7 jours d'essai offerts
Cet ouvrage et des milliers d'autres sont disponibles en abonnement pour 8,99€/mois

Partagez cette publication

, Hejnał wszyscy zaspiewajmy Jacek Rządkowski Maciejowi Michalskiemu die VImensis novembrisMMV A.D. Adagio religioso(q= 48 ) Cześć i chwa- łęPa - nudaj -- - - -my, 8 14œ œ9 8 b ∑n œw ∑ w & 44œœ#œ4œ œœ 4 œ œœ nœœ œ# œ˙ Sw. Hw. Hw.œ ˙j- -nœ œ œ œ œŸ œ œ œœ ˙œ œ -- ˙œ œœ œ ? 8œ œ14 œœ œœ #œœœ œ œ8œ 9 œ œ b 44 44 1. Hej - nałwszys - cyza - śpie- waj- my,Na - boŜ- niek'Nie - muwo -łaj - my. ... .. ? 814 œœ nœ 9∑ 8 ∑ œ b 44 œ4 4 œ ˙ œ ˙ œ ˙
2. Bo - Ŝemoc - nyz wy -so -koś -ci, .......... 4 Sw.œ w b 814œwj œœj & 44œœ œœ œœ œ œ˙˙œ œw œœ˙ œœ œœœ œ Ÿ m œ Sw. Hw.œ œ wœ nœ œ œœ w ? 8œ œœ œ ˙œ 14 Œ b 44 Ty świat- łemswej wszech-moc - noś- - - -ci ? 814 œ #œ œnœ œœ ∑ b 4nœ bœ4 œ
œ œ œ œœ œ ˙ œ˙jœ 8 4 œœ˙œ œœœœœœ œœœ#œ œ œ œ œ œ Ÿ œ m Sw.œœ œœœ œnœnœbœ˙ œ œœ œ œ8 ˙ ˙ 4 Ro -z -pędź pie-kiel- necie -m -no -ś -- -ci . 8 4
By ciem- noś- cizniósł iwi -- - - -ny, 7 8 14œ 98 œ ∑ b ∑œ nœ ww & 44œ4 4 ˙ #œ˙ œ œ œœ ˙ œ nœ# œ Sw.˙Hw. ˙ ˙˙ œœ œjœœ-nœŸ Hw. œœœ œ ? 8œ œ œœ - -œœ -14 œœ œ# œœ8œ œœ 9 œ œœ œ b 44 44 4. Nato Bo- ŜySyn je- dy - ny,W Ŝy- wotzstą - piłświę - tejPan - ny. ... ...... . ? 814 œn œ9 ∑8 œ ˙ b 44 œœ œnœ ˙4 4 œ ˙
9. Bo -Ŝe, praw- dzi- waświat -łoś -ci, Wio- - -dąc do swo- jejjas - noś -- - - -ci. ... ... . . 10 ŸU 8 14n œœj b ∑ œ œœj œ œ & 4œ 4˙œœnœœw œ# ˙n œ œœ˙œœ# œœœ œ˙ œœœœœn œ Hw. Sw.Ÿ Sw.œ -œ œ œ- œ˙ œ œœ ˙˙ œ œ œœ œ ˙œ nœœ œœ œœ œ˙ ? 814 Œ Œ b 44 Ty o- świećna - szeciem - noś- ci. ? 814 œ œœ ∑˙ œ # œœ nœœ b 4nœ nœœ bœ4 #œ œœ bœ #œ ˙ œœœœnœœœbœ œ œ # œ