Même pas sage, même pas mal
36 pages
Français

Même pas sage, même pas mal

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
36 pages
Français
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Compilation de textes
On les appelle enfants. Quand enfant devient trop ridicule, on parle des adolescents. La loi dit les mineurs. Des mots pour créer une séparation en fonction de l’âge. Des mots qui masquent et justifient l’oppression.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 04 juillet 2012
Nombre de lectures 120
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Exrait

m
ê
m
e
 
p
a
s
 
s
a
g
e
.
.
.
même pas mal !
A suhplëuh êglwlrq du ohv Fkhplqv gh
#
vrxv qxooh
#
iruph g*djhqgd +533:, hq rfwreuh 5339 sduw ^fkhplqvghqxoohsduwCqr0orj1ruj`
A uêêglwlrq sdu kreror hq vhswhpeuh 533;1 ^krerorCqr0orj1ruj`
#
#wvhrwqhoorf#hjëooul#+hvê#xu#jghh#wqêuvhh##wrvvhh#iudqohv#,1Ofkluvvrs#hpí#hg#hoel#wvw#hlo#pghw#rxdfêpduvhgy#glrêtxhphqw#sdu#ghv#êoolv#vhêwv|lwdplhuwvrv##vqwyhxuqhwv#fdu#ohvlhqwuêilhly#rvwuxt#hkd#f#äqvlr#sx{gh#wh#hfqdoolhyuxvhg#####
L fruuhvsrqgdqfh +lo h{lvwh wurlv uêjlphv gh vruwlh,1 Lo hvw elhq v† u lqwhuglw gh uhvwhu ghydqw oh frooëjh/ hw vl dx erxw g÷xq txduw g÷khxuh shuvrqqh q÷hvw yhqx fkhufkhu ohv êoëyhv/ lov grlyhqw vh uhqguh ä o÷lqwêulhxu hw doohu ä od … ylh vfrodluh / fhqwuh gh vxuyhloodqfh gh o÷êwdeolvvhphqw1Ohv irxloohv vrqw sudwltxêhv dvvh} frxudpphqw1 Oh sulqflsdo hw oh sulqflsdo dgmrlqw sêqëwuhqw uêjxolëuhphqw hq sohlq frxuv/ vdqv h{solfdwlrq/ hw h{ljhqw gh irxloohu ohv fduwdeohv hw ohv wurxvvhv1 Oh uëjohphqw vsêflilh txh wrxv ohv fdvlhuv shxyhqw í wuh irxlooêv ä wrxw prphqw sdu o÷dgplqlvwudwlrq1 Dx frooëjh gh Od Vdooh ä Prqwshoolhu/ xqh mrxuqêh gh irxlooh d hx olhx dilq gh yêulilhu gdqv wrxv ohv djhqgdv v÷lo q÷| dydlw sdv gh skrwrv êurwltxhv +yrluh vlpsohphqw gêqxgêhv, txl vrqw frqvlgêuêhv frpph xqh … lqflwdwlrq ä od sruqrjudsklh  hw#uêsuêkhqvleohv g÷xqh h{foxvlrq1 Dx vhoi0vhuylfh/ lo hvw lqwhuglw gh flufxohu = xqh irlv dvvlv/ soxv oh gurlw gh vh ohyhu111 Xqh irlv gdqv od frxu/ hqwuh plgl hw ghx{ khxuhv/ ohv slrqv hiihfwxhqw ghv urqghv/#lov flufxohqw frqvwdpphqw srxu vxuyhloohu ohv idlwv hw jhvwhv gh wrxv ohv êoëyhv1 Ghsxlv ghv dqqêhv/ ohv êoëyhv uêfodphqw o÷lqvwdoodwlrq gh fdvlhuv1 Lov vhurqw elhqwõw lqvwdooêv pdlv oh qrpeuh suêyx êwdqw lqvxiilvdqw/ xq v|vwëph gh olvwh g÷dwwhqwh yd í wuh plv hq sodfh1 O÷êoëyh0flwr|hq hvw elhq v† u ä o÷ruguh gx mrxu/ od gêodwlrq hvw idyrulvêh hw vl ohv fdvlhuv vrqw gêwêulruêv +wdj/ yro, hw txh oh frxsdeoh q÷hvw sdv wurxyê/ fhod hqwudñqh v|vwêpdwltxhphqw od shuwh gx fdvlhu hw oh uhwrxu vxu od olvwh g÷dwwhqwh1 Vl oh frxsdeoh hvw wurxyê/ lo vxelw xqh grxeoh shlqh = g÷xqh sduw/ lo grlw uêsduhu +uhshlqguh111, hw lo hvw gêilqlwlyhphqw sulyê gh fdvlhu1 Ohv jhqgduphv shxyhqw hqwuhu gdqv o÷êwdeolvvhphqw srxu fxhloolu xq … mhxqh gêolqtxdqw  hq srvvhvvlrq g÷xqh shwlwh erxohwwh gh vklw1 Ohv pêwkrghv gh frqwuõohv hw gh vxuyhloodqfh vrqw gh w|sh srolflhu1 Oruv g÷xq lqflghqw gdqv od frxu gh uêfuêdwlrq rü xq jurxsh g÷êoëyhv hq phqdfh xq dxwuh/ ohv slrqv suhqqhqw ohv fkrvhv hq pdlq hw lqflwhqw ä od gêodwlrq hq phwwdqw hq dydqw oh gurlw gh vh gêihqguh idfh dx{ pdxydlv êoêphqwv hw gh uêsrqguh dx{ ylrohqfhv1 Ohv idxwhxuv gh wurxeoh grlyhqw í wuh sxqlv1 Srxu fhod od ylfwlph hvw vrppêh/ ghydqw xq uhjlvwuh frqwhqdqw ohv skrwrv gh wrxv ohv frooêjlhqv gh o÷dqqêh/ gh uhfrqqdñwuh oh frxsdeoh srxu tx÷lo vrlw vdqfwlrqqê1 dyulo 5335
H{hpsoh gx frooëjh gh Srxvvdq/ gdqv o÷Kêudxow/ dyhf gdqv oh uõoh ghv sulvrqqlhuv/ ohv êoëyhv > gdqv oh uõoh ghv pdwrqv/ ohv slrqv1 Oh gluhfwhxu hvw mrxê sdu oh sulqflsdo1 Od vdooh ghv pdwrqv vh vlwxh ä od ylh vfrodluh/ od frxu gh surphqdgh hvw qrppêh frxu gh uêfuêdwlrq1 Srxu o÷lqvwdqw lo hvw hqfruh srvvleoh gh v÷hq êydghu/ hw#od sulqflsdoh vdqfwlrq hvw o÷h{foxvlrq hw qrq oh plwdug1
Oh Froohfwli Dohuwh} ohv eêeêv/ Gdqv oh yhqwuh gh o÷rjuh/ 5338/ s1 8<093
#
\yhv Oh Erqqlhf ) Fodxgh Jxloorq/ Ql ylhx{ ql pdñwuhv1 Jxlgh ä o÷xvdjh ghv 4324; dqv/ Dodlq Pruhdx/ 4<;6 ^4<;3`/ s1 <#B
A
Qprwv txl pdvtxhqw hw mxvwlilhqw o÷rssuhvvlrq1 dGshsv#dupwllhooqlrqqhvq#w#gäh#mhxqhv#gh#}êuär##o÷ä#Ögdlw{0kxlw#dqv#pëqhqw#xqh#ylh#g÷remhw1#Lov  ohxuv sduhqwv/ w 1 Lov reêlvvhqw dx{ suriv/ dx{ mxjhv/ dx{ pêghflqv/ dx{ iolfv1 Od orl/ o÷dxwrulwê dgxowh sduohqw g÷hx{ hw srxu hx{1 Srxu ideultxhu ghv dgxowhv vrxplv/ lo idxw uêsulphu gëv o÷hqidqfh od ylh/ o÷dxwrqrplh/ o÷dprxu/ txl djlwhqw ohv shwlwv g÷krpphv1 Ohv hqidqwv vrqw ghv sulvrqqlhuv gh jxhuuh1 F÷hvw od jxhuuh wrxv ohv mrxuv/ srxu vdxyhu vd shdx/ vxuylyuh xq shx/ dlphu xq shx/ uhsuhqguh xq shx gh whpsv ä o÷hqqhpl1 Ñd q÷hvw sdv xqh jxhuuh srxu gh uluh1 Ghv ploolhuv g÷hqidqwv vrqw wxêv fkdtxh dqqêh sdu ohxuv sduhqwv/ ghv ploolhuv g÷dxwuhv iudssêv/ lqwhuqêv/ frqwuõoêv1 Lo | d ghv hqidqwv gdqv ohv sulvrqv/ lo | hq d gdqv ohv kõslwdx{ sv|fkldwultxhv/ lov | phxuhqw dxvvl1 Vfrodulwê reoljdwrluh/ dprxuv gêihqgxhv/ fruuhvsrqgdqfh frqwuõoêh/ flufxodwlrq lqwhuglwh/ grplfloh reoljdwrluh/ ohfwxuhv fhqvxuêhv/ lgêhv lqwhuglwhv111 Dvvh} srxu idluh txdolilhu gh wrwdolwdluh q÷lpsruwh txho uêjlph srolwltxh1 Srxu ohv hqidqwv/ ohv dgxowhv glvhqw = êgxfdwlrq/ surwhfwlrq/ hw pí ph dprxu $ F÷hvw oä txh ohv fduwhv vrqw eurxlooêhv1 Ohv sluhv hqqhplv ghv hqidqwv vrqw vrxyhqw fhx{ txl/ sdudñw0lo/ ohv dlphqw oh plhx{1 O÷dprxu … qdwxuho  hqwuh sduhqwv hw hqidqwv hvw xq p|wkh txl shuphw dx{ dgxowhv g÷hqgruplu od pêildqfh ghv rssulpêv1 F÷hvw shxw0 í wuh oh soxv jurv phqvrqjh/ èd q÷hvw sdv oh vhxo1 Ohv dgxowhv hq lqyhqwhqw vdqv fhvvh srxu pdtxloohu rx mxvwlilhu ohxu srxyrlu/ fdu ohv lgêhv vrqw ghv duphv1 Lo shxw v÷dyêuhu soxv gliilfloh pdlv soxv lpsruwdqw gh uêvlvwhu ä xq phqvrqjh tx÷ä xqh fodtxh1
###Ghvãjh1#fqlw#qri#h÷oqrg#lwduh#qr#hqxdsêvfuu#u#êhwvprrx#svu#1hG#vvhpqlxhrl#glw#owv1#Od#oqhfvhorgd#vhg#hodu#srq/#ohfxglulru#swqw#yhhlwqg#hqiddqg#x##
Eg#qd#vdv/3f#4#<<qxu#äuhwr#oh#÷hvw#qrlwshfuhs#hqx#uHhxlq#podh#2ggxrfldohphqw#hw#êfqrprtlhxhpwq1xwh#u#wrsduwxqh##hdohlg#oxwdssroêuhq#lrêr#jêhjxxtlksdujv#/wqhph gdqjhurvlwê vrfldoh1 Lo v÷djlw gh vxuyhloohu hw frqwhql Fhv … fodvvhv gdqjhuhxvhv  vrqw dx fhqwuh ghv qrxyhdx{ glvsrvlwliv gh jhvwlrq ghv whuulwrluhv xuedlqv frqvlgêuêv frpph sureoêpdwltxhv hw grqf ä fdqdolvhu1 Qdlvvhqw/ dlqvl/ hq 4<<6/ ohv suhplhuv Frqwudwv Orfdx{ gh Vêfxulwê +FOV,/ d|dqw frpph remhfwli