Les Øl ves de CM1 Premiers rØsultats

Publié par

Niveau: Elémentaire, Primaire, CM1
03.22 AVRIL IS S N 1 2 8 6 -9 3 9 2 Les Øl?ves de CM1 Premiers rØsultats d?une Øvaluation internationale en lecture (PIRLS) L?enquŒte PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) a ØtØ rØalisØe en 2001 dans trente-cinq pays pour mesurer les performances en lecture des Øl?ves achevant leur quatri?me annØe de scolaritØ obligatoire. Les Øl?ves français obtiennent un score de 525, soit 25 points de plus que la moyenne fixØe à 500. Bien qu?ayant obtenu un score supØrieur à la moyenne, la France occupe un rang mØdian dans l?enquŒte. Douze pays, dont la Su?de, l?Angleterre et l?Écosse, les Pays-Bas, l?Italie, l?Allemagne et les États-Unis font mieux qu?elle. En France, les Øcarts filles-garçons sont nettement moins marquØs que dans les autres pays. ComparØes aux rØsultats obtenus à une Øtude analogue de 1991, les performances de la France, comme celles des États-Unis, paraissent avoir subi une lØg?re Ørosion. En outre, il est patent que les Øl?ves français sous-estiment leurs capacitØs. E n juin 2001, trente-cinq pays ont participØ à l?enquŒte internationale PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) organisØe par l?IEA (Association Internationale pour l?Øvaluation du rendement scolaire) en vue d?Øvaluer les performances en lecture des Øl?ves achevant, en gØnØral, leur qua- tri?me annØe de scolaritØ obligatoire.

  • bulgarie

  • hong-konghongrie allemagne

  • øl?ves

  • hong kong

  • røsultats

  • score moyen

  • nouvelle-zølande

  • hongrie


Publié le : mercredi 20 juin 2012
Lecture(s) : 58
Source : cndp.fr
Nombre de pages : 6
Voir plus Voir moins
ooo.TSmRPlbfe.Ui
D’TehmêlT HILDM(Progress in International Reading Literacy Study)P tlt itPcbjtT Te .,,-SPej liTelT&Rbeh gPqj gfmi dTjmiTi cTj gTiUfidPeRTj Te cTRlmiT STj tcsnTj PRaTnPel cTmi hmPlibsdT PeetT ST jRfcPiblt fQcbVPlfbiT. DTj tcsnTj UiPerPbj fQlbTeeTel me jRfiT ST 2.2, jfbl .2 gfbelj ST gcmj hmT cP dfqTeeT UbptT à 2,,. 5bTe hm’PqPel fQlTem me jRfiT jmgtibTmi à cP dfqTeeT, cP AiPeRT fRRmgT me iPeV dtSbPe SPej c’TehmêlT. 7fmzT gPqj, Sfel cP MmsST, c’4eVcTlTiiT Tl c’ÉRfjjT, cTj HPqj&5Pj, c’IlPcbT, c’4ccTdPVeT Tl cTj ÉlPlj&Oebj Ufel dbTmp hm’TccT. 9e AiPeRT, cTj tRPilj UbccTj&VPirfej jfel eTllTdTel dfbej dPihmtj hmT SPej cTj PmliTj gPqj. 6fdgPitTj Pmp itjmclPlj fQlTemj à meT tlmST PePcfVmT ST -99-, cTj gTiUfidPeRTj ST cP AiPeRT, RfddT RTccTj STj ÉlPlj&Oebj, gPiPbjjTel Pnfbi jmQb meT ctVsiT tifjbfe. 9e fmliT, bc Tjl gPlTel hmT cTj tcsnTj UiPerPbj jfmj&TjlbdTel cTmij RPgPRbltj.
