Partition complète (TTBB), Niepojęte dary dla nas daje

De
Publié par

Consultez les partitions de Niepojęte dary dla nas daje partition complète (TTBB), chants, fruit du travail de Kowalewski, Jakub. Cette partition moderne dédiée aux instruments tels que: SATB ou TTBB
La partition comprend plusieurs mouvements et l'on retrouve ce genre de musique classifiée dans les genres
  • chants
  • religieux travaux
  • pour chœur mixte
  • partitions chœur mixte
  • pour non accompagné chœur
  • pour chœur masculin
  • partitions chœur masculin
  • Polish langue

Visualisez en même temps d'autres musique pour SATB ou TTBB sur YouScribe, dans la catégorie Partitions de musique variée.
Edition: Jakub Kowalewski
Publié le : jeudi 16 février 2012
Lecture(s) : 22
Licence : En savoir +
Paternité
Nombre de pages : 2
Voir plus Voir moins
Niepojęte dary dla nas daje Allegretto opr. J. Kowalewski F > . . . .œ >. . . 2 .. . b .. œœ œ œœ œœ œ .œ œ œ œ b œœ œ. .œ T1V 4 œ . . Nie - po -ję - teda - rydla nasda - jedzi - siajz nie- baOj - ciecłas - ka -Pa - tri - ar- chówświę - tychu - pra- gnio- nespeł - ni- łysię o- cze - ki - wa -Już pro- ro- ckichprze - po - wie - dzeńsku - tkiod - mie - ni- łyświat ca- łymi -p . .> > 2 .. .. b .. œœ .œœ œ b ∑œ œœ œœ œœ . T2.œ V 4 œ . . Nie - po -ję - teda - rydla nasda -je dzi- siajz nie- ba Pa - tri - ar- chówświę - tychu - pra- gnio- nespeł - ni- łysię Już pro- ro- ckichprze - po - wie - dzeńsku - tkiod - mie - ni- ły . . p œœ .. . . .> > . œœ œ ? 2œ œœ œœ b ∑ ∑ . B1b 4 Nie - po -ję - teda - rydla nasda - je Pa - tri - ar- chówświę - tychu - pra- gnio- ne Już pro- ro- ckichprze - po - wie - dzeńsku - tki P ? 2˙ b œ œ œœ .œ B2œ œœb 4 Nie - po- ję- teda - rydla nasda -- - -Pa - tri- -ar - chówświę - tychu - pra- - -gnio -- - -Już pro- ro- ckichprze - po- - -wie - dzeńsku -- - -6 > . . . .œ >. . . b .. œœ œ œœ œœ œ .. . . œ œœ œ b ˙œ œœ . œ V œ . . wy, gdysię wie- czneSło - wocia - łemsta - jemo - cąswo - jejcu - do- wnejspra -nia, kie- dySło - woz Pa- nnyna - ro- dzo- nedo - peł - ni- łowszy - stkichżą - da -le, od- da - la - jącu - przy- krzo- nesmu - tki,przy - wró- ci -ły we- so - łechwi -. .> > . . b....œœ..œœ.œ œ œ bœœœœœœœ.œ V œœ ˙ œ. . .. Oj - ciecłas - ka- wy,gdy się wie- czneSło - wocia - łemsta - jemo - cąswo - jej o - cze- ki - wa- nia,kie - dySło - woz Pa- nnyna - ro- dzo- nedo - peł -ni - ło świat ca- łymi - le,od - da - la - jącu - przy- krzo -ne smu- tki,przy - wró- ci -ły . . . œœ .. . . .> > . .œ œ œ ? œœ . .. . . .˙ œ œœ œœ b œœ œ œ œ œ b dzi - siajz nie- baOj - ciecłas - ka- wy,gdy się wie- czneSło - wocia - łemsta - je speł - ni- łysię o- cze - ki - wa- nia,kie - dySło - woz Pa- nnyna - ro- dzo- ne od - mie - ni - łyświat ca- łymi - le,od - da - la - jącu - przy- krzo -ne smu- tki, ? ˙ b œ œ Œœ œœ œ b œœ œ je gdysię wie- czneSło - wocia - łemsta -- - -ne kie- dySło - woz Pa- nnyna - ro- dzo- - - -tki od- da- la- jącu - przy- krzo- nesmu -- - -12 . . . . . . œ œ œ .. . .. > b œœ œ œ .œ œ œ .. œ œ œœ b ˙œ V wy. Nę- dześwia - taprecz od- mia - ta,a pła- czli - weję - cze - nia nia. Gwia- zdano - waJa - ku - bo - wawy - pu - ści -ła pro- mie - nie, le. Wszę- dye - chobrzmi zpo - cie - chą,że zda - ruZba - wi- cie - la P . . . . œœœ..œ.œ . b..œœœ b œœ ∑ V œœ ˙ . . cu - do- wnejspra - wy.Nę - dześwia - taprecz od- mia - ta, wszy - stkichżą - da- nia.Gwia - zdano - waJa - ku - bo - wa Wszę - dye -brzmi zpo - cie - chą, we - so - łechwi - le.. .P .ch.o. . . . . .œ œ œ œœ œ œ œ œ œ .. . . . b œ ? œ. œœ œ œ˙ b mo - cąswo - jejcu - do- wnejspra - wy.Nę - dześwia - taprecz od- mia - ta, do - peł - ni - łowszy - stkichżą - da- nia.Gwia - zdano - waJa - ku - bo - wa przy - wró- ci -ły we- so - łechwi - le.Wszę - dye - chobrzmi zpo - cie - chą, . .> ? œœ œ b œ Œ b œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ . . . .. . . .. . . . je Nę- dześwia - taprecz od- mia - ta,a pła- czli - weję - cze - nia ne Gwia- zdano - waJa - ku - bo - wawy - pu - ści -ła pro- mie - nie, tki, Wszę- dye - chobrzmi zpo - cie - chą,że zda - ruZba - wi- cie - la
