DION CASSIUS Histoire Romaine XLI

De
Publié par

DION CASSIUS, Histoire Romaine, XLI, 19-25 Marseille refuse de recevoir César. Siège de cette ville Les Marseillais sont vaincus par Brutus dans un combat naval Capitulation de Marseille 19 ?? ?????? ???????????, ????? ??? ?? ?? ??????? ?????????, ???? ????????? ?? ???????, ???? ?? ??? π???? ??????????? ???? ??? ?π??????? ???? ??????????????? ??????. ?? ?? ??? ???? ??? ??????? ?????????, ??? ???????? ?π???????? ?????????? ?????, ??? ???? π???π????????? ??, ???' ?????? ?????????, π?????? ????? ??????, ????? ??????? ???? ?? ??? ??? ?? ????? ?????? π??? ???? ??????, ??? ?????????? ?????? ???? ??? ?π??? ???????? ??????? ?π? π????? ??, ?????????. ??????????? ?? ?? π?????????, ????? ?? ??????? ?π??????????, ??? ?? ???????? ?? ?? ?????? ?? ∆????? ???? ????? π???????????? ?????? ?π? π??????? ????????. ? ??? ?????? ?????? ??? ????, ?? ??? ?????? ?????? ???????, π????????????? ( ??? ??? ???? ?????? ?????? ?????, ??? ??? ??? ????? ????? ????????, ?π? ??????????? ??? ???????)? ?π???' ?π???? ?????????, ???????? ??? ??????? π?????????, ????? ?? ?? ??? ??????? ?π?????. 20. ?π?π????? ??? ??? ?? ????? ????? ??????? ?????? ?? ?? ???' ?????? ???????????? π?????, ??? ????? ???????????. ????? ?? ???? ?? π??????? ?? π??? ??? ????? ? ?? ???????? ??? ? ????????. ??? ??????? ??? ??? ??? ?π??????? ??? ???? ?π? π??????, ?? ?' ???? ?? ??????? ??? ???????? ???????????, ??????? ???? 19.

  • ????? ???

  • ??

  • π???

  • ???? ?????

  • ?? ????'

  • ?? ????????

  • ???

  • π???π?? ???

  • ?? ???

  • ?? ????


Publié le : lundi 18 juin 2012
Lecture(s) : 18
Tags :
Source : cndp.fr
Nombre de pages : 6
Voir plus Voir moins
DION CASSIUS,
Histoire Romaine
, XLI, 19-25
Marseille refuse de recevoir César.
Siège de cette ville
Les Marseillais sont vaincus par Brutus dans un combat naval
Capitulation de Marseille
19
Οἱ μέντοι Μασσαλιῶται
,
μόνοι τῶν ἐν τῇ
Γαλατίᾳ
οἰκούντων
,
οὔτε
συνήραντο
τῷ
Καίσαρι
,
οὔτε ἐς τὴν πόλιν ἐσεδέξαντο· ἀλλὰ καὶ
ἀπόκρισιν αὐτῷ ἀξιομνημόνευτον ἔδοσαν
.
Τῷ
τε γὰρ δήμῳ τῶν Ῥωμαίων συμμαχεῖν
,
καὶ
ἐκείνοις ἐπιτηδείως ἀμφοτέροις ἔχειν
,
καὶ μήτε
πολυπραγμονεῖν
τι
,
μήθ
'
ἱκανοὶ
διακρῖναι
,
πότερος αὐτῶν ἀδικεῖ
,
εἶναι ἔφασαν· ὥστε εἰ
μέν τις ὡς φίλος ἐθέλοι πρὸς σφᾶς ἐλθεῖν
,
καὶ
ἀμφοτέρους αὐτοὺς ἄνευ τῶν ὅπλων δέξεσθαι
ἔλεγον· ἐπὶ πολέμῳ δὲ
,
οὐδέτερον
.
