Partition A corte-parties, Tavares, Luciano

De
Publié par

Jouez la partition de la musique A corte-parties, composition de Tavares, Luciano. La partition de musique moderne dédiée aux instruments comme:
  • Quinteto de metais

Cette partition propose plusieurs mouvements et une subtile association d'instruments.
Visionnez dans le même temps d'autres musique pour Quinteto de metais sur YouScribe, dans la rubrique Partitions de musique variée.
Date composition: 2004
Rédacteur: Luciano Tavares
Edition: Luciano Tavares
Publié le : jeudi 23 février 2012
Lecture(s) : 16
Licence : En savoir +
Paternité
Nombre de pages : 21
Voir plus Voir moins
Quinteto de metais "A corte" Luciano Tavares (-caricaturas-) Allegro =120 1º Trompa em fa &# 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ˙ ˙ # ˙ ˙
Imponente 8 &#˙.œ˙œbœbwœ#œœœ
16 &#Fœœ#˙˙.œœœ#˙#F˙#˙#Fœ.Jœn˙F˙ cre # sc œ . œ 23 &##œf˙.Fœœœbœœ˙œ#œnœ˙˙˙w 30 &##œ˙.˙.œœœœ#œ
38 U #Ó.œnœ &œ.œ.œœ#œ˙bF˙œb˙bœœb˙nœœb˙. 45 &#˙b˙˙b˙wœ.nœbœ.Jœœ
52 U &#œ.nœ.œ#œ.Jœœœ.œœ.#Jœœœ.œ#˙.œ.œ#˙. œœJœœ. ©Luciano Tavares
Quinteto de metais
2 57 &#œ.#œœ.nJœ#œœ.œnœ.œœ#œœ.œ#˙.œ i . t œ#˙.Fœ.#œœ#œœœ˙ rit. r . 62 &##Jœœœnœœ˙œJœœbœbœ˙œ.bJœbœ.bœJbœœ#œJ#œ.œœœ#œJ#œ.œ
67 Alle ro &# ac w cel. dim. g ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ˙ # ˙
76 U &## ac ˙ cel. ˙˙#˙˙#˙˙n˙#˙.bœ#˙.#œœœbœbœ34 rit rit. . 83 &#43œ#œœœœ#œœœœ#œ#œU#œœœœœœœ#œ ri œ t. œ˙ f accel. rit. 89 &##œ#œ#œœœœ#œnœœ#œœœœ#œœœœ#œn 3 œ#œ#œœ#˙. rit. l. 3 acce 95 rit. &#bœb˙ accel. 103 &#
œœJœbœ.
rit.
Allegro 4
rit.
œ œ b œ
Quinteto de metais
112 &#˙˙œœœœ˙Ó˙.œœ˙œœ˙. cresc. ƒ rit. P 119 &#b˙.œ˙b˙˙ rit. b ˙ œ. œ b ˙. b w œ # œ ˙
irt.
126 &#œnœœœn˙˙#˙œnœœœœ˙#œnœb˙
132 ˙ rit. #˙œ#˙#œ˙bœœœœ˙ &#˙.bœœœbœnœ
rit. 139 &#wb˙nœ.œœ˙˙n˙˙bœbœœnœ#˙#˙
146 &#Œb˙œbUœŒb˙
154 &#œb˙nœœb˙.˙b˙˙b˙w
162 Moderato {q = c 108} &#43
accel.
b ˙ œ œ
n ˙ ˙
˙ b ˙
# ˙ ˙
˙ ˙
œb˙bœ
3
34
Quinteto de metais 4 œ ˙ 171 &#œœ#U A 4 llegro ∑ ∑ ∑ œ . œ ∑ ∑ œ œ. œ œ
9 17 # b ˙ ˙ œ. b œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ b œ ˙. Œ ∑ Ó œ &Fœ 185 # &œ.œ.œjœ.œ.œœ.#œ.#Jœœ.#œ.#œœ.#œ.œœœ#œœ dim. F ˙ # ˙ œ. œ b œ ˙ œ ˙ n œ ˙ ˙
191 œœ &#œ#œ˙˙˙˙
198 &#˙#˙˙œ..œRw
204 &##œ.#œjn˙nœbœb˙
209 # &bFœ.
nJœ cresc.
