘

>
ˇ
ˇ

ˇ

>
ˇ
˘
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
˘
ˇ
˘

˘
ˇ
˘
ˇ
˘
˘
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
`
ˇ
˘
-
ˇ
ˇ
`
`
>
ˇ
>
-
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
`
˘
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
(
˘
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
˘
ˇ

˘
>
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
˘
˘
˘
˘
`
ˇ
˘
ˇ

˘
>
`
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ

-
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
˘
ˇ
ˇ
˘
ˇ
-
˘
ˇ
ˇ
>
`
ˇ
˘
ˇ
ˇ

>

ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
`
˘
˘

˘
`
˘
˘
ˇ
ˇ
>
˘
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ

˘
`

˘
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ

˘


˘
ˇ
ˇ
˘
>
ˇ
ˇ
`
ˇ
˘
ˇ
ˇ


>

ˇ
˘
ˇ
ˇ
>
˘
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
˘
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
`
ˇ
˘
˘
˘
ˇ
ˇ
ˇ
>
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ

˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
3.Canone:Grave
SV1G
p4 =SV2G ˝\
p
I = = =SBC
p ^9 6 4 5 6 7 6
2
8 44 4 4G
4 44 4 4G
4I 4 4
\ \6 5 4 7 6 7 6 5 6 4 6 7 66 3 6\ \3 5 2 3 4
15 4<G ÎÎÎÎ ÎÎÎ4 Î 4<G
ÎÎÎÎI 4 <
7 6 6 5 4 6 4 6 7 6 6
4 5 3 2 2
21
G
4G
4I
^5 3 7 9 7 4 6 5 6 6
4 2
27
4 ˝^G ÎÎ ÎÎ
Î4 6G 4 4
I
\ ^7 6 6 5 6 9 7 6 6 5\ \ \3 7 — 3 4 4 3
–6–ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
>
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

?
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
7
ˇ
7
ˇ
7
-
7
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
7
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
7
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
4.Spirituoso
=2V1G ÏÎÏ4 ÐŘ Ð ÏÐ Ï ÐÎ2V2G4
ÐI =2BC 4 ÎÏÏŘ
6
G Ď Ď ÏŐŐŐG Ď Ď
I ĎÛ Û ÄÛ Û
5 6
12 4Ľ ÐĽG Ð ĎÏÏ4 4G 4
I 4Ď ÊĎ Ď ÄÄ Ä ÉÉ\7 6 5 6 7 6 6 6 6
18 ÏÏ Ï4 4 4 ÏČČG 4Ľ ÃÃĽ ÐÐ ĽĽG
I 4É ŘÉ ÉÉ\6 5 6 6 6 6 6 6 6 6
4 4
25 ŘŽŽG 4 4
G 4
ŁŁI = =
\6 6
5
–7–ˇ

ˇ

?
ˇ
ˇ
-
ˇ
?
ˇ
ˇ

?
ˇ
(
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
7
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
P
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
>
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
7
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
>
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
?
ˇ
ˇ
ˇ
>
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
7
ˇ
?
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
>

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
P
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
>
P
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?

ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
31 4 4 ŻÏG 4Ï Ï ŽÏŽ Ð ŻG 4Ê Ê Ê
ŁŁ4I Ê Ê Ê\ \6 6 6 6 6 7 6 6 6 6
4 5
38 Ð ŐŐ=G ÎÏÏ ÏÏ Ŕ ŔĎ IJ Ð ÏÐ ÏÎ ÏÏ =G
ÏÏI ÏÎÄ Ï ŰŰ
6 5 6 7 6 7
4
45
Ő ÐŔ ÐG Ŕ ŽŽ ŰÊ=G ÄÄ
I Ê ÉÉ Ä
6 7 6 7 6 6 6 5 6 7
4
52 2 2
ÄG Ï ÕÏ Ł
G
I = ČČ Č É Č ČÉ É Č É É É
5 6 7 6 7 6
58 ŽŐ ŽŐG
ĽĽG
I ÉČČ ÉČ É Č É É Ä ŘÉ Ř
7 6 7 6 7 6 6 5 6 7 6 6
4 5
–8–