Καταστάντες
τε
ἐς
πολιορκίαν
,
αὐτόν
τε
ἐκεῖνον
ἀπεκρούσαντο
,
καὶ τῷ Τρεβωνίῳ τῷ τε Βρούτῳ
τῷ ∆εκίμῳ μετὰ τοῦτο προσεδρεύσασί σφισιν ἐπὶ
πλεῖστον ἀντέσχον
.
Ὁ γὰρ Καῖσαρ χρόνον μέν
τινα
,
ὡς
καὶ
ῥᾳδίως
αὐτοὺς
αἱρήσων
,
προσεκαρτέρησε
(
καὶ γὰρ αὐτῷ δεινὸν ἐδόκει
εἶναι
,
ὅτι καὶ τῆς Ῥώμης ἀμαχὶ κρατήσας
,
ὑπὸ
Μασσαλιωτῶν
οὐκ
ἐδέχετο
)
·
ἔπειτ
'
ἐπειδὴ
ἀντήρκουν
,
ἐκείνους μὲν ἑτέροις προσέταξεν
,
αὐτὸς δὲ ἐς τὴν Ἰβηρίαν ἠπείχθη
.
20.
Ἐπεπόμφει μὲν γὰρ ἐς αὐτὴν Γάιον Φάβιον·
δείσας δὲ μὴ καθ
'
ἑαυτὸν ἀγωνισάμενος πταίσῃ
,
καὶ
αὐτὸς
ἐστράτευσεν
.
Εἶχον
δὲ
τότε
τὰ
πράγματα τὰ περὶ τὸν Ἴβηρα ὅ τε Ἀφράνιος καὶ
ὁ Πετρέιος
.
Καὶ φυλακὴν μὲν καὶ τῆς ὑπερβολῆς
τῶν ὀρῶν ἐπε ποίηντο
,
τὸ δ
'
ὅλον ἐς Ἰλέρδαν
τὰς
δυνάμεις
ἀθροίσαντες
,
ἐνταῦθα
τοὺς
19. Seuls de tous les peuples de la
Gaule, les habitants de Marseille ne
se déclarèrent pas pour lui et ne, lui
ouvrirent point leurs portes. Dans
une réponse digne d'être transmise à
la postérité, ils déclarèrent qu'ils
étaient les alliés du peuple romain,
et aussi bien disposés pour César que
pour
Pompée
;
qu'ils
ne
s'inquiétaient pas de savoir quel
était
celui
qui
défendait
une
mauvaise cause, n'étant pas capables
de
le
reconnaître
;
que,
s'ils
voulaient l'un ou l'autre venir en ami
dans leur ville, ils le recevraient sans
armes ; mais qu'ils la fermeraient à
l'un et à l'autre, s'ils se présentaient
pour faire la guerre, Assiégés par
César,
ils
le
repoussèrent,
et
résistèrent longtemps à Trébonius et
à Décimus Brutus, qui les cernèrent
ensuite ; car César avait assiégé lui-
même, pendant un certain temps,
Marseille dont il croyait s'emparer
sans peine (il regardait comme une
honte de n'y avoir pas été reçu, lui
qui s'était rendu maître de Rome
sans coup férir) ; mais, les habitants
ayant tenu bon, il confia ce siège à
d'autres, et marcha en toute hâte
vers l'Espagne.
20. II y avait envoyé C. Fabius ; mais,
craignant qu'il ne reçût quelque
échec s'il soutenait seul la lutte,
César
s'y
rendit
en
personne.
L'Espagne était gouvernée alors par
Afranius et Pétréius, qui avaient
chargé un corps de troupes de
défendre le passage des montagnes,
et rassemblé le gros de leur armée à
llerda, où ils attendaient les ennemis
de pied ferme. Ils tombèrent à
l'improviste sur Fabius, qui, après
ἐπιόντας ὑπέμενον
.
