Partition complète & parties, Cantabile pour cordes, Kowalewski, Jakub

De
Publié par

Travaillez les partitions de Cantabile pour cordes partition complète & parties, Cantabiles, fruit du travail de Kowalewski, Jakub. La partition moderne célèbre écrite pour les instruments tels que:
  • 2 violons
  • viole de gambe
  • violoncelle + viole de gambe
  • violoncelle
  • double basse + 2 violons
  • viole de gambe

La partition enchaine plusieurs mouvements et l'on retrouve ce genre de musique classifiée dans les genres pour cordes, Cantabiles, partitions corde ensemble
Redécouvrez en même temps une grande sélection de musique pour violoncelle, double basse + 2 violons, viole de gambe, violoncelle + viole de gambe, 2 violons, viole de gambe sur YouScribe, dans la catégorie Partitions de musique variée.
Date composition: 2002
Edition: Jakub Kowalewski
Publié le : jeudi 8 mars 2012
Lecture(s) : 42
Licence : En savoir +
Paternité
Nombre de pages : 29
Voir plus Voir moins
Zespół III musi być najbardziej oddalony od  słuchaczy i, jeśli to moŜliwe  niewidoczny (przy wykonaniach w świątyni moŜe znajdować się np. na bocznym chórze). Wartość tempa jest orientacyjna; moŜe wahać się odq  »   ¢ doq  »  § , dyrygent  winien dopasować ją do akustyki wnętrza.
q»§º  &4q»§º  &4 q»§º B4 q»§º ?4 q»§º B4 q»§º ?4 q»§º ?4 q»§º  &4q »§º  &4q»§º B4w p

U U U U U U w P U U U U Ó ˙ #˙ ˙
   
U U ∑ w ˙ b˙ F U U U w #˙ b˙ Ó ˙ p ˙b˙˙˙œ˙.˙UÓ U U U U
 bœœœ&  w ˙ œ n˙ œ #œ œ ˙ œ #˙ w p   #˙ œ ˙. ˙ ˙ œ& ˙ w ˙ œ œ œ œ bœ w ˙ b˙ ˙ ˙ œ ˙. œ w  œ bœ œ œB ˙ #˙ œ ˙ P w œ  œ œ bœ œ œ ˙. ˙ #˙? ˙ b˙ ˙ ˙ ˙ œ p  ˙ ˙ œ #˙ b˙B w b˙ . P  ˙ b˙? w bœ œ œ œ P w b˙ ˙ ? P w w bw  & pF  w bw & P F B bw F
