7 jours d'essai offerts
Cet ouvrage et des milliers d'autres sont disponibles en abonnement pour 8,99€/mois

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
)
)
ˇ
>
)
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
?
ˇ
`
ˇ
ˇ
)
ˇ
ˇ
ˇ
)
)
ˇ
ˇ
-

?
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
?
`
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
)
>
ˇ
ˇ
ˇ
>

ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
)
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>

ˇ


ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
)
?
-
˘
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
?
ˇ
˘
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
˘
`
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
?
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
`
ˇ
ˇ

ˇ
?
ˇ
˘
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
˘
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
(
)
ˇ
)
`
ˇ
ˇ
)
)
)
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-

ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
?
>
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ

>
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>

ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
)
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
)
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
>
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Sonata iv
from TwelveSonatasfor TwoViolins; with a Bassfor the Violoncello or Harpsicord(1747)
WilliamBoyce(1711–1779)
1. Gratioso
trŊÉÉ Ŋ 422 3V1 G 4 4 Ž4 Ž ÈÉ
2 = = = = = =32V2 G 4
7 ÉÉÉÉ 422G 4 4 Ê ÈŽ ÊŽ
trŊÉÉŊŊ 42 ŊŊ2G 4 4 ŽŽ
13 222 ÎÏG ÈÈ ÈÈ ÎÏŽŽ
p
22G ÎÏ ÈÈ ÈÈ ÎÏŽŽ
p
19
tr2 6 ˝Z 62G ÎŽ ÏÏ ĽŽ Ľ ÚĽ ÚĽ
ÈÈ tr2 6 42G ÍÍ6 ÍÍÎŽ Ï Ú ÏÍÍÏ ÚŽ ÈÈ
f
25 42 Í2 ÍÍ ĽÍ ĽG ĽÏÍ ĽÍ
f
2 6 6 642G ĹĹ ĹĹĹĹ
31 2 6 6 6 6 64 42 Î ÎÏ Ž ÏG Ï ÏŽŽÅ Ž
pÑ2 6 6 64 4 42G ÏÎ ÏÎ6 6 ŽÏ Ž Ï
p ŽŽ
c R.D.Tennent2011 LicensedunderaCreativeCommonsAttribution–ShareAlikelicense.ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
>
ˇ
>
ˇ
˘
ˇ
˘
?
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
>
˘
ˇ
`
)
˘
ˇ
ˇ
>
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
)
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
)
ˇ
ˇ
ˇ
)
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
-
ˇ
`
ˇ
?
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
-
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
-
>
ˇ
>
ˇ
)
ˇ
ˇ
?
`
?
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
>
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
)
ˇ
ˇ
ˇ
)
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
-
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
>
ˇ
>
ˇ
?

ˇ
)
`
-
ˇ
ˇ
-
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ


ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
(
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
)
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
>
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
>
?
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
`
?
ˇ
ˇ
?
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
(
ˇ
ˇ
ˇ
`
?
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
)

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
?
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
>
?
>
>
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
`
>
ˇ
`
ˇ
-
˘

`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
`
(
ˇ
`
?
)
-
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
`
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
)
ˇ
ˇ
ˇ

36 ÉČtr2 62G Ú ÈÈÚ 4ÚÚf p fÊÊ ÉÚtr ÚČ2 6 6 =4 42G 4 4 46 Ĺ 6 6Ĺ
pf
44 2 222 Ð ÈÈ ÈÈÈ ÈÈG ÐÏÏ p
2 =2G ÈÈ ÈÈÈ ÈÈÏÏ
f p
51 2tr22 6 6G ĹĹ
f p
tr ÏÍÍ2 ÍÍÍÍ2 6G ĹĹ
f p
58 422G Ä
fÊ22G 4 4
65 ÎÎÉ ÍÉ Í4 42 642G Ñ4 ÚÚ ÎŁ ÏŽŁ ŽpÉ ÏÉ ŽŽ4 ĽĽ2 ÎÎ=2G 4 4 4ŁŁf p
71
tr42 ÈÈ2 ÏÏG ÚÎ Î ÎÍÍÏ Ï Ï ÏŽ Ž Žpf fÏÏ Ï ÏŽ Ž Ž4 4 Ľ ÍÍÎ Î Î2 22 ÏG4 4 4 4 4
f p f
–2–ˇ
ˇ

7
ˇ
7
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ

ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
>
>
˘
˘
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
˘
˘
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
˘
`
˘
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
˘
>
ˇ
ˇ
`
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
˘
(
ˇ
ˇ
7
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
˘
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
>
˘
˘
`
ˇ
ˇ
˘
(
ˇ
ˇ
ˇ
˘

˘
>
>

>
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>

˘
˘
ˇ
`

-

˘
7
>
7
>
7
˘
7
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
˘
˘
˘


˘
ˇ
˘

˘
7


˘
˘
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
˘

˘
˘
>
>
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
`
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
2.March:Grave
Ő22 S2V1 G ÙÚpp
22 S2V2 G
pp
8 222 6 6 6G
22 < < < <2 6G 6
17 Ő2 Ő ĹŐ ĹŊŊ22˝ZG
2 ŽŽŹ2 <2G
25 ÈÇ222G
ÈÇ2 =22G
3.TempodiGavotta
Ä22SV1 G 4ÈÈ
Ä22S < < < <V2 G
6 ÈÈ ÈÈ22G 4 4
p
22 ÈÈ < ÈÈ<G
p
–3–‹
ˇ
ˇ

ˇ
7
ˇ
7
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
7
ˇ
7
ˇ
>
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
>
˘
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
˘
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
˘
ˇ
ˇ
˘
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
˘
>
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
(
ˇ
ˇ
ˇ
(

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

12 2 62G Ĺ Ĺ ĹĹ Ĺ Ĺ ÈÈ
f ÈÈ22G
f
19 2 6 ˝Z2 ÈÈ ÚG ÚÚ ÚÚ Ú ÚÚÈÈ ÚÚ
ÈÈ2 62G 6
25 2 222G ÈÈ ÈÈ p
2 ÈÈ2 < < < <G
p
31 22G ÈÈÈÈ ÈÈÈÈÈÈ
f2 ÈÈ2 < < <G
f
37 Ä422G 4ÈÈ
Ä22 < < < <G
43 È ÈÈ È22G 4 4
p
2 ÈÈ ÈÈ2 < <G
p
–4–