Καὶ τῷ μὲν Φαβίῳ τήν τε ἐπὶ
τοῦ
Πυρηναίου
φρουρὰν
[
ἐκποδὼν
]
ποιησαμένῳ
,
καὶ
τὸν
ποταμὸν
τὸν
Σίκοριν
διαβαίνοντι προσπεσόντες ἐξαίφνης
,
πολλοὺς
ἀπέκτειναν ἀποληφθέντας
.
Ἡ γὰρ γέφυρα πρὶν
διελθεῖν αὐτοὺς καταρραγεῖσα
,
πλεῖστόν σφισι
συνήρατο
.
Τῷ δὲ δὴ Καίσαρι ἐπελθόντι τε οὐ
πολλῷ ὕστερον
,
καὶ τὸν ποταμὸν καθ
'
ἑτέραν
γέφυραν διαβάντι
,
προκαλουμένῳ τε αὐτοὺς ἐς
μάχην
,
οὐκ ἐτόλμησαν ἐπὶ πάνυ πολλὰς ἡμέρας
συμβαλεῖν
,
ἀλλ
'
ἀντιστρατοπεδευσάμενοι αὐτῷ
ἡσύχαζον
.
Θαρσήσας οὖν ἐκ τούτου
,
καταλαβεῖν
τὸ χωρίον τὸ μεταξὺ τοῦ τε ταφρεύματός σφων
καὶ τῆς πόλεως
,
καρτερὸν ὂν
,
ἐπεχείρησεν
,
ὡς
καὶ τῶν τειχῶν αὐτοὺς ἀποκλείσων
.
Αἰσθόμενοι
δὲ τοῦτο οἱ περὶ τὸν Ἀφράνιον προκατέσχον
αὐτό
,
καὶ
τούς
τε
προσβάλλοντάς
σφισιν
ἀπεώσαντο
,
καὶ φεύγουσιν αὐτοῖς ἐπισπόμενοι
,
τοὺς
ἀντεπεξελθόντας
ἐκ
τοῦ
ἐρύματος
ὑπέστησαν· ἐνδόντες τε ἐξεπίτηδες
,
ὑπήγαγόν
σφας ἐς χωρία ἑαυτοῖς ἐπιτήδεια
,
κἀνταῦθα
πολλῷ
πλείους
ἐφόνευσαν
.
Κἀκ
τούτων
ἐπιθαρσήσαντες
,
τοῖς τε προνομεύουσιν αὐτῶν
ἐπετίθεντο
καὶ
τοὺς
ἀποσκεδαννυμένους
ἐλύπουν
.
Καί ποτε διαβάντων τινῶν ἐς τὰ
ἐπέκεινα τοῦ ποταμοῦ
,
κἀν τούτῳ χειμῶνός τε
πολλοῦ
γενομένου
,
καὶ
τῆς
γεφύρας
ἐκέχρηντο
,
διαφθαρείσης
,
ἐπιδιέβησαν κατὰ τὴν
ἑτέραν γέφυραν τὴν πρὸς τῇ πόλει οὖσαν· καὶ
πάντας
αὐτοὺς
ἀνάλωσαν
,
μηδενός
σφισιν
ἐπαμῦναι δυνηθέντος
.
21.
Ὁ οὖν Καῖσαρ
,
ὡς ταῦτ
'
ἐγίγνετο
,
καὶ οὔτε
τῶν συμμάχων τις ἐπεκούρει οἱ
(
ἐκδεχόμενοι
avoir forcé les troupes préposées à la
garde des Pyrénées, traversait le
Sicoris, et massacrèrent un grand
nombre de ses soldats abandonnés
par leurs compagnons ; car le pont
s'était rompu avant qu'ils l'eussent
franchi.
Cet
accident
servit
puissamment Afranius et Pétréius.
César arriva bientôt après : il passa le
fleuve sur un autre pont, et les
provoqua
au
combat.