  & Œ œ œ bœ œ #œ Œ ˙. #˙   bw œ œ #œ œ b˙. œ #œ Œ& Ó B Œ œ #œ œ Œ Ó #œ œ œ b˙ ˙œbœÓ#Œœœœw#œ?œ œ ŒÓ˙b˙œ˙#JÓf˙˙Bœ˙œbœœ#œœ  #œ œ #œ œ œ œ œ ≥ ? œ b˙ œ œ ˙ œ b œ bw ˙ Ó Ó ‰ #œJ Œ f b≥ bwfœb˙œbÓ˙wbbbœ˙.wŒ?ÓJœ#˙˙  wœ.#f˙˙˙bw&w˙wb˙fbw  œ.f#bwww&˙˙f˙bb˙˙ww  w bw #œ ˙ . ˙ ˙ w w b˙B bw ˙ f f
  œjP&Ójœ   œj& œj ‰ Ó ‰ P JœB#JœÓ P œ Ó?JJœbP   B   ?   ? (√)  w&  w& w B
bœ bw Ó bœ P bw Ó bœ P bw P bw P œ œ œ œ ŒœœœœŒ P Œ #œ œ œ œŒ P bœ œ œ œ Œ Œ P w p w p w p
 w bw w w w bw w w ˙ ˙ ˙ b˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ b˙ ˙ ˙ ˙ ˙˙ > œ œ œ œ œ   Ó Œ Œ Œ Ó Œ œ œ p œ œŒŒœ> ÓœÓ Œ œ œ Œœp #œ œ  Ó Œ #œ œ #œ œ Œ Ó Ó Œ bœ œ p b˙ b> ˙ Ó #@ Ó˙ #˙ p f > Ó˙ ˙Ó @ p f b˙b˙> Ó@Ó pf
œ . ‰ Ó œ . f œ œ . Œ ‰ f œ œ . Œ ‰ f
œ bœ œ bœ œ œ #œ bœ œ œ b œ œ #w b˙ ˙ bw ˙ ˙ b˙ ˙ ˙ #˙ b˙ ˙ bw ˙ ˙ w #˙ b˙ ˙ b˙ #˙ ˙˙ wbœ œ ˙ œ b˙ ˙ œ œ #œ bœ œ bœ œ
(√)  f#w&  f#w& ˙#˙ B f ? ˙ #˙ f œ œ  œ Œ œ œB Œ b Œ œ œ œ œœœœœœœœœŒŒœŒœœœœœœœœœœŒœœbœŒœ   œ œ œ œ bœ œ œ œ œ Œ? œ Œ#œœœœ#œ#œœ œœ œ Œ œ œ œ œ Œ bœ Œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ Œ œ œ Œ œ œ œ œ œ  bœ Œ œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ œ œ œ Œ œ œ Œ œ nœ œ œ Œ bœ œ Œ? Œ œ œ œ œ œ œ œ œ  > >  w&FÓ˙œjw wb œjw w  b&wF>jœbw w>bœjnw w > > B bw wœjbw wb œjw w F

    & bw ˙ ˙ w@ ŒbJ˙Jb˙ŒJŒ#˙   #˙ ˙& ˙ b@ ŒJŒJ J ˙ ˙ w #˙ b b˙ ‰ Œ ˙  B ˙ b˙w˙w@ ˙Œ#bJ˙JŒŒJb˙  # #œ œ œ bœ bœ œ? œ #œ@w ˙bŒ˙J bJŒ˙ ŒJ œ Œ bœB Œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ/ # œ#œ #œ#œ œ #œ œ œ #œ #œ # œ œ/ p œ œ œ œ ?œœœœbœœœœœ œœ ŒŒœœ/œœpœœœœœ/ œ œ œ œ œ œ bœ bœ bœ œ bœ ? Œ Œ bœ œ œ œ œ œ/œ/ p > >œjw wœjbw w  & &> >  # œjw wb œjw w > #>œjw wœjbw w B
   J ‰ Œ& ˙  & b˙ JŒ   ‰ ŒB b˙ J ˙ b J  Œ? ‰ B ? ? œ&  Œ Ó π   Ó& Œ œ π œ B Œ Ó π
w w w
w w w
  ˙ w @jRœ #œ œ F  œ bœ@œœbœ#bœœœŒJœjnœ> P  #@œ#Jœ‰ Ó #@œ œJ ‰ œœ #œ > P œ œ œ œ @ ÓJ ‰@ÓJ
