Partition , A lua sobre o homem, Luares, Tavares, Luciano par Luciano Tavares

De
Publié par

Retrouvez la partition de musique Luares , A lua sobre o homem, pièces, de Tavares, Luciano. Cette partition moderne dédiée aux instruments tels que: basson + 2 cornes, 2 hautbois, orchestre: 2 flûtes, 2 clarinettes, 2 trompettes, 2 trombones, tuba + timbales + piano + cordes
Cette partition aborde une variété de mouvements: 3 mouvements:A lua sobre o homemA lua sobre o arA lua sobre o ar, o homem e a terra et l'on retrouve ce genre de musique répertoriée dans les genres pièces, partitions pour orchestre, pour orchestre
Découvrez encore tout un choix de musique pour basson + 2 cornes, 2 hautbois, orchestre: 2 flûtes, 2 clarinettes, 2 trompettes, 2 trombones, tuba + timbales + piano + cordes sur YouScribe, dans la catégorie Partitions de musique variée.
Edition: Luciano Tavares
Publié le : jeudi 23 février 2012
Lecture(s) : 23
Licence : En savoir +
Paternité
Nombre de pages : 70
Voir plus Voir moins
= 98(Contemplação)
Luares (Tetradimensionalidade) I- A Lua sobre o homem cello
Luciano S. Tavares (Brasil)
? c Ó œ #˙œœ#œ#œ#œœœb˙˙œœœ#œ#œœœœœ#œ#œ#3œnœ
?bœ#˙.˙.œwœ˙.˙.œwœb˙.˙.Œ
F ? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ˙ n w # ˙ b ˙ n ˙
?˙b˙˙#˙˙˙˙˙#˙˙˙#˙#˙˙˙˙
?˙.#œ˙œœnœœœ.œ#œ#˙.Ób˙˙.bœ˙.œ˙˙œ˙. F 3 3 ?˙.œœb˙.œ˙.bœ˙.œ˙˙œ˙.Œ#œœjnœœjœ f 3 3 3 3 ?bœœjœœjbœœjœœj3j33 bœb˙œjœœ3˙bœœj3œœ˙œœjjœœbœ˙ rit. 3 3 3 ˙.œbœjœœbœjœ3Œ ?œœjwœ˙œœ˙.4˙ F
3
2 ?˙.Óbœjbœ.œjnœ˙.˙.Jœœ.œ˙.ŒœœJœ3#œj
3 3 3 3 #œjœj ?˙œœ˙˙.˙.˙.œbœjœœjbœ˙.˙.œ˙ rit. 3 3 ?˙œ˙.œ#œjœjœœ˙.bœbœbœ˙.˙.œb˙˙bœ˙. P
? œ˙˙œ˙.˙.œ#˙˙#œ˙.˙.˙.˙.˙.
? ˙.˙.˙.˙.˙.#˙.˙.˙.˙.˙.˙.˙.
? c ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ˙. ˙. ˙. ˙. œ ˙. b œ ˙. œ Fp ?ww˙.#œwœ#˙.w83œj#fœœjœœj#œœœ#œ
?
#œœ#œ#œœnœœœbœœjœ#œj#œœj#œœjœ#œ#œnœœœ#œ#œœnœ
?#œ#œnœœ.
?bœ.œ.œ.œ.œ.œ.œ.œ.œ.œ.bœ.œ.œ.œ.œ.œ.
? œ. œ. œ. œ. œ.