BRe oUnvRe QR -C1 FdRVTRde doegUfNfe Q’gXR ovNUgNfTaX TXfRdXNfTaXNUR RX URPfgdR (FAIBJ)
d jlad /--.% jhSdjS(Qadg fOpi edj;Odi bO fblfOhj RSi fOpi ab i’OUaj RS bO glO( fOhjaQafs à b’SdglêjS adjShdOjaedObSjharcS OddsS R’sQebS ePbaUOjeahS ; Q’Sij bS fOEh b’IA8 (8iieQaOjaed IdjShdOjaedObS felhR’ld âUS RsTada% QeccS% fOh SoScfbS% ROdi . IILDM (PebLeDff Ra IagDea2gRba2S) :SjjS feflbOjaed dSQOi Sd FhOdQS (:E.) 0D2ARaLLRgDe29y1ghA)yfOi à ldS UsdshOjaed R’sbrmSiehUOdaisS QehhSifedR b’smOblOjaed Rl hSdRScSdj iQebOahS) SdbS fheUhOccS IIM8 (IheUhOccS adjShdO( mlS R’smOblSh bSi fShTehcOdQSi Sd bSQjlhSjaedOb felh bS ilama RSi OQglai RSi sbrmSi) RS / RSi sbrmSi OQZSmOdj% Sd UsdshOb% bSlh glO(b’H:;A ) jharcS OddsS RS iQebOhajs ePbaUOjeahS) :SIb Sij SdjSdRl gl’ld QShjOad decPhS damSOl hSfhsiSdjS% Sd STTSj% ld cecSdj ac(R’sbrmSi âUsi RS 6,.- Odi iS jhelmSdj ROdi fehjOdj ROdi bSi OffhSdjaiiOUSi RSi sbrmSi)ldS OljhS OddsS R’sjlRSi) EOai QS gla Sij À QSjjS sjOfS RS bSlh iQebOhajs% abi OffheTed(mais fOh b’SdglêjS Q’Sij RS cSilhSh bSi fSh( RaiiSdj bSlhi QecfsjSdQSi Sd bSQjlhS Sj ba(TehcOdQSi RS b’SdiScPbS RSi sbrmSi fhs( iSdj Rri behi felh OffhSdRhS) Ib Sij fhsml RSiSdji à ld damSOl RsjShcads RS bO iQebOhajs hSQedRlahS QSjjS sjlRS Sd /--3% QS gla RS(glSbi glS ieaSdj bSlh âUS% bSlh fOhQelhi Sj mhOaj fShcSjjhS ld ilama RS b’smebljaed RSib’ehUOdaiOjaed Rl ipijrcS sRlQOjaT (fhe( hsilbjOji ROdi bS jScfi OmSQ ld adjShmObbSfehjaed R’sbrmSi Sd hSjOhR% SjQ))) DS jO( RS Qadg OddsSi)PbSOl IReddS% felh QZOglS fOpi% b’âUS cepSd RSi sbrmSi Ol cecSdj RS bO fOiiO( jaed) DO cepSddS R’âUS adjShdOjaedObS Sij MD9 ÉV(BM(LAED 19J ÉBlV9J RS .-%0 Odi ; felh bO FhOdQS% SbbS Sij RS 19 GM(LIAlC9 (DDÉ9 ÉBÉC9DL(AI9 -.ÀVZeLcbfLaZfcSDSSZévVRL(RSd’DNReILSD ecZRdRhULDVVéLLebfLaZfcS’AVNSLeLccL(SɒFZddL LeSDNZfvLSSL)éZSDVILILSDFRVbfRhULDVVéL I’éFZSL ZESRNDeZRcL. DO feflbOjaed QaPbS RS QSjjS SdglêjS Sij .. VZRcà FL dfjLe « 6Ld éShvLd IL -2 DVd –PcLURLcd fhsQaiscSdj RsTadaS QeccS« S2 9S2ffD fh)cédfSeDed I’fVL évDSfDeRZV RVeLcVDeRZVDSL ILd DF) bfRd ILd éShvLd (PI)AS »(I’STheUdkeHkicOed,-.2.