Propositions de termes lexicaux

De
Publié par

Propositions de termes lexicaux en didactique et en pédagogie de la LCR-créole KIJAN NOU PÉ MAKÉ SÉ PAWÒL-LASA AN BON GRENN KRÉYÒL LA BA ZÉLÈV AN NOU 1-NIVEAU / GRAD • Bilan positif travay a'w dontokèl; ou an bon chimen • Bilan décevant a pa sa an té ka atann • Bilan modeste sa pòkò bon; sa pòkò sa • Bilan satisfaisant i bon; ou an zafè a'w; woulo bravo • Bon niveau sa k'ay; baw-la ho; i bon • Bons résultats ou an zafè a'w; kò a-w bon; sa ou fè bon • De réelles difficultés ou ka pwan gaz; ou an pwoblèm; ba chal a'w gaz; chaj-la lou ba'w • Ensemble correct sa pé alé; ou pé ay pi lwen; baw-la a nivo; • Ensemble faible ou ni onlo travay pou travay; baw-la two ba, fè'y monté; fò ou woulé pou rivé • Ensemble moyen sa pé alé; ou pé ay pi lwen; baw-la a nivo; • Ensemble satisfaisant woulo; ou bon; ou ka woulé byen; sa bon menm •Ensemble excellent ou ka woulé fò menm; ayennadi; ou an zafè a'w; travay-la olendeng • Juste passable sa jis, jis, jis; sa two jis • Quelques lacunes à combler fò ou ba chal a'w gaz; fò ou woulé plis menm • Résultats alarmants kannòt a'w ka pwan dlo; travay a'w an dégenn; zafè-la mové;

  • yo ka mandé'

  • fè nou vwè

  • lison a'

  • maké

  • pa pèd

  • pli

  • k'ay

  • démonstration bay

  • pou

  • travay a'


