Partition complète (SATB), Niepojęte dary dla nas daje

De
Publié par

Obtenez les partitions de la musique Niepojęte dary dla nas daje partition complète (SATB), chants, composition de Kowalewski, Jakub. Cette partition moderne célèbre écrite pour les instruments tels que:
  • SATB ou TTBB

La partition compte plusieurs mouvements et l'on retrouve ce genre de musique classifiée dans les genres
  • chants
  • religieux travaux
  • pour chœur mixte
  • partitions chœur mixte
  • pour non accompagné chœur
  • pour chœur masculin
  • partitions chœur masculin
  • Polish langue

Visionnez en même temps d'autres musique pour SATB ou TTBB sur YouScribe, dans la catégorie Partitions de musique variée.
Edition: Jakub Kowalewski
Publié le : jeudi 16 février 2012
Lecture(s) : 45
Licence : En savoir +
Paternité
Nombre de pages : 4
Voir plus Voir moins
Niepojęte dary dla nas daje opr. J. Kowalewski Allegretto # >> . . .œ .. 2 œœ œ.œ œœ œ œ Sopranœœ œ œ& 4 . . œ .. . . Nie - po- ję - teda -ry dlanas da- jedzi - siajz nie - ba Pa -tri -ar-chów świę-tych u- pra- gnio- nespeł - ni- łysię Ju pro- ro-ckich prze- po - wie- dzeńsku -tki od- mie - ni- ły # 2 .. ∑ œœ Altœ œ œœ œœ œ& 4 . . œ .. . . >> Nie - po- ję- teda - rydla nasda -je Pa - tri - ar- chówświę -tychu - pra- gnio- ne Ju pro- ro- ckichprze - po- wie- dzeńsku - tki . . œ œ. .. . . # .œ œœ œœ 2 œ ∑ ∑ TenorV 4 Nie - po- ję- teda - rydla nas Pa - tri - ar- chówświę - tychu - pra -Ju pro- ro- ckichprze - po- wie- dzeń > > > > œ>œ œœ > >> œ ? #2 œœ œ Bas4 Nie -po -ję -te da- rydla nas Pa - tri- ar- chówświę -tych u- pra-Ju pro- ro- ckichprze -po -wie - dzeń
5 # . . . . œ œ œ œ Sœ œ& œœ œ˙ œ . . .œ . . œ. . . Oj -ciec łas- ka- wy,gdy się wie- czneSło - wocia - łem o - cze- ki- wa- nia,kie - dySło - woz Pa - nnyna - ro-świat ca- łymi -le, od- da- la - jącu - przy- krzo- ne # Aœ œœ œœ œ . & œœ œ. œœ ˙œ .. . . .. . . .. dzi - siajz nie - baOj - ciecłas - ka- wy,gdy się wie- czne speł - ni- łysię o- cze - ki - wa- nia,kie - dySło - wo od - mie- ni- łyświat ca- łymi -le, od- da- la - jąc # >> .. . .. . . . œ œœ œ œ œœ œ œ œ˙ V T da -je dzi- siajz nie - baOj - ciecłas - ka- wy, gnio - nespeł - ni- łysię o- cze - ki - wa- nia, sku -tki od- mie- ni- łyświat ca- łymi - le, > ˙ >> œ >> > œ œœ ? # Œ œ B da -- - -je gdysię wie- czne gnio -- - -ne kie- dySło -wo sku -- - -tki od- da- -la -jąc
2
9 # >> œ .. œ œœ œ S˙& œœ œ œ . .. .œ . . sta -je mo- cąswo - jejcu - do- wnejspra - wy. dzo -ne do- peł- ni- łowszy-stkich ą- da- nia. smu -tki, przy- wró- ci- ływe - so- łechwi - le. # . . œ œ Aœ & œ ..œœœœœœœœœœ . . . .. . .. > > Sło - wocia - łemsta -je mo- cąswo - jejcu - do- wnejspra -z Pa- nnyna - ro- dzo- nedo - peł- ni- łowszy-stkich ą- da-u - przy- krzo- nesmu - tki,przy - wró- ci- ływe - so- łechwi -. . . # .œ œ œ. . . .> >. . . œœœœœœœœœœ.œ V T gdy się wie- czneSło - wocia - łemsta -je mo- cąswo - jej kie - dySło - woz Pa- nnyna - ro- dzo- nedo - peł - ni- ło od - da -la - jącu - przy-krzo - nesmu -tki, przy- wró- ci- ły > > >˙ > œ œ> >œœ œ ? # BŒ Sło -wo cia- łemsta -- - - -je z Pa- nnyna -ro -dzo -- - -ne u -przy - krzo- nesmu -- - -tki,
13 # .. . . . œ œ œ ..œ œœ .. . œ œœ œ Sœœœœ & œ . .. . > Nę - dześwia - taprecz od- mia - ta,a pła- czli - weję -cze - nia Gwia - zdano - waJa - ku- bo - wawy - pu - ści - łapro - mie- nie, Wszę - dye - chobrzmi zpo - cie - chą,e zda - ruZba - wi- cie - la # .. . . . œœœ.œœ.œ ∑ œ. Aœ & ˙ wy. Nę- dześwia - taprecz od- mia - ta, nia. Gwia- zdano -wa Ja- ku - bo -wa le. Wszę- dye - chobrzmi zpo - cie - chą, . . . . . .. . # œœ œ œœ œœ œ . . .. œœœœ˙ V T cu - do- wnejspra - wy.Nę -dze świa- taprecz od- mia - ta, wszy-stkich ą- da- nia.Gwia - zdano -wa Ja- ku - bo -wa we - so- łechwi - le.Wszę - dye - chobrzmi zpo - cie - chą, . . .. .. . .. . . .> œ œ œœ œœ œ œ ? #œ œœ œ. . Bœ œœ Nę - dześwia - taprecz od- mia - ta,a pła- czli - weję -cze - nia Gwia - zdano - waJa - ku- bo - wawy - pu - ści - łapro - mie- nie, Wszę - dye - chobrzmi zpo - cie - chą,e zda - ruZba - wi- cie - la