( céeRDheD c2eTR SDf ADhi 9S2ffDf 9bafé9hgR) :5N)4RcLFeRZV IL SD acZNcDUUDeRZV Le If IévLSZa) vDf 9bTcg2ag SD cShf A’éSjvDf AD 9 2af ». aLULVe( IéFLUEcL .,,-. AABLEAUayecdiLagI–ÂIeTyaUeeEéglRevEgBe ÂSe ZbmeaIOmg 6Tmcee(IgUOaRe(5eUiez(ÉQbgge(IhOUei(MUbléaie(BenQe(Dbweïh(6OaORO 7e 9(7 Oag à ,)(, Oag (H(K)(IgeOëU(GbelnSe(AeOaQe(GbileUUéZ-eUOaRe(MiaSOcbie 4aSUeheeee(4eSeahiae(ÉhOhg-Uaig(CbaS-DbaS(Niediei(IOmg-5Og(AéRéeOhiba 7e,)(-Oagà,)(3OagReLiggie(LéciPUidieMUblOdie(IeOa(4UUeZOSae(6bUbZPie(LéciPUidie NQTndie CbaSeei(FOQéRbiae(FbUROlei(MinRe(5iUSOeei(EihiOaei(Eehhbaei( 7e ,)(7 Oag à ,,(- Oag LbiZOaie( FOebQ
.-%. Odi) D’sQOhj cOoacOb SdjhS bSi cepSddSi R’âUS RSi RSlo fOpi bSi fbli sbea( Udsi RS QSjjS cepSddS Sij R’ld Od Sj RSca (:ZpfhS 6%4 Odi – EOheQ ..%/ Odi)) ;S jSb( bSiRaTTshSdQSiRâ’USdSiedjfOiiOdiSTTSj ilh bSi fShTehcOdQSi)
MMB(VÉ9DAMGDEAL(G9J(VA9D B9J E)J9-LA?J 19 B( B9-LMI9
D’ePjSQjaTfhScaShRSb’sjlRSSijR’smOblSh bO«QecfsjSdQSSdbSQjlhS»):SbbS(QaSijRs( TadaS QeccS 7hARgcg’2«LgDDeAaDecTb9àD àhgRSRfDeSDfIbeTDfAhS2aL2LDé9eRgdhD eDdhRDegS2fb9RégébhdhRfbagRTcbeg2agf cbheS’RaARvRAh.LDfjDhaDfSD9gDhefcDh) vDag 9bafgehReD Ah fDaf à c2egRe AD gDigDf gejf v2eRéf. ISf SRfDag cbhe 2cceDaAeD( cbhe f’RagéLeDe A2af haD fb9Régé bù S2 SD9gheD jbhD ha eôSD DffDagRDS Dg cbhe SDhe cS2RfRe. »DS bSQjSlh cePabaiS jeljS ldS UOccS RS QOfOQajsi% RS ijhOjsUaSi QeUdajamSi Sj csjO(QeUdajamSi Oadia glS iSi QeddOaiiOd( QSifhsObOPbSiRSiePjSjiOPehRsi) DSi sfhSlmSi RS IILDM hsilbjSdj RS bO is( bSQjaed RSi fhefeiajaedi sjOPbaSi ilh bO POiS RS QSjjS RsTadajaed Sj bSi ajSci hSjSdli edj sjs mObaRsi fOh ld UhelfS R’SofShji) D’sjlRS feiS QeccS ZpfejZriS glS bO QecfsjSdQS Sd bSQjlhS Sij RahSQjScSdj basS Olo hOaiedi gla adQajSdj bS bSQjSlh à bahS) :’Sij felhglea bS jSij ROdi ied SdiScPbS O sjs Pâja ilh bS QheaiScSdj RS RSlo OifSQji 7 bSiQecfsjSdQSiSjbSiePjSQjaTiRSbObSQjlhS) BRe PaVbofRXPRe 8l decPhS RS glOjhS ROdi b’sjlRS% SbbSi iedj smOblsSi fOh RSi glSijaedi RS Qecfhs( ZSdiaed fehjOdj ilh QZOQld RSi jSojSi fhe( feisi Olo sbrmSi) Nelj Ol bedU RS b’smOblOjaed% ldS QecPadOaied RS glSi( jaedi fShcSj RS mshaTaSh glS bSi sbrmSi cOt( jhaiSdj QSi QecfsjSdQSi gla bSlh fShcSjjSdj RS QedijhlahS Rl iSdi à fOhjah RSi jSojSi sQhaji) :Si QecfsjSdQSi iedj bSi ilamOdjSi 7 – ceéSDvDe ADf RaIbeT2gRbaf DicSR9RgDf P(eéSDvDe)jSiaRS-%(/(SRâjbfiSoScSic%) QZSi abblijhOdj QS jpfS RS jhOajScSdj 7 hSfshSh bSiadTehcOjaediRahSQjScSdjbasSiàb’ePjSQjaT RS bO bSQjlhS ; QZShQZSh RSi aRsSi fhsQaiSi ; QZShQZShbORsTadajaedRScejielR’SofhSi( iaedi;hSfshShbSQedjSojSRSb’ZaijeahS(sfe( glS%baSl…);jhelmShb’aRsSfhadQafObS(ia SbbS Sij SofhacsS SofbaQajScSdj) ; –I2ReDADfRaIéeDa9DfAReD9gDfI(aIéeDe) (1- % RSi ajSci) 7 RsRlahS glS jSb smsdS(
cSdj O SdjhOtds jSb OljhS ; RsRlahS b’sbs( cSdj fhadQafOb R’ldS ishaS R’OhUlcSdji ; RsjShcadSh bS hsTshSdj R’ld fhedec ; hSfs( hSh bSi UsdshObaiOjaedi fhsiSdjsSi ROdi bS jSojS ; RsQhahS bO hSbOjaed SdjhS RSlo fSh( ieddOUSi ; – RagDeceégDe Dg 2ffRTRSDe RAéDf Dg Ra) IbeT2gRbafI(agDeceégDe)(/2 % RSi ajSci) 7 RsRlahS bS cSiiOUS UbePOb el bS jZrcS R’ld jSojS ; SdmaiOUSh ldS ObjShdO( jamS Olo OQjaedi RSi fShieddOUSi ; QecfO( hSh RSi adTehcOjaedi Rl jSojS ; iOaiah b’OjceifZrhS el bS jed Rl hsQaj ; jhelmSh ldS OffbaQOjaed QedQhrjS Olo adTehcOjaedi QedjSdlSi ROdi bS jSojS ; –Di2TRaDeDgvé2ShDeSD9bagDah(S2 S2aLhDDgSDféSéTDagfgDighDSfA(cceé9RDe) (.2 % RSi ajSci) 7 smOblSh bO fhePOPabajs glS bSi smsdScSdji RsQhaji iS fOiiSdj hsSb( bScSdj ; RsQhahS bO cOdarhS Redj b’OljSlh O OcSds bO QZljS ; jlUSh RS b’adjsUhObajs el RS bO QbOhjs RSi adTehcOjaedi TelhdaSi ROdi bS jSojS ; RsQhahS QeccSdj bS QZeao RSi OR( jSQjaTi ceRaTaS bS iSdi) BRe aOjRPfTSe QR URPfgdR ;Slo RSi ePjSQjaTi bSi fbli ThsglSdji RSi bSQjlhSi TOajSi fOh bSi jSldSi sbrmSi à b’sQebS Sj OabbSlhi% ijhlQjlhSdj sUObScSdj b’Sd( glêjS IILDM 7 –SReDcbhe299éADe2higDigDfSRggée2ReDf (2- % RSi ajSci)% bO TehcS RSi jSojSi ljaba( isi fhadQafObScSdj ROdi QS QedjSojS Sij bO TaQjaed dOhhOjamS) DS bSQjSlh OPehRS bS jSojS felh i’admSijah ROdi RSi smsdScSdji% RSi ia( jlOjaedi% RSi OQjaedi% RSi QedisglSdQSi% RSi fShieddOUSi% ldS OjceifZrhS% RSi iSd( jacSdji% RSi aRsSi acOUsSi Sj felh Offhs( QaSh bO bOdUlS Sd iea ; – SReD cbhe 29dhéeRe Dg hgRSRfDe ADf Ra) IbeT2gRbaf(2- % RSi ajSci)% bSi jSojSi ad( TehcOjaTi iS fhsiSdjSdj ieli RS decPhSliSi TehcSi ; abi fSlmSdj fhsiSdjSh b’adTehcO( jaed ilamOdj el ded ldS beUaglS QZhedebe( UaglS) 8l cepSd RS QSi jSojSi bS bSQ i’adTehcS ilh RSi OifSQji RS b’ldamSh felh QecfhSdRhS bS cedRS jS cOai ab fSlj sUObScSdj Obb OffbaglSh bSi adTehcOjae hOaieddScSdj el à ld