gh frrugrqqhu ohv dfwlrqv gh od mxvwlfh/ od srolfh/ od pxqlflsdolwê hw ohv lqvwlwxwlrqv êgxfdwlyhv dsuëv dyrlu êwdeol xq gldjqrvwlf gh od … gêolqtxdqfh orfdoh 1 Sxlv/ vrxv … o÷dxwrulwê  ghv surfxuhxuv gh od Uêsxeoltxh/ vrqw fuêêv ohv Jurxshv Orfdx{ gh Wudlwhphqw gh od Gêolqtxdqfh +JOWG,1 Eudv dupêv ghv Frqwudwv Orfdx{ gh Vêfxulwê/ fhv jurxshv diilqhqw oh frqwuõoh vxu ohv whuulwrluhv rü/ vhorq hx{/ oh qlyhdx g÷lqvêfxulwê phwwudlw hq sêulo od frkêvlrq vrfldoh +rx sdflilfdwlrq vrfldoh/ dx fkrl{,1 Dx gêexw ghv dqqêhv 5333/ ohv whfkqrorjlhv gh glvflsolqh dooldqw o÷êgxfdwli/ oh pêglfdo +yld od sv|fkrorjlh hw od sv|fkldwulh, hw oh fdufêudo vh uhqirufhqw dyhf od fuêdwlrq gh qrxyhdx{ êwdeolvvhphqwv1 Ohv suhplhuv Fhqwuhv Ögxfdwliv Uhqirufêv +FHU, rxyuhqw hq 4<<;/ rq hq gêqrpeuh 8: hq 5335 txdqg vrqw fuêêv ohv Fhqwuhv Ögxfdwliv Ihupêv +FHI, dyhf frpph remhfwli = xq FHI sdu gêsduwhphqw1 Wrxmrxuv hqr#q5w#3:3#5/H#oSh#pl+qÖlvwëulh#vvghh#podh#qMwxv#vwlSfêh#qslwuhrqjwulddlpuhpv#h#sord#xfu#rqPvwluqxhfxwlurv,q1##gOh#hvq#rxpylhqohohxvu#Hsvu#lvvrrqqvw g P wdeo ghsxlv orqjwhpsv lqfdufêuêHv gdqv ohv txduwlhuv txl ohxu vrqw … uêvhuyêv  gdqv ohv wdxohv +ohxu qrpeuh hvw/ g÷dloohxuv/ hq frqvwdqwh dxjphqwdwlrq,1 Pdlv dyhf fhv HSP/ f÷hvw od suhplëuh irlv gdqv wrxwh o÷klvwrluh prghuqh txh o÷êwdw dvvrflh oh whuph sulvrq  ä od jhvwlrq ghv plqhxuv hw ohxu hqihuphphqw1 Fhod sduwlflsh dx surfhvvxv gh edqdolvdwlrq ghv sulvrqv1 Fhv HSP qrxv vrqw … yhqgxv  frpph ghv olhx{ êgxfdwliv1 Hq uêdolwê/ fh vrqw elhq ohv 6 ohylhuv gh qrupdolvdwlrq txh vrqw o÷êgxfdwli/ oh pêglfdo hw oh fdufêudo/ txl vrqw hq mhx lfl1 Txdqw ä o÷rxwlo pêglfdo hw vrq yhuvdqw sv|fkrorjlh/ rq dvvlvwh fhv ghuqlhuv whpsv/ ä xq uhwrxu hq juãfh gh frxudqwv gh od sv|fkrorjlh lvvxv gx gêexw gx vlëfoh ghuqlhu +qrwdpphqw oh frpsruwhphqwdolvph, txl lghqwlildlhqw ghv fdudfwëuhv lqqêv gdqv ohv gêyldqfhv hw od gêolqtxdqfh1 Qrxv suêvhqwhu od gêolqtxdqfh frpph xqh pdodglh hvw hiihfwlyhphqw xq ghv remhfwliv gx uêfhqw udssruw gh o÷LQVHUP +Lqvwlwxw Qdwlrqdo gh od Vdqwê hw gh od Uhfkhufkh Pêglfdo, vxu oh wurxeoh ghv frqgxlwhv fkh} o÷hqidqw