Cet ouvrage et des milliers d'autres font partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour les lire en ligne
En savoir plus

Partagez cette publication

• '' '„ %..i-v^'''LOS
^'^^''^
^^'zoela cuaU«^en
1575^-
a2íl!J21í3.
^0
SFl .. _• 1Sr^^.k-i-.-s Omcion cuitada p"r U Di-Fi-mco. _ 1It INTRODUCCIÓN, Coio doi. y
11jiur O2. ESCENA Cor'ii Cnin'\oii caiil.i'in el Ser. CrtllafuiZí;!".y
1»CíuiUk!,, por la Srta. Ui -Franco lus Si-^fí. Sauz Callaiu./ur 12TERCETO, y y
2617CANCIÓN, BAILABLE, ( anlad.. por el Sri.Saías Cero ^
; yy
22FINAL a,i iV'Ariu. _:_
412'.' 24,1,1 n.r Sar./ Coro :6. INTRODUCCIÓN Arto d Sor. >
5051Canlail.. j,or la STta ^\7. DÚO, T)i-IVanr,) y el Sór.Sanz.
_ 35 56por SalasBRINDIS, C.mlailo la STta Di-Franco los Srl'S Cahanazor.y y
65oO(Id 2'!9. FINAL Acto.
5'.''' 41 6910. A..INTRODUCCIÓN M
74Canla.lo los Sivs Salas Curo 45li. ESCENA, ROMANCE por L, Sfla. Ih-Franco \ yy
81 (s,.lo.l,Vi,.la.) 49i2.
5(> 82por Coro.í.l. •ESCENA, la Sria.\al,-nlui, í los Sr~cs. Salas, Calv<-1 , Cubero y
8^'__ 52lí. FINAL .leí 5?'A,Io.
9i4'.' 5515. INTRODUCCIÓN <1el Acto
10059ir». CANCIÓN Coro.HÚNGARA Camila por el S,'.r Sanz y
10461______--
17. GRAN MARCHA CORO.j
i0965
1}{. FINALLOS
Z;ir7nt'l;i en í actos
DED.LOLONAORIGINAL
(le/ Maestroyiii^icd ,
]'/•'/ .icJíhI
por .1. lindel.Rf'duccnuv
lyrEÜDL'CCfÜN.\C. i
4!«««. £*«M- £*«£ BS rr^£5*^
-U
\nilaiilino,
-^—
' i 1 .8 1 ; l 1 ! I 11
... =FT=j^
7;¿-777#
£«f J¿^£ *:¿ ^££:^££:
I éiérrry
J£«£ «««££££«£e|£.
i^ W M* T^¿^^ É^1 :^~-tuf<|<j*Is
-íííáy*-i
( \| -M', V vi-,.
.—— — — — ^^
A •
;^-2_^í^^

