Épître de saint Jacques

De
Publié par

 • cours - matière potentielle : l' histoire
 • cours - matière potentielle : des premiers siècles
 • redaction
 • redaction - matière potentielle : bien postérieure
 • cours - matière potentielle : l' onction
 • redaction - matière potentielle : la lettre
183 Épître de saint Jacques orn Constitution du texte Canonicité Au cours des premiers siècles de notre ère, les citations de l'épître de Jacques sont plutôt rares. Si Le Pasteur d'Hermas, vers le milieu du 2e s., semble faire allu- sion à cette lettre, c'est dans les écrits d'Origène (mort en 254) qu'elle apparaît pour la première fois expres- sément citée comme un livre de l'Écriture.
 • onction
 • épître
 • épîtres
 • orn
 • huiles
 • huile
 • jacques
 • sacrement
 • sacrements
 • prières
 • prière
 • lettre
 • lumière des lumières
 • lumière de la lumière
 • lumière de lumière
 • lumière lumière
 • lumière sur lumière
 • nom
 • noms
Publié le : lundi 26 mars 2012
Lecture(s) : 84
Source : bibest.org
Nombre de pages : 9
Voir plus Voir moins
pître de saint Jacques
Constitution du texte
183
CĀÔîçî AÛ ÇÔÛŝ Éŝ ÉÉŝ ŝÇÉŝ É ÔÉ É, Éŝ ÇáÔŝ áÔÛÉ Û á ÔÉ »,  ÇÔŝ É Û-É ’É É JáÇÛÉŝ ŝÔ Û áÉŝ. SLé PàŝéûCÔáÇÛ É ŝá ÇáÔÇ, Jérôme (347-420) êÉ. É ’Hémàŝ, Éŝ É ÉÛ Û 2 ŝ., ŝÉÉ áÉ áÛ- áÔÉ ÔÛá ÛÉ ÇÉáŝ ’áÛáÉ Ā Û ŝÔ Ā ÇÉÉ ÉÉ, Ç’Éŝ áŝ Éŝ Çŝ ’OÉ (Ô ÇÔÛ, ÔÉÛ Û ŝÉÛÔÉ É JáÇÛÉŝ É JÛŝÉ É 254) Û’ÉÉ ááá ÔÛ á ÉÉ Ôŝ ÉÉŝ- (Vîîŝ î,2). Lá ÉÉ É ÛÉ áŝ ÉÇÔÉ áŝ á ŝÉ ÇÉ ÇÔÉ Û É É ’ÇÛÉ. L’ÉÉ ŝÉ Éŝ Éŝ ÇáÔÛÉŝ ÉŝŝÉ á É CÔÇÉ É áÉá ÉÇÔá É ÔÛÉ ŝÔ ÔÉ áÔŝ- NÇÉ (325). ÔÛÉ. Lá ÇáÔÇ É ’É Û ’áÔ áŝÉ E OÇÇÉ, Éŝ ÔáÉŝ ŝÛ É ŝáÛ ÇáÔ-á ’ŝÉ ’AÉáÉ : É ÔÉ Didyme ÛÉ É ’É ŝÔ Ûŝ áŝ : á ÉÉ Éŝ áŝÉÉ É l’Aveugle (4 ŝ.), áÛÉÛ Û ÉÉ ÇÔÉáÉ Û CáÔ É MÛáÔ. LÉŝ ÉÉŝ Çá ’É ÇÔÛ É á ÉÉ É JáÇÛÉŝ ; Athanase Û ’ÇÛ ÇÔÉ Û É É ’ÇÛÉ áááŝŝÉ Ā á  Û É áŝ ŝá áÉÛŝÉ ŝÉ ÇáÔÛÉ É 367 (Ç.Ep féŝ,RÉÇÔÛÉ á Rufin, Hilaire de Poitiers4 ŝÇÉ. É 39) ; É Cyrille d’Alexandrie (Ô É 444) Û á (ÉÛ Û 4 ŝ.), Jérôme É Augustin, ŝá ÇáÔÇ ÇÉ áÔáÉ. ŝÉá ÉÉÉ áÉ áÛ CÔÇÉŝ ’HÔÉ (393) É AÛ Û Û 4 ŝ., Eusèbe ŝáÉ ÉÇÔÉ ÇÉ ÉÉ É É CááÉ (397). á Éŝ ÔÛáÉŝ Ô á ÇáÔÇNÔÛŝ áÛÔŝ É ÔáÉŝ ŝÛ á ÇÉÔá áÔŝ ŝÉ É ÔÛÉ (àîéôméà: Ç.Hîŝ Ecc3,25,3), É á ÉÉ É JáÇÛÉŝ áŝ É ÇŝáŝÉ ŝáÛÉ ŝáŝ ÔÛÉ É áŝÔ É ’áÉŝáÔ ÉáÉÉ á- áÉÛ Ā áPéŝhîà. ÛÛ Ā AÔÇÉ, Théodore É É ÇÉ É (Hîŝ Eccde Mopsueste (350-428) ŝÉÉ ’áÔ ÉÉÉ. L’-2,23,25). I ÉÇÔá ÇÉÉá ÛÉ á ÉÉ á « ÛÛÉÉ ÛÉ áŝ É ááá É ÔÛ Çáŝ áŝ á ÉŝÔ É áPéŝhîàÉ á Ûá Éŝ ŝÉŝ » É Û’ÉÉ á « ÇÔÛÉ É (Û Û 5 ŝ.).
IÔĀçÉ ĀîîÔÉÉ Pá Éŝ áÇÉŝ ÇÔÉáÉÛŝ É á ÉÉ É JáÇ- E 1516, rasme  É ÔÛÉ ’áÛÉÇ áÔŝ-ÛÉŝ, Ô ÉÉá ÔáÉ : ÔÛÉ É ÇÉÉ ÉÉ. QÛá Ā Luther,  á Ûáá, É • ÔÛ É ÉÇ : Didyme l’Aveugle (AÉáÉ, 4 ŝ.),» áŝ É É áÉ ŝÔ Ô Û NT (1522), ’« É (Pseudo-)Œcuménius (áŝ É 6 ŝ.) É Théophy- ’áÛÔ áÔŝÔÛÉ ÔÛÉÛŝÉ :  á ÛÉá ÇÔáÉ É lacte d’Ochride (BÛáÉ áÇÛÉÉ, 11 ŝ.) Ā ’ÉŝÉÉÉ É PáÛ ŝÛ á ÛŝÇáÔ á á Ô. É • ÔÛ É á : Hilaire d’Arles (5 ŝ.) É Bède le LÉ ÔáÉÛ áÉá á ÉÛá ÔÇ Ā á  É É vénérable (AÉÉÉ, Û Û 8 ŝ.) ŝÔ NT. LÉŝ áÛÉŝ ÔáÉÛŝ (Tyndale, Melanch-É • ÔÛ É ŝáÛÉ, É : Isho‘dad de Merv (9 ŝ.) thon, Calvin É Zwingli) ’Ô ÔÛá ááŝ É É Denys Bar Salibi (12 ŝ.). Éŝ É ÇáÛŝÉ ŝÔ ŝáÛ ÇáÔÛÉ. Dáŝ ’ŝÉ CáÔÛÉ, É CÔÇÉ É TÉÉ á É ÔÛÉáÛ á-L’É Û ÛÉÉ ÇÉ á Éŝ ÔÉŝ : Éŝ PÉŝ É á ÇáÔÇ É ÇÉÉ É. É Û ŝÉ É É, Jean Chrysostome (4 ŝ.) É É É Jean Cassien ( 4 – Û 5 ŝ.).
184
pître de saint Jacques
Interprétation
GÉÉ îĀîÉ L’É É JáÇÛÉŝ ÉŝÉÉ ŝáŝ ÔÛÉ ÛÉ ŝÉ ŝáÛáÔŝ áÉŝ. DÉŝÉ « áÛ ÔÛÉ Ûŝ Û á Ç É ŝÇÔÛŝ áá É JáÇÛÉŝ É JÛŝÉ. É áŝ á ŝÉŝÔ », ÇÉÉ œÛÉ ÇÔŝÛÉ L’áÉŝŝÉ áÉ áÛ ÉŝááÉ (1,1) ÇÔÉŝÔ áÛ ÛÉ ÉÉ ÇÇÛáÉ áÉŝŝÉ Ā Û áÉ Éá ÉÉ ŝÔáÉ, É ÛÉ É ÉÉ ŝÔ ÔÛÛ É ’áÛÉÛŝ.