-EDJLIM-LAED
UdS sQZSbbS RS iQe ljabaiOdj RSi ceRrb baShi (ceRrbSi RS hsf :SjjS OffheQZS fShc
TehcOdQSi RSi sbrmSi ilh ldS cêcS sQZSbbS cêcS ia% adRamaRlSbbScSdj% abi edj hsfed( Rl à RSi jSiji RaTTshSdji (QT)-,I0P.,L1 TD9PaR92S 0Dcbeg)) DO cepSddS adjShdO( jaedObS Sij TaosS à 2-- Sj b’sQOhj jpfS à .--) :SQa iaUdaTaS gl’Sdmahed RSlo jaShi RSi sbr( mSi edj ld iQehS Qecfhai SdjhS 1-- Sj 3--) DS QZeao RS QSjjS sQZSbbS Sij OhPajhOahS% cOai ied adjshêj Sij RS fShcSjjhS RS QbOiiSh bSi fOpi ilh ldS RacSdiaed QeccldS) Hd QecfhSdR glS QSjjS csjZeRebeUaS cSj b’OQQSdj ilh ldS smOblOjaed « hSbOjamS » RSi fShTehcOdQSi (QecfOhOaied RS fOpi à fOpi)% cêcS ia b’OifSQj smOblOjaed « OPie( blS » Rl damSOl RSi fShTehcOdQSi d’Sij fOi jejObScSdj OPiSdj) Mlh bO POiS Rl iQehS adjShdOjaedOb% Qadg damSOlo RS fShTehcOdQSi edj sjs Qhssi flai OiieQasi fOh bSi SofShji adjShdOjaedOlo à RSi RSUhsi RS cOtjhaiS RSi QecfsjSdQSi Sj RSi ijhOjsUaSi RS QecfhsZSdiaed RS b’sQhaj) DO hsfOhjajaed RSi sbrmSi iSbed QSi damSOlo fShcSj R’Omeah ldS aRsS RS bO RaifShiaed RSi hsilbjOji)
IÉJMBL(LJ GÉDÉI(M
GgRUUR PaVbNdNTeaX dRfRXTd ? Mlhb’SdiScPbSRSb’smOblOjaed%bOFhOdQSiS iajlS RS cOdarhS ijOjaijaglScSdj iaUdaTaQOjamS Ol(RSiili RS bO cepSddS RSi fOhjaQafOdji 7 bSi sbrmSi ThOdqOai ePjaSddSdj ld iQehS cepSd RS 2/2% ieaj ld glOhj R’sQOhj jpfS Ol RSiili RS bO cepSddS adjShdOjaedObS(eLc.3)dhD-2cPR) DSi cSabbSlhi hsilbjO i iedeP Sdli fOh bO MlrRS% OmSQ ld iQe 9Oi (221)% b’8dUb (22-)Qedijaj Sojhsc heQ (
:eccT bT cedkhT bTNcDaPRbfL -f)0% glTbglTi fOpi iedk khsi Td hTkhOik fOh hOffehk Olo OlkhTi) FO cepTddT idkTh( dOkiedObT Tik khsi iTdiiPbT à RT fZt( decsdT 7 ST RT UOik RThkOidTi idUehcOkiedi RedRThdOdk bO BhOdRT dT fTlmTdk ukhT cedkhtTi fOh bO iTlbT OdObpiT STi fThUehcOdRTi cepTddTi) :’TikbOhOiiedfelhbOglTbbT%SOdibO ilikTSTRTkkTLeNZb%iiiT’ikdTTSbT OdObpiTi iThO Uehclbt Td kThcT ST hOdV) GucT ii bTi hOdVi dT fThcTkkTdk fOi ST hTdShT RecfkT STi tROhki TUUTR( kiUi TdkhT bTi fOpi% ibi iT htmsbTdk ld elkib lkibT felh OffhtRiTh bT dimTOl STi tbsmTi UhOdrOii fOh hOffehk à RTbli STi tbsmTi STi OlkhTi fOpi)
NOTE D’INFORMATION 03-22PDNL .