@ Ój ‰ #œ#œ ƒ bœ@bœ Ój ‰ ƒ œ #@J#œ‰ Ó ƒ œ œ @JÓ ƒ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ bœ bœ bœ bœ bœ œ bœ bœ /œœbœœœœbbœbœœbœbœœbœbœbœœbœœœbbœœœbbœœœbœ/ bœ œ œ œ /œœœœœœœœœœœœœ/ œ / œ #œ œ #œ #œ #œ #œ œ #œœ #œ #œ #œ #œ/
 ˙.   œ    bœ& Œ œ œ > œ bœ ‰ #œ>œ   PPw>bœŒJœœœfbœœœ#>˙J>œjœ>œw>Œ  Œ..œœÓ˙Œœ#bœœnœœbœœb&ŒœJœb#>œŒjœœbœœœœ#œœœœf  B  œ# œbœ>œŒ>#œbœÓŒœbjœœœ Œw w>JJœŒœœJ>œnJœfP       ?ÓŒ#œ#œ>œœœœ>jœ#œœœbœ#œJœ#œ>nœJœ#Œœœ##> #œ w w P     œ œ œ œ œ ÓŒBœÓœœœœœœœœœœœŒœ     wœ ?@@#œœjœ#>˙>jŒœ>ŒbœbœœŒnœœœ#œ#œÓ #>>œ>œ     œ œ ˙œŒ##œœ?Ó#@ @w      &      &     B
 œb>bœœbœJœ>œ&Œ>œJœnœ>#œœœJœœœœœ>nœœœbjœœn#œ œbœJœœ#œœ>nœœbœ œ w  bœ>nœœœ#wŒ  &wœœŒŒœ>#œjœJœbœœœbP > f w Óœ##Jœœ#b>œBnŒœŒbw  œŒŒœœ  œw ff > œ ‰ jbœœ>?#œœj#œŒŒfb˙  Œ Œw ˙.œ##œ#œfJ  B b@w ˙Œjœ>>œjœ>>##œœ>&œ œ>#œ>>œœ>œ @ œŒ ‰ œ œB > œœ?Óœœ#œœœœœœ œ œ Œ@ j ‰ Œw ˙ #œ œ Œ@œ#> > ?Œœœ>#œ>œ>#œ#jœœ#œœœœœœ>œ>œ#jœŒJœœŒ@ >>>#>œ>#œjœœœœ ˙  &  & B
 > > bœJ#w w w ˙ . ˙. w #w w #w ˙ . Œ #˙. w Œ   p p ƒ ƒ ƒ ‰ Œ& œ œ œ œ > >  w ˙. . ˙ wbœ œ  &Œœ Œ Œ œ bœ ‰ nœ>œ œ œ bœ œ bœ ‰ œ bœ œ bœ œ b > œ f p ƒ p ˙ b˙ w ŒwwBjœœ#œbœœjœ b >w > œ œ bœ œ œ #œ w ˙. ˙Œ Œ.w > ƒ p ƒ p > >  œœ œ . ˙ w #œ w ˙. > œ ‰ œ œ Œ Œ œ#œ#ƒJœŒbœ>œ?J#pœƒœœ#œœbpœœ# > > >#˙ #w #w JœŒB@ @ @ #w Ó ˙ w #œÓ Œ ƒ p ƒ w w > > œœœjŒ@ @ Ó ˙ wÓ Œ œ w p>ƒ>>>##œœ>ƒ? > > ?@ @ @ w ˙Ó Œ œ w Ó w w w ƒ p ƒ > > ˙ w œ œ j ‰ Œ Ó Ó Œ Œ   ƒ&pƒ > wœÓŒ˙Ój>#ŒŒœ#   ƒ&pƒ w>bBœb>œj˙Ó ‰ Œ Ó Œ Œ  ƒ p ƒ
>w ˙ ˙.  Ó Œ &#˙˙.ƒw ƒ p > ˙ ˙.  œ#œÓƒ&œœbœœœbŒœœnœ ƒ p > b˙ ˙ w  ˙ ˙B Ó.Œ #w ƒ p ƒ > ˙ ˙. w ? Ó Œ ƒ p ƒ  ˙ Œ . Œ #w œB ˙ p ƒ p ƒ  Œ #˙ w œ . Œ? ˙ p ƒ p ƒ  #˙ Œ œ w Œ .? ˙ p ƒ p ƒ œ   ˙. ˙ œbœ bœ œ œ bœ Œ bœ bœ & Ó ƒ p Œ & w Ó #˙ ˙. Œ   p ƒ p w b˙ ˙.  ŒB Ó p ƒ p