a
^11'! liiifio.
^*^^^^.^^^^%Fy^
/, AAA4E.
=^^
' ^^'^'^^¿^^\ 2:^ ^
j
^ !:^. -I i» ^—^•^ » !# ^k/ g^^^^^ g
r Ped.^
^
• —'— — •— j —- I —/ ' « = ir-i 1— X-^^A— -\ m——=h-4-H— IIIimW r —•I t^ -j =1^ #i#1í^^m
^-red. (Vd. »^ 7T
ííí*^y^
^ 1®$
^
1—
-« •m # ^•dfc-fc=S=^ ^ í S ^-i9--i^^T ^ 9 ^ ^ "í í -W ^IfW T
/'C^í';;rifar: paco^ a _
>-i".r. M . -!i'i sy •
\ir.' tranquillo
Piíijos. ^
--COUO.Trneres:
•' 0-0-0%, # #», » v^^^9v11f f/^^/Mji -/ly^N
^^f;7
J...' ah!. los oa . rrns a_ca yel tri fjn al.i. t^ _ ra,Tavaii ya
3^ S
/r£*£fí ^
^
»Jg5**# # # #>, i»f** 1^'?>»^ »^tS;ll**#^sT^frf^^Ty^=: ^^S
.jí^ñ.^^. '•> I ^Íd5
• ~r—»—^rTg3' -« -#- #• ^^I
•-^•—
- .^ '
! I . ! ! 'r I
*•.'0- ' ^ ^%p-A_^# ^#_
1-1 # #^ ^^^^ ^^^ ^^
van ya vaii^ qiie la unes co _ _ _ _ ddfstán. VI VO lllllíTÍhi F.h. . _
>i^^¿!l±*í*!í
f«>-gf^
7
2'Tii'les
^^ -«fi =fc=t: i^ ==# 'y«y» » 7 7 »• # #T?
¡2É i r- V T
_ cha - _ chas loü ni . bns úillie nad ah! ah!'
^ — ^- - =- ^r. jl"Mrg m, Vm- i' i ^1 l^^i
I vi-.M,-
1. sol-is. 'I',, a,,..
¿gSSEE^^^^^f^;^ ^ i£^áiz ía^ al
Des iiH.fhad (juehaAlar^a yeltiiiii. jifi si-_ f'a.t . na v;í.
11.. —
.
I
£.JL' ':T.:,.vi.,
(ill.hayl.i,! ir ;;a ia.é . na Vel tlviii . va.j)(
^^^^^^
Otl.'ir.dor iIpI P«;-ti_o al sp-par ao m»' ri.o,sisiis fT,-(_no?rle o- nip d;iiro lases. pi _ pás
="1^ ííííí^é ES-^Í-^Í^^EEÍÉ=¡í=iC: ^
Dt^l ¡ii'.dor del es _ ti. o al se-f^ar \o \\w i'i.o,^! viis oi'a_iiosde lases.pi dan.o.ro _ g'asine
-r g_-L_,g_ * » f,» ,f.
ÉgÉEÉ E^ ^^^^^
Delar.dor del es _ ti. o al sp.f^ar \o-iiie ri.o, «i sus jri'a.ims de o.ri' lases.pi . oasnie da
f f—-5 ^"=5=^•— ^^T=f —
-ITT-T-nr
»--*— -^-- ^3i^^^^^^^^H^^^^^ ?y-7 ' ' /' ^^V^v r-r-r^ ^rrf^
a se.e'ar se _ oa.doj^us a se _ u'-^i', eslte sol ps tu vula es.te sdl es tu ai'.iiaii. pan T)el
\
=^*^r *::r^^^is: fe
I V
I « I^eS5^^^^^^^^ ^=^?^" V^' ^
a se.g'ai' se ga_doj'es se - gar, pian ai-_ á es.te sol és tu vi.da es.te sol es tu pan. Del
^' -.1-.
Idelt's-ñ-o al yo me ri-o si los ¡n^ra^nos de o-rodoV se.gar lases_j.ii _ g^.is me d.íii, a se.gar, a st
al yome rl.o si los de o.ro.dcT (léles_ti_o se.fjai' fjra.iios l;ises_pi - a'gasmedaii, sp.^mi, á se_
;f^^^
1
7
;ai',eoinpaiieros se-gar, a sc-íjar, a se _ gar, compañeros aa se _ o-ar
I ' ^^// >^=^^ 1/
SH.t^r.-,,.^ se- par,eouipaiieros a a se-.g'ar, a _ gai',compaji''ros a se gar, _._
-í-^^-^
a.gar^compaiuTos a se-g-ar, a se-gar^ a se - gar^-eempaneros se- gar
'«•«.«^^ ^^^.^ -«-*i#^
'
• ^
i* m \^#pP -w?w.
«- « JT»-
i ^, ^.;^.cjq:^;:>'^gg? •;: m
#- *SES-^— í^=t
< .'-Ikl-'
^^.:9dL=^ k^z^i:* ^ÍÉ=^^^^
IT'^ r -•HV^r-/^_C^\ ^
W.
S'is.'SLs al va. lie mií- o _ vt.j.is al _ no .Vuv.'tl ver.<J't-l^ ,<-'(), lueín^i:i iiii-i:o.:'li
O
» •r
'^ ^f .i^ r% j
o-ve.jascojred.sus, mis
.Tipli's Y Tinoi'cs
• • #
?-^--?!' . ?/^^-íi :fi
rQiif. _res vau >'ir <:atrillos' stLfía.do. ^ a _
=í^ríU»
'?- ^ -¿-—- — «^1 — IJ^'^^
ta.-le:;i¥vsej;}nc _ tr._ra \\ \\\ - - iJa es 0,1.
3
I M.*-!.-.^^^^^^
H^
ver.dad,Riiii vn bitii pii \!-f il:ul.
X4-Í-
_ tjiiHtalvMnliispasJutalvanl(i«pasjn res? _ res?
.«?_ res? (inf'talvaiilosiiasjd m;s?talvaulnspasjo _
X.#«. * A M. M. É. S.É. ». M.iE£ 9.8. t. ±,
/r
'> X ¿*^ T#r|r T# %,»#># i pp»,r# »,#1iir# »»># »»##^» » f^-»**^«H^ -
y ^7^*/"^ ,^^í^^^^í^ t^^^^
/
^-»^- V*v^
" feí;#--= £^^=^ <ir#-^^4-#ai»;;r*^ 'j— Ti |» ^ mm m^ ^ .»^^v»Si^
yy#Ti-T^i##¥##-y • #
^1
t«V^
«-:. ur #^»^
ÍKíic
i 3a:r.'^r *
¿j
Aiid.iiilnio. MAli:
.#_#_ _-_J9^
* tf» -H ~r #=*=»:SeS^
^^^^ ^/P *_Dt's.fle (jMcapiiii el al.ha^ lias ta jiujirf ,1V.Estroíd. .la _ . s,.
'2'1/iícrn. de las ñas IIHri.na hkhi _ la. A la iiiiJiK- _ ra a .
AiidíinliiK
^•^9 ^rt^- ^^^^^T Vi VA »# v
5^
*' _(1i>n _ deqiiip rfii ir_ « - Ui voy yo - ven (fíio . _ sus
'a pri me . la yo al sdl ilt'AJiril, sa . "lii . dii le
conS---^---.-
^-• ^í-.
* —tr"~*~T» mEE :2fi /"y /I
d'i'v _ <!(• caiijiou r.in tan _ <lo nii«'¡iii _ fiiii mi rim.cioi) __ O-ve_li _ _
t(» p;is - to _ril_ _ do lili 0.111 __tieii
Moder.ito.All?
-• 0- *-£ -f 53 Sí !^ tffí rrTX3> ^-^/-^^ í^^ =í^=^^m
Ojiie_l;is _ \e _ jutj.is (¡i_nii _ nad (•;i_mi_na(l vtl ;i _ I(t'-p'e es (|m_!nii.
jne_las <.v
ir 4*f*
«M*:^í*«íg* 1^ af«iJl^V^^ :^5EE ^^ ^^^^^Sm^i :^^ ^
j'p
^iJk J:Jo ^ Jl
g^ ^ ! ^^-m^ 7 !
=^ 7= ¥=
H
( ^ I 1 -. V ',V . I .

Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin