Une étude de marche fictive sur les produits Dynamika (Spabike et Hydrobike) en 2013

Publié par

UPAQUA/SPABIKE PAZAR ARASTI RMASI ieiruoeriun 1. e inis 2. Tiirkiye'de Upaqua Merkezlerine Gelebilecek Potansiyel Hedef Kitle 2. 1. Tti rkiye'de Esteti k ktdri,i 2O1.2 Se Pazar Ra ka m la rr 3. Tiirkiye'de Spabike'r evine almak isteyebilecek insan saylsl-2012- 4. Spabike Kurulabilecek Konut Sayrsr-2012- 5. Upaqua'yr/Spabike'r Spor Merkezlerine Kurmak isteyebilecek Oteller iizerine 2012 Rakamlarr 5. Sonug 1. e inis jakuzi pedal gevrilmesi Spabike, benzeri bir tekne iginde suretiyle hrzh bir bigimde bolgesel zayrflama sa$ayan, ozellikle kadrnlarrn seliilit sorunlarrna odaklanan bir aquafitness aletidir. Upaqua bu aletlerin kullantlaca$r aquafitness merkezlerinin markasrdrr. Spabike aletlerinin Upaqua merkezlerinde, ltix bireysel konutlarda, residence projelerinin fitness merkezleri iginde ve segkin planlanmaktadrr. otellerin spor/spa/fitness birimlerinde kullanrlmasr Spabike'rn kendisinin otellere, projelerine residence veya bireysel lilks konutlara satrsr bir mal satrgr, ise Upaqua markasr altrnda bir hizmet satrgrdrr. 2. Ttirkiye'de Upaqua Merkezlerine Gelebilecek Potansiyel Hedef Kitle paketler paketler gegerli (30 Upaqua'da 6'h L ay, t2'li 1,5 ay olmak iizere seans fiyatlarr dakika (45 igin) 90 ve dakika igin) 110 TL arahfrndadrr. Tavsiye edilen seans sayrsr haftada ikidir. O halde paket yeterlidir. Burada minimum ( 6'h bir ay defiil 3 hafta igin fiyat 6 seans 30 dakika) ayhk 540 (12 -sekizi TL, maksimum seans bir ay iginde harcandr$rnda- 45 dakika) ayhk 880 TL olur.
Publié le : samedi 30 novembre 2013
Lecture(s) : 53
Nombre de pages : 10
Voir plus Voir moins
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.