Pendant
plusieurs jours, ils n'osèrent pas en
venir aux mains avec lui, placèrent
l
e
u
r
c
a
m
p
e
n
f
a
c
e
d
u
s
i
e
n
e
t
s
e
tinrent tranquilles. Cette attitude lui
inspira une telle confiance qu'il
tenta de s'emparer d'une position
très forte, qui se trouvait entre leurs
retranchements et Ilerda, espérant
les empêcher de rentrer dans la ville.
Afranius, qui avait deviné ses vues,
occupa
d'avance
cette
position,
repoussa ceux qui l'attaquaient et les
mit
en
fuite.
Pendant
qu'il
les
poursuivait, il eut à soutenir le choc
de ceux qui sortirent de leur camp
pour fondre sur lui ; puis, cédant à
dessein, il les attira dans un lieu qui
lui était favorable et en tua un plus
grand nombre que précédemment.
Enhardi par ce succès, il tomba sur
les fourrageurs de l'armée ennemie,
et fit beaucoup de mal à ceux qui
étaient dispersés dans la campagne.
Quelques soldats de César avaient
traversé le fleuve, et le pont sur
lequel ils l'avaient passé avait été
détruit
par
un
violent
orage.
Afranius franchit le fleuve sur un
autre pont voisin de la ville, et,
comme personne ne pouvait les
secourir, il les massacra tous.
21.
Ces
événements
réduisaient
César aux dernières extrémités : il ne
recevait aucun secours de ses alliés ;
car
l'ennemi
les
observait,
et
interceptait leur marche aussitôt
qu'ils se rapprochaient de lui, et il
manquait de vivres, par suite de ses
γὰρ αὐτοὺς οἱ ἐναντίοι
,
ὡς ἑκάστους αἴσθοιντο
προσιόντας ἀπήλαυνον
)
τά τ
'
ἐπιτήδεια
,
ἅτε ἔν
τε ἀλλοτρίᾳ ὢν καὶ πταίων
,
χαλεπῶς ἐπορίζετο
,
ἐν παντὶ ἐγένετο
.
Πυνθανόμενοι δὲ ταῦθ
'
οἱ ἐν
οἴκῳ Ῥωμαῖο
,
ι ἐκείνου τε
,
ὡς οὐκέτι πλείω
χρόνον περιοίσοντος
,
ἀπέγνωσαν
,
καὶ πρὸς τὸν
Πομπήιον ἀπέκλινον· καί τινες καὶ τότε πρὸς
αὐτὸν ἄλλοι τε καὶ βουλευταὶ ἀπῆραν
.
Καὶ εἴγε
μὴ οἱ Μασσαλιῶται ἐν τούτῳ ναυμαχίᾳ πρὸς τοῦ
Βρούτου τῷ τε μεγέθει τῶν νεῶν αὐτοῦ καὶ τῇ
ῥώμῃ τῶν ἐπιβατῶν
,
καίπερ καὶ τῷ ∆ομιτίῳ
συμμάχῳ
χρώμενοι
,
καὶ
τῇ
ἐμπειρίᾳ
τῶν
ναυτικῶν προέχοντες
,
ἡττήθησαν
,
κἀκ τούτου
παντελῶς ἀπεκλείσθησαν· οὐδὲν ἂν ἐκώλυσε
πάντα τὰ πράγματα αὐτοῦ φθαρῆναι
.
Νῦν δὲ ἐπὶ
τὸ
μεῖζον
ἐκ
παρασκευῆς
τοῖς
Ἴβηρσιν
ἀγγελθέντα
ταῦτα
,
οὕτως
ἠλλοίωσέ
τινας
αὐτῶν
,
ὥστε καὶ τὰ τοῦ Καίσαρος φρονῆσαι
.
