Partition complète, transposition pour low voix (A minor), Jōgashima no Ame

De
Publié par

Pratiquez la partition de musique Jōgashima no Ame partition complète, transposition pour low voix (A minor), chansons, composition de Yanada, Tadashi , C minor. Cette partition de musique romantique dédiée aux instruments tels que:
  • voix et piano

Cette partition enchaine plusieurs mouvements et est classifiée dans les genres
  • chansons
  • pour voix, piano
  • pour voix avec clavier
  • partitions pour voix
  • partitions pour piano
  • Japanese langue

Découvrez dans le même temps tout une collection de musique pour voix et piano sur YouScribe, dans la rubrique Partitions de musique romantique.
Date composition: 1913
Rédacteur: Shin-Itchiro Yokoyama
Edition: YOKOYAMA Shin-Itchiro's Sheet Music Library
Libbretiste: Kitahara Hakushū(北原 白秋)(1885 - 1942)
Publié le : jeudi 16 février 2012
Lecture(s) : 21
Tags :
Licence : En savoir +
Paternité
Nombre de pages : 3
Voir plus Voir moins
島の雨 原調短調  作詞 Orig.Cminor Jôgashima no Ame Kitahara Hakushûlyrics (The Rain on Jôgashima Island) 作曲 Yanada Tadashimusic んびりと (lentamente) p3 3 3 ∑ ∑ .j j & 4j ˙ œ œœ œ œ ˙œ あ めは ーふ る ふー a - mewa hu- ruhu -あ めは ーし ん じゅ a - mewa shi-n - ju 3 Œ ŒŒ Œ . & 4 Piano˙ ˙˙ ˙ pg gpg g ? 3 . 4 ˙j˙j˙j˙j œœœœœœœœ ˙ ˙˙ ˙
5 3 j r j œœ Œ œ. ˙˙ ‰ j œœ & œ .œ JJ J œ ˙ る じょうが しま のい そに ーru jo- ga- shi-mano i- so niri -か よあ けー のき りか ーka yo- a- keno ki- rika so-˙ œ Œ ŒŒ & œ ˙ œ œ.œ œ œœœ œ g. ˙ ˙ g g ? ˙ ˙j˙j œœœœ ˙ œ ˙ ˙ ˙ ˙
91F3 j j œ ‰Œ & œ. œœ j˙. œ ˙ J . œ .œ œœ きゅう ねず みの あめ がふ ー る kyu - ne- zu- mino a- mega huru Œ ŒŒ . & Œ œ œ œ œ œ œ˙gœ# .œ œ Fgggœ ? j . ˙ ˙jœj ˙ œ œœœœ œœ ˙ ˙œ .
城ヶ島の2 13F3 2 3 3# j # j j j # œ ‰Œ & œ. œœ œœ #œ. j œ œ J œ œ ˙ œ れ とも わた しの しの ーび なre - to- mowa - ta- shino shi- no- bi- na- ki # # # Œ Œ & # œ œ3 œ œ œ œœ œ# œnœ œ œgg#˙ F J g # ? j# œ œ ‰ œ # œ ˙ œœj œ œ œœ œœœœ ˙ œœ . F3 173 3 # 3 # jr jj œ #jjœœ.œŒ j œœ œœ & j œ#œœ˙œ.˙ J œ ふ ねは ゆく ゆく とお りや のは ー なhu - newa yu- kuyu - kuto -o -ri- yano ha- nao # # # Œ ŒŒ Œ˙ & # ˙˙ ˙ ˙ ˙ #˙˙˙g g gg F # ? # # ˙ ˙ ˙˙j j jj œ œœœœ #œ œœ ˙ ˙ ˙˙
P3f 213 3 #U # j j # jjnœ #˙.œ & œ˙ œœ œ‰ jŒœ˙œ œ œœ J˙ J œ ぬ れて ほあ げた ぬー しの ふね えーー nu - re- teho -a- ge- tanu - shino hu- nee U # # j # Œ Œ‰ ŒŒ Œ˙ œ & ˙ ˙ œ ˙ œ ˙ n˙˙ ˙ œ gg gg g f j #j ? #œ œ˙ #n œ‰ Œ ˙ ˙˙ j j œ œœ ˙ œ œg u ˙ ˙˙ 城ヶ北原Jôgashima no AmeKitahara Hakushû
雨はふるふる 城ヶ島の磯にamewa huruhuru jogashima no iso ni 利休鼠の 雨がふるrikyunezumi no ame ga huru
雨は真珠か 夜明けの霧かame wa shinju ka yoake no kiri ka それともわたしの 忍び泣きsoretomo watashi no shinobinaki
船はゆくゆく 通り矢のはなをhunewa yuku yuku tooriya no hana o 濡れて帆上げた ぬしの船nurete hoageta nushi no hune
ええ 船は櫓でやる 櫓は唄でやるee hune wa ro de yaru ro wa uta de yaru 唄は船頭さんの 心意気 utawa sendoo san no kokoroiki
雨はふるふる 日はうす曇るame wa huru huru hi wa usugumoru 船はゆくゆく 帆がかすむhune wa yuku yuku ho ga kasumu
城ヶ島の3 26 # P33 # jj 3 33 œj jj #œœ3j . œœ jŒ Œ ˙ œj œ & jj œ œœ œ œ œ˙ œœ œ œœ œ œ œœ ふ ねは ーーろで やる ろは うー たでー やる うた はせん どうさん hu newa rode ya -ru rowa u- ta deya - ruu -ta wa sen doo san # # # Œ ŒŒ ŒŒ & ˙ ˙˙ ˙ ˙ ˙˙ ˙ ˙ggg g g P # ? # Œ Œ # œj˙˙ ˙ ˙g j j j gœœ œœ œ œ œ œ ˙ ˙˙ 31 #n # n 3 3 j # œn Œ ∑˙ & œ˙. œ œ œ œœ J の こー ころ ーい きno ko- ko- ro- i - ki 3 3 # n # jn j # œn Œ ‰‰ œŒ ŒŒ œ œ & Œ œ œ ˙œ # ˙n n œœ# ˙ g˙˙ ˙ g g g j j # n ? #n œ œ ‰# n œ ˙˙ ˙j˙j j j œ œœ œœœœœ ˙ œ œ œ ˙˙ ˙ 36 p3 3 3 r œ &jŒjœœ.˙ j œ j ˙ œ. œJ J nœ œœ œ œ œ ˙œ ˙ あ めは ーふ るふー るひ はう ー すぐ もa - mewa hu-ru hu- ruhi wau - su- gu- mo-ru Œ ŒŒ ŒŒ & œ œ œœ œ . p˙ ˙˙ ˙ g gg g ? ˙ ˙j˙j˙j˙j œœ œœœœœ œœ ˙ ˙ ˙˙ ˙ rit. F 41 3 j j œ ˙ ‰œ œ‰ Œ &œ.œ œ ˙#œ . œ J œ œ œ . œ ˙ ー ふね はゆ くゆ くほ がー かす ーhu-ne wayu -kuyu - kuho gaka -su mu ˙ œ Œ ŒŒ & ˙ œ œ.œ œ œ œœœœ œœ œgggœ.œœœ .#œ g Frit. ? j œ ‰ Œ œ ˙ ˙#œ œ ˙ œœ œ œ ˙ ˙#œ œœ . ˙ œ
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.

Diffusez cette publication

Vous aimerez aussi