PĀ ’ÉŝÉÉ û îÉ AÛ-ÉĀ É ’ÔÛÇÔ ŝÔáÉ,  áá - É É ÇÔÔŝhôôkêôŝ1,4. L’áÛÉÛ É ŝÉŝ É ÇÉ É áÉ Û á É ’œÛÉ. CÉáŝ Éŝ ÉÇÉÛŝ É áÉ ÇÔÉ Éŝ ÇÔŝÛÉÇÉŝ áŝÉŝ É áááŝŝÉ ÛÉÉ : Éŝ ÉÔáÔŝ Ā ŝÛ- á ŝÔ ÉÛÉ :  ÔÉ ’É á ’Ô-ÔÉ á ŝÔÛáÇÉ É ’ÉÛÉ áŝ á áÉÇÉ ÇŝÉ (1,8 ; 4,8) ÛÉ Éŝ ÔÛÉŝ ŝÛ ’ÉÇáÇ É á É ’Û, É ŝÔÛÇ Éŝ Ôŝ É É á  Éŝ É (1,6) ; ÛÉ êÉ áÛÉ É ÉÛ Ā á Ôŝ  áÛÉŝ (áÉÇ É ááÉ ÛÉ ŝÉ É áÉ ÇÔÉ É SÉÉÛ É áÛÉ Éŝ ÔÉŝ (3,9-12) ;  Éŝ ’áÔáÇÉ Éŝ ÇÉŝ), ’ÉÔáÔ Ā á ÔÛÉ É ÇÉŝŝáÉ ÛÉ Éŝ áÇÉŝ ’Û ÔÉ ŝ’áÇÇÔÉ áÉÇ Ā á  É á áÔÉ ÔÔÇÉ, á áÉÛ É á - ŝá Ô (2,14-26). Lá ŝÔÛÇÉ ÛÉ É ÔÛÉ   áŝ á É, ’ÔÔŝÔ ÉÉ É ÔÉ « É- É É DÉÛ, Û Éŝ ÛÛÉ (2,19 ; 4,12). ÉŝÉ » É ’ÛÉŝ « ÇÉŝÉ », É áÉÉ, ÛÉ LÉŝ ŝÔŝ áŝ á ÇÔÛáÛ ÔÉÉ áÉÔ áÇÛÉ ÔÉ Ā á ÉÉÇÔ É ĀÉŝ ŝÔŝ ÉÛÉŝ (4,1). Pá ÇÔŝÛÉ, Éŝ É-’, á ÔÛ ÇÉ Û ÇÔÇÉÉ ’Û ÛÉÉŝ É ’ŝÉ ÔÉ É É ÛÉ Éŝ áÛÉŝ ÔÛ á ÇÔÛáÛ. CÉ ŝÔÛÇ É ’ áŝáá ’á Éŝ ŝÇáÔŝ (2,1-4 ; 4,11). L’ áŝ É ÇÔ Éŝ Ôŝ : Ô ÉÇÔÉ ’áÉÇééîôŝ É á ÉÉÇÔ ÇÔÔÉÉŝ (ŝá Ā á Ôŝ ŝÛÉ É (« áá », « ÉÉ ») É JÇ 1,4.17.25 ; 3,2 (É Éŝ ÔŝŝÛÉÉ) ÉáÉ ÉÉ ’ É á ÉÉÇÔ ÔÛ Éŝ ÉÉŝ É á êÉ áÉ É 1,15 ; 2,8.22 ; Û ÇÔŝ ÉÇÇŝá. 5,11) ; É ÉÉhôôŝ; 3,2.6ááá É 2,10 (« ÉÉ »)
Authenticité, date et destinataires
LÉŝ Çáŝ áÇÉŝ ŝ’áÇÇÔÉ Ā ÉÇÔáÉ É ’áÛÉÛ É ÇÉÉ É É ÉŝÔáÉ É JáÇÛÉŝ É JÛŝÉ, áÉ É JŝÛŝ, Û Éá ’ŝÉ É JÛŝá-É ÉÉ Éŝ áÉŝ 40 É 62. Lá áÉ áÔ Éŝ ŝÇáŝÉŝ ÔÉÉŝ ÉÇÔá áÉÉ ÛÉ É « JáÇÛÉŝ » É ’áÉŝŝÉ ŝÉ áÉÉ JáÇÛÉŝ É JÛŝÉ : áÛÇÛ áÛÉ « JáÇÛÉŝ » Û ÇŝáŝÉ - É ÔÛŝŝá ’ÛÉ áÛÔ ŝÛŝáÉ ÔÛ êÉ É ÉŝÛÉ É ÇÉ ŝÔ ŝÉÛ Ô ÔÛ ÔÛÉ É. Dŝ á ÔÉ áÇÉÉ, ÔÛÉÔŝ, ÇÉÉ ÉÇáÔ á á ’ÔÉ É ŝÇÛŝŝÔŝ, ÇÔÉ É Ôá JÉ, É ÔÛŝ áÔŝ Û Ô Û’áŝÉ áÛŝŝ É ÛÉ LÛÉ Ô ŝÔÛÉ ÛÉÛÉŝ ÔÉÇÔŝ. VÔÇ Éŝ ÇáÉŝ ÔÔŝ ŝÉŝ É Ôŝ ÔÛŝ ŝÛ ’áÛÉÛ É á áÉ É ÇÉÉ ÉÉ : PÔÛ ÇÉáŝ, É Ô É « JáÇÛÉŝ » ŝÉá Û É ŝÉÛÔÉ É á ÉÉ áÉá É á  Û 1 ÔÛ Û É Û Û 2 ŝ. É ÔÉ É. LÉŝ ÇáÛ áÛÉŝ É áÉÛ É ÇÉÉ ÔŝÉ ŝÔ á Ûá É á áÛÉ É Û ŝÉ áŝ ÛÉ É ÉÛ ÇÛÛÉ Ô
ÔÛá ÔÉ ÇÉ ÉÉ, Ûŝ ÉŝÛÉ ÛÉ Û, ÇÇÔŝáÇÉŝ ÉÛ áÔáÉŝ Ā ’áÛÔ É á ÉÉ Ā Û áÉ, áÉ É JŝÛŝ. O ÔÛÉ áÉÉ ’áÉŝáÔ áÉ É ’É É É áŝŝáÉ É 2,14-26, É ÇÔÉ ÛÉ áÇÔ ÇÔÉ á ÔÇÉ áÛÉÉ : ÇÉŝ ÉÛ ÇááÇŝÛÉŝ ÛÉáÉ ÔÛ á ÉÉ ÛÉ áÉ É áÇÔ É ÔŝÉÛÉ Ā ’ÔÛÉ É JáÇÛÉŝ É JÛŝÉ. PÔÛ ’áÛÉŝ, áÛ ÇÔáÉ, JáÇÛÉŝ É JÛŝÉ ŝÉá É ’áÛÉÛ É á ÉÉ. FáÇÉ áÛ áÛÉŝ Ç-Éŝ, Éŝ ÉŝÉÛŝ É ÇÉÉ ÔÉ ÉÉ ’ÔÔ-ŝÔ ÉÉ ÔÉ ÉŝÛÉ É ÉÛ ŝÛÉ ÔÛ ÛÉ ÇÔÔÉ ááÉ Ā á ŝÛáÔ É á PáÉŝÉ Û ÉÉ ŝÇÉ : JáÇÛÉŝ ÔÛ Û ŝÉÇáÉ É ÇÉ ÉÉ ÉÛ Ô É áÔ Ôŝŝ á ÇÛÛÉ Ô ÔÉ É ŝÉ É á ÉÉ. LÉ ÉÉ É ’É ÔÉ ’áÉÛŝ ’áÉŝ ŝŝÉŝ. E, êÉ ŝ ’Ô áÉá Ā á, ÇÉ ’áÛÉÛ É á ÉÉ, ÛÉ ÇÔáŝŝáÇÉ É á ÔÇÉ áÛÉÉ, ÇÉÉ ÇÔÇÛŝÔ ’ÔŝÉá Ā ÔÉ ÉÉ Û’ÛÉ
pître de saint Jacques
185
Présentation de la péricope Jc ,-
Lá ÇÔÉ ÉÉÛÉ ááá áŝ ’ÉÔáÔ áÉ É ’É. EÉ ŝÉ ááÇÉ ÉÉ Ā ’ÉÔáÔ ÇÉÉ (5,12 : «  É áÛ áŝ ÛÉ », É É á ÔÛÉ É á áÔÉ) É áÛ áŝŝáÉ ŝÛá, Û áÉ
É ’áÉ áÇÇÔÉ áÛ ÇÉÛ á É ÛÉ É É ŝáÛ-É (5,19-20). CÉ ÉÉ ÔÉ áÉÉ É ÇÉÛ áÉÛŝ ŝÛ á ÛÉ É á Ô É ’ŝÉ É.
QÛÉÉ ÛÉ ŝÔ ’ÔŝÉ ÉÉÛÉ, á áÉ áÉ Éŝ ÉÉŝ áÉŝáÔŝ É ’É ÉŝÉ ÛÉ É : ŝ ’Ô É á ÉÉ ÔÛ ÛÉ œÛÉ áá É ’áÛÔ É JáÇÛÉŝ É JÛŝÉ, ŝÔ áÉŝáÔ áÉ
ÉÉÛÉ ÉÛÉ ; ŝ, áÛ ÇÔáÉ, Ô ÇÔŝÉ É ÉÉ ÇÔÉ Û ŝÉÛáÉ ÇÉ, Éŝ Ôŝ É ŝá ÉÇÔáŝŝáÇÉ ÛÉÛÉ á ’ÉŝÉÉ É ’ŝÉ ÔÛŝ ÇáÉ. LÉŝ ÔŝÉŝ ŝÛ É ÉÛ É áÇÔ É á ÉÉ ÇÔÛÉ Û Éá É Ôŝ áŝŝÉ áÉŝ : É, RÔÉ, SÉ-PáÉŝÉ. L’É Éŝ ÉŝÉ áÛ Ç-Éŝ ’ÔÉ ÛÉ á áŝ á áŝÔá, ŝáŝ ÉÇÛÉ ÔÛ áÛá Éŝ Éŝ ŝŝÛŝ Û ááŝÉ. EÉ ŝ’áÉŝŝÉ áÛ « DÔÛÉ Ûŝ Û É áŝ á ŝÉŝÔ » É ÛÉ ÛÉ ÔÔÉ ÇÔáŝŝáÇÉ Éŝ ÇÛÉŝ É É ÇÉáÉŝ áÔŝ ÛÉŝ Û ÔÉ ÉŝÛÉ.