Καὶ
αὐτοὺς παραλαβὼν
,
τῆς τε τροφῆς ηὐπόρησε καὶ
γεφύρας κατεσκεύασε
,
τούς τε ἐναντίους ἐλύπει
,
καί ποτε συχνοὺς αὐτῶν αἰφνίδιον ἐν τῇ χώρᾳ
πλανωμένους ἀπολαβὼν ἀπώλεσεν
.
22.
Ὁ οὖν Ἀφράνιος
,
ἀθυμήσας ἐπὶ τούτοις
,
καὶ
τὰ ἐν Ἰλέρδᾳ οὔτε ἀσφαλῆ οὔτε ἐπιτήδεια πρὸς
χρόνιον διατριβὴν ἰδὼν ὄντα
,
ἀναχωρῆσαι πρός
τε τὸν Ἴβηρα καὶ πρὸς τὰς ἐκεῖ πόλεις ἔγνω· καὶ
νυκτός
,
ὡς λήσων ἢ φθάσων τοὺς ἐναντίους
,
ἄρας
,
ἐπορεύετο
.
Καὶ
οὐκ
ἔλαθε
μὲν
ἀνιστάμενος
,
οὐ μέντοι καὶ εὐθὺς ἐπεδιώχθη
.
γὰρ Καῖσαρ οὐχ ἡγήσατο ἀσφαλὲς εἶναι
,
ἐν
σκότῳ πολεμίοις ἐμπείροις τῆς χώρας μετὰ
ἀπείρων ἐπακολουθῆσαι
.
Ὡς μέντοι καὶ ἡ ἡμέρα
διέλαμψεν
,
ἠπείχθη
.
Καὶ αὐτοὺς ἐν μέσῃ τῇ ὁδῷ
revers
sur
une
terre
étrangère.
Lorsque sa situation fut connue à
Rome, les uns, désespérant de sa
fortune
et
Pensant
qu'il
ne
se
soutiendrait
pas
longtemps,
penchèrent du côté de Pompée ;
d'autres, appartenant aux diverses
classes de citoyens et même, au
sénat, se rendirent aussi auprès de
lui. Si les Marseillais, secourus par
Domitius, et d'ailleurs plus habiles
marins que les Romains, n'avaient
pas été vaincus en ce moment dans
un combat naval par Brutus, qui dut
cet avantage à la grandeur de ses
vaisseaux et à la force de ses soldats ;
s'ils n'avaient pas été renfermés
dans leurs murs, à la suite de cette
défaite, rien n'aurait arrêté la ruine
de
César.
La
nouvelle
de
cette
victoire, exagérée à dessein, opéra
un
tel
changement
parmi
les
Espagnols
que
plusieurs
se
déclarèrent pour lui. A peine eurent-
ils embrassé sa cause qu'il trouva des
vivres en abondance, construisit des
ponts, tomba inopinément sur, ses
adversaires
dispersés
dans
la
campagne,
et
en
fit
un
grand
carnage.
22. Afranius, abattu par ces revers, et
voyant qu'il ne trouvait pas à Ilerda
les ressources nécessaires pour y
séjourner longtemps, résolut de se
retirer sur les bords de l'Èbre et vers
les villes voisines. Il leva le camp et
se mit en marche pendant la nuit,
dans
l'espérance
de
cacher
son
départ ou de prévenir l'ennemi.
César ne l'ignora point ; mais il ne se
mit
pas
immédiatement
à
sa
poursuite : il ne lui parut point
prudent
de
courir
pendant
les
ténèbres, avec des soldats qui ne
connaissaient pas le pays, après un
ennemi qui le connaissait. Aussi, dès
que le jour parut, il fit diligence,
rejoignit les Pompéiens au milieu de
leur marche et disposa de loin son
καταλαβὼν
,
πανταχόθεν ἐξαπίνης
πόρρωθεν
περιεστοιχίσατο
.
Τῷ τε γὰρ πλήθει πολὺ περιῆν
,
καὶ τὸ χωρίον κοῖλον ὂν συμμαχοῦν ἔσχεν
.
