7 jours d'essai offerts
Cet ouvrage et des milliers d'autres sont disponibles en abonnement pour 8,99€/mois

Partagez cette publication

ˇ

ˇ
P`
ˇ
ˇ
>
˘
?
`
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
¨
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
Ď
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
Ď
>
˘
ˇ
˘
ˇ
¨
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
¨
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
`
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
˜
ˇ
˘
ˇ
˘
-
Č
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
Č
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
˜
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
˜
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
˜
-
˘
?
˘
ˇ
˘
ˇ
¨
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
¨
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
-
¨
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
¨
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
¨
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
¨
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
¨
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
`
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
Ď
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
¨
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
Ť
ˇ
˘
?
˘
ˇ
˘
-
¨
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
¨
ˇ
˘
?
˘
ˇ
˘
ˇ
¨
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
¨
¨
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
Ď
ˇ
˘
ˇ
˘
?
˘
ˇ
P
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
>
ˇ
ˇ
ˇ
?
>
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Sonata ix
‘The Golden Sonata’ (Z. 810)
from Ten Sonatas of Four Parts (1697)
Arranged for ATB Recorders by R. D. Tennent Henry Purcell (1659–1695)
Largo
2S ÈÈT ÉG É ÈÈÛ ÉÉÃ Ż
5 ÃÃ ÛÛ Â É2G ÊÈÛ ÉÉ
9
tr2 6 6G ÊÈ ÄÈ Ď
14 Ž ĽŽ ĽĹ trĽĽĹ 42 È ÊG ÈĹ ĹŽŽ Ľ ĽĽ ĽĹÚÚ ĽĽ
18 ÃÃ2 Ú ÈG ÈÚÚ ĹĹŽÚ Ž ĹĹĽĽ ĽĹ ĽŁ ĽĽ
22 ÚÚ É Ä trÚ ÈÚ2 ÄGÈÉÊ ÊÚ ŁÚ ÈÉ
Adagio2 6 2 ˝Z2 62 3 <2T G 2
p
7
tr22 6 62 62G 6
pf f
13 2222G
19
tr2 6 622 < < < < <2G
26
tr2 6 622 < < < <2G
p
c R. D. Tennent 2010 Licensed under the CreativeCommons Attribution–Noncommercial–Share Alike license.ˇ
˘
ˇ
P
ˇ
˘
?
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
(
ˇ
?
ˇ
>
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
(
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
W
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
-
ˇ
-
ˇ
-
ˇ
?
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
-
?
ˇ
(
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
?
ˇ
ˇ
?
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
W
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˜
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
Canzona
Allegro ÚÚ22R < 6T G : ÈÄÄÈ
7 ÚÚŁ2 6G ÄÄ
11 ÉÉŁ ÈÈ2 ÈÈG È ŁÈ
15 ÃÃ Ř ÈÈÂ2G ÏÏ
19 ÉÉÈ22 ÕG ÈÕ È ĹĽÄ ĽŽ Ř ŽŽ Ž
23 ÄÉÉÈÈ2G ÈÉÉ ÈÉÉ ĹĽ
27 ÈĹÛ2 ÛG ŽŽÄ
32 ÚÚ ÚÚtr4 42G ĆČÚ ĆÚ ÄČ
37 trÄ22 ÏG ÏŹ ÐŽŽ Ł Ł
42 ÏÏ ÚÐ Ž Ž Ú Ż Č ŻĄ2G 4 ĆŻ Ú ČČŻ Ú
46 Ł Ďtr2 6G ĆÚÚ ČÁÄ
– 2 –ˇ
?
ˇ
ˇ
-
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
W
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
-
ˇ
ˇ
˘
ˇ
`
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
(
˘
ˇ
¯
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
W
ˇ
ˇ
ˇ
`
>
-
ˇ
ˇ
-
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
»
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
W
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
-
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
»
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
˘
?
˘
?
>
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Ť
?
ˇ
ˇ
?
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
`
ˇ
ˇ
˘
ˇ
P
ˇ
˘
ˇ
-
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
(
?
?
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
W
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
W
ˇ
Y
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
-
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
-
ˇ
W
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
-
ˇ
-
ˇ
W
ˇ
ˇ
-
?
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
-
(
ˇ
ˇ
?
W
ˇ
Y
ˇ
ˇ
-
ˇ
?
?
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˝
Grave
4 62ST G É
6
tr 4 4 426G ĹĽ Ż
11 ĽĽĹĹ tr42G ĹĹĽĽ
Allegro
423T G 8 ;
13
Õ2 ÕG ČČ
22
=2 6 6G
31 Ä
2 ˝Z 6 6G Ď Ł
40
2G
49
,4 4 42G Ö
p f
59 Û Û 42 âG Ê
68 4 =2G Û ÛÛ ÛÛ Ûp f
79 ÛŻ ÛŻ2 ÛG Û ÛÛ ÚÚ ÚÚ
89 Û Ü Ü2G Ü
p
– 3 –