BL4HCIIO9- – 6cPjjTdTel STj gPqj tnPcmtj SPej HILDM 560 Suède Angleterre Pays-Bas Bulgarie Ontario Lettonie Hongrie Italie États-Unis Allemagne Québec NUUéZ-eULaRe ÉQbgge CbaS-FbaS France BelQe 520 H. IUbvLdie Islande Roumanie Israël Slovénie 500 Norvège Chypre Moldavie
470
420
370
320
Turquie Macédoine
Colombie Argentine Iran
Koweït
Maroc
Belize
6LFefcL : SLd cédfSeDed ILd aDyd IZVe SL VZU MRNfcL LV ReDSRbfL VL dZVe aDd dRNVRMRFDeRvLULVe IRMMécLVed IL FLfg IL SD FcDVFL.
AAB ALUEeUeTiceahaeeeBhEgyacgUiII–ReI MQbee ZbmeaSUbPOU Uaibaeiebcéeaae-)),7(cOmggie,2)21, Uaibaeiebcéeaae-))1(,1cOmggie-2)201 IOmgReU’H679(HeSOaigOhibaReQbbcéeOhibaehReRéleUbcceZeahéQbabZidieg)(,3cOmggie0))2-9 6LFefcL : FL eDESLDf acédLVeL SL dFZcL UZyLV NSZEDS ZEeLVf aDc IRMMécLVed cLNcZfaLULVed IL aDyd DfgbfLSd SD FcDVFL DaaDceRLVe. ARVdR( SL dFZcL UZyLV ILd dLae aDyd IL S’CVRZV LfcZaéLVVL acédLVed IDVd S’éefIL Lde IL 21-. Redj bS iQehS cepSd Sij à fbli R’ld sQOhjRS bO FhOdQS (FsRshOjaed RS LliiaS% sQOhj jpfS RS bO cepSddS adjShdOjaedObS)jpfS 33 Sj BedU(CedU% 30)) Ib Sij à dejSh glS ROdi jeli bSi fOpi RS GgRUUR ovaUgfTaX QRbgTe 1991 b’sjlRS%bSiTabbSiePjaSddSdjRSihsilbjOjiia( (RXcgêfR« Reading Literacy ») ? UdaTaQOjamScSdj ilfshaSlhi à QSlo RSi UOh( qedi):’SijdsOdceadiSdFhOdQSSjSdIjObaS0D2ARaL LRgDe29ySij QShjOadScSdj b’Sd( glS QSjjS RaTTshSdQS Sij bO ceadi cOhglsS)glêjS adjShdOjaedObS gla iS hOffheQZS bS 9aSdgl’OpOdjePjSdlldiQehScepSdil(fbliRSIILDM)AbbSOOliiasjsQedqlSSj fshaSlhàbOcepSddSadjShdOjaedObS%bOfabejsSfOhbI’A8)DOfeflbOjaedQaPbSsjOaj FhOdQSeQQlfSldhOdUcsRaOdROdib’Sd(iSdiaPbScSdjbOcêcS%bOcsjZeRebeUaSRS glêjS);elzSfOpiTedj%SdSTTSj%iaUdaTaQOjamS(b’smOblOjaedsjOajQedqlSiSbedbSicêcSi cSdjcaSlogl’SbbS%gladzSTedjceadiPaSdfhadQafSi%bOQebbSQjSRSiadTehcOjaediila( Sj iSfj edj RSi fShTehcOdQSi QecfOhOPbSi)mOaj bS cêcS ceRrbS Sj bSi OdObpiSi sjOaSdj :SjjS iajlOjaed i’SofbaglS fOh bS TOaj glSPOisSi ilh bO cêcS csjZeRebeUaS) :SfSd( bSi glSbglSi fOpi gla% Sd POi Rl QbOiiS(ROdj% bO QecfOhOaied hSijS RaTTaQabS%« 0D2) cSdj% ePjaSddSdj RSi hsilbjOji jhri TOaPbSi%ARaL LRgDe29y »Sij ldS SdglêjS OdQaSddS jahSdj bO cepSddS adjShdOjaedObS mShi bS(Rao Odi)% bSi sfhSlmSi sjOaSdj RaTTshSdjSi POi) Ib Sij feiiaPbS R’SijacSh bSi iQehSiSj% RS ilhQhetj% QS dS iedj fOi jelj à TOaj bSi cepSdi UbePOlo RS RaTTshSdji hSUhelfS(cêcSi fOpi gla p edj fOhjaQafs) cSdji RS fOpiD23Sg2(.I)hISTTSj% fOhca bSi madUj(Qadg fOpi RSDehigl’ed Ad i’adjshSiiS à R’OljhSi UhelfSi RS fOpi (fOh« 0D2ARaL LRgDe29y ».66. Sj bSi jhSdjS( SoScfbS% fheQZSi R’ld feadj RS mlS Use(Qadg RS IILDM /--.