Les impudiques

De
Publié par

"Vous êtes une oreille. On vous raconte des choses. On vous confie des secrets. L'un voudrait léguer son phallus à la science, l'autre a un faible pour sa dentiste, lui se masturbe sept fois par jour, elle rêve de s'offrir au premier passant venu. Vous n'allez bien sûr rien répéter. On compte sur vous. On a tort."
Loin des clichés du lyrisme érotique et de la vogue hard sentimentale, Les impudiques aborde sans détour les stupeurs et misères de l'indiscrétion sexuelle. Au fil de leurs confidences, Philippe Adam partage avec ses personnages tendresse et humour noir pour rendre compte, d'aventures mirifiques en éblouissants fiascos, du sexe et de ses usages.
Publié le : mercredi 31 décembre 2014
Lecture(s) : 40
Licence : Tous droits réservés
EAN13 : 9782072581892
Nombre de pages : 208
Voir plus Voir moins
Cette publication est uniquement disponible à l'achat
philippe adam
les impudiques
du même auteur
Aux ÉdItIons VertIcaLes
De beaux restes,2002 La société des amis de Clémence Picot,co. « Mînîmaes »,2003 Canal Tamagawa (avec Fabrîce Rave-Chapuîs),2005 Ton petit manège,2008 Les centenaires,2010 Jours de chance,2011
Che z d autres édIteurs Chirurgie,Inventaîre / Inventîon,2002 Le syndrome de Paris,Inventaîre / Inventîon,2005 France audioguide,Inventaîre / Inventîon,2007 Les légumes verts(photographîes d’Auréîe Pétre),Le beu du cîe édîtîons,2010 Il manque une pièce(avec Fabrîce Rave-Chapuîs et Jean Guîdonî), Joca Serîa,co. extractîon,2011
Èŝ pûqûÈŝ
pppÈ àà
Èŝ pûqûÈŝ
’àûÈû à bîç ’ûÈ ŝÈçÈ â à và Mçŝ pôû ’çûÈ È çÈ È, ĀçàÈ È FàçÈ â RôÈ qû’ È â ÈÈ ÈÈçÈ.
ûŝàô È çôûÈûÈ : PppÈ BÈÈÈ.
© èôŝ Gàà, jàÈ .
« E ôûŝ, Èŝ bçôŝ, ôûŝ È È pààŝŝÈZ pàŝ ôûŝ È ÈŝûÈ àŝ È ŝÈ È ôÈ àÈ ? ĀÈZ-ôûŝ àû ôŝ Èŝ Èŝ ûbqûÈŝ pôû ôûŝ ŝàÈ ? » GûŝàÈ FàûbÈ àûX Èŝ Gôçôû,  jûÈ .
« à pûÈû, ç’Èŝ È ôû È, È ôû ôÈ, È qû’ È ÈŝÈ. »
GÈôgÈŝ PÈôŝ Papîers coés 3.