17 # .. . œ œœ .. .. .. œ œœ œ .œ œœ œ Sœ œ& œœ . .. . > w dźwię- kówgło - sypod nie- bio - syi wwe - se- leza - mie- nia; cie - mnebłę - dyga - szącwszę - dy,świa - tłaczy - nizja -wie - nie. u - pew- nie- nieo zba- wie - niedo - peł- ni - łowe - se- la. # .. . . .. .. Aœ œ .. œ& œœ œœ œœ œ œ œœ œœ . .. . > a pła- czli - weję - cze- niaw dźwię- kówgło - sypod nie- bio - sy wy - pu- ści- łapro - mie - nie,cie - mnebłę - dyga - szącwszę - dy, e zda - ruZba - wi- cie - lau - pew- nie- nieo zba- wie - nie # .. .. .. .. .. . . œ œ œ. .> œœ œœ œœ œœ œ œœ œ V T a pła- czli - weję - cze- niaw dźwię- kówgło - sypod nie- bio - sy wy - pu- ści- łapro - mie - nie,cie - mnebłę - dyga - szącwszę - dy, e zda - ruZba - wi- cie - lau - pew- nie- nieo zba- wie - nie . .. .. .. .. .. .> ? #œ œœ œœ œœ œœ œœ œ. . Bœ œ œ w dźwię- kówgło - sypod nie- bio - syi wwe - se- leza - mie- nia; cie - mnebłę - dyga - szącwszę - dy,świa - tłaczy - nizja -wie - nie. u - pew- nie- nieo zba- wie - niedo - peł- ni - łowe - se- la.
21 # > . . .. . œœœ.œœœ S& œ Skąd dziśwszys - cywe - se- li Skad dziśka - dyz a- nio- ły Więc znie - bie- ski- miszy - ki # . . œœœ Aœ œ& œ . œ . .. > i wwe - se- leza - mie-nia; świa - tłaczy - nizja - wie - nie. do - peł -ni -ło we- se - la. # .. . .. . > œ œ œ œœ œ œ TV i wwe - se- leza - mie-nia; świa - tłaczy - nizja - wie - nie. do - peł -ni -ło we- se - la. . . .. . > ? #œ œ œ. œœ œ œ B Skąd dziśwszys - cywe - se- li Skad dziśka - dyz a- nio- ły Więc znie - bie- ski- miszy - ki
> . . .. . œœœ.œœœ œ wy - śpie - wu- jąa - nie - li: wy - śpie - wu- jewe - so- ły: wy - da- je - myo - krzy- ki: œ œœ œœ œ œ . . . .. . > Skąd dziśwszys - cywe - se- li Skad dziśka - dyz a- nio - ły Więc znie - bie- ski- miszy - ki . . . .. .> œ œ œ œœ œ œ
Skąd dziśwszys - cywe - se- li Skad dziśka - dyz a- nio - ły Więc znie - bie- ski- miszy - ki . .. .> œ . œ .œ œ œ œœ wy - śpie - wu- jąa - nie - li: wy - śpie - wu- jewe - so- ły: wy - da- je - myo - krzy- ki:
3
4
25 # >> . .. .œ œ œœ Sœ œœ& œ œ . œ .. . Nie-chaj chwa-łaBo - gubę-dzie wnie - bie,
. . œ œ œ œ . . a nazie -mi
œ œ œ˙ . . .œ . po-kój lu-do - wi!
# . .. .. œ œœ .œ A& œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ . .œ .œ œ œ.......... . >> wy-śpie - wu- jąNie-chaj chwa-łaBo - gubę-dzie wnie - bie,a nazie-mi po-kójlu-do-wy-śpie - wu- je wy - da- je- my # .. .. .. >. .. .. .. > >. .. œœœœœœœ.œœœœœœœœœœœ.œœ œ V T wy-śpie - wu- jąa - nie- li:Nie-chaj chwa-łaBo-gu bę-dziew nie -bie, ana zie-mi wy-śpie - wu- jewe - so- ły: wy - da- je- myo - krzy -ki: > > >> >˙ > œ ? #> >>œ >œœ œœ œ œ œ Œ B Nie - chajchwa - łaBo - gubę - dziew nie- bie,
31 rit. # >> . . .. .. œ œ &œœ.œœœœœœœœœœ.œ S˙œ œ . .. œ .. .. . > Nie - chajchwa - łaBo - gubę -dziew nie- bie,a nazie-mi po-kój lu- do- wi!
rit. # . . œ œ A& œœ œœ œœ œ . .œ œ ˙ œ. .. œ˙ . >> >> . > wi! ana zie- mipo -kójpo - kójpo - kójlu - do- wi! #...rit.>. . . œœ œ. .> > . .. .˙ œœ œ œ œ œ œœ œœ œ˙ TV po - kójlu - do - wi!a nazie- mipo- kójpo-kój lu- do- wi!
> > > œ œ œ> ? #œ B a nazie -mi
rit. > >> œ œœ œ > po - kójpo - kój
> >> ˙ œ œ lu - do- wi!
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.

Diffusez cette publication

Vous aimerez aussi