DION CASSIUS Histoire romaine XXXIX

De
Publié par

DION CASSIUS, Histoire romaine, XXXIX, 1-5 César contre les Belges ???? ??? ?? ??? ?????? ???π???????? ???? ?? ?????? ??? ??? ????? ?? ? ????????? ?? ?π????? ??? ? ???????? ? ??π?? ?π??????? ??????? ??????????? ?????? ??? π?????? ?????? ???????. O? ??? ???????? ?? ?? ???? π?????? ??? ?????????? ?????? π????????????? ??? ?π? ??? ??????? ??? ???? ?????????? ??????????? ?? ??? ?? π??? ?? ??? ???π????? ???? ???????? ???? ?? ?? ?????????? ????? ?????? ???? ?? ??? ??????? ?? ????????? ???????? ??? ????????? ?? ??? ?π? ???? ??????? ?????????????? ??? ????? π??? ????? ???? ?????????? ??????????????? ?? ?π? ???? ???????? ??? ?????????? ?????? π????????????. T???? ??? ? ?????? π??? ??? ????? ????? ?? ?????? ?? ?????? ?π???????? ???????? π??? ?? ???????? π????? ??????π??????????? ??????? ?? ??? ???? ?????????? ??? ???????. O??? ???????? π??????? ???? π??? ?????? ?????? ??? ????? ???? ?????????????? ?? ?????? ??????? π??? ?? ??? ???????? ????? ??????????????? ?π????????? ??? ?? ??????? ?????????? ??? ??? ????π??π???? ?? ??? ????? π??? ??? ???????? ?π??????? ?????????. ????? ??? ?? ????????? π??????? ????????? ?π????? ?π? ?????? ?????? ???? ?? ?????? ??? ???? ?ππ???. K?? ?? ??? π???π??????? ???? ????????? ?π?????????? π?? ???? ?π????????? ???? π????? ??? ?π?????? ?????? ?? ??? ???????? ????? ?? ??? ?π???? ?? ??????? ???????????? ?? 1. Ainsi finit cette guerre : ensuite, à la fin de l'hiver pendant lequel Cornelius Spinther et Metellus Nepos entrèrent dans l'exercice du consulat, les Romains en eurent une troisième à soutenir.

  • π???? ??

  • ??

  • ??? ???????

  • ????

  • ???

  • ?π???????? ??

  • ??

  • ??? ???

  • π?????????? ?π?

  • ???? π?????????