? œ œ # œ n œ # œ n œ # œ n œ
?#˙
˙
# ˙
˙
# ˙
rit. œ. # œ. # œ. c ˙ # ˙ œ œ # ˙ ˙ # ˙ f
# œ n œ # œ n œ # œ œ œ n œ # œ n œ # œ n œ # œ n œ # œ n œ
˙
# ˙ # ˙
# œ œ œ # œ
rit. # œ n œ # œ œ
# w
3
= 98(Contemplação)
Luares (Tetradimensionalidade) I A Lua sobre o homem -contrabaixo
Luciano S. Tavares (Brasil)
Fcresc #œœ#œ#œœ ?cÓ˙œœœœw˙œœœ#œœœœœbœ#˙. 3
?˙.œwœb˙.˙.œw˙.˙.Œœ
F ? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ # ˙ n ˙ w b ˙ n ˙ ˙ b ˙ ˙ # ˙
? ˙ ˙ ˙ ˙ # ˙ ˙ ˙ # ˙ # ˙ ˙ ˙ ˙ ˙. # œ w ∑
? Ó b ˙ ˙. b œ ˙. œ ˙ ˙ œ ˙. ˙. œ œ b ˙. œ ˙. b œ
?˙.œ˙˙œ˙.Œ#œœj3 œn œ3œbjœ3jœœ3jœœ3œj3œj3œ bœœjbœb˙ f 3 3 3 3 œbœ˙œœj ?3J3œbœj˙œœœJ3.œ˙˙œœœjœjœbœwbœœj rit. ?œ˙.34Œ˙˙.Óbœjœ.œjœ˙. œ ˙ œ F
2 3 3 3 3 #œœjœ˙˙.˙. ?˙.œj#œ.œ#˙.Œœ#œjœ#œj˙œj
33
rit. 3 ?˙.œbJœœJœbœ˙.˙.œ˙˙œ˙.œ#œjœjœœ˙. 3
?bœbœbœ˙.b˙.œb˙˙bœ˙.œ˙˙œ˙.˙. P ?œ#˙˙#œ˙.˙.˙.˙.˙.˙.˙.˙.˙.˙.
?#˙.˙..˙.˙.˙.c˙˙.˙.˙.
? ∑ Œ ˙. ˙. œ ˙. b œ ˙. œ w w ˙. # œ w œ # ˙. F p ?w83Jœ#œJœœœJ#œœœ#œ#œœ#œ#œœnœœœbœJœœ#œJ#œœJ#œ f ?Jœœ#œœnœœœ#œ#œœnœ#œœnœœ.
∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑
?œ.œ.œ.
? œ œ # ˙ ˙
?#œnœ#œnœ
?#œ
œ
∑ ∑
bœ.œ.œ.œ.œ.œ.œ.œ.œ.œ.œ
#œ.œ.œ.œ.
# ˙ œ œ # œ n œ
# œ n œ # œ n œ # ˙
œ
# œ
rit. # œ
œ. œ. œ.
# œ n œ # œ n œ
˙
n œ
# ˙
# œ
rit. œ. # œ. # œ. c ˙ # ˙ f
# œ n œ # œ n œ # œ œ
˙
# ˙
œ
˙
# w
# ˙
œ n œ
# ˙
.
3
= 98(Contemplação)
Luares (Tetradimensionalidade) I- A Lua sobre o homem viola
Luciano S. Tavares (Brasil)
BcŒ#œj˙œœ#œ#œœœ#œ#œ˙#œnœ#œnœJJœ#œnœ#œnJœ F BJœ#œnœ#œnJœœ.bœnœbœjœjnœbœnœbœjbœ.œœœjœjbœœœœj
Bœjbœœœœjœjbœœœœj˙.Œ
333F Bœ.Jœ#œœ#œ#œœœbœœœnœbœnœœ#œœœœœœœœœœ 3
Bœœœœ#œ#œœœ#œ#œœœ#œ#œœœœœœœœœœœ
Bœœœœ˙.œwŒ.œj˙Óœ#œ#œœœ.œ#œ˙.Œ˙. PF
B # ˙. œ ˙ b ˙ ˙. b œ ˙ b ˙ ˙ ˙ ˙. œ b œ ˙. œ œ # ˙.