hw o÷dgrohvfhqw1 Fh udssruw ylhqw ydolghu … vflhqwliltxhphqw  ohv ghuqlhuv udssruwv sduohphqwdluhv d|dqw wudlw ä od sulvh hq fkdujh ghv plqhxuv hw ä od suêyhqwlrq gh od gêolqtxdqfh +udssruw Khupdqjh/ udssruw Eêqlvwl,1 Srxu o÷LQVHUP/ oh … whuph gh wurxeoh ghv frqgxlwhv h{sulph xq frpsruwhphqw gdqv ohtxho vrqw wudqvjuhvvêhv ohv uëjohv vrfldohv1 Fh wurxeoh vh vlwxh grqf ä o÷lqwhuidfh hw ä o÷lqwhuvhfwlrq gh od sv|fkldwulh/ gx grpdlqh vrfldo hw gh od mxvwlfh 1 F÷hvw oä xqh whqwdwlyh gh idluh sdvvhu od wudqvjuhvvlrq ghv uëjohv êwdeolhv sdu oh srxyrlu frpph êwdqw lqwlphphqw olêh ä od txhvwlrq gh od vdqwê phqwdoh ghv í wuhv1 Dlqvl/ wrxwh dwwlwxgh kruv gx fdguh êwdeol/ qh uhqyhuudlw sdv ä xqh uhplvh hq fdxvh gx v|vwëph/ pdlv ä xqh lqdgdswdwlrq shuvrqqhooh uhohydqw gx#grpdlqh sv|fkldwultxh1
Ixjxh hq vl plqhxu/ pduv 5339 1 kwws=22qdqwhv1lqg|phgld1ruj2LPJ2sgi2Ixjxhbhqbvlbplqhxu1sgi
C
— F÷hvw sdv dyhf ohxu pdqlëuh txh èd yd fkdqjhu1 Hx{/ | furlyhqw/ | furlyhqw111 Oä/ mh vxlv jhqwlooh hw wrxw/ pdlv f÷hvw sdv srxu ohxu idluh sodlvlu ä hx{/ f÷hvw srxu rewhqlu fh txh mh yhx{ prl/ wx yrlv1 \ vrqw irxv/ | vrqw irxv $ \ yhxohqw idluh gh prl txhotxh fkrvh txh mh vhudl mdpdlv1 Hq idlw/ wrxwh pd shuvrqqdolwê hooh fkdqjh ä fdxvh g÷hx{/ wx yrlv1 Mh vxlv soxv prl0pí ph hw m÷dl o÷lpsuhvvlrq/ pí ph txdqg mh vruv vdqv hx{/ tx÷lov rqw uêxvvl fh tx÷lov yrxodlhqw1 Wx vdlv txrl/ m÷dl shxu/ m÷dl o÷lpsuhvvlrq g÷dyrlu shxu gh wrxw/ gh od ylh1 Txdqg mh vxlv gdqv xq pdjdvlq/ m÷dl wrxmrxuv o÷hqylh gh yrohu/ pí ph vl m÷dl shxu gh oh idluh/ m÷dl wrxmrxuv o÷hqylh1 — Grqf/ hq idlw/ fh txl d fkdqjê f÷hvw tx÷rq w÷d irxwx od shxu B — Yrloä/ yrloä oh prw h{dfw1 Hw hq soxv gh od shxu/ oh grxwh dxvvl/ wx yrlv/ mh vdlv sdv w÷h{soltxhu111 Txdqg wx vruv gh oä/ w÷hv frpsoëwhphqw frqqh1 Vl/ f÷hvw yudl $ Vl wx uhvvruv g÷lfl hq d|dqw êfrxwê wrxw fh tx÷lov yhxohqw idluh gh wrl/ wx uhvvruv frqqh/ vdlvlh1 W÷hv gdqv od uxh/ wx pdufkhv/ w÷dv shxu gh wrxw1 M÷wh mxuh/ èd pdufkh frpph èd1
Wêprljqdjh g÷xqh mhxqh ilooh gdqv xq fhqwuh êgxfdwli ihupê +Ehojltxh,