áÉ ÉÉ ÔŝÉÛÉ Ā ÇÉÉ É á áÇÔ É É á ÛŝÔ É ’É áÛ GááÉŝ. D’áÛÉŝ ÉÇÔÉ ÇÔŝÉ Û’Û ŝÉÇáÉ á Û É ÔÛ É, ÉÛ áŝ ŝá Ô, Éŝ ÉÉŝ ÔÉ-á É JáÇÛÉŝ É JÛŝÉ. D’áÛÉŝ É Ô Û É ’É É JáÇÛÉŝ ÔÛ ÛÉ œÛÉ ÛÉ Ā ’ÔÉ, ÉŝÉ É ÉÇÉ á á ŝÛÉ ’ÉÔáÔŝ ÇÉÉŝ.
186
Propositions de lecture
Jç 5,13-18 
ThèÉŝ CÉÉ ÇÔÉ á ÔÛ É ÇÉá á É*pô13-18. EÉ ÛŝÉ ’ÉŝÉÉÉ É ’É ŝÛ á É :  ÔÛŝ ÇÔÉ É É Éŝ É Ô, ŝáŝ ÔÛÉ É ÔÛÉ (1,5-8) É ŝáŝ Éá-É Ā DÉÛ ÇÉ Û ÔÛá ÇáÛŝÉ ÔÉ ÉÉ (4,2ŝ). DôçîÉ LÉ ÉÉ ŝÉÉ Û Ô É ÛÉ Ôá ŝÛ á ááÉ É á ÛŝÔ : ÇÉŝ ÉÛ Éŝ ŝÉ ÔÛÉ Ç ÔÉÉ áŝŝÔÇŝ, ŝÛ É á ŝÛÉ (ŝá Û ÇÔŝ) É ŝÛÉ (áÔ Éŝ Çŝ) Ā á Ôŝ. LÉ áŝŝáÉ á Û É Ô ÉÉ ÉÛ áÛÉŝ É-ŝÔŝ : ’ÔÇÔ Û ááÉ, ÇÔŝÉ ÇÔÉ ŝÔÛÇÉ É ÛŝÔ (ŝÛÉÉ É ŝÛÉ) É ÇÉÉ É, ŝÉ ÔÛÉ ÉÇÉÉ É Ā á áŝáÔ Û ŝÉ É É á É Û ’áÇÇÔáÉ. L’ÔÇÔ áá-á áŝ ÇÔÉ ÛÉ ááÔ Ā á ÛŝÔ áÉ áŝ á É ÉÉÉ É Ôŝ É á ŝÛÉÇÔ. CÉ áÇÇÉ ÉÉ ÔÇ É É É ’ ÛÉ ÉÔÉ É ÉŝÉ É ’É.Aîô. 183. Lá áÔ ÇáÔÛÉ á ÉÇ á ÔÔÉ ÇÉŝŝÉ Û ŝÉŝ É ÇÉ áŝŝáÉ, É ÉÛ Û ÉÔÉÉ É á ÔÇÉ ŝÛ É ŝáÇÉ-É É ’ÔÇÔ Éŝ ááÉŝ. AÛ ÇÔÛŝ É ’ŝÔÉ, á áÔ á ÔÇ ŝÔÛ Éŝ Éŝ áŝÉÇŝ É á ÔÔ ’ Ô áÉ ’É É JáÇÛÉŝ : ÛŝÔ ŝÛÉÉ (OÉ, CŝÔŝÔÉ, CÔÇÉ É TÉÉ), ÛŝÔ ŝÛÉ (CŝáÉ, VáÇá II Û á-ÉÉ á ÉŝÔ áÉ É á ÛŝÔ) É ÉŝÉÇÉ ÉŝÇáÔÔ-ÛÉ (ŝŝáÇÉ É á TáÔ ŝÛ á ááÔ Ā á É ÉÉÉ Û’ÔÉ Éŝ ÉÉŝ ŝáÇÉÉŝ).*ch *î
Texte
TÉÉ   14ÛB ÔÉ « Ôá » ; áá « Û » ; A ÔÉ «  B ÔÉ « ’ » SÉÉÛ ».
  VÔçĀûĀîÉ 13Éŝ-î ŝÉÉîLÉ ÉÉéûhûméÔ(Vàéqûô àîmô éŝ:, . àvôî ’éŝpî à, ’Ôùêé ŝééîÔÛcôfîà) ÉÔÉ, É ÉÇ Ô, Ā á ÔÔ É ÇÔÛáÉ, ’áŝŝÛáÇÉ É É ÇáÉ ÉÛ. 14ĀĀĀÉ LÉ ÉÉàŝhééÔ (êé mààé) ŝÉ É áÛÉÉ-É Ā ÛÉ ááÉ ÔÛ ÛÉ áÉŝŝÉ ŝÛÉŝ (áŝ M 25,36) Ā á ÉÇÉ ÉkàkôpàhéÔ(ŝôûffî, Vîŝàû :êé ŝômé, ûûé), Ûŝ áÛ .13, Û ÔÉ Ûŝ áÉÉ ÛÉ ŝÔÛáÇÉ ŝÛÉ, ÉáÉ ÔÛ áÉÇÉ.*ch *î 14AŝCÉ ÉÉ (péŝûéôî) ŝÉ Éŝ ŝÉŝ É ’ŝÉ Û’Ô ÉÔÛÉ áÉÛŝ áŝ É NT (áŝ AÇ 14,23 ; 15,2 ; T 1,5 ; Ô ÉáÇÉÉ á êÉ ÔÛÉ « Aŝ É ’ŝÉ » É AÇ 20,17). LÉŝpéŝûéôîŝÔ ŝÛŝ á ’ÔŝÔ Éŝ áŝ (1T 5,22) ÛÉ áŝÉ Éŝ AÉŝ (AÇ 14,23) ÔÛ ÉÛŝ ŝÛÇÇÉŝŝÉÛŝ ÉÇŝ (T 1,5). CÉ ŝÉ ÉÛ ÇÔÉ ÛÉ ÇÉ ÉáÉÉ ’ÛÉ áÛÉ áÇÛÉ (ô chàîŝmà ôû Théôû hô éŝî é ŝôî; Ç.: 2T 1,6 1T 4,14). AÛ ÇÔÛŝ Éŝ ÉÛ ÉÉŝ ŝÇÉŝ Û ÇŝáŝÉ, É Ôpéŝûéôŝá ÔÇÔ ÇÔÉ ’ÉÔÉ (Ç’Éŝ-Ā-É, É Ô ÛÉ) Û Ôépîŝkôpôŝ. LÉ ÉÉpéŝûéôŝ, Û ÇÔÔÉ á , ŝÉá É ÉÉ Ā ŝÉ á Éŝ ŝÉŝ Û -ÉáÉ Éŝ ŝÉŝ ÔÇáÉŝ ÛÉ Éŝ AÉŝ (Ç. 2J 1 ; 3J 1 ; Eusèbe Hîŝ Ecc3,39,2-5) ÔÛ ÉÛŝ ŝÛÇÇÉŝŝÉÛŝ (EusèbeHîŝ Ecc5,20,4-7 ; 5,24,16ŝ).*héô14AVôcàûàîé éŝ mîîŝèéŝ 14çÔîÉLÉ ÉÉàéîphÔ(fàîé ûé ôcîô ’hûîé) Éŝ ŝÔÛÉ Ûŝ ÔÛ ÔÛÉ á ÛŝÔ ŝÛÉ (MÇ 6,13) ÔÛ á ÔÉ ŝá (M 6,17), Ā á ÉÇÉ ÉchîÔ, ÉÉ ÉÇ áÛÉ ÔÛ Éŝ ÔÇÔŝ ÇÛÛÉÉŝ Éŝ Ôŝ ÔÛ Éŝ ÔÉŝ É ’AT.*àc *î *péŝ *ch
13  QÛÉÛ’Û ŝÔÛÉ-- á ÔÛŝ  V ?éŝ--î àffî QÛ’ É  Eŝ- ŝÉÉ   S jôyéûx ?QÛ’ ÇáÉ Û ÇáÛÉ 14  QÛÉÛ’Û Éŝ- ááÉ á ÔÛŝ  QÛ’ áÉÉ V fàŝŝé véîÉŝ Aŝ É ’ŝÉ  ÔÛ Û’ŝ É ŝÛ Û  ’Ôá ’ÛÉ áÛ Ô Û S é ôéSÉÉÛ