BŒœœj3# œ3j3œ œ3jœjœ3œjœ3b˙œœj3n œ œ3œbœjœ˙Jœ˙3œœj œ œ # œ j œ f3
2 rit. Bœœj3b œ3 3 343 ˙˙.œbœjœœbœjœœœjwœb˙œœb˙.œ.#Jœœ f Bœœbœœœ.#œj#œ#œœœ#œ#˙nœœÓ#œj#œœœœ
3
Bœj#œ.#œ˙.Óœ˙.#˙.ÓœJœœJœ˙˙.Óœ˙. 3 rit. B#˙.˙.œ#˙˙œ˙.#œœJœœjœœœœb˙.˙.˙. 3 3P . Bœb˙˙bœ˙.œ˙˙#œ˙.˙œ˙˙œ˙.b˙.
. B˙˙.˙.˙.˙.˙.˙.˙.˙.˙.˙.˙.˙.
B˙.b˙.˙.˙.cŒbœbœbœœ˙. F BœœœJœœ#œJœnJœ˙œJœœbœJœbœj˙œœ#JœœœnœJœbJœ˙œbJœ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Bœ3Jœbœ3.œœ#38wŒJœ.˙œœb˙J.œ.œ.œ.œjœ.œF#œ.
B # œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Bœ.œ.œ.œ.œ.œ.œ.œ.œ.œ.œ.œ.
rit. # ˙ ˙ Bœ.œ.#œ.œ.œ.œ.œ.œ.œ.œ.œ.bœ.c f B#œ#œ˙#˙˙#œ#œœœ#œœœœ#œœœœ#œœœœ
B#œœœœ#œœœœ#˙n˙
B#œ
n œ
# œ
n œ
rit. # œ
n œ
# ˙ n ˙ # ˙ n ˙
# œ
n œ
# w
# ˙ n ˙
3
= 98(Contemplação)
Luares (Tetradimensionalidade) I- A Lua sobre o homem violino 1
Luciano S. Tavares (Brasil)
1 &cœ.œœ.œ#œœnœœbœbœ.nJœnœœŒ#œ#œœ#œJnœ.bœjœ.ƒ &6œ#œ#œ.œ#Jœ#J#œ.œnœ#œbœœœœnbœœœœœ#œœœJÓ.#œœœ
&10nœ#œœœœœbœœœœ#œœœnœ##œ#œ#œœœœœœœnœœœ#œœ#œœ#œœn
1˙b &4Œœ
24 Ó.œ˙œbœœœœ#œœœœ˙ &fœ#˙œœbœ#œœnœbœœœ &30œ##œnœ#œœ#œœœnœn˙œ˙#œœJ.b#œ#œœœw
&37 œ b œ b œ œ œ# œ œ œ œ# œ ˙ œ œ œb œ# œœ b œ b œ n œ b œ œ b œ b œ œ. œ œ b œ œ b œ Ó 4œ. &1 œ ˙œ n œ n œ # œ # œ œ œb œ œ œ # œ œ ˙ ˙ œ ˙ Ó œ # ˙ #
2 48˙˙#˙.œœœŒ˙.œœ##nœœœ#.œbœœnœœ#œb˙nœœ.# &ƒ &53#œnœ#œœ.œœnœœœ#œ#œ.œœœ#œ#œ.œœœn#.œœrit. 3 ˙. # œ œ# ˙ 4
œ. &58œJœbœbœœœnœ#.˙˙Œ#˙..œœ.#œœœ43 F 66˙..œœ#œœœ˙.b˙.#œœœ˙œ &JŒœJœœJŒJJ 3 3 3 3 75 ˙. b˙ # œ ˙ ˙ . œ œ œ œrit. ˙˙#œ.ŒJJbœœœ#œ˙. &3 3 F œ œ œ œ ˙ ˙ b œ b œ b œ œ ˙ œ œ # œ œ ˙.
84 &œœœ˙ œ
œ &93 ˙.b œ b œ
101 &œœœbœ˙
œ b œ œ b œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ b œ œ b œ ˙
œ œ œ œ ˙ œ b ˙ œ ˙ œ b ˙ œ ˙ ˙ œ
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.