œ ˙ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙.˙.œ Œ Œ p ƒ p ƒ ƒ #˙ ˙. #˙. œ Ó Œ ˙. œ ƒ p ƒ ƒ œ ˙ ˙ œ Œ #˙ ˙.Œ #˙. œ p ƒ p ƒ ƒ œ Œ ˙ ˙. Œ œ œ œ bœ œ œ œ p ƒ p ƒ ƒ ˙. Œ œ œ bœ bœ œ bœ œ œ bœ bœ Œ ˙. p ƒ ƒ ˙. Œ #w Œ #˙. p ƒ p ƒ ˙. Œ #w Œ #˙. p ƒ p ƒ #w œ #˙ œ #˙ Œ Œ ƒ p ƒ p ƒ w œ ˙ œ ˙ Œ Œ ƒ p ƒ p ƒ w œ ˙ œ ˙ Œ Œ ƒpƒpƒ
œ #˙  ˙##˙#ƒ˙˙˙ƒœ&. ˙ œ ˙  ˙˙œ˙˙ƒ&ƒ.  œ ˙B ˙ ˙. ƒ ƒ ˙. ? ˙ #œ œ nœ œ bœ œ # ƒƒ  #œB ˙. #˙ ˙ ƒ ƒ ƒ  œ œ n˙ œ bœ bœ? #˙. œ ƒ ƒ ƒ ˙ ˙  œ? #˙. ƒ ƒ ƒ œ œ œ  #˙&.œƒƒƒœ#nœbœœ œ  œœ˙œ.b&œœ#ƒƒƒœbœ œ œ ˙ . ˙. B ƒ ƒ ƒ
˙.œ#w&    œ& #˙. w  œ wB #˙. ? #˙. w œ  wB w ? w w ? w w  &  & B
w  w  w  w  > œ j ‰ Ó œ > Œ œ j ‰ Œ œ > œ Œ œ j ‰ œ
w w w w
  ˙ #œ œ œ ˙ . ƒ  ˙ #œ œ œ ˙ . ƒ  ˙ #œ ˙ . œ œ ƒ  ˙ #œ œ œ ˙ . ƒ  ˙ #œ œ ˙ . œ ƒ  ˙ #œ œ œ ˙ . ƒ  ˙ #œ œ œ ˙ . ƒ  ˙ #œ œ œ ˙ .  ˙ #œ œ ˙ . œ  ˙ . ˙ #œ œ œ
w w w w
  w p   w p   w p   w p           w p   Ó ˙ p
#œ ˙ œ ˙ . #œ ˙ œ ˙ . #œ ˙ œ ˙ . #œ ˙ œ ˙ . #œ ˙ œ ˙ . #œ ˙ œ ˙ . #œ ˙ œ ˙ . #œ ˙ œ w #œ ˙ œ w œ w #œ˙
w w w w
w w w w
#œ œ ˙ . #œ œ ˙ . #œ œ ˙ . #œ œ ˙ . #œ œ ˙ . #œ œ ˙ . #œ œ ˙ . w w w
w w w w
w #˙ ˙ ˙. Œ p ˙ #˙ w ˙ Ó ˙ #˙ w œ Œ Ó
w w w w w w w > œ œJÓ > Œ œ j ‰ Œ œ œ > Œ œ j ‰ œ
w w w w Ó ˙ p Ó ˙ p
w œ  Ó& Œ  & w Œ Ó œ œ  Œ ÓB w  Œ Ó œ? w wB#w˙˙ π ? ˙ #˙ w w w π ?wb ˙ ˙ w w p π  &  & B
  œ#œ œ œ œ # œ #pœœœ#œœœœ #œ œ œ #œ #œ œ œ  œ œ œ #œ œ œ #œÓ œ #œ œ pπ  œ #œœ œ Ó œ œ #œ Ó œ #œ œ # œœ pœ  œ œ # œ œœ #œ #œ œ #œ œ œpw œ ˙ œ p w w w w w w œ œ #œ œ bœ w œ ˙ p w p
 &#œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ  #œœ œ #œ œ œ  œ œ Ó  & œ #œ œ œ #œ œ Ó œ œ #œ #œœ #œ #œ œ œ œ œ Ó  œB œ #œ#œ œ œ œœ #œ œ #œœ #œ Ó œ œ œ # #œ œ #œœ œ œ œ π œ #œ? Ó œ œ #œ œ œ #œ œ œœ #œ Ó π ˙B œ #œ bœ ˙ œ ˙ bœ œ ? w w w w ? w w w w &˙˙˙.œ˙b˙˙˙   œ #œ œ b   œ& ˙ œ . ˙ œ ˙ ˙ œ B œ œ #œ œ bœ ˙ wœ p
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.