Ὁμόσε γὰρ οὐκ ἠθέλησέ σφισι χωρῆσαι
,
τὸ μέν
τι φοβηθεὶς μὴ καὶ ἐς ἀπόνοιαν καταστάντες
ἐξεργάσωνταί
τι
δεινόν·
τὸ
δὲ
,
καὶ
ἄλλως
ἀκονιτί σφας παραστήσεσθαι ἐλπίσας
.
Ὃ καὶ
ἐγένετο· ὡς γὰρ πολλαχῇ πειράσαντες
,
οὐδαμῇ
διαπεσεῖν ἠδυνήθησαν
,
καὶ ἔκ τε τούτου καὶ ἐκ
τῆς ἀγρυπνίας τῆς τε πορείας ἐκεκμήκεσαν
,
καὶ
προσέτι οὔτε τροφὴν εἶχον
(
αὐθημερὸν γὰρ τὸν
σταθμὸν διατελέσειν προσδοκήσαντες
,
οὐδὲν
ἐπηνέγκαντο
),
οὔθ
'
ὕδατος εὐπόρουν
(
τὰ γὰρ
χωρία ἐκεῖνα δεινῶς ἐστιν ἄνυδρα
),
παρέδοσάν
σφας
,
ἐφ
'
ᾧ μήτε τι δεινὸν πάθωσι
,
μήτε ἐπὶ τὸν
Πομπήιον ἀναγκασθῶσίν οἱ συστρα τεῦσαι
.
23.
Καὶ αὐτοῖς ἀκριβῶς ἑκάτερον ὁ Καῖσαρ
ἐφύλαξεν
.
Οὔτε γὰρ ἀπέκτεινε τὸ παράπαν τῶν
ἐν τούτῳ τῷ πολέμῳ ἁλόντων οὐδένα
(
καίτοι
ἐκείνων ποτὲ ἐν ἀνοχῇ τινι ἀφυλάκτως τινὰς
τῶν ἑαυτοῦ ἔχοντας φθειράντων
),
οὔτε τῷ
Πομπηίῳ ἀντιπολεμῆσαι ἐξεβιάσατο· ἀλλὰ τοὺς
μὲν
λογιμωτάτους
ἠφίει
,
τοῖς
δ
'
ἄλλοις
ἐθελονταῖς συμμάχοις διά τε τὰ κέρδη καὶ διὰ
τὰς τιμὰς ἐχρῆτο· καὶ οὐκ ἐλάχιστά γε ἐκ
τούτων οὔτε ἐς τὴν δόξαν οὔτε ἐς τὰ πράγματα
ἀπώνητο
.
Τάς τε γὰρ πόλεις τὰς ἐν τῇ Ἰβηρίᾳ
πάσας
,
καὶ τοὺς στρατιώτας τοὺς ἐκεῖ πάντας
(
ἦσαν δὲ ἄλλοι τε ἐν τῇ Βαιτικῇ
,
καὶ μετὰ
Μάρκου Τερεντίου Οὐάρρωνος ὑποστρατήγου
συχνοί
)
προσεποιήσατο
.
24.
Παραλαμβάνων τε οὖν ἅμα αὐτοὺς καὶ
καθιστάμενος
,
διέδραμε μέχρι Γαδείρων
.
Καὶ
armée, de manière à les envelopper
soudain
de
toutes
parts.
Il
fut
secondé par ses troupes, qui étaient
beaucoup
plus
nombreuses
que
celles d'Afranius, et par le lieu
même, qui formait un creux ; mais il
ne voulut pas en venir aux mains. Il
craignit que, poussés au désespoir,
ils
ne
se
portassent
à
quelque
résolution extrême : il comptait
d'ailleurs les réduire sans coup férir,
et c'est ce qui arriva. Les Pompéiens
tentèrent sur plusieurs points de se
faire jour à travers leurs rangs, mais
en vain. Découragés par l'inutilité de
leurs efforts, épuisés par les veilles et
par
les
fatigues
de
la
route,
dépourvus de vivres (ils n'en avaient
pas emporté, s'imaginant que ce jour
leur suffirait pour arriver au terme
de leur marche, manquant d'eau, car
l'eau est extrêmement rare dans ce
pays, ils capitulèrent, à condition
qu'il ne leur serait point fait de mal
et qu'ils ne seraient pas forcés de
combattre
avec
César
contre
Pompée.
