7 jours d'essai offerts
Cet ouvrage et des milliers d'autres sont disponibles en abonnement pour 8,99€/mois

Partagez cette publication

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
?
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
?
?
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
-
ˇ
ˇ
-
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
-
ˇ
?
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
>
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ

?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
Sonata v
from TwelveSonatasfor TwoViolins; with a Bassfor the Violoncello or Harpsicord(1747)
WilliamBoyce(1711–1779)
1. Allegro
54 =4S ÚÚV2GÚ Ú; Ú Ú
94 ÚÚ4G ŽŽ ÚÚ
14 ÚÚ44G 4 ÈÈÈÈ
1844 ÚÚG ÛÛ
21 ÊÊ Õ4 Ż Ű4 4 4G
25 ÊÊ Ú4 ÚŻ 44 4 4 4G ÚÚ4ĎĎ
29 Ú ÉÚ É4 ŽŽ4 ÈÈ=4 Î <ÏÏG 4 4 ÚŘ Ú
34 444 âG àà É ÉŻ fp
3744 < <G
c R.D.Tennent2011 LicensedunderaCreativeCommonsAttribution–ShareAlikelicense.ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
?
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
?
ˇ
-
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
41 24 2 24< < ÚGÚ
p
4644G
f
49 ÚÚ44G ÔÔÚÚ
5344G 4 4ÚÚ
57 Û44G ÛÏ
6044G
p
6344G
6644 ÚÚG
f
6944G ŤŤ ÚÚŰ
–2–˘
ˇ
`
ˇ

ˇ

ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
˘
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

˘
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
˘
˘

ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ


`
˘
˘
ˇ
`
˘
ˇ
>
`
ˇ
ˇ
ˇ
˘

ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
˘
`
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
˘
`
˘
ˇ


˘
ˇ
`
ˇ
ˇ

-
˘
ˇ
˘
`
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ

˘
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
7
?

˘
˘
ˇ
˘
˘
˘
˘

`
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
˘

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ

˘
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
˘
˘
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
`
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

`
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
˘

˘
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
2.Largo
24 443 < < <V2G 2 :
84 4 ˝^4 <G
1444 < < <4 4 4G 4 4 4 4
p
20 Ĺ4 4 4 44G 4 Ĺ4 4
f
2644 ˝\G
p f
324 44 4G
364 444G
p
4244 < < < <4 4 4G
f
3.Fuga:AllegroAssai
34 = =43V2G 44 :
1144 6ÄG 4 4ÊÊÄÄ
–3–-
ˇ
˘
ˇ
?
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
˘
ˇ
ˇ
`
ˇ
˘
ˇ
>
ˇ

˘
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
˘
˘
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
>
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
P`
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
˘
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

`
ˇ
>

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
`
ˇ
`

`
ˇ
`
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

˘
ˇ
7
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
>
>
ˇ
?

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
˘
1944 4G 4
284 = 4 ˝^4 6 6G ÚÚ
36 Ê44 ˝\G 4ÄÄ6 ŁŁ
4444G 4 4 4
50 ÐÐ44G ÄÄ
59 Ë 4 ˝^44 ÚÚG Ë
6644G
7244 ÏG Ï ÏÏ ÏŁ Ï ÏŁ Ï ÄÄ
79 ŘŘ44G Ï ĹĹ
87 1. 2.44G ÏÏ ĹŁ ĹŁ
–4–