Publié le : mardi 19 juin 2012
Lecture(s) : 33
Tags :
Source : pedagogie.ac-guadeloupe.fr
Nombre de pages : 7
Voir plus Voir moins
Propositions de termes lexicaux
en didactique et en pédagogie de la LCR-créole
KIJAN NOU PÉ MAKÉ SÉ PAWÒL-LASA AN BON GRENN
KRÉYÒL LA BA ZÉLÈV AN NOU
1-NIVEAU / GRAD
• Bilan positif
travay a'w dontokèl; ou an bon chimen
• Bilan décevant
a pa sa an té ka atann
• Bilan modeste
sa pòkò bon; sa pòkò sa
• Bilan satisfaisant
i bon; ou an zafè a'w; woulo bravo
• Bon niveau
sa k'ay; baw-la ho; i bon
• Bons résultats
ou an zafè a'w; kò a-w bon; sa ou fè bon
• De réelles difficultés
ou ka pwan gaz; ou an pwoblèm; ba chal a'w gaz; chaj-la lou
ba'w
• Ensemble correct
sa pé alé; ou pé ay pi lwen; baw-la a nivo;
• Ensemble faible
ou ni onlo travay pou travay; baw-la two ba, fè'y monté; fò
ou woulé pou rivé
• Ensemble moyen
sa pé alé; ou pé ay pi lwen; baw-la a nivo;
• Ensemble satisfaisant
woulo; ou bon; ou ka woulé byen; sa bon menm
•Ensemble excellent
ou ka woulé fò menm; ayennadi; ou an zafè a'w; travay-la
olendeng
• Juste passable
sa jis, jis, jis; sa two jis
• Quelques lacunes à combler
fò ou ba chal a'w gaz; fò ou woulé plis menm
• Résultats alarmants
kannòt a'w ka pwan dlo; travay a'w an dégenn; zafè-la mové;
véyé kò a'w
• Résultats encourageants
ou asi on bon larèl, kontinyé bat; sa pé alé, bay adan; sa pé
alé, kenbé pa lagé; bòdlanmè pa lwen
• Résultats insuffisants
sa pòkò sa; ou pòkò adan sa
• Résultats irréguliers
ou pa pòstal; yonn vlé, dé pa vlé; sé on kou bon, on kou pa
bon
•Résultats moyens
jistikont, pòté mannèv
•Résultats passables
sa pé alé, kontinyé pòté mannèv
2-TRAVAIL / WOTÈ A TRAVAY-LA
• Bon travail
ou byen travay; travay-la otòp; ou ka woulé byen
• De la bonne volonté
ou anvi woulé, travay san pè; ou anvi rivé, kontinyé pòté
mannèv
Des qualités à l'écrit
ganm a maké a'w bon; ou an zafè a'w adan maké-la; maké a-
w bèl
Des qualités à l'oral
ganm a palé a'w bon; ou bon an palé-la; ou an zafè a'w adan
pawòl palé
Des qualités bien exploitées
ou sa sèvi épi lèspri a'w; ou ka byen sèvi èvè sa ou konnèt
Des qualités d'analyse
lèspri a'w annaks; lèspri a'w ka vwè klè
• Écrit mal maîtrisé
pawòl maké la ka ba'w gaz; maké-la pòkò adan sa; maké a'w
anpangal
• En net progrès
ou pwan on bèl balan; ou vansé byen
• En net recul
ou ka fè dèyè twòp menm; ou ka kyoulé (tchoulé) twòp; ou
pèd bon fòs
• Leçon mal apprise
ou pòkò sa apwann lison a'w; ou mal apwann lison a'w
• Manque d'assurance
ou two kapon; ou pa gè sèten'w
• Manque de concentration
lèspri a'w toujou two lwen; mèt lèspri a'w asi travay a'w
• Manque de travail personnel
fò ou apwann travay tousèl; ou pòkò ka woulé tousèl a'w
• Manque évident de travail
ou pa'a woulé menm; ou ka travay masko
• Mauvaise volonté
ou té'é di ou pa vlé travay;
ou pa vlé fè ayen; ou pwan
chimen a lavépasité
• Méthodes non assimilées
ou pò'ò konpwann kijan pou ou woulé; travay a'w ka pati
pyé pou tèt
Oral
mal maîtrisé
travay palé-la pòkò sa
• Peut mieux faire
sa pò'ò bon; sa pòkò sa; kò a'w pòkò bon
• Se contente de peu
ou pa ka chaléré kò a'w; pou'w, sé travay jistikont
• Travail bâclé
ou ka goré travay a'w; ou ka kyoké (tchoké travay)
• Travail consciencieux
travay-la sèryé; ou ka woulé jan pou ou woulé
• Travail irrégulier
ou ka travay lè lidé a'w di'w; ou ka travay lè ou vlé
3-COMPORTEMENT / KONPÒTASYON
•Amélioration dans l'attitude
konpòtasyon a'w ranjé; ou koumansé byen kenn kò a'w
• Bonne attention
ou ka suiv byen;
kouté a'w bon
• Bonne attitude
ou ni bon konpòtasyon; ou ka kenn kò a'w on mannyè
dontokèl
• Bonne participation
ou ka mèt bon grennsèl adan lison-la; ou ka pòté on pal adan
travay-la
• Difficulté d'attention
ou pa ka rivé suiv byen;
lidé a'w pa ka la
• Élève agité
ou toujou anbrann; ou toujou mouvmanté; ou pa ni on
pozisyon; ou two dézòdyè
• Élève consciencieux
ou ka woulé pou bon; ou sèryé
• Élève cultivé
ou ni bon konésans
• Élève effacé
ou anni la; ou anni la, soukwé kò a'w
• Élève motivé
ou anvi woulé; ou ka bat san pè; ou enmé travay-la si kréyòl