GĀĀîÉ   13ŝTôîŝ ûÉŝîôŝ îîîàÉŝÛáÉ Ā Éŝ ááÔŝ EÉŝ (« CÉÛ á ÔÛŝ Û ŝÔÛÉ ») ÔÛ (ŝÉÔ S) Ā Éŝ ÇáÛŝÉŝ ÇÔ-ÔÉÉŝ (« S ÛÉÛ’Û á ÔÛŝ ŝÔÛÉ »). 14ŝû ûî(ép àûô). CÉÉ ÉÉŝŝÔ ÉÔÉ áÛ Éŝ ÔÛ É ááÉ áŝÉŝ Ôŝ É ’ÔÇÔ. EÉ ÔÛá ÛÉ ÛÉ Ô-ŝÔ Éŝ áŝ ŝÛ É áÉ.*ch
  PÔçŝ îĀîÉŝ 13-18îÉ, îÉ, îĀîÔIŝôôîÉ É à îèÉS ÔÛŝ Éŝ ÉŝÉŝ É ÇÉ áŝŝáÉ áÉ É á É, Éŝ Ôŝ ÉÔŝ É ŝÔ áŝ ÔÛ áÛá É ŝÉŝ ŝÔÉŝ. LÉ Ôéûchê(pîèé,.15) É É ÉÉ ÇÔÉŝÔáéûchômàî(pîé, .16) ÇÔŝÛÉ Éŝ É-Éŝ ÛÉŝ. Lá É É ÉáÉ Éŝ ŝÉ ápôŝéûchô-màî (.13ŝ.17ŝ) ÔÛpôŝéûchêPÛŝ ÇÔÇÉ, É Ô (.17). éêŝîŝ(.16) ÉŝÉÉ ÛÉ ŝÛÇáÔ ÔÛ ÛÉ ÉáÉ áÇÛÉ. QÛá ĀpŝàÔ (chàé û càîqûé,.13),  ŝ’áÛÉ Ā á É ÛÉ, ÔáÉ áŝ É ÇáÉ É á ÛÉ. 13ŝÔûÉ / Éŝ… ŝÉÉîAîhèŝÉLÉŝ ÉÛ ÉÉŝ ÛÉŝÔŝ áŝŝÉ ÛÉ áŝÉ ÉÉ á ŝÔÛáÇÉ É á ŝ ÉÛÉŝ.V, Û ÉkàkôpàhéîÉ ÉÉ á îŝàû’áÇÔ (ÔÛá ÔÛ É ÇÔÛáÉÉ) É á ÛÉ ÇŝÉ ÇÉÉ áŝÉ. LÔ É ÔÉ ŝÛ Û ÇÔáŝÉ ÉÉ á ŝÉŝŝÉ É á á, ÇÔÉ Ô É ÇÔ ŝÔÛÉ, á áŝÉ ÔÛÉ Û ’ÔÔŝÔ ÉÉ É Çá É ’ááŝÉÉ ÉÛŝ, áŝ ’É Ûŝá ÇáÇÛ ÛÉ á-ÉŝáÔ ÉÉ É á É. 13ŝIÉôàîô hôîûÉLá ÉÉ á ŝÔÛÉ ÉÇÔÛŝ áÛ É-ÔáÔŝ. IÇ, á ŝÛÇÇÉŝŝÔ áÉ É Ôŝ ÛÉŝÔŝ É ÔŝÉŝ (áŝ*à) ÔÛÉ á áÇÉÛ ’Û ÇáÉ Ôá (êÉ ÇÔŝÛÇÔ É 3,13). 14çĀû Ô û SÉîÉûSyÉŝÉL’ÉÉŝŝÔ ÉÛ ŝÉ ŝÔ ÛÉ ÔÇáÔ áÇÛÉ Û Ô Û SÉÉÛ (áŝ AÇ 10,48), ŝÔ ÇÔÉ Ç, ÔÛ ÉÛ Û’Ô Û ÉÇÔáŝŝÉ ÛÉ áÉÛ ŝÛ-ÉáÉ, É ÔÛÔ á ÉÛÉ ’ÔÇÔ Éŝ ÉÉÇÛÉ (Ç. M 7,22 ; AÇ 4,10).*ch
Contexte
  MîîÉû É îÉ 14çûîÉDáŝ É ÔÉ ÇÔ-Ôá, ’ÛÉ ’ÔÉ ÔÛá á ÔÇÉ, á ÔÉ ÇÔÔÉÉ É á ŝá. AÛ áŝÉ, ÉÉ ÉÉá áÛ áÉŝ ’áŝŝÔÛ ÉÛŝ ÛŝÇÉŝ áá ’ÉáÉÉ (Pline, Nà15,19). O áá ÇÔÛÛÉ É ’áÛÉ ŝÛ É ÇÔŝ áŝ É
¶ 13ç CĀîûÉ:E 5,19 ; CÔ 3,16
¶ 14 OîÉ ’ûîÉ:M 6,13
Jc ,-
á (Hippocrate,Acû. 65). L’ÛÉ ’ÔÉ ÇÔŝÛá Û áÇÉ ’ÉÔáÔ ÉŝŝÉÉ áŝ ’EÉ RÔá : ÉÉ ÔÛá Û É Ç áŝ á ÇÛŝÉ ÔÛ ’ÇááÉ. SÉŝ ÉÛŝ ÇáÉŝ áÉ ÉÉŝ-ŝÉ ÉÇÔÛÉŝ (Celse,Mé; Sénèque. 2,14,4 , Ep53,5 ; Pline, Nà15,19 ; 23,79). L’ÛÉ á áÉÉ ÛŝÉ áŝ É ÇÛÉ (Pausanias,Déŝc. 8,42,11 ; 10,24,6), ŝÛÔÛ áŝ Éŝ Éŝ ’ÉŝÉÉ-ŝŝÉÉ É áŝ Éŝ ÇÔÉŝ É ’ÔÉÛ Éŝ Ôŝ (Plutar-que,Aîŝ21 ; Virgile,Aé.6, 212-234). *péŝ *ch *î
TÉÉŝ ĀçîÉŝ   14çûîÉD’áŝ Pline (Nà15,7ŝ) : « Lá áÛÉ… É ÉÛ áŝ ÛÉ ÔÛŝ ŝÔÔŝ ÇÔÔÉŝ áŝ ’ÛŝáÉ É ’ÛÉ : ÉÉ É á á ÇÔŝÉ ÛÉŝÉÉ, êÉ ÇÉ Éŝ Éŝ Û ÇÔÛ ». 14ç-15ÔîÉ - ŝĀûÉáŝŝáÉŝ É ’ DÉÛ Iîàé Ô ÇÔ áÛ É Û ŝáÛ ÉŝÇáÔÔÛÉ áŝ ’É É JáÇÛÉŝ : « DÛ ÉÛ Éŝ áŝ,  [AÔÔ] ÉÉ áÛŝŝ É  SáÔ :  ’É-ÔÉ áÛ Ô,  É áÉ Ā ’ÉáÛ ÇÔÛáÉ ’Û ÉÛÉ. I ’Ô ÉŝÛÉ ’áÔŝÉ É É Éê É êÉÉŝ ŝ. I É ÉÉ É áÛ ÔÉÛŝ áÉŝ Û ÔÉ ’ÉÔÉ, SÔÉ É Táŝ, ÉÛ ÛÉáÛ ; É ÇÉÛ-Ç Ô  á É É ÔŝÉ áÛ áŝ áŝ É á áŝÉ LÇÉ. » (I. 16,678-683). « Aŝ - [AÇÉ], Éáá. AÛÔÛ [Û ÇááÉ] ’HÉÇÔ ÇÉÉá Éŝ ÇÉŝ É ŝ’ááÉ áŝ. Lá É É ZÉÛŝ, AÔÉ, Û É ÔÛ, É Û Éŝ ÇáÉ. EÉ ’Ô ’ÛÉ ÛÉ É, ÉÛá á ÔŝÉ, É ÉÛ Û’AÇÉ Û ááÇÉ ÔÛÉ á ÉáÛ É É áá » (I. 23,184-187).
IÉÉûĀî îîûÉ   14îŝ îÉÔPîèÉŝ ôû ûÉ ûîŝô1R 17,20-22 ; 2R 20,2-6 ; S 38,9.14. LÉ ŝáŝÉ É ŝÔÛÉ ÔÛ ÉáÉ á ÛŝÔ : Pŝ 6,2 ; 30,2 ; 41,4. 14çûîÉL’ÛŝáÔ ’ÛÉ ’ÔÉáŝ Éŝ ÉŝÉŝ ÛÉŝ Éŝ É áÉŝÉ áŝ ’ÇÛÉ. C’Éŝ Û ŝÔÉ É ÇÉŝŝÉ (E 16,13), É ŝá (Pŝ 104,15 : « É ’ÛÉ ÔÛ áÉ ÉŝÉ ÉÛ ŝáÉ ») É É ÔÉÛ (Iŝ 61,3 : ’« ÛÉ É ÔÉ » ; Ç. Pŝ 133,1ŝ). O ŝ’É ŝÉá ÔÛŝ Éŝ ÔÛŝ ÔÛ ÇÛŝÉ (1R 17,12), ÔÛ ’ÇááÉ Éŝ áŝÔŝ (M 25,1) É Û TÉÉ (E 27,20), É Ç’á Û ÔÛ áÇÔÉ ÉŝŝÉÉ (D 11,14). L’ÔÇÔ ’ÛÉ á áŝŝÔÇÉ Ā á ÔÉ (R 3,3) É Ā á ÇÔ É (Pŝ 23,5 : « TÛ É áÉŝ ÛÉ áÉ áÇÉ Ā Éŝ ÉÉŝ, Û Ôŝ á êÉ ’ÛÉ, á ÇÔÛÉ ÔÉ ») *àc *péŝ *ch *î O áÛá áÉÉ Éŝ ÔÇÔŝ áŝ Éŝ ÇÔÉÉŝ ÛÉŝ É ’AT : ÔÇÔ ’Û Ô (áŝ 1S 10,1), ’Û êÉ (E 28,41) ÔÛ ’Û ÔÉ (1R 19,16) ; ÇÔŝÇáÔ ’ÔÉŝ ŝáÇŝ (G 28,18 ;
187
L 8,11). Dáŝ ÇÉŝ ÇÔÉÉŝ ÇÛÛÉŝ É ’AT, Ô ÔÛÉ ÛÉ-É É ÉÉchîÔÉ (ÔÛ épîchéÔ,« ÉŝÉ »), áŝ áŝ É ÉÉ àéîphÔ, Û ÛÉ É ÉáÇÉ áŝ ’É É JáÇÛÉŝ.*vôc 14ç’ÔîĀ ’ûîÉLîÉ Éŝ àûÉŝ / ûîŝô ŝûàû-ÉÉ. D’áÛÉŝ áŝŝáÉŝ É ’AT áŝŝÔÇÉ, Ā ’ÛŝáÉ É ÉÉŝ áÛ-Éŝ, á É ÔÛ ÔÉ ÛÉ ÛŝÔ ŝÛáÛÉÉ. LÉ SÉÉÛ ÔÉ É Û Çáŝ É ÔŝÉ Ā ŝá É (Iŝ 38,5), áŝ IŝáÉ ÉŝÇ ÇÉÉá « Û’Ô ÉÉ Û á É ÛÉŝ, Û’Ô ’áÛÉ ŝÛ ’ÛÇÉ ÔÛ Û’ É » (Iŝ 38,21). O ÉÔÛÉ á êÉ áŝŝÔÇáÔ áÛÉ áŝ á áÛÉ ŝáÉáÉ : « MÔ ŝ, Ûá Û Éŝ ááÉ, É Éŝ áŝ É Éŝ áŝ É É SÉÉÛ :  É Ûá… Ûŝ áŝ áÇÉ áÛ ÉÇ É ÉÛ Û’ É ŝ’É áÉ, Û É áŝ áÛŝŝ ÉŝÔ » (S 38,9-12). PÔÛ ŝÉŝ ÔÉŝ ÛŝÔŝ,  áÉ ÛÉ JŝÛŝ á ÉÇÔÛŝ Ā Éŝ Éŝ áÛÉŝ : ŝáÉ (MÇ 7,33 ; 8,23 ; J 9,6), ÇÔáÇ ŝÛÉ (MÇ 1,41 ; 3,10 ; 5,28-31.41 ; 6,56 ; LÇ 6,19) ; ŝÉŝ ŝÇÉŝ ÉÔáÉ ’ÛÉ ’ÔÉ ÔÛ ÉÛŝ ÛŝÔŝ (MÇ 6,13) É ááÉ áÉÉ ÉÇÔÛŝ áÛ ÇÔáÇ ŝÛÉ (AÇ 3,7 ; 5,15 ; 19,11ŝ).
  LîĀûÉ îÉŝĀÉĀîÉ É ĀîîÔ ûîÉ 14çL’ÔîĀ ’ûîÉDáŝ É ÔÉ Û áÇÉ, ’ÛÉ ’ÔÉ á ÇÔÛáÉ ÛŝÉ Ā Éŝ ŝ ÇáÉŝ : Iŝ 1,6, ÔÛ Éŝ ÉŝŝÛÉŝ ; PhilonSôm’ÛÉ ÔÉ ÔÇÉ É ÉÉ áÛ2,58 : ÛŝÇÉŝ ; JosèpheAJ. 17,172 (BJÉŝ ÉÇŝ ’HÔÉ É1,657) : áÉ áŝ É ’ÛÉ ÇáÛÉ. LÉŝ áÔŝ áÛÉŝ ÉÇÔ-áŝŝÉ áÉÉ Éŝ Ôŝ ÇáÉŝ É ’ÛÉ : áÇáÔ É ’ÛÉ ŝÛ Éŝ Éŝ ÉÔÔŝ (mŠà14,4) ; ÇÔÉŝŝÉŝ É  É ’ÛÉ (yBé.1,2).*àc *î *ch *î 14çL’ÔîĀ… ŝĀûÉĀ LÉ É ÉÉ É ÛÉ É ’ÔÇÔ É É ŝáÛ ÉŝÇáÔÔÛÉ ÉÉ É áÔ á á Éŝ JÛŝ É ’ÔÛÉ Û SÉÇÔ TÉÉ ÉÉ ’ÔÇÔ ’ÛÉ É É ŝáÛ ÉÉ. Aá, ááÉ É áŝÔ É ŝÉŝ Çŝ, ÉÇÉá ÛÉ ÔÇÔ (É ’ÛÉ ’Û áÉ Û ááŝ) É ÛÉ É ŝá ÛŝÔ Ôŝ É á ŝÛÉÇÔ áÉ (Ap MôŝéáÛÉŝ ÉÇÉŝ Ā Û ÔÉ áÛ áá-13,2ŝ ; 9,3 ; ŝ :2H;8,4 – ÉÇÉŝÔ ÇÔÛÉ – G RàŝÛ G 8,10). 33,6 L’ÔÇÔ ’HÔÇ áÛÉ á áŝÔ ÉÉ ŝÔ ÉŝÉÇÉ ÉÉŝ-É É É ÔÉ Ôù  ÉÉ « ŝÉáÉ Ā ’Û Éŝ êÉŝ ÔÉÛ » (2H; Ç. 56,2). VÔ áÉÉ :. 22,8ŝŝ 3Bà(ÉÇ) Ôù É CÉ 15 ÔÉ Éŝ áŝÉŝ ’ÛÉ É ÇÔÉŝÉ ;Jôŝ Aŝ8,5 ; 16,16 (« ÔÇÔ ’ÇÔÛ ») ;T Aàm1,7. *vôc *àc *ch *î *îŝ
Réception
TĀîîÔ çîÉÉ   14ŝû ûîE Çá ÇÉ ÉŝÉ, Origène Ç Û’« ŝ ÔŝÉÔ ÉÛŝ áŝ ŝÛ Û » (Hôm Lév. 2,4ŝ). *à 14AŝPÔÇáÉ É É ŝÔ Éŝ ááÉŝ ÔÛ ’Û Éŝ ÉÔŝ Éŝ « Aŝ » (Phî6,1). 14AŝOçîô ô ŝàçàÉÉÉ àîŝÉ à Éŝ àçŝÀ Ç É ’ÔÇÔ ÔÉÉ ŝáÇáÉÉÉ áÉ á Û êÉ ÔÔ, Éŝ áÇŝ áŝáÉ áÔŝ Éŝ ÔÇÔŝ áÛ ááÉŝ áÉÇ É ’ÛÉ É ÇÔŝáÇÉ. IÔÇÉ I ÇáÉ Û’ « É Çáŝ ’ÛÉÇÉ, ÇÉÉ ÔÇÔ Éŝ áÛÔŝÉ Ô ŝÉÛÉÉ áÛ êÉŝ áŝ Ā ÔÛŝ Éŝ ÇÉŝ » (Ep Déc8 ; Ç. Bède,Cômm JcÉ Césaire d’Arles,Sém13,3 : « Û ááÉ Éá ÉÇÉÔ É CÔŝ É É Sá Û Cŝ áÉÇ Û É ÉáÉ ’ÛÉ ŝáÉ áÛ Aŝ áÉÇ ÔÔ ÔÛ ŝ’É ÔÉ É ÇÔŝ » [ŝÛ á ÇáÔ É JÇ 5,14ŝ]). Ouen Ç á ÉÉÉ (Vî S Eî« QÛÉ  2,16) : ’áÉ… ÉáÉ áÉÇ Ô ŝá ÇÔ Ā ’ŝÉ É áÛŝŝ É ’ÛÉ, ÔÛ Û’ ÛŝŝÉ ŝ’É ÔÉ É ÇÔŝ áÛ
188
Jc ,-
Ô Û Cŝ É, ŝ ’Ô É ÇÔ ’áÉ, “á É ÇÔáÉ ŝáÛÉá ’É É É SÉÉÛ É ŝÔÛáÉá” ». D’áÛÉŝ Çáŝ ’ÔÇÔŝ Ô ŝáÇáÉÉÉŝ Éŝ ááÉŝ áŝÉŝ á É ŝáŝ áÇŝ ŝÔ áÉŝŝ (á ÉÉÉ Pallade,Hîŝ Làûŝ12). *héô14 14çL’ÔîĀ ’ûîÉÔÛÉ ŝÇÉŝ É JŝÛŝ « áŝáÉ Éŝ LÉŝ ÔÇÔŝ ’ÛÉ Ā ÉáÛÇÔÛ É ááÉŝ É Éŝ ÛŝŝáÉ » (MÇ 6,13). Tertullien áÉ É á ÛŝÔ ’Û ÉÉÉÛ Ôá á Û ÇÉ : « MêÉ SÉ, É É ’AÔÉ, ŝÉ ŝÔÛÇá áÔ-áÉÉ Éŝ ÇÉŝ ; Çá  ÉÇÉÇá É ÇÉ PÔÇÛŝ, ŝÛ-Ô TÔáÇÔ, É áÉ ’EÛÔáŝ É, ÔÛ É ÉÉÇÉ É ’áÔ áÛÉÔŝ Û á ÛÉ ÔÇÔ,  É áá áŝ ŝÔ ááŝ ÛŝÛ’Ā ŝá Ô » (Scàp4) Innocent I (Ep Déc8) ÉÉ ’ÛÉ Ô áÉ ÇÉ ÉŝÉ áÛ « ŝá ÇêÉ  á ’êÛÉ ». *héô14c 14çĀû Ô û SÉîÉû L’ÔÇáÔ Û Ô Û SÉÉÛ á ÛÉÉ áÉ Éŝ ÛŝÔŝ (Ç. AÇ 3,6 ; 4,10), Éŝ ÉÔÇŝÉŝ (MÇ 9,38 ; 16,17 ; LÇ 10,17) É Û áêÉ (AÇ 2,38 ; 8,16 ; 10,48 ; 19,5) ÇÉŝ. Bède (Cômm JcÉŝ Ôŝ É) áÉÉ ’áÉÛŝ ÛÉ « [JáÇÛÉŝ] : “áÉÇ É ’ÛÉ, áÛ Ô Û SÉÉÛ” ŝÉ “áÉÇ É ’ÛÉ ÇÔŝáÇÉ áÛ Ô Û SÉÉÛ”, ÔÛ ÉÇÔÉ, ÛÉ ÇÉÛ Û Ô ÛÉ ÔÇÔ Ā Û ááÉ ÔÉ É êÉ Éŝ ÔÛÉ ŝÛ Û É Ô Û SÉÉÛ ». *à14 *pô14c
LîûîÉ   13-20Dàŝ É ÉçîôàîÉ ûôîîÉ ôàî JÇ 5,13-20 Éŝ Û É êÉ Éŝ ÛÉ Pŝ 141,1.2.3.8 É MÇ 10,13-16 ÔÛ É ŝáÉ É á ŝÉÉ ŝÉáÉ Û TÉŝ OáÉ. Dáŝ ÇÉ ÇÔÉÉ, É ÉÉ É JÇ 5,19ŝ ŝÔÛÉ á ÉŝÔŝá ÛÛÉÉ Éŝ ÉÉŝ É ’ŝÉ É É É ÉÉ Ç, ÉÉ É ŝáÛ á. LÉ Pŝ 141 (ŝÛ á É) É É áŝŝáÉ É MáÇ (JŝÛŝ ŝŝá Éŝ Éáŝ) ÉÔ-É É ÔÔŝ É ’É É JáÇÛÉŝ ŝÛ á É ÇÔáÉ áÉŝŝÉ Ā DÉÛ.
14Iŝ îÉÔ ŝû ûîPîèÉŝ É ôçîôŝ DÉ ÔÉÛ ÉÉŝ ÛÛÉŝ ÇÔÉÉ Éŝ Éŝ É ÇÔŝ-ÇáÔ É ’ÛÉ ÔÛ É BáêÉ É ÔÛ ’áÛÉŝ Éŝ. Avà Éŝ ôçîôŝSàc SéàpÔÛ  ’ÛÉ É« PÉ 17 : ’OÇÔ Éŝ ááÉŝ, ÔÛ É á, ÔÛ ’ÉáÛ » : « PÉ É ÔÉ SÉÉÛ É SáÛÉÛ JŝÛŝ-Cŝ, Ô Ā Û ááÉÉ ÔÛÉ áÛÔ É ÔÛ ÔÛÔ, SáÛÉÛ É ÔÛŝ Éŝ ÉÛÉŝ, ÔÛŝ É Ôŝ É ’Ô-Ôŝ á ÛÉ É ÔÛÔ É ÛŝÔ Û É É Ô Fŝ UÛÉ ÉŝÇÉÉ Û CÉ ŝÛ ÇÉÉ ÛÉ. QÛ’ÉÉ ÉÉÉ ÔÛ ÇÉÛ Û Ô É êÉ Ôŝ [/ ÔÛ ÇÉÛ Û Ô ÉÇÉÔ ÇÉŝ Éŝ ÛÉ Û áŝ Çŝ] É ÔÉ É ÉÉÉ ÔÛÉ ááÉ, ÛÉ ÔÉÇÔ Û ÉÉÉ ’ÇáÉ ÔÛ Ô, É ÉÔÉ ÔÛ Éŝ Û, É ÇáŝŝÉ ÔÛ Éŝ áÛáŝ, ’ÇáÉ á É, Éŝ ŝŝÔŝ É ÔÛ ááŝŝÉÉ ; Û’ÉÉ ÔÇÔÉ á ÇÉ É É áÔ Éŝ Çŝ ; Û’ÉÉ ŝÔ Û ÉÉ É É É É ŝáÛ ; Û’ÉÉ áÔÉ á ŝá É ’ É ’É, Û ÇÔŝ É É ’Éŝ É Û’ÉÉ [ÉÛ] áÇÇÔÉ ÛÉ ÔÇÉ ááÉ. TÔ, ÔÉ SÔÛÉá MáÉ, áŝ É ŝÔÉ ÛÉ ÔÛ ÔÛÔ ŝááÛÉ, ÔÛ Ô, ÔÛ ÉŝŝÉ É ’ÉÉ, ÔÛÉ ÉÛŝŝÛÉ, ÔÛ ÇÔÛ É ÔÛÉ, ÔÛÉ ŝÔÛáÇÉ, ÔÛ ŝÔÛ É, ÔÛ ÉÉÉ É ÔÛÉ ÔÉ Û á ŝÔÉ ŝáŝŝ É ÉÉÛ Éá Ô ŝá NÔ ÛÉ ÔÛŝ ÉÔŝ ’ÔÛÉ É Éá É NÔ É Ô Fŝ ÛÛÉ ; É Û’ŝ ÛÉ ’ÉÛ É ’ÉÉÛ Û ÇÔŝ É ÇÉŝ ŝÉÉÛŝ Û ŝÔ Éŝ Éŝ, á ÛÉ ŝÔ Ô É
NÔ É JŝÛŝ-Cŝ, LÛ Û á  ÇÛÇ É Û Éŝ ÉŝŝÛŝÇ ÔÛ ÔÛŝ, Û á ŝ ŝÛ LÛ Ôŝ ááÉŝ É Ôŝ áÉŝŝÉŝ É Û ÉÉ-á ÛÉ Éŝ áŝ É Éŝ Ôŝ. Pá LÛ Ā TÔ á ÔÉ É á Ûŝ-ŝáÇÉ áŝ ’Û Û Sá-Eŝ, áÉá É ÔÛÔÛŝ É ÔÛ Éŝ ŝÇÉŝ Éŝ ŝÇÉŝ. AÉ. » Téŝ DômCŝ… ÔÛŝ êÉŝ ÇÉÛ Û Û Éŝ ááÉŝ«  1,24 : É ÇÉÛ Û ŝÔÛÉ. C’Éŝ ÔÛŝ Û ÔÇÔÉ É Ô É Û Ā ÇÉÛ ÛÉ ÔÛŝ ÉŝÉ Éŝ [É ÇÉ Ô], ÉÔÉ É Ô É ÔÉ ÇÔ-áŝŝÔ ŝÛ ÇÉÉ ÛÉ Û Éŝ ÛÉ ÛÉ É ÔÉ ÇÉŝŝÉ, á Û’ÉÉ ÛŝŝÉ É ÇÉÛ Û ŝÔ Éŝ, Û Éŝ ááÉŝ É ŝáÇÉ ÇÉÛ Û ÉÉÉ, áŝ Û’ŝ áÔÇÉ É ÔÉ Ô ». TàApôŝêÉ Û’É ŝáÇá ÇÉÉ ÛÉ, á áÛÉÉ« DÉ 5 : ÔÛŝ áÉ Ô Éŝ Ôŝ, Éŝ êÉŝ É Éŝ ÔÉŝ, ÔÛŝ ÔÉ á ŝáÉ Ā ÇÉÛ Û É ÛŝÉ É á ÉÔÉ, Û’ÉÉ ÔÇÛÉ É êÉ É ÇÔÔ Ā ÔÛŝ ÇÉÛ Û É ÔÙÉ É á ŝá Ā ÔÛŝ ÇÉÛ Û É Ô ÛŝáÉ ». Cô àpôŝ8,29,3 : « SÉÉÛ SááÔ, DÉÛ Éŝ ÛŝŝáÇÉŝ, ÇáÉÛ Éŝ ÉáÛ É ÇÔÉ É ’ÛÉ … Ô Û ÔÉŝ ’ÉáÛ ÔÛ ÔÉ É ÛÉ É ’ÛÉ Û ÔÛ É ŝáÉ, ÔÛ á ÔÉ É ’áÉŝŝÉ, Ô-êÉ áÉá, á É Cŝ, ŝáÇÉ ÇÉÉ ÉáÛ É ÇÉÉ ÛÉ, áÛ Ô É ÇÉÛ ÔÛ É ÇÉÉ Û Éŝ Ô áÔÉŝ, É áÇÇÔÉ-ÉÛ á ÉÛ É ÔÛÉ á ŝá, É ÇáŝŝÉ Éŝ ááÉŝ, É ÉÉ É ÛÉ Éŝ Ôŝ, É ÔÉ á áŝÔ, ’ÔÉ ÔÛÉ ÉÙ-ÇÉ, á É Cŝ ÔÉ ÉŝáÇÉ… ». Rîûé ômàî é ’ôcîô (ŝ) 75 : « DÉÛ, ÔÉ PÉ, É Û É ÔÛ ÇÔÔ, á Ô Fŝ, Û áŝ ÔÛÛ Û Ôŝ áÉŝŝÉŝ É ááÉŝ, ŝÔŝ áÉ Ā á É É Éŝ Éŝ : VÔŝ ÇÉÉ ÛÉ ÛÉ á ÇáÔ ÔÛŝ ÔÇÛÉ ÔÛ ÉÉ ÛÉÛ Ā Ôŝ ÇÔŝ. EÔÉ ŝÛ ÉÉ Ô Eŝ Û ŝáÇÉ. QÛ’ÉÉ ÉÉÉ á á ÇÔ ’HÛÉ ŝáÉ ÛÉ ÔÛŝ ÉÇÉÔŝ É Ô. QÛ’ÉÉ ŝÉÉ áŝ Ā ’OÇÔ Éŝ ááÉŝ Û á êÉ ÔÉ áÉá Ā N., ÔÉ É, ÔÛ ŝÔÛáÉ ŝÔ ÇÔŝ, ŝÔ É É ŝÔ Éŝ, É ÔÛÉ ŝÔÛáÇÉ É ááÉ, É ÔÛ á ŝÛÉ, Ôá É ŝÛÉ áÛ Ô É JŝÛŝ Cŝ, Ô Fŝ, ÔÉ SÉÉÛ. » O ÔÛÉ ’áÛÉŝ Éŝ ÔÛ á ÇÔ É ’ÛÉ Éŝ áá-Éŝ ÉCà Hîpp 3 ;Sàc GéGrégoire,1,40 ; Lî SàcÉ 269 áŝ ÉŝÉŝ áÔŝ ÔÔÔÉŝ (éûchéàîô), ÇÔÉŝ É ÔÉáÉŝ. *ch *héô Aû çôûŝ É ’ôçîôLÉ ÛÉ ÇáÔÛÉ áÔÉ É ’ÔÇÔ Éŝ áÇÇÔá É á É ŝÛáÉ : « QÛÉ á ÇÉÉ ŝáÉ ÔÇÔ É á ŝá ŝ ÇÉÛŝÉ ŝÇÔÉ É SÉÉÛ É áÔÉ ÔÛŝ Éŝ Çŝ ÛÉ Û áŝ ÇÔŝ (…) » (Ç. Thomas,Sûmm Théô,Sûpp 29,8 ; TÔáŝ ááÇÉ ÇÉÉ É Ā JÇ 5,15). Lá áŝÉ ÛRîûé ômàî é ’ôcîô(ŝ) 76 Éŝ Ûŝ ÉÇÉÉ É É JÇ 5,15 : [Éá ’ÔÇÔ ŝÛ É Ô] : « N., á ÇÉÉ ÔÇÔ ŝáÉ, ÛÉ É SÉÉÛ, É ŝá áÉ Ô, ÔÛŝ ÇÔÔÉ á á ÇÉ É ’Eŝ Sá. » [Éá ’ÔÇÔ ŝÛ Éŝ áŝ] : « Aŝ, ÔÛŝ áá  É ÔÛŝ Çŝ, Û’ ÔÛŝ ŝáÛÉ É ÔÛŝ ÉÉ. » Aèŝ ’ôçîôômàî é ’ôcîô Rîûé (ŝ) 77á : « SÉÉÛ JŝÛŝ, Ô Û ÔÛŝ áŝ áÇÉŝ, Û Éŝ É ŝÉ N. ÔÉ É ááÉ É ÔÛŝ É Ôŝ ÉÇÔÉ : Pá á ÇÉ Û Sá-Eŝ, Û-ŝ-É É ÔÛ á, áÔÉ ŝÉŝ Çŝ, ÇáÉ É Û ÔÛ ÇÉ Û É á ŝÔÛ, ÉÔÉ-Û á ŝá, á Û’ ÛŝŝÉ ÉÉÉ áÛ ÉÛ É ÔÛŝ Éŝ ÇÉŝ Û ’áÉÉ. TÔ Û ŝ ÔÛ Éŝ ŝÇÉŝ Éŝ ŝÇÉŝ. » *ch
Jc ,-
E çàŝ É ààîÉ èŝ àvÉ ôû ÉîàÉ : « ÉxêÉ ôçîô »Rîûé ômàî é ’ôcîôSÉÉÛ JŝÛŝ Cŝ, Ô: « (ŝ) 77 Û áŝ ÔÛÛ ÇÔáÉ ÔÉ ÇÔÔ ’ÔÉ ÔÛ ÉÉÉ Éŝ ááÉŝ É ŝáÛÉ Éŝ ÇÉÛŝ, ÉáÉ N. Û áÉ É Ô á ŝá É ’É É Û ÇÔŝ ; ÔÛŝ ÉÔŝ É Û áÉ É Ô Ô ’OÇÔ ŝáÉ : ÛÉ á ÛŝŝáÇÉ Û ÉÔÉ ÛÉÛ, ÛÉ Ô ŝÔÛÉ É ÇÔÔÉ, Û’ ŝÔ ÇÔÉÛ É ŝÔ á. DÔÉ-Û É ÇÔŝÉÉ ’áÔÛ áŝ ŝÔ ÉÛÉ ÇÔÉ Û ’áŝ á Ô-êÉ áŝ á Páŝ-ŝÔ. TÔ Û ŝ ÔÛ Éŝ ŝÇÉŝ Éŝ ŝÇÉŝ. »
14ç ’ÔîĀ ’ûîÉ NôÉ ’ôçîôŝAÛ MÔÉ ÂÉ, Ô áÛá ŝÛ É ááÉ Ç ÔÇÔŝ, ÛÉ ÔÛ ÇáÇÛ Éŝ ŝÉŝ (Ç. ThomasSûmm Théô, Sûpp32,6 ; Concile de Florence, DH 1324). SÛá ÉRîûé ômàî é ’ôcîô (ŝ), É ááÉ ÉÔ ’ÔÇÔ ŝÛ É Ô É Éŝ áŝ ; É É ÔÉá Ô Éŝ ÔÇÔŝ ŝÛ ’áÛÉŝ áÉŝ Û ÇÔŝ. Oçîôŝ ’hûîÉ É àûÉŝ îÉŝ çhîÉŝL’ÔÇÔ ’ÛÉ ÔÛÉ Û É áÉÛ áŝ ÛŝÉÛŝ Éŝ ÇÉŝ. EÉ á áÉ Û É É ááÔ áÛ áêÉ (Cô àpôŝ 7,22 ; Cyrille de Jérusalem Myŝ 2,3 ;Ac Thôm 120ŝ ;Réc Pŝ-Cm3,67). L’ÔÇÔ ’ÛÉ áÛÉ (ÔÇÔ ÇŝáÉ) Éŝ ÉÉ áŝ É ÛÉ Ôŝ-áŝá(Cô àpôŝ 7,22 ;Cyrille de JérusalemMyŝ. 3,1 ; Tertullien Bàp7 ;Év Phî 74ŝ ;CECÉÉ Éŝ áÉÉ ÉÉ áŝ É 1241) ; ÛÉ É á ÇÔáÔ É É ’ÔáÔ (CEC1294). LÉ áÔ Ô ÉÉ ’ÔÇÔ ÔÛ á ÛŝÔ Éŝ ááÉŝ É É ÔÛÔ É ÛŝÔ ÔÉ Ā ’áÛÉŝ Éŝ áŝáá áŝ á Ô, Ô-É Ā IáÇÉ ’AÔÇÉ, É á « FáÇÔ Û Pá » ÇÔÉ « ÉÉ ’Ôá » (I.Éph20,2).*ch
  TÔÔîÉ 14ŝ; Pôûàîô û ŝàçÉÉ ÉThôôîÉ ŝàçàÉàîÉ ’ôçîô Éŝ ààÉŝrasme (1516) ŝÉ Éáá ŝ á ÔÔÉ ŝÛ Éŝ ŝáÇÉÉŝ É á PÉÇÉ É É ’EêÉ-ÔÇÔ ÔÛá ŝÉ ÔÉ ŝÛ ÇÉ áŝŝáÉ (Aô Ep Jàc 1038). QÛá Ā Cajétan (1529),  á ÛÉ á ÔÇÉ ŝÛ ’EêÉ-ÔÇÔ ÛŝŝÉ ÉÉ áÛ ŝÛ JÇ 5,14 (Ep Pàûî é à Ap) *ch. L’ŝÉ ÇáÔÛÉ, ÇÉÉá, Ô É JÇ 5,14ŝ á ÔÛáÔ á ’áÉ JáÇÛÉŝ Û ŝáÇÉÉ É ’OÇÔ Éŝ ááÉŝ (áÇÉÉÉ áÉ « Eê-É-ÔÇÔ »).CEC« Lá 1510 : TáÔ á ÉÇÔÛ áŝ ÇÉ É Û Éŝ ŝÉ ŝáÇÉÉŝ É ’ŝÉ » (Ç. 1499–1532). LÉ CÔÇÉ É TÉÉ (DH 1695 É 1716) áÉÉ É ÉÉ ÛÉÔÇÔ« CÉÉ ŝáÉ Éŝ ááÉŝ á  ŝÛÉ á É Cŝ ÔÉ SÉÉÛ ÇÔÉ á áÉÉ Û ŝáÇÉÉ É á NÔÛÉÉ AáÇÉ ; ÇÉ ŝáÇÉÉ á  Û áŝ MáÇ [vôî Mc 6,13], ÉÇÔá É ÔÛÛ á JáÇÛÉŝ, áÉ É É Û SÉÉÛ. [SÛ á Çá-Ô É JÇ 5,14ŝ] ». 14.15QûÉû’û Āî Ôûŝ Éŝ-î ĀĀÉ ? LÉ SÉîÉû É É-ÉĀThôôîÉ ŝàçàÉàîÉ : ÉŝŝÉçÉ û ŝàçÉÉ. Oçîô Éŝ ààÉŝ ôû ExêÉ-ôçîô ?AÛ MÔÉ ÂÉ, Ô áá áÔŝ ÉáÇÉ, áŝ ’ŝÉ CáÔÛÉ, Ā Ô áŝ ÇÉ áŝŝáÉ ÛÉ -ÉÇÉ ÉÇÛŝÉ Ā ÇÉÛ Û áÉ ÔÛáŝ. LÉ ŝáÇÉÉ ÔÛ áŝ É ÉÉ É JÇ á ÔÇ ÇÔÛ ŝÔÛŝ É Ô ’« EêÉ-ÔÇÔ » (áŝ ThomasSûmm Théô,Sûpp32,2). Luther (Bà Càp)É Calvin (Iŝ4,19,21), Û ÉÉáÉ ÇÉÉ ÉáÔ, ÛÉáÉ ÛÉ ’É áá É ááÉ É á. LÉ Concile
189
Vatican II Éŝ ÉÛ áÉÉ á ÔÉ ÔÉÉ É ÇÉ ŝáÇÉÉ :  É É Ô ’« EêÉ-ÔÇÔ » áÛ Ô É ÇÉÛ, Ûŝ ÇÔÔÉ Ā á TáÔ, ’« OÇÔ Éŝ ááÉŝ ». TÔÛÉÔŝ, É É Û É ÉÔ Éŝ É ÇÉÛ « Û ÇÔÉÇÉ Ā êÉ É áÉ É Ô á ŝÛÉ ’ááŝŝÉÉ ŝÛÉ ÔÛ É ÉÉŝŝÉ. » « L’EêÉ-ÔÇÔ, Û’Ô ÉÛ áÉÉ áÛŝŝ É ÉÛ ’OÇÔ Éŝ ááÉŝ, ’Éŝ áŝ ŝÉÛÉÉ É ŝáÇÉÉ É ÇÉÛ Û ŝÉ ÔÛÉ Ā ÔÛÉ É. AÛŝŝ, É Éŝ ÔÔÛ ÔÛ É ÉÇÉÔ Éŝ Ā ÇÉ-áÉÉ á ÔŝÛÉ É É ÇÔÉÇÉ Ā êÉ É áÉ É Ô á ŝÛÉ ’ááŝŝÉÉ ŝÛÉ ÔÛ É ÉÉŝŝÉ » (SC73). *î 14AŝThôôîÉ ŝàçàÉàîÉ : îîŝÉŝTÔÛ É áÉá ’ÉŝÉÇÉ É ÛŝÔŝ áŝÉŝ á Éŝ áÇŝ *ch, Thomas (Sûmm Théô,Sûpp31,1) Éŝ ÇÔŝÉ ÇÔÉ Ô ŝáÇáÉÉÉŝ É Éŝ áÛÉ Ā á « ÇÉ É ÛŝÔ » Ô áÉ 1CÔ 12,9. Luther (Bà Càp(.) áá ÛÉ Éŝ « Aŝ » péŝûéôî) É JáÇÛÉŝ ’áÉ áŝ ÔÇÉ Éŝ êÉŝ ÔÛ Éŝ ŝÉŝ É ’ŝÉ : « Ô ÉÛ ÉŝÉ ÛÉ ’áÉ ŝÔÛáá ÛÉ ÇÉ ŝÔ Éŝ ÉÉŝ É ’ŝÉ Éŝ Ûŝ ŝ É Éŝ Ûŝ Éŝ Û ŝÉ Éŝ ááÉŝ ». QÛá Ā Cá,  ÉÉá á áÔ ÇáÔÛÉ ŝÉÔ áÛÉÉ Éŝ Aŝ ŝÔ Éŝ êÉŝ (Iŝ4,19,21). NáÔŝ, É Concile de Trente (DH 1697) á á ÛÉ « Éŝ ŝÉŝ É ÇÉ ŝáÇÉÉ ŝÔ Éŝ ÉŝÉŝ É ’ŝÉ. Pá ÇÉ Ô,  áÛ Ç ÉÉÉ Ô áŝ ÇÉÛ Û ŝÔ Ûŝ ŝ ÔÛ Ûŝ Éŝ áŝ É ÉÛÉ, áŝ ÔÛ É Éŝ êÛÉŝ ÔÛ É Éŝ êÉŝ ÛÉÉ ÔÔŝ » (Ç.CEC1516). 14îÉÔ ŝû ûî […] Āû Ô û SÉîÉûThôôîÉ ŝàçàÉ-àîÉ : fôÉ û ŝàçÉÉLá É áÔÉÉ áÇÇÔáá ’EêÉ-ÔÇÔ ŝŝá ŝÛ á ÛŝÔ ŝÛÉÉ : « QÛÉ á ÇÉÉ ŝáÉ ÔÇÔ É á ŝá ŝ ÇÉÛŝÉ ŝÇÔÉ É SÉÉÛ É áÔÉ ÔÛŝ Éŝ Çŝ ÛÉ Û áŝ ÇÔŝ (…) » (Ç. Thomas Sûmm Théô,Sûpp29,8). TÔáŝ Ô áŝ á É á « ÔÉ » Û ŝáÇÉÉ É á ÉÉ Ā JÇ 5,15. *ch 14ç’ÔîĀ ’ûîÉThôôîÉ ŝàçàÉàîÉ : îÉ Éŝ àûÉŝ / ûîŝô ŝûàûÉÉ CECá É É ÉÉ 1504 ’ÛŝáÉ á JŝÛŝ É « ŝÉŝ » (á ŝáÉ, É ÇÔáÇ ŝÛÉ) É ’áŝ-ÉÇ ŝÛÉ Éŝ ŝáÇÉÉŝ : « Aŝ, áŝ Éŝ ŝáÇÉÉŝ, É Cŝ ÇÔÛÉ Ā ÔÛŝ “ÔÛÇÉ” ÔÛ ÔÛŝ Û ». 14ç’ÔîĀ ’ûîÉThôôîÉ ŝàçàÉàîÉ : àîèÉ û ŝàçÉ-ÉCá áá ÛÉ JáÇÛÉŝ áŝá ÉÇÉ Ā É ’ÛÉ ÇÔÛÉ É Ô ÇÔŝáÇÉ (Iŝ. 4,19,21). LÉ Concile de Trente ÇáÉ É ÉáÇÉ Ā ÔÔŝ É JÇ 5,15 : « L’ŝÉ á ÇÔŝ ÛÉ á áÉ á ’ÛÉ É á ’êÛÉ ; Çá ’ÔÇÔ ÉŝÉÉ ŝ áÛáÉÉ á ÇÉ É ’Eŝ Sá, Ô ’É Û ááÉ Éŝ ÔÉ ŝÉÉ » (DH 1695).*ch
IŝĀ   14ç.15OîĀ…ŝĀûÉĀO ÔÛÉ áŝ á áÔ ÛŝÛáÉ á ŝÉÇÉ É ’ÔÉ áÛ ááŝ : « Aá Éŝ á LÛÉ Éŝ ÇÉÛ É É á ÉÉ. Sá LÛÉ Éŝ Ā á ÉŝŝÉáÇÉ ’ÛÉ ÇÉ Ôù ŝÉ ÔÛÉ ÛÉ áÉ ; á áÉ Éŝ áŝ Û [cîpîé é] ÉÉ ; ÇÉÛ-Ç ŝÉÉá Û áŝÉ ÇÉá ; ÉÉ Éŝ áÛÉ ÇÉ Ā Û áÉ , [ÇÉ Ā] Û ÔÉ  ÔÉá  ÔÇÇÉá, Ô ’ÛÉ [Éŝ ŝ É Û’ÉÉ] ÇáÉá êÉ ŝ Û ÉÛ É á ÔÛÇá. LÛÉ ŝÛ LÛÉ. » (Coran, ŝÔÛáÉ 24,35). *péŝ
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.