23. César tint fidèlement parole sur
ces deux points. Il ne fit mettre à
mort aucun de ceux qui avaient été
pris
pendant
cette
guerre
(et
cependant
les
soldats
d'Aranius
avaient profité d'une trêve pour tuer
quelques-uns des siens qui ne se
tenaient point sur leurs gardes) et
n'en força aucun à faire la guerre
contre Pompée : il rendit même la
liberté à ceux qui occupaient le
premier rang parmi eux et attira les
autres sous ses drapeaux par l'appât
du gain et des honneurs. Cette
conduite ne contribua pas peu à sa
gloire et à ses succès. Elle lui concilia
toutes les villes d'Espagne et tous les
soldats qui s'y trouvaient : outre
ceux qui étaient dans la Bétique,
Marcus Térentius Varron, lieutenant
de
Pompée,
en
avait
un
grand
nombre sous ses ordres.
ἐλύπησε μὲν οὐδένα οὐδὲν
,
πλὴν χρημάτων
ἐκλογῆς
(
ταῦτα γὰρ παμπληθῆ ἐσέπραξεν
)
·
ἐτίμησε δὲ καὶ ἰδίᾳ καὶ κοινῇ πολλούς· καὶ τοῖς
γε Γαδειρεῦσι πολιτείαν ἅπασιν ἔδωκεν
,
ἣν καὶ
ὁ δῆμός σφισιν ὕστερον ἐπεκύρωσε
.
Τοῦτο δὲ
ἐποίησεν ἀμειβόμενός σφας τῆς τοῦ ὀνείρου
ὄψεως
,
δι
'
ἧς
ἐνταῦθα
,
ὅτε
ἐταμίευσε
,
συγγεγονέναι τῇ μητρὶ ἔδοξε· καὶ ἀπ
'
αὐτοῦ καὶ
τὴν ἐλπίδα τῆς μοναρχίας
,
ὥσπερ εἶπον
,
ἔλαβεν
.
Πράξας δὲ ταῦτα
,
τὸ μὲν ἔθνος ἐκεῖνο τῷ
Λογγίνῳ
τῷ
Κασσίῳ
προσέταξεν
,
ἐπειδὴ
συνήθης αὐτοῖς ἐκ τῆς ταμιείας ἣν ὑπὸ τῷ
Πομπηίῳ
ἐτεταμιεύκει·
αὐτὸς
δὲ
μέχρι
Ταρρακώνης πλοίοις ἐκομίσθη
.
Ἐντεῦθεν δὲ διὰ
τοῦ Πυρηναίου προχωρῶν
,
τρόπαιον μὲν οὐδὲν
ἐπ
'
αὐτοῦ ἔστησεν
,
ὅτι μηδὲ τὸν Πομπήιον
καλῶς ἀκούσαντα ἐπὶ τούτῳ ᾖσθετο· βωμὸν δὲ
δὴ ἐκ λίθων ξεστῶν συνῳκοδομημένον μέγαν
οὐ πόρρω τῶν ἐκείνου τροπαίων ἱδρύσατο
.
25.
Ἐν ᾧ δὲ ταῦτ
'
ἐγίγνετο
,
οἱ Μασσαλιῶται
,
νεῶν
σφισι
παρὰ
τοῦ
Πομπηίου
αὖθις
πεμφθεισῶν
,
ἀνεκινδύνευσαν
.