œ
œ # œ # ˙
b œ. j b œ b ˙
œ.
b œ
#œ.#œj#˙œ#œ#˙
Lento b œ ˙ œ F œ n ˙. f
bœ.œjn˙ rit.
Quinteto de metais "A corte" (-caricaturas-) Allegro =120 2º Trompa em fa &# 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ w
9 I on # œ œ &#˙bœbœ˙˙ mp œ en œ te ∑ ∑ ∑
Luciano Tavares
# w w
œ œ # ˙ F
17 &#˙.œœœ#˙#F˙n˙Fœ.œJ˙#F˙ cres # c. œœ#œf˙. 24 ∑ ∑ ˙ ˙ &##Fœnœœnœ.bœbœœnœ.bœn˙œ#œ.#œ˙ 30 &#Ó.œœ#˙.˙.nœœ#œ#œ#œ#œœœ.#œœnœbœb˙ f cresc. 36 U &#œ..bRœnbœbœœœ.bœœ..Rœœ˙.œ.bœbœœ.bœbœnœ˙b˙ ˙œ ƒ 42 &#œb˙.œb˙bœœb˙.b˙˙˙˙w
50 &#
©Luciano Tavares
Quinteto de metais
2 59 ˙ œ œ # ˙ n œ b œ # ˙ œ &# rit. rit. #pœnœ#˙#œ˙˙ 66 Allegro &#œ#˙œw#œnœ#œ.œœ accel.dim.
73 &##˙#˙œ˙.˙˙#˙˙˙#˙˙#˙˙˙ accel. 80 #UU &# r ˙ it . . n œ a ˙ c . cel. œ# r œ it. nœœœ34F˙œ#˙œœ#œ#œœœœ 87 #˙. #œ#œ#œœ˙ & rit.accel. # r œ it. # œ œ œ # œ œ œ # œ # ˙ œ œ œ n œ œ œ œ œ
94 &#œœbœbœb˙ accel. 102 &#
110 &#Ó#œœ˙ F cresc. f
œ œ j ∑ ∑ # œ œ j # œ œ. # œ # œ. ∑ ∑ Allegro ∑ ∑ ∑ 4 ˙ ˙ œ n œ ˙ n ˙ ˙
rit.
œ. nœj#˙œ.œjœ cre œ . .œœbƒœ r ˙ it. Ó sc
b ˙. P
œ
Quinteto de metais
116 # & œ ˙. ˙ ˙ œ ˙ n œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ b ˙ w
123 &#w˙˙˙b˙.œ˙b˙˙œ#œœ˙˙ ˙
130 &#œœn˙˙n˙˙.bœ˙n˙˙œ.œ#œœ˙œ˙.
137 &##œœ˙˙b˙b˙.œb˙˙#œ.œ˙.n˙˙
143 &#bœbœœ#œ˙#˙˙˙
151 &#Œb˙œbœUŒb˙œb˙.œb˙bœœb˙.b˙˙n˙˙
œ
158 Moderato {q = c 108} &#w3œœbœœ 4œœœ#œœœœ F 165 œ#œ#œ#œœœ#œnœœœbœœbœœbœbœbœœ˙ &#œœœ.#œ#œœ b 3
3
Quinteto de metais
4 Allegro 172 3 U #œbœœ˙.œœ.œbœœœ#œ#œ#œœœœ˙ 4 ∑ b ˙ Ó &F cresc. 3 F 179 &#b˙˙˙.nœnœ.œ.œjnœ.œjœœœ.œ.œjœ.#œœ
185 &#œ.#œ.œjœ.œ.œœ.nœ.#œjœ.œ.œœ.#œ.nœœœœœ dim. F
191 &##œœœœ#˙˙
197 &#˙œ..œr˙#˙
203 &#œ#œ#˙#œ.#œjn˙
209 &#bœ. F
bœj cresc.
