Cet ouvrage et des milliers d'autres font partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour les lire en ligne
En savoir plus

Partagez cette publication

Pieśń o Narodzeniu Pańskim - Bóg się rodzi na chór SSA (barytony ad libitum),
kotły ad libitum i orkiestrę smyczkową
opr. J. Kowalewski
Tempo poloneza f 2 6 œ œj œj 3jœœœ.œœ œ œœ œœ ‰ b „.œ œœ.„ Rœ J . 1& 4JJ JR JJ Jœ J J (1). Bógsię ro- dzi, moctru -chle- je;Pan nie- bio - sówob - na- żo- ny; (2). Cóżmasz, nie- bonad zie- mia- ny?Bóg po- rzu - ciłszczę-ście swo- je, (3). W nędz- nejszo - pieu - ro- dzo- ny,Żłób muza ko- leb - kęda - no! (4). Po- temi kró- lewi - dzia- ni,Cis - nąsię mię- dzypro - sto- tą! (5). Pod- nieśrę - kę,Bo - że Dzie- cię!Bło - go - sławOj - czy- znęMi - łą, f 2 6 j j jj jj jj 3 j œ œ. œ ‰ b „.„ œœ œœ œœ œœ œ 2& 4œ œœ Jœ œœ. . R J JR (1). Bógsię ro- dzi, moctru -chle- je;Pan nie- bio - sówob - na- żo- ny; (2). Cóżmasz, nie- bonad zie- mia- ny?Bóg po- rzu - ciłszczę-ście swo- je, (3). W nędz-nejszo - pieu - ro- dzo- ny,Żłób muza ko- leb - kęda - no! (4). Po- temi kró- lewi - dzia- ni,Cis - nąsię mię- dzypro - sto- tą! fBo - że Dzie- cię!Bło - go - sławOj - czy- znęMi - łą,(5). Pod- nieśrę - kę, 2 6 r j r 3 jj jj jj j b „„ œœ jj œj j. œœ 3& 4.œ œ.œ œœ œœ œ. œœ œœ œ f 2 6œ. œ œœ œœ œ œ œœ œ œ œ œ  BaritoneJ Jœ Jœ. ‰J Jœ. œ? 3 „ „J JR ad libitum !b 4.J J J JJ R (1). Bógsię ro- dzi, moctru -chle- je;Pan nie- bio - sówob - na- żo- ny; (2). Cóżmasz, nie- bonad zie- mia- ny?Bóg po- rzu - ciłszczę-ście swo- je, (3). W nędz-nejszo - pieu - ro- dzo- ny,Żłób muza ko- leb - kęda - no! (4). Po- temi kró- lewi - dzia- ni,Cis - nąsię mię- dzypro - sto- tą! (5). Pod- nieśrę - kę,Bo - że Dzie- cię!Bło - go - sławOj - czy- znęMi - łą, 8 13 œ œj œj j j œ. œœ j œœ œœ œ bœœœ.œ 1J œœ œ.R œ„ „œ œ & œ. JJ JR JJ J J JJ O - gieńkrze - pnie;blask cie- mnie- je;Ma gra- ni - ceNie - skoń- czo- ny;Wzga - rdzo- nyo -Wszedł mię- dzylud u- ko- cha- ny,Dzie - lącz nimtru - dyi zno- je.Nie - ma- łocier -Cóż jest!czym było - to- czo- ny?Byd - ło,pas - te - rzei sia- no.U - bo- dzy!was Nio - sącda - ryPa - nuw da- ni:Mir - rę,ka - dzi - dłoi zło- to.Bós - two tora -W do- brychra - dach, wdo - brymby - cie Wspie- rajjej si- łęswą si- łą,Dom naszi ma-8 j jj j j j jj œj jj b œœ œœ. œ œ‰ j & .œ 2œ œœœ œœ œ„ „œœ œ œ .œ Jœ œ. R JJ R O - gieńkrze - pnie;blask cie- mnie- je;Ma gra- ni - ceNie - skoń- czo- ny;Wzga - rdzo- nyo -Wszedł mię- dzylud u- ko- cha- ny,Dzie - lącz nimtru - dyi zno- je.Nie - ma- łocier -Cóż jest!czym było - to- czo- ny?Byd - ło,pas - te - rzei sia- no.U - bo- dzy!was Nio - sącda - ryPa - nuw da- ni:Mir - rę,ka - dzi - dłoi zło- to.Bós - two tora -W do- brychra - dach, wdo - brymby - cie Wspie- rajjej si- łęswą si- łą,Dom naszi ma-8 r j j j jj rj jj b jj jœ jj„ „jj.œ & œ .œ œœ 3œ œœ œœ œœ œœ .œ œœ. œœ œ œ œ œœ 8 13 œ œœ. œ œœ œj j j œ œ œ œ ? œ.œ œJ JJ JJ ‰ B.œJRJ„ „œ œœ. œ b J RJ J J J ad lib. O - gieńkrze - pnie;blask cie- mnie- je;Ma gra- ni - ceNie - skoń- czo- ny;Wzga - rdzo- nyo -Wszedł mię- dzylud u- ko- cha- ny,Dzie - lącz nimtru - dyi zno- je.Nie - ma- łocier -Cóż jest!czym było - to- czo- ny?Byd - ło,pas - te - rzei sia- no.U - bo- dzy!was Nio - sącda - ryPa - nuw da- ni:Mir - rę,ka - dzi - dłoi zło- to.Bós - two tora -W do- brychra - dach, wdo - brymby - cie Wspie- rajjej si- łęswą si- łą,Dom naszi ma-
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin