Cet ouvrage et des milliers d'autres font partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour les lire en ligne
En savoir plus

Partagez cette publication

Do szopy hej pasterze Presto Allegropesante opr. J. Kowalewski ƒ p U ¿ j jj 3 ¿¿ Œ ≈¿ ‰Œ . Tenor. V 8¿ ¿œ œ œ œ œ œ J J J Do szo- py,pa -ste -rze, bzumbzum bzumbzum ƒ p Uj j ? 3¿ j Œ ¿≈ ¿‰ Œ. Bass. 8 ¿ ¿ ¿œœœœ J JJ Do szo- py,pa -ste -rze, bzumbzum bzumbzum f 7 j jj Tœ V œœœ œœœœ œ œ œœ œœ œ œœ œ œ J J J bzum bzumbzum bzumbzum bzumbzum bzumbzum bzumbzum bzum f j j j ? œ œ œ B œœœœœœœœœœ œœœ J JJ bzum bzumbzum bzumbzum bzumbzum bzumbzum bzum bzumbzum 13P œœ œ Vœœ œœœœ œœœ œœœ œœœœ œ T Do szo- py,hej, pa- ste- rze,do szo- pybo tamcud; SynBo - żyw żło- biele - ży, Pad - nij - myna ko- la- na,to Dzie- cięto naszBóg; Wi- taj - myswe - goPa - na, Ten Bógprzed - wie- cznejchwa - ły,Bóg go- dzienwszel - kiejczci, patrzwszo - pietej zbut- wia- łej, O Bo- żenie - po- ję- ty,kto poj- miemi - łośćTwą? Nasia - miewśród byd- lę- ty P ? œ œ œœ œœ Bœœ œ œœœœ œ œ œœ œ œœ Do szo- py,hej, pa- ste- rze,do szo- pybo tamcud; SynBo - żyw żło- biele - ży, Pad - nij - myna ko- la- na,to Dzie- cięto naszBóg; Wi- taj - myswe - goPa -na, Ten Bógprzed - wie- cznejchwa -ły, Bóggo - dzienwszel - kiejczci, patrzwszo - pietej zbut- wia- łej, O Bo- żenie - po- ję- ty,kto poj- miemi - łośćTwą? Nasia - miewśród byd- lę- ty F œ 19 œœœ œœ œœœœœ Tœ œ Vœœ œœ by zba- wićludz - kiród. Śpie- waj - cie,a -nio -ło -wie pa- ste- rze, wdzię - czno- ścizłóż - mydług. jak słod- koOn tuśpi! masz troni służ- bęswą.F ? œœ œ œ œ œœ œœ Bœœœ œ œ œ œ œ œ œ by zba- wićludz - kiród. Śpie- waj - cie,a - nio - ło- wiepa - ste- rze, wdzię - czno- ścizłóż - mydług. jak słod- koOn tuśpi! masz troni służ- bęswą. π 24 ,U œ œœ œœœ œœ¿ ‰ . œŒ Tœœ œ. Vœœœ œ graj - cieMu, kła- niaj- ciesię, kró- lo -wie, niebudź -cie Goze snu.ćśś! , π U ¿ ? . œ œœ œœ œ œŒ . Bœœ œœœ œœœ. œ œ œ graj - cieMu, kła- niaj - ciesię, kró- lo- wie,nie budź- cieGo zesnu. ćśś!
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin