7 jours d'essai offerts
Cet ouvrage et des milliers d'autres sont disponibles en abonnement pour 8,99€/mois

˘

˘
`
ˇ

˘
`
˘
˘

˘

˘
ˇ
˘

ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
˘
ˇ
˘

˘
`
˘
˘
ˇ
˘
-
˘
ˇ
ˇ
`
˘
˘
˘
˘
˘
˘
˘
˘
˘
˘
˘
˘

˘
˘

˘

˘
ˇ
˘
-
˘
ˇ
ˇ
`
˘
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
˘
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘

˘

˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
˘

˘
˘
˘
˘
˘
˘
ˇ
˘
-
ˇ
ˇ
˘
`
˘
˘
˘
˘

˘
˘
˘
˘
˘
˘
˘
˘
˘
˘

˘

˘
ˇ
˘
-
˘
˘
˘
ˇ
`
`
-
˘
˘
˘
˘

`
˘
`
˘
-

-
˘

˘
˘
˘
˘
˘

˘
-
˘
˘

˘

˘
˘
ˇ
˘
˘
˘
˘
˘
`
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
˘
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
˘
˘
ˇ
`
-
`
ˇ
-
`
-
˘
˘
ˇ
˘
-
˘
˘
˘
ˇ
˘

˘


`
˘
ˇ
`
-
`
ˇ
ˇ
`
˘
˘
˘

˘
˘
`
˘

˘
ˇ
˘
˘
˘
ˇ
˘
`

˘
Sonata vi
from TwelveSonatasfor TwoViolins; with a Bassfor the Violoncello or Harpsicord(1747)
WilliamBoyce(1711–1779)
1. Adagio
22 3 <V1 G 2
p
22 3 <V2 G 2
p
7 2 6 62 < <G
f
22 < <G
f
13 22 6G 6
p
22 <ŐŐG 6
p
19 22 2 22 ˝Z < <G È
pp
22 < <G
pp
25 22 ˝^2 < ĹĹG
p ff ff
22 <G ĹĹ
f ff fp
31
tr 2 tr22 ĹĹG È ÈÈ È
p f
22G ĹĹÈ ÈÈ È
p f
c R.D.Tennent2011 LicensedunderaCreativeCommonsAttribution–ShareAlikelicense.@
ˇ
@
.
ˇ
@
ˇ
ˇ
@
?
ˇ
ˇ
@
ˇ
`
`
ˇ

ˇ

.
>
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
.
?
@
ˇ
>
ˇ
ˇ
.
@
ˇ
)
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
.
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
>
@
?
)
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
@
ˇ
.
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
`
ˇ
`
ˇ
7
ˇ
ˇ
ˇ
)
`
`
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
`
?
ˇ
@
ˇ
.
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
@
)
`
@
ˇ
ˇ
ˇ
`

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
@
ˇ
.
ˇ
ˇ
`
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
@
`
`
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
?
@
@

.
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
`
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
`
`
ˇ
`
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
7
?
@
@
`
`
ˇ
.
@
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
.
ˇ
ˇ
`
?
ˇ
)
ˇ
`
`
`
ˇ
.
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
@
`
`
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

?
ˇ
@
ˇ
.
ˇ
ˇ
?
`
.
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ

`
ˇ
ˇ
ˇ
?
.
@
ˇ
.
`
ˇ
?
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
@
>
.
?
ˇ
@
ˇ
ˇ
`
.
ˇ
ˇ
`
`
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
.
ˇ
`
`
@
ˇ
ˇ
>
ˇ
`
)
ˇ
?
ˇ
@
ˇ
ˇ
`

ˇ
?
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
`
@
`
ˇ
)
.
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
>
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
.
ˇ
@
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
>
ˇ
@
@
.
7
ˇ
7
`
.
ˇ
>
ˇ
ˇ
>
`
`
?
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
@
`
.
ˇ
ˇ
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
@
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
`
@
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
`
@
?
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
>
?
ˇ
ˇ
ˇ
.
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
`
`
@
ˇ
.
ˇ
ˇ
`

ˇ
`
>
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
2.Vivace
22SV1 G ĞĞŁ p
2 62S < 6 2V2 G ÚÙÚ ÚÙÚ p
5 22G Ç ÇÊ ÈÊÇÇ Èf
22 6 2 <G ÇÙÚ ÊÇÚ ÙÚÚ
f
10 ĹĹ ÈÈĞĞ Ç2 6 62G Ç 6ÊÇ
p fĹ ĹĹ ÈÈ ĹĞ ĞÇ22 <G 6
p f
15 2ĹĹĞ2 62 6 ÍÐÍÇ ÐG ÍÊ ĄĄÇ Í ĄÇÊ ĎÇ
ÈÈÇ22 62G 6 ŹŽŽ
20 22G ĞĞŁ
2 62 <G
25 22 Á ÁG Ź ÄŽ ÇŽ ÇÊÇ ÈÈp
22 <G
p
–2–`

(

ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
`
>
>
ˇ
>
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
˘
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
`
ˇ
`
>
@
@
`
.
ˇ
ˇ
ˇ
>
`
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
7
ˇ
ˇ
?
>
`
>
ˇ
ˇ
@
ˇ
.
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
>
ˇ
ˇ
`
ˇ

`
ˇ
ˇ
>
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
(
`
ˇ
ˇ
?
(
.
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
@
ˇ
ˇ
ˇ
`
>

ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
>
>
>
ˇ
˘
ˇ
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
-

ˇ
ˇ
`

ˇ
(
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
>
`
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
?
ˇ
@
ˇ
>
ˇ
.
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
(
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
`
ˇ
`
-
˘
ˇ
@
ˇ
.
>
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
>
`
ˇ
ˇ
ˇ
(
`
ˇ
`
ˇ
@
`
7
ˇ
ˇ
`
(
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ

ˇ

`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
>
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
-
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
˘
ˇ
>
`
ˇ
ˇ
˘
(
ˇ
ˇ
>
`
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
`
˘
ˇ
ˇ
`
ˇ

ˇ


ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
(
ˇ
ˇ
>
>
@
`
>
ˇ
.
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
30 2 ĎĄĄ22 Á ÁÄ Ç ĞĞGÊ ĞÇÇ ŁÊÇ
fÚÚ2 Ù2G Ç ÇÊÇ ÊÇ ÇÊÇ f
35 22 Á Á Á ÁG Ä Ğ Ä ĞÇĹĹ ÈÈ ĹĹ
p f
22 <G ĞÇ ÇĹÈÈ Ĺ ÈÈ
p f
3.Adagio
2 4 Ő22SV1 G 4
p pf Î Ő22S <V2 G 4
p pf
4.Affettuoso
Ž2
32V1 G 4 Ï
2 =2 3V2 G 4
9 Ž22G Ï
p2 =2G
p
18 2 6 62 ÏG Ž
2 6 6 6 62G 6 6
–3–ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
(
ˇ
ˇ
(
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
`
>
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
`
>
>
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
`
ˇ
>
-
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
`
ˇ
(
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
`
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
(
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
>
ˇ
ˇ
˘
ˇ
>
(
˘
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
(
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

-
ˇ
ˇ
`
ˇ
`
ˇ
˘

ˇ

ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
>
>
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
>
>
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
>
-
`
ˇ
>
-
-
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
(
>
ˇ
ˇ
ˇ

`
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

>
ˇ
ˇ
`
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
>
-
`
ˇ
ˇ
>
>
ˇ
ˇ
ˇ
-
`
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
`
`
ˇ
>
>
ˇ
(
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
>
`
`
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ

>
ˇ
(
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
`
ˇ
`
ˇ
(
ˇ
(
(
ˇ
>
>
ˇ
ˇ
`
ˇ
>
`
`
`
ˇ
(
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
`
>
(
ˇ
-
ˇ
ˇ
-
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
-
28 22 62 6 6 6 6G Ĺ
f2 Ĺ=2 6 6 62G
f
37 22G Ä Ä
p2 =2G Ä Ä
p
46 Ž 42 6 62G Ï
f2 =2G
f
55 26 4 42G Ï
pÄÄ2 =2G 6 6
p
63 Ž2 É2 ÐG Ð
22G
72 Ž22G Ï
f2 =2G
f
–4–