Publié le : lundi 18 juin 2012
Lecture(s) : 22
Source : cndp.fr
Nombre de pages : 3
Voir plus Voir moins
DION CASSIUS,
Histoire romaine
, XXXIX, 1-5
César contre les Belges
Οὕτω μὲν δὴ καὶ ἐκεῖνα διεπολεμήθη· μετὰ δὲ
ταῦτα͵
τοῦ χει
μῶνος
ἐν
Κορνήλιός
τε
Σπινθὴρ καὶ ὁ Μέτελλος ὁ Νέπως ὑπατεύειν
ἤρξαντο διελθόντος͵ τρίτος τις πόλεμος αὐτοῖς
ἐγένετο
. O
ἱ γὰρ Βελγικοὶ τῷ τε Ρήνῳ πολλοῖς
καὶ συμμίκτοις γένεσι προσοικοῦντες͵ καὶ ἐπὶ
τὸν ὠκεανὸν τὸν κατὰ Βρεττανίαν καθήκοντες͵
ἐν μὲν τῷ πρὶν οἱ μὲν ἔνσπονδοι τοῖς Ρωμαίοις
ἦσαν οἱ δὲ ἐφρόντιζον αὐτῶν οὐδέν͵ τότε δὲ τὸν
Καίσαρα εὖ φερόμενον ἰδόντες͵ καὶ δείσαντες
μὴ καὶ ἐπὶ σφᾶς ὁρμήσῃ͵ συνεστράφησαν͵ καὶ
κοινῷ
πλὴν
Ρημῶν
λόγῳ
χρησάμενοι
συνεβουλεύσαντό
τε
ἐπὶ
τοῖς
Ρωμαίοις
καὶ
συνώμοσαν͵ Γάλβαν προστησάμενοι
. T
αῦτ΄ οὖν
ὁ Καῖσαρ παρὰ τῶν Ρημῶν μαθὼν ἐν φρουρᾷ τε
αὐτοὺς ἐποιήσατο͵ κἀνταῦθα πρὸς τῷ Αὐξούννῳ
ποταμῷ στρατοπεδευσάμενος ἤθροιζέ τε ἅμα
τοὺς στρατιώτας καὶ ἐξήσκει
. O
ὐδὲ ἐτόλμησε
πρότερον τοῖς πολε μίοις͵ καίτοι τὴν χώραν
σφῶν κατατρέχουσιν͵ ἐς χεῖρας ἐλθεῖν͵ πρὶν ὡς
καὶ
δεδιότος
αὐτοῦ
καταφρονήσαντες
ἐπεχείρησαν τήν τε γέφυραν καταλαβεῖν καὶ
τὴν
σιτοπομπίαν͵
ἣν
δι΄
αὐτῆς
παρὰ
τῶν
συμμάχων ἐποιεῖτο͵ ἀφελέσθαι
.
τοῦτο γὰρ ἐξ
αὐτομόλων προγνοὺς ἐσόμενον͵ ἔπεμψεν ἐπ΄
αὐτοὺς νυκτὸς τούς τε ψιλοὺς καὶ τοὺς ἱππέας
.
K
αὶ
οἱ
μὲν
προσπεσόντες
τοῖς
βαρβάροις
ἀπροσδόκητοι
πολ
λοὺς
ἀπέκτειναν͵
ὥστε
πάντας τῆς ἐπιούσης νυκτὸς ἐς τὴν οἰκείαν͵
ἄλλως τε καὶ ἐπειδὴ οἱ Αἴδουοι ἐσβεβληκότες ἐς
1. Ainsi finit cette guerre : ensuite, à
la fin de l'hiver pendant lequel
Cornelius
Spinther
et
Metellus
Nepos entrèrent dans l'exercice du
consulat, les Romains en eurent une
troisième à soutenir. Les Belges,
formés du mélange de plusieurs
races, habitaient sur les bords du
Rhin et s'étendaient jusqu'à l'Océan,
vis-à-vis
de
la
Bretagne.
Antérieurement, une partie avait
fait alliance avec les Romains : les
autres ne s'étaient pas inquiétés de
ce peuple ; mais alors, voyant les
succès de César et craignant qu'il ne
vînt
les
attaquer
aussi,
ils
se
liguèrent et s'abouchèrent tous, à
l'exception des Rémois, se lièrent
par des serments et résolurent la
guerre contre les Romains. Adra fut
mis à leur tête. 2. Instruit par les
Rémois de ce qui se passait, César
établit dans leur pays des postes de
défense, campa sur les bords de
l'Aisne, rassembla tous ses soldats et
les
exerça
;
mais,
quoique
les
ennemis ravageassent les terres des
Rémois, il n'osa pas les attaquer
avant
que
les
Belges,
qui
le
méprisaient
comme
un
homme
dominé par la crainte, n'eussent
tenté de s'emparer du front et
d'enlever les vivres que ses alliés lui
faisaient
parvenir
par
ce
pont.
César, informé à temps de leurs
projets
par
des
transfuges,
fit
marcher, pendant la nuit, contre les