œ
œ # œ ˙ ˙. œ œ. œ œ ˙
˙ n ˙
b œ b ˙ œ
b œ.
˙#œ..œrœ#œ#˙
bœ.bœj b ˙ rit. œ b œ rit.
Lento b œ ˙ œ F ˙. f
# œ ˙ œ
#œ.#œj#˙
bœ.œj ˙ rit. rit.
Quinteto de metais "A corte" Luciano Tavares (-caricaturas-) Trombone Allegro =120 ? 4 ∑ ˙ ˙ ˙ œ # œ ˙ b ˙ w w ˙ œ # œ F 8 Imponente ?˙b˙wbww˙˙bœ.œj#˙˙˙ cresc. F 15 ?##˙#˙n˙#˙.nœ˙˙œœ˙˙ F F 22 œ œ œ. œ # # œ ?#˙#œ#œœ˙.œœ.œ.#œ. F cresc. f#Fœ#œœ cresc. #˙b˙˙.œ. 29 ?œ.œJœ#œ#œ#œ#œ#˙˙œ#œ#˙n˙˙˙ fF 36 U ? ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ b œ b œ b œ ˙ b ˙ b ˙. œ F 43 ?œb˙nœœ˙.b˙˙b˙b˙˙bœbœb˙bœ.bœjb˙bœœ 50 ?b˙œ.bœjbœbœœ#œ˙.œ˙.#œœ˙œœœ.#œ#˙ ©Luciano Tavares
Quinteto de metais
2 56 U ? œ ˙ œ œ ˙ # œ ˙ # ˙ œ ˙. ˙ # ˙ ‹ œ # ˙ œ # œ ˙ œ rit. rit. p 63 Allegro ? # œ ˙ œ b ˙ ˙ b œ ˙ œ œ # ˙ œ # w œ. œ # œ œ. b œ œ dim. accel. F
69 ?œ.#œœœbœ.nœœb˙œ.œ˙#œ#œbœ.œœœbœœ.œœœœœœb˙bœœ accel. 75 rit. ?œœ#œn˙œ#œ#œnœœ#˙#˙#œ#œ.#œ˙œœ.œ˙œbœ.bœb˙ accel. 81 U U ?œœœœœ#œbœœ34œ˙œ#œœœ#œ#œ˙.œ#˙œ#˙ rit. F accel. 89 ?#œ.#œ.#˙.#œ#œœœ#˙#˙.#˙.#˙œ˙.
97 ?œ#œ#œj#œ.#˙.œ#œ#œ.œœ.œ#œœœ.#œ#œ.œ#œ.œœ#œ.œœ
104 ?˙.
Allegro U #œ.#œ.œœœ 4 b˙bœ.bœj˙b˙˙b˙b˙˙ F cresc. f
rit.
uQinteto d emeatsi
111 ?#˙˙˙#˙œœœœ˙.Œ˙˙˙œ#œœ#œb˙ cresc. ƒ rit. P 118 ? ˙. œ ˙ b ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ b ˙ ˙ ˙ ˙ b œ n œ ˙
125 ?œ#œn˙˙bœ#œœœb˙#w˙b˙œœb˙œ.œ˙.
132 ?b˙bœœœœœœ˙#œœ#œ˙#˙˙.œœ˙.˙b˙ .
139 ?œb˙œb˙˙˙˙wbœbœœœ#˙#˙#˙b˙
146 ?b˙œ.œœœ#œœ.#œnœœbœœjœ.nœ˙#˙œn˙œbœb˙œ
152 U ?bœŒb˙œb˙.œb˙nœœ˙.b˙b˙˙b˙˙bœbœ accel. 159 Moderato {q = c 108} ?b˙bœ.bœjb˙bœœb˙œ.bœj43bœœœœœœœbœœœœ.œœ accel. P
3
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.