2
. . . 17 œ œ œ .. . .. . .. >. . .. .> b œœ œ œ .œ œ œ .. œœ œ œ .œ œ œ œ œœ œ b œ V w dźwię - kówgło - sypod nie- bio - syi wwe - se- leza - mie - nia;Skąd dziśwszys - cywe - se- li cie - mnebłę - dyga - szącwszę - dy,świa - tłaczy - nizja - wie - nie.Skad dziśka - żdyz a - nio- ły u - pew- nie - nieo zba- wie - niedo - peł - ni- łowe - se - la.Więc znie - bie- ski- miszy - ki . . . b .. .. >œ œ œ .. . .. .> œ œ œ .œ .. . b œ. œœ œœ œ œ .œ œ. œœ œ œ œ œ V a pła- czli - weję - cze - niaw dźwię - kówgło - sypod nie- bio - syi wwe - se- leza - mie - nia; wy - pu - ści - łapro - mie - nie,cie - mnebłę - dyga - szącwszę - dy,świa - tłaczy - nizja - wie - nie. że zda - ruZba - wi- cie - lau - pew- nie - nieo zba- wie - niedo - peł - ni- łowe - se - la. . . . . . . . . . . . .œ œ œ œ. . . .. .> . .> œœ œ œ œ œœ œ ? œœ œœ œœ œœ œ œ b b a pła- czli - weję - cze - niaw dźwię - kówgło - sypod nie- bio - syi wwe - se- leza - mie - nia; wy - pu - ści - łapro - mie - nie,cie - mnebłę - dyga - szącwszę - dy,świa - tłaczy - nizja - wie - nie. że zda - ruZba - wi- cie - lau - pew- nie - nieo zba- wie - niedo - peł - ni- łowe - se - la. . .> ? œœ œ b œ b œ œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œœ . . . . .. . . .. . . .. . .. . > w dźwię - kówgło - sypod nie- bio - syi wwe - se- leza - mie - nia;Skąd dziśwszys - cywe - se- li cie - mnebłę - dyga - szącwszę - dy,świa - tłaczy - nizja - wie - nie.Skad dziśka - żdyz a - nio- ły u - pew- nie - nieo zba- wie - niedo - peł - ni- łowe - se - la.Więc znie - bie- ski- miszy - ki
23 . .> .. >. . . . . .. .œ > b œœ œ .œ œ œ. .œ œ œ œœ œœ œ .. . . œ œœ œœ œœ œ . b œ V œ . . wy - śpie - wu- jąa - nie - li:Nie - chajchwa - łaBo - gubę - dziew nie- bie,a nazie - mipo - kójlu - do -wy - śpie - wu- jewe - so - ły: wy - da -je - myo - krzy - ki: > .. .. .> > œ .. .. . .œ œ. .. b .. .œ œ œœ .œœ œœ œœ œœ œ œ œ b œœ .œ œœ . œ V œ . . Skąd dziśwszys - cywe - se- liwy - śpie - wu- jąNie - chajchwa - łaBo - gubę - dziew nie- bie,a nazie - mi Skad dziśka - żdyz a - nio -ły wy- śpie - wu- je Więc znie - bie- ski- miszy - kiwy - da -je - my . . . > . . . .. .> .. . .. .> .œ œ œ. . . .œ > œ œœ ? œœ œœ œœ œ œ œœ œ œœ œœ œœ b b Skąd dziśwszys - cywe - se- liwy - śpie - wu- jąa - nie - li:Nie - chajchwa - łaBo - gubę - dziew nie- bie, Skad dziśka - żdyz a - nio -ły wy- śpie - wu- jewe - so - ły: Więc znie - bie- ski- miszy - kiwy - da -je - myo - krzy - ki: > >> >> ? ˙ b œ œ œœ œ œ b œœ œœ œœ œœ . œ . .. .. > >> >> wy - śpie - wu- jąa - nie - li:Nie - chajchwa - łaBo - gubę - dziew nie- - -wy - śpie - wu- jewe - so - ły: wy - da -je - myo - krzy - ki: 30 > rit. . . . .œ >. . .U> b œ . .œ œ œœ œœ œ .. . . b ˙œ œ œœ œœ œ .˙. œ V œ . . wi! Nie- chajchwa - łaBo - gubę - dziew nie- bie,a nazie - mipo - kójlu - do- wi! rit.U . .> > b .. .. œœ .. œ œ b œ œœ œœ œœ œ œ. V œœ ˙ œ. œ˙ . .. . > >> po - kójlu - do- wi!a nazie - mipo - kójpo - kójpo - kójlu - do- wi! U . .rit. . . .. œœ œ. . . .> >> œ ? œœ . .. . . .˙ œœ œ œ b œœ œœ œ œ œ œ˙ . b U a nazie - mipo - kójlu - do- wi!a nazie - mipo - kójpo - kójlu - do- wi! rit. > >> >> >> ? œœ b œ œ Œœ œœ . b œœ œœ ˙ > >> >> bie, ana zie- mipo - kójpo - kójlu - do- wi!
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.

Diffusez cette publication

Vous aimerez aussi