barbares son infanterie légère et sa
cavalerie, qui tombèrent sur eux à
l'improviste et en tuèrent un grand
nombre : les autres rentrèrent tous,
la nuit suivante, dans leur pays,
parce qu'ils avaient appris qu'il
venait d'être envahi par les Éduens.
César n'ignora pas leur départ ;
mais, ne connaissant pas le pays, il
αὐτὴν ἠγγέλλοντο͵ ἀπαναστῆναι· Καῖσαρ δὲ
ᾔσθετο μὲν τὸ γιγνόμενον͵ οὐκ ἐτόλμησε
39.2.2
δέ σφας εὐθύς͵ ἀγνοίᾳ τῶν χωρίων͵ ἐπιδιῶξαι
.
ἀλλ΄ ἅμα ἕῳ τήν τε ἵππον λαβὼν καὶ τοὺς
πεζοὺς
ἐπακολουθεῖν
κελεύσας
κατέλαβεν
αὐτούς͵ καὶ ὑποστάντας ἐς μάχην
(
ἐνομίζετο
γὰρ σὺν μόνῃ τῇ ἵππῳ εἶναι
)
διέτριψε μέχρις οὗ
καὶ ὁ πεζὸς ἦλθε͵ καὶ οὕτω παντὶ τῷ στρατῷ
περισχὼν τούς τε πλείους κατέκοψε καὶ τοὺς
περιλοίπους ὁμολογίᾳ παρεστήσατο
.
κἀκ τούτου
καὶ τῶν δήμων τοὺς μὲν ἀμαχεὶ προσηγάγετο
τοὺς δὲ πολέμῳ
.
Νέρουιοι οὖν τῆς μὲν πεδιάδος
(
οὐ
γὰρ
ἦσαν
ἀξιόμαχοι
)
ἑκόν
τες
αὐτῷ
ἐξέστησαν͵ ἐς δὲ δὴ τὰ ὄρη τὰ ὑλωδέστατα
ἀνακομι
σθέντες͵
ἔπειτ΄
ἐπειδὴ
καὶ
ἐκεῖθεν
ἐπικατέδραμον ἀνέλπιστοι͵ καὶ καθ΄ ὃ μὲν αὐτὸς
ὁ Καῖσαρ ἦν ἐτράποντο καὶ ἔφυγον͵ τῷ δὲ δὴ
πλείονι τοῦ στρατοῦ καθυπέρτεροί τε ἐγένοντο
καὶ τὸ στρατόπεδον αὐτοβοεὶ εἷλον
. A
ἰσθόμενος
δὲ τοῦτ΄ ἐκεῖνος
(
προεκεχωρήκει γὰρ ἐπί τι τοὺς
τετραμμένους
διώκων
)
ἀνέστρεψε͵
καὶ
καταλαβὼν αὐτοὺς ἐν τῷ ἐρύματι ἁρπαγὴν
ποιουμένους περιεστοιχίσατο καὶ κατεφόνευσε
.
πράξας δὲ ταῦτα͵ οὐδὲν ἔτι μέγα ἔργον τοὺς
λοιποὺς Νερουίους χει ρούμενος ἔσχε
. K
ἀν
τούτῳ Ἀτουατικοί͵ πλησιόχωροί τε αὐτοῖς ὄντες
καὶ τὸ γένος τό τε φρόνημα τὸ τῶν Κίμβρων
ἔχοντες͵ ὥρμησαν μὲν ὡς καὶ βοηθήσοντές
σφισιν͵
ἐπειδὴ
δὲ
ἔφθησαν
προαλόντες͵
ἀνεχώρη
σαν͵
καὶ
πάντα
τἆλλα
χωρία
ἐκλιπόντες
ἐς
ἓν
τεῖχος
τὸ
κράτιστον
ἀνεσκευάσαντο
.
καὶ
αὐτῷ
τὸν
Καίσαρα
προσβαλόντα ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας ἀπεκρούσαντο͵
n'osa les poursuivre sur-le-champ. A
la pointe du jour, il se mit à la tête
de la cavalerie, donna à l'infanterie
l'ordre de le suivre et atteignit les
ennemis
qui
lui
tinrent
tête,
persuadés qu'il n'avait avec lui que
la cavalerie. César les occupa jusqu'à
ce que l'infanterie l'eût rejoint :
aussitôt qu'elle fut arrivée, il les
enveloppa avec toute son armée, en
massacra la plus grande partie et
reçut le reste à composition. Après
ce
succès,
il
soumit
les
autres
peuplades, celles-ci sans combattre,
celles-là
par
la
guerre.
3.
Les
Nerviens, qui n'étaient pas capables
de
se
mesurer
avec
lui,
abandonnèrent volontairement la
plaine
et
se
retirèrent
sur
les
montagnes couvertes des forêts les
plus touffues, d'où ils fondirent
inopinément sur les Romains. Ils
furent repoussés et mis en fuite là
où César commandait en personne;
mais ils eurent l'avantage presque
partout ailleurs, et prirent d'emblée
le
camp
des
Romains.
A