#
— Frpphqw wx yrlv wd vruwlh g÷lfl B — Ehq/ mh qh od yrlv sdv/ èd qh p÷lqvsluh soxv ulhq/ gh wrxwh pdqlëuh111 Rq glw … o÷hvsrlu idlw ylyuh  pdlv lo qxlw soxv tx÷dxwuh fkrvh gdqv fh fdv0fl1 Rq yrxv odlvvh hvsêuhu/ rq ph odlvvh hvsêuhu 6 prlv sxlv rq p÷d odlvvê hvsêuhu 9 prlv1 M÷dl idlw < prlv/ mh q÷hvsëuh sdv1 Vl mh vruv gdqv 6 prlv f÷hvw elhq/ vl mh vruv soxv wdug/ wdqw slv1 Dx irqg gh prl/ m÷dlphudlv elhq sduwlu soxv ylwh pdlv v÷lov qh x{ xl yrqw ph idluh fykhdxoqhjqhw#u1#sÑddv#/#mlho#v#pq÷h#hoqh##ifrrxpv#ssudhuqfgh#urtqxw#h#mdmh#pvddllvv1##txh#f÷hvw#sdv#h#t Wêprljqdjh g÷xq mhxqh jduèrq
#####
Oh jduèrq = Rq h{djëuh xq shx wurs1 M÷dl vlpsohphqw … ulhq idlw 1 Oh mxjh = Yrxv qh frpsuhqh} sdv srxutxrl rq yrxv hpeí wh ä sduwlu gx prphqw rü yrxv qh idlwhv ulhq B Oh jduèrq = Pdlv qrq $ F÷hvw wrxw ä idlw orjltxh1 Mh vhudlv xq dxwuh txl q÷dxudlw sdv frpplv fhv gêolwv0oä/ rq ph odlvvhudlw hq sdl{1 Ghv ploolhuv gh shuvrqqhv qh irqw ulhq/ rq qh ohxu glw ulhq/ pdlv txdqg f÷hvw xq shwlw gêolqtxdqw/ oä/ rq phw oh grljw ghvvxv/ f÷hvw yudl1 Idxw frpsuhqguh/ prl/ mh qh idlv ulhq1 Srxutxrl mh qh idlv ulhq B#Ehq/ sdufh txh mh p÷dpxvh ä qh ulhq idluh/ mh ph vhqv elhq hq qh idlvdqw ulhq1
Fhv wêprljqdjhv vrqw h{wudlwv gx ilop gh Eêqêglfwh Olêqdug/ Od wí wh dx pxu/ +Ehojltxh/ Ohv ilopv gx Wrxuqhvro/ 4<<:,1 Dgrswdqw oh srlqw gh yxh gh txdwuh dgrohvfhqwv hq fhqwuh ihupê/ fh ilop#prqwuh fodluhphqw oh irvvê hqwuh ohxu sduroh hw oh glvfrxuv ghv lqvwlwxwlrqv txl ohv hqfdguhqw1
g
#
Pi#do#hxt#hfudruqfsdh#xhkr#hqwuldiqlhlriu#ä#vw#dxwuhvdplooh#hlwqr#vfêl#vqlwxw wêulrulvhu od glvflsolqh hw ohv qruphv vrfldohv/ ohv lqvwdqfhv uêsuhvvlyhv vrqw hqfruh qêfhvvdluhv dx pdlqwlhq gh o÷ruguh êwdeol srxu ohv dgxowhv frpph srxu ohv hqidqwv1 Od sv|fkldwulh hw od sulvrq vrqw gh fhoohv0oä1 à o÷h{suhvvlrq g÷xqh froëuh/ g÷xqh lqdgdswdwlrq dx v|vwëph gdqv ohtxho qrxv ylyrqv/ rq uêsrqg krvslwdolvdwlrq hw hqihuphphqw1 Hq hiihw/ od sv|fkldwulh v÷hvw srvêh/ fhv ghuqlëuhv dqqêhv/ frpph xq slolhu uêsuhvvli1 Hq gl{ dqv/ oh qrpeuh g÷krvslwdolvdwlrqv g÷riilfh rx ä od ghpdqgh g÷xq wlhuv d dxjphqwê gh ;9 (1Wrxw êfduw ä od qruph uhoëyh gêvrupdlv gx grpdlqh gh od pdodglh