• Élève sensible
ou ni kè fèb
• Élève sérieux
ou ka woulé poubon; ou sé on zélèv sèryé; ou pa ka bétizé
• Élève sociable
ou sé moun a toutmoun
• Élève timide
ou pè palé; ou twòp antòch
• Élèves turbulent
ou two dézòdyè(z); ou two anmègdan
• Esprit de groupe
ou ka travay yonn a lòt; ou byen konpwann on men ka lavé
lòt
• Fait des efforts
ou ka pòté bon mannèv; ou ka ba kò a'w bann; ou ka bay
adan
• Goût pour la matière
ou ka travay épi gou; ou enmé sa ou ka fè
• Manifeste peu d'intérêt pour
la matière
ou an lékòl-la sé ka'w vlé fè?, ou pa gè enmé kréyòl-la
• Manque de concentration
ou pa ka kenn fil a'w; lèspri a'w pa si travay a'w
• Manque de maturité
lèspri a'w pa asé matrité; ou ni lèspri blèblè toujou
• Manque de motivation
an pa ka santi'w ni balan; ka manké'w balan
• Ne fait pas d'efforts
ou pa ka gouyé menm; ou alawoulib; ou pa ka fòsé
• Ne prend pas de
responsabilité
ou pa ka pòté chaj; ou ka atann twòp si lézòt
• Pas d'esprit d'équipe
épi'w, sé lalwa bougo; ou ka fè biten a'w tousèl a'w
4-CONSEILS / LARÈL POU SUIV KONSÈY / KONSÈY
• Accrochez-vous
kenbé, pa lagé; kenn kè; kenbé rèd
• Analysez vos erreurs
rété gadé sa ki pa k'ay; éséyé konpwann pouki ou ka fè sé fòt-
lasa
• Appliquez-vous davantage
fò'w mété'w ka travay plis; pa travay ala mansousyé
• Exploitez vos capacités
sèvi épi tousa sèvèl a'w ka ba'w; pòté mannèv pas ou pé
• Canalisez votre énergie
kenbé kò a'w; fòs-la ou tini adan'w la pa lésé'y gayé; sanblé
fòs a'w pou travay byen
• Cessez vos perturbations
arèsté fè dézòd; kenbé kò a'w
• Continuez les efforts
kontinyé woulé; apiyé; ou an bon chimen, bay adan
• Faites attention à
l'orthographe
tansyon a jan ou ka maké mo; twòp fòt
• Faites des efforts
fò ou fòsé kò/kad a'w; pòté mannèv; ba kò a'w bann
• Félicitations
woulo! Sa bon menm; woulo bravo; i bon menm
• Maîtrisez-vous davantage
apwann kontwòl vou; apwann pwan sanfwa a'w; ou ka
manké kontwòl
• Ne vous découragez pas
pa lésé kò a'w alé : kenn kè; pa pèd fòs; doubou pou fè bèk;
pa pèd fwa
• Ne vous relâchez pas
pa lagé gidon; pa moli
• Participez plus à l'oral
fò ou pòté pawòl a'w an lèson-la; an pa ka tann vou asé; mèt
grennsèl a'w pli souvan
• Plus de rigueur
mété kò a'w annaks; mété lèspri a'w égal épi travay a'w
• Plus de sérieux
mété plis séryozité adan sa ou ka fè; pa goré travay-la
• Soignez la présentation
ba travay a'w on pli bèl figi (on pli bèl ganm); tansyon
bèlté
a travay a'w
• Approfondissez davantage
vos réponses
rantré plis anfenfon a répons a'w; ay pli lwen adan répons
a'w
• Résultats à confirmer
apatoudi bèl nòt, sé wou ankò ki tout; ou pwan bon chimen,
kontinyé maché ankò adan; sa bon, mé nou ka atann pou vwè
• Prenez confiance en vous
apwann kwè adan'w; woupwan fwa
• Lisez plus attentivement le
sujet
byen li pou ou pé konpwann sa yo ka mandé'w fè; byen li sa
yo ka mandé'w
• Respectez les consignes
fè sa yo mandé'w fè; fè yenki sa yo mandé'w
•Réfléchissez davantage
fè lèspri a'w travay plis ki sa; fè lèspri a'w travay tibwen plis;
fè konprinèt a'w maché tibwen plis
5-GENERALITES / PAWÒL KYÒKANBLÒK /
(TCHÒKANBLÒK)
• Expression écrite
pawòl maké
• Devoir en classe
dèvwa lékòl
• Devoir à la maison
dèvwa nankaz
• Exercice
dèvwa
• Contrôle
kontwòl
• Observation
sa
pou woutyenn; wouvèzyé
• Note
nòt; konmen?
• Appréciation
kijan ou touvé'y? wouvèzyé; sa ou ka di?
• Interrogation écrite
dèvwa maké; maké noté
• Interrogation orale
palé noté; dèvwa palé
• Lecture silencieuse
li san palé; li é zyé
• Lecture à haute voix
li fò; li é bouch
• Question
kèksyon; répondè réponn
• Réponse
sa pou réponn
• Vu et pris connaissance
gadé pou vwè; vwè é konpwann; aprézan mwen okouran
• Introduction / introduire
pawòl douvan; dabòpouyonn
• Développement / développer
dékatman; bay kanman; ay pi lwen
• Conclusion / conclure
pou bout; an bout; anfinaldikont; bay bout a
• Imaginez la suite d'un texte
kijan ou ka vwè larès (larèstan / lapousuit)
• Imaginez le début d'un texte
maké sa ki pé pasé avan; kijan ou ka vwè koumansman-la?
• Relevez dans le texte
chèché, touvé adan tèks-la