cette
nouvelle, César, qui s'était laissé
entraîner assez loin en poursuivant
les
fuyards,
rebroussa
chemin,
enveloppa les barbares qui pillaient
son camp et en fit un grand carnage.
Après cet exploit, il n'eut aucune
peine à soumettre le reste des
Nerviens.
4.
Sur
ces
entrefaites,
les
Aduatiques, voisins des Nerviens et
qui avaient la même origine et la
même
audace
que
les
Cimbres,
s'étaient mis en marche pour les
secourir ; mais prévenus par la
défaite des Nerviens, ils rentrèrent
dans leur pays et abandonnèrent
toutes leurs places, à l'exception
d'une seule, qui était la plus forte et
où ils se retirèrent. César l'attaqua ;
mais ils le repoussèrent pendant
plusieurs jours, jusqu'au moment où
il s'occupa de la construction des
machines. Tant que les Aduatiques
μέχρις οὗ πρὸς μηχανῶν ποίησιν ἐτράπετο
.
τότε
γάρ͵ ἕως μὲν τήν τε ὕλην τέμνοντας καὶ τὰ
μηχανήματα
συμπηγνύντας
τοὺς
Ρωμαίους
ἑώρων͵ γέλωτα τῇ ἀπειρίᾳ τῶν γιγνομένων
ἐποιοῦντο͵ ἐπεὶ δὲ ἐκεῖνά τε ἐξειργάσθη καὶ
ὁπλῖταί
σφισι
πανταχόθεν
ἅμα
ἐπ΄
αὐτῶν
προσήγοντο͵
κατεπλάγησαν
ἅτε
μηπώ
ποτε
τοιοῦτό τι ἑορακότες͵ καὶ διεκηρυκεύσαντο͵ τά
τε ἐπιτήδεια τοῖς στρατιώταις πέμψαντες καὶ
ὅπλα τινὰ ἀπὸ τοῦ τείχους ῥίψαντες
.
Ὡς μέντοι
τά τε μηχανήματα τῶν ἀνδρῶν γυμνωθέντα
αὖθις εἶδον καὶ ἐκείνους πρὸς θυμηδίαν οἷα ἐπὶ
νίκῃ τετραμμένους ᾔσθοντο͵ μετέγνωσαν͵ καὶ
ἀναθαρσήσαντες τῆς νυκτὸς ἐπέξοδον͵ ὡς καὶ
ἀνελπίστους σφᾶς κατακόψοντες͵ ἐποιήσαντο
.
περιπεσόντες δὲ τοῖς προφύλαξιν
(
ὁ γὰρ Καῖσαρ
ἀκριβῶς πάντα ἀεὶ διῴκει
)
ἐσφάλησαν
. K
αὶ οὐδὲ
τῶν λοιπῶν οὐδεὶς ἔτι συγγνώμης ἔτυχεν͵ ἀλλὰ
πάντες ἐπράθησαν
.
virent les Romains couper des pièces
de bois et les assembler pour former
des
machines,
ils
plaisantaient,
parce qu'ils n'en connaissaient pas
l'usage ; mais lorsqu'elles furent
achevées et qu'on y eut amené, tous
les côtés, des soldats pesamment
armés, les barbares, qui n'avaient
jamais rien vu de pareil, furent
frappés de stupeur. Ils envoyèrent
une
députation
à
César
pour
demander la paix, firent porter à ses
soldats tout ce dont ils avaient
besoin et jetèrent du haut des murs
une partie de leurs armes. Puis,
ayant vu ces machines dégarnies de
soldats
et
remarquant
que
les
Romains
s'abandonnaient
à
la
sécurité qu'inspire la victoire, ils se
repentirent
de
leur
démarche,
reprirent leur audace et firent une
sortie,
pendant
la
nuit,
dans
l'espérance de les surprendre et de
les tailler en pièces. Mais ils allèrent
donner contre les avant-postes ; car
César veillait constamment à tout, et
leur tentative échoua. Aucun de
ceux qui échappèrent à la mort
n'obtint grâce : ils furent tous
vendus.
Traduction E. Gros, 1850
http://users.skynet.be/remacle2/Dion/livre39.htm
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.