7 jours d'essai offerts
Cet ouvrage et des milliers d'autres sont disponibles en abonnement pour 8,99€/mois

Partagez cette publication

Niepojęte dary dla nas daje opr. J. Kowalewski Allegretto # >> . . .œ .. 2 œœ œ.œ œœ œ œ Sopranœœ œ œ& 4 . . œ .. . . Nie - po- ję - teda -ry dlanas da- jedzi - siajz nie - ba Pa -tri -ar-chów świę-tych u- pra- gnio- nespeł - ni- łysię Ju pro- ro-ckich prze- po - wie- dzeńsku -tki od- mie - ni- ły # 2 .. ∑ œœ Altœ œ œœ œœ œ& 4 . . œ .. . . >> Nie - po- ję- teda - rydla nasda -je Pa - tri - ar- chówświę -tychu - pra- gnio- ne Ju pro- ro- ckichprze - po- wie- dzeńsku - tki . . œ œ. .. . . # .œ œœ œœ 2 œ ∑ ∑ TenorV 4 Nie - po- ję- teda - rydla nas Pa - tri - ar- chówświę - tychu - pra -Ju pro- ro- ckichprze - po- wie- dzeń > > > > œ>œ œœ > >> œ ? #2 œœ œ Bas4 Nie -po -ję -te da- rydla nas Pa - tri- ar- chówświę -tych u- pra-Ju pro- ro- ckichprze -po -wie - dzeń
5 # . . . . œ œ œ œ Sœ œ& œœ œ˙ œ . . .œ . . œ. . . Oj -ciec łas- ka- wy,gdy się wie- czneSło - wocia - łem o - cze- ki- wa- nia,kie - dySło - woz Pa - nnyna - ro-świat ca- łymi -le, od- da- la - jącu - przy- krzo- ne # Aœ œœ œœ œ . & œœ œ. œœ ˙œ .. . . .. . . .. dzi - siajz nie - baOj - ciecłas - ka- wy,gdy się wie- czne speł - ni- łysię o- cze - ki - wa- nia,kie - dySło - wo od - mie- ni- łyświat ca- łymi -le, od- da- la - jąc # >> .. . .. . . . œ œœ œ œ œœ œ œ œ˙ V T da -je dzi- siajz nie - baOj - ciecłas - ka- wy, gnio - nespeł - ni- łysię o- cze - ki - wa- nia, sku -tki od- mie- ni- łyświat ca- łymi - le, > ˙ >> œ >> > œ œœ ? # Œ œ B da -- - -je gdysię wie- czne gnio -- - -ne kie- dySło -wo sku -- - -tki od- da- -la -jąc