• Avantages et inconvénients
sa i bon, sa i pa bon; grat é mové koté
• Causes et conséquences
poukisa é kifè
• Analysez …
bay dékatman a
• Commentez ...
bay lidé a'w; bay mi a'w; bay komantasyon a'w
• Présentez / présentation
ba
fèy-la ganm (bèlté); fè nou vwè bèlté a fèy-la (ganm a fèy-
la)
• Expliquez / explication
di ka sa vlé di; bay lèsplikasyon a; ki lèsplikasyon ou ka bay;
lèsplikasyon
• Démontrez / démonstration
bay prèv a; bay laprèv a; montré; montraj
• Soyez plus précis
ay an kè a …
• Complétez
mété sa ka manké; plen (sé plas vid la)
• Relevez
woté; touvé
• Indiquez
di
• Recopiez
maké; ékri; kopyé; woukopyé; woumaké
• Repérez
touvé
• Classez
mèt ansanm; ranjé
• Transposez
bokanté plas; chanjé plas
• Définissez / définition
ka sa vlé di; sa sa vlé di; sans
• Employez
sèvi épi
• Rédigez / rédaction
maké; paj maké
• Rangez dans l'ordre
chronologique
mété yonn dè lòt annòd
• Racontez / récit
bay lavwa; rakontaj
• Décrivez / description
bay dékatman; dékatman a
• Faites un portrait / portrait
fè pòtré a / pòtré
• Un paragraphe
on mòso tèks
• Métaphore
zimaj
• Personnage
aktè; moun
• Personnage principal
mètmoun a …; potomitan; mòsofè-la; timal-la
• Personnification /
personnifiez
mofwazaj; mofwazé
• Nommez
nonmé non
• Situez
di ola
• Proposez / proposition
bay lidé a'w; bay on lidé; lidé a'w
• Contexte
ben a tèks-la
• Décor
laliwonnaj (lanviwonnaj)
• Outils de la langue
fèwman a lang-la
• Circonstances
tan é sézon; doukou
• Étude de texte
konprinézon (konpwann) a tèks-la; dékatman a tèks-la,
kanman a tèks-la
• Inventez
touvé; mété atè; mété doubout
• Imaginez
chèché an lèspri a'w;
chèché an lidé a'w
• Quelles suppositions
ki sipozisyon…; ka lidé a'w ka di'w
• Quelles hypothèses
ka ou té ké pé di; ka lidé a'w ka di'w
• Trouvez des ressemblances
touvé sa ki ka sanm
• Trouvez des différences
touvé sa ki pa ka sanm; touvé sa ki diféran
• Particularités
sa ki apa; sa ki pa menm parèy
• Enumérez
bay lis a; bay yonn pa yonn
• Synonyme
pawòl menm sans
• Contraire
sans alanvè; pawòl ka opozé
• Strophe
katyé a poézi / poèm; krèy a poézi
• Refrain
ritounèl; laritounèl; alawoupriz
• Quelle(s) information(s) nous
donne le texte
ka
tèks-la ka di; ka tèks-la ka fè nou sav
• Symbolique / symbole /
symbolisez
zimaj; figi; bay zimaj
• Le plan du texte, du devoir
chawpant a tèks-la, a dèvwa-la
• Le schéma
pòtré fini
• Le croquis
pòtré maké
• Les arguments
lidé-fòs
• Les transformations
mofwazman; mofwazaj
• À quel passage correspond…
ki mòso a tèks-la ka bay; ki mòso a tèks-la ka liyanné épi
• Que traduit la phrase
ka ki fondas a fwaz-lasa
• Considérons
annou di; annou pwan ka a
• Recherchez le sens
chèché sa sa vlé di
• Trouvez la valeur
touvé valè a; ka … vo
• Mettez en relation… les
images, les mots
liyanné … zimaj, pawòl
• Comment expliquer la
réaction, le comportement…
ankijan ou ka konpwann jès, konpòtasyon a…; ki dékatman
ou pé bay asi mouvman é konpòtasyon a
• Fonction grammaticale de
wòl a
• Procédés d'écriture
ganm a maké a
• Progression
mizi an mizi; vansé a
• Réunir des informations
sanblé kamo asi; ranmasé kamo asi
• Thème du texte
fondas a tèks-la; karésòl a tèks-la
• Sujet
sijé
• Argumentez / argument
bay pawòl-fòs; pawòl-fòs
• Convaincre (chercher à
convaincre)
kouté pou tann é pou konpwann
• Porter un éclaircissement
pòté limyè si; kléré
• Représentez (un lieu, un
kijan ou ka vwè
objet, un personnage…)
• Reconnaître
rikonnèt
• Observez
jété zyé; gadévwè
• Transformez les phrases
suivantes
mofwazé sé fwaz-lasa
• Remplacez les phrases
suivantes
bokanté sé fwaz-lasa plas
• Employez dans
sèvi èvè
• Associez
liyanné
• Découvrir le texte
wouvè zyé asi tèks-la; mété sa i adan tèks-la déwò
• Distinguer les étapes
touvé chak èstasyon
• Le dialogue
on palé ansanm; bokantaj pawòl; on kozé
• Caractérisez
di kijan … yé
• Mise au point
pawòl kout; démokatpawòl
• Mots clés
mo-klavèt
• Ponctuation
kadans a fwaz-la
Miziraj : évaluation
Ajistaj : Correction
Rakasiyaj : remédiation
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.