% iSazS iSlbScSdj edj UhOfZaglS el sQedecaglS)% bSi hsilbjOjifOhjaQafs Olo RSlo fheUhOccSi) ThOdqOai(2/2)iShSjhelmSdjSdRSqàRSiIOhcaQSlo(bà%iSlbiiSfj%RedjbOFhOdQS% delmSbbSi cepSddSi RS hsTshSdQS) (DS jhO(edj fhOjagls bSi RSlo smOblOjaedi OmSQ RSi mOabOffheTedRaR’OdObpiSàfOhOtjhSROdisbrmSiRâ’UScepSdglOiaaRSdjaglSSjOl LDf DbffRDefimSadbSIdielROjSObeQc)êSchaS%eiQfPbiaShamiOhldShRSglSQSjjd))ijae cOaiSdjShcSihSbOjaTiiSlbScSdj%R’ePiShmSh MXR QTebRdeTaX VayRXXR b’smebljaedRlQecfehjScSdjRSQSiiSfjfOpi 8l(RSbàRldamSOlcepSdRSfShTehcOd(R’ldSSdglêjSàb’OljhS)IbiScPbSglS:Zp( QSi%abSijadjshSiiOdjRSiSfSdQZShsUObS(fhS%BedU(CedUSjbI’jObaSiSieaSdjcaSlo cSdjilhbOhsfOhjajaedRSisbrmSi%felhmeahQecfehjsiSd/--.gl’Sd.66.fOhhOffehj ROdi glSbbSi fhefehjaedi QSlo(Qa iS iajlSdjOlo glOjhS OljhSi fOpi RS QS ieli(UhelfS ; ROdibSidamSOloRSfShTehcOdQSiSojhê(glSbOMbemsdaSSjbOFelmSbbS(ZsbOdRSi’Sd cSi)IelhbOFhOdQS%b’sQOhjjpfSRSbORai(iehjSdjRSbOcêcScOdarhSSj%SdTad%glSbSi jhaPljaedSijRS4-SjbSihsilbjOjiRSisbrmSifShTehcOdQSiRSiÉjOji(UdaiSjRSbOFhOdQS ThOdqOaiiedjOiiSzfSlRaifShisi).-%OaSdjilPaldSbsUrhSsheiaed%jeljelhiSd R’SdjhS Slo iedj QbOiisi ROdi bS fbli POiQecfOhOaied RS QS UhelfS RS iSfj fOpi) damSOl RS fShTehcOdQSi Obehi glS QS jOlo Sij fbli sbSms felh bSi fOpi Redj bO hsliiajS IÉJMBL(LJ 1ÉL(ABBÉJ cepSddS Sij RS cêcS damSOl glS QSbbS RS bO FhOdQS (.0 % Sd ÉQeiiS% .3 % Sd Fel( mSbbS(ZsbOdRS)) À b’admShiS% 6 % RSi sbrmSi 1Re doegUfNfe fdne vNdTNOURe ThOdqOai iS iajlSdj ROdi bS damSOl RSi fSh( eRUaX URe TfRVe TehcOdQSi bS fbli ZOlj% QS gla Sij bS QOi RS .1 % RSi sbrmSi sQeiiOai Sj .4 % RSi dse(zs(DO feiajaed RS bO FhOdQS QOQZS RSi fSh( bOdROai) NeljSTeai R’OljhSi fOpi RS QSTehcOdQSi mOhaOPbSi iSbed bSi OQjamajsi fhe( UhelfS RS fShTehcOdQSi meaiadSi cedjhSdjfeisSi) D’OdObpiS RSi hsilbjOji fOh ajSc RSi RaijhaPljaedi fbli hSiiShhsSi glS QSbbSfShcSj RS cSjjhS Sd smaRSdQS QSjjS mOhaOPabajs 7
NOTE D’INFORMATION 03-22PDNL 0
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.