Καὶ ἡττήθησαν
μὲν καὶ τότε· διεκαρτέρουν δέ
(
καίτοι καὶ τὴν
Ἰβηρίαν
ἤδη
τὸν
Καίσαρα
ἔχοντα
πυνθανόμενοι
)
καὶ τάς τε προσβολὰς ἰσχυρῶς
ἀπεκρούοντο· καὶ διοκωχήν τινα
,
ὡς καὶ τῷ
Καίσαρι
,
ἐπειδὰν
ἔλθῃ
,
προσχωρήσοντες
,
ποιησάμενοι
,
τόν τε ∆ομίτιον ὑπεξέπεμψαν
,
καὶ
τοὺς στρατιώτας ἐπιθεμένους σφίσιν ἐν ταῖς
σπονδαῖς νυκτὸς
,
οὕτω διέθεσαν
,
ὥστε μηδὲν ἔτι
τολμῆσαι
.
Τῷ μέντοι Καίσαρι αὐτῷ ἐλθόντι
ὡμολόγησαν· καὶ ὃς ἐκείνων τότε μὲν τά τε
ὅπλα καὶ τὰς ναῦς
,
τά τε χρήματα ἀφείλετο·
24. César les admit dans son armée et
prit toutes les mesures convenables ;
puis il s'avança jusqu'à Cadix, sans
inquiéter personne : seulement il
leva partout de fortes contributions
d'argent. Il accorda des honneurs à
plusieurs personnes, en son nom et
au nom de l'État, et donna à tous les
habitants
de
Cadix
le
titre
de
citoyens romains, qui fut plus tard
confirmé par le peuple. Il leur
accorda ce privilège, en souvenir du
songe qu'il avait eu dans cette ville,
quand il était questeur, et pendant
lequel il crut avoir commerce avec sa
mère ; car c'est d'après ce songe qu'il
conçut, comme je l'ai dit, l'espérance
d'être seul maître de l'empire. Il
confia ensuite le gouvernement de
l'Espagne à Cassius Longinus, qui
s'était fait aux moeurs des habitants
à l'époque où il avait été questeur de
Pompée, et se rendit par mer à
Tarragone. De là, continuant sa route
à travers les Pyrénées, il n'éleva
aucun trophée ; parce qu'il savait
qu'on avait blâmé Pompée d'en avoir
érigé, et se contenta de construire un
grand autel en pierres polies, non
loin des trophées de ce général.
25. Sur ces entrefaites, les Marseillais
reçurent encore quelques vaisseaux
de Pompée et tentèrent une seconde
fois la fortune des combats. Ils
essuyèrent une nouvelle défaite ;
mais ils tinrent ferme, quoiqu'ils
eussent appris que l'Espagne était
déjà
au
pouvoir
de
César,
et
repoussèrent vigoureusement toutes
les attaques. Ayant obtenu une trêve
par la promesse de se soumettre à
César dès son arrivée, ils firent sortir
secrètement de la ville Domitius et
traitèrent les soldats romains qui les
avaient attaqués pendant la nuit, à la
faveur de la suspension d'armes, de
telle manière que ceux-ci n'osèrent
plus rien entreprendre ; mais ils
capitulèrent aussitôt que César fut
arrivé. Il leur prit, en ce moment,
ὕστερον δὲ καὶ τὰ λοιπὰ πάντα
,
πλὴν τοῦ τῆς
ἐλευθερίας ὀνόματος
,
ἀνθ
'
ὧν ἡ Φώκαια ἡ
μητρόπολίς σφων ἐλευθέρα ὑπὸ τοῦ Πομπηίου
ἀφείθη
.
leurs armes, leurs vaisseaux et leur
argent : plus tard il leur enleva tout
le reste, excepté le nom de la liberté
qu'il leur laissa ; parce que Pompée
avait respecté la liberté de Phocée,
leur mère patrie.
Traduction E. Gros, 1845
http://remacle.org/bloodwolf/historiens/Dion/livre41.htm
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.