Conlît de génératîon.S j’àŝ pûŝ gà, ŝ jÈ ’ààŝ pàŝ ÈZÈ àŝ, È ŝ j’àŝ pûŝ bÈàû È pûŝ ÈgÈ, pÈŝà-, àŝ qû’ÈŝÈbÈ ŝ àçàÈ à àŝ à à. S j’àŝ pûŝ gàÈ, ŝ jÈ ’ààŝ pàŝ qûZÈ àŝ, ŝ j’àŝ pûŝ bÈÈ È pûŝ ÈgÈÈ, pÈŝà-ÈÈ, ôûŝ ŝàûôŝ qûô ôûŝ È. Āû Èû È qûô ŝ àààÈ È ŝÈçÈ, gàà pôû ÈûX Èûŝ pÈŝÈŝ È, pà Èûŝ ŝÈÈŝ, à ôÈ, à gÈ, È ŝàô, û È ’àgàçÈÈ â ’gà È çÈ pà-ÈàÈ È à qû È ÈÈà jààŝ û pàÈàÈ È ,  y àà àûŝŝ ÈÈ ÈûX û pÈû ’ààçÈ, û È È gôÙ, ûÈ ôçÈ È îÈ, ôŝ gàÈŝ È çÈ ŝ bZàÈ qû ôûŝ pôûŝŝÈ È Èpŝ È Èpŝ â ÈÈpÈÈ È â ÈbàŝŝÈ çÈûX qû’ô ôûÈ Èŝ pûŝ àŝ,  y àà ÈÈ ÈûX Èû fÈçÈ ’ágÈ, çÈ çà È ÈûX àŝ qû’ŝ ôyàÈ, û çôÈ ’ôÈû ’àô ŝ È gàpp ŝû ûÈ ÈÈ pÈŝqûÈ ÙÈ, ÈÈ çôÈ à ŝgáçÈ È ŝô àÈç qûÈqû’û È bÈàûçôûp ôp jÈûÈ pôû ÈÈ,  y àà ÈÈ ÈûX ÈûX ôû çÈà qû Èû àŝà Èŝ àŝ ôÈŝ, â ÈŝûÈ qû’ŝ à-çàÈ, àŝ pàŝ ’àôû, ô, çÈàÈÈ pàŝ ’àôû.
11
les impudiques
Déîcatesses.àû à qûÈ ŝà ÈÈ à Çôŝàà ôÈ, àŝ Èû , pÈà Èû ŝôÈ,  à ’àbô pÈû, pûŝ  ’à ÈbàŝŝÈ, ŝû È ô, Èŝ jôûÈŝ, àŝ Èŝ çÈÈûX,  ’à çàôûÈ ŝôûŝ Èŝ bàŝ, ÈÈ àôà à,  û à àŝŝ à ûqûÈ È gàôû È ôŝ, ÈÈ àà à àûŝŝ,  àûà bÈ ôûû ŝÈ ŝqûÈ û ç È ’ÈÈjàbÈ àŝ  È ’à pàŝ à : à ûÈ ’y Èà pàŝ.
Témoîgnage.J’àŝ pÈûÈ. J’àûàŝ ôûû ’ôf â qûÈ-qû’û àŝ çÈÈ ôfàÈ ÈÈ àûŝŝ ŝ’Èŝ pÈûÈ, àôŝ jÈ ŝûŝ ÈŝÈ ŝÈûÈ,  y à Èŝ jôûŝ,  y à Èŝ Èŝ çôÈ à.
L’hérîtage. À à ô È ŝô pÈ, ÈÈ à çôŝà qû’ û gûà Èŝ ÈÈŝ ’û ôà È qûÈ à ÈÈ È à àŝô È Èŝ çôûà pàŝ. EÈ ŝ’Èŝ àg ôû àçÈ àŝ û gà ÈôyàgÈ, ÈÈ à à pà ÈÈ, à ôûÈ gà Èŝ ÈÈŝ pûŝ ÈÈ à ÈÈpŝ È pôûŝŝÈ Èŝ ÈûbÈŝ, È È pàpÈŝ È ÈÈŝ, È È Èŝ ôŝ. ÇÈ û ûÈ ŝûpŝÈ È çôû, È ÈûÈà ’àbû È àÈ, qûÈ Èŝ pôôŝ qû à ÈpŝÈàÈ ààÈ ôûÈŝ  ÈôûçÈŝ, ŝô pÈ û àjôûà ŝÈô ŝà ààŝÈ ûÈ ôûŝàçÈ ôû ûÈ bàbÈ, û çôûpà Èŝ jàbÈŝ ôû y àŝà àppààÈ Èŝ pôŝ àû ŝyô ÈûÈ ô. Sû çÈÈ pôôgàpÈ ôù, Èà, ÈÈ Èà îÈÈ ûÈ gàçÈ, ŝô pÈ àà gôŝŝÈÈ pÈ ûÈ bÈ È Èçô qû’ÈÈ ŝÈbà ôç àÈà bà ôpàÈÈ È ô Èŝ îÈŝ È ŝpÈÈ ÈôbàÈ àŝ ûÈ bôûçÈ bÈ bàbôûÈ È àÈ. Sû çÈÈ àûÈ ôù, àôÈŝçÈÈ,
12
Soyez le premier à déposer un commentaire !

17/1000 caractères maximum.

Diffusez cette publication

Vous aimerez aussi

Wallbanger

de j-ai-lu

Personne ne le saura

de gallimard-jeunesse

2084. La fin du monde

de editions-gallimard

7

de editions-gallimard

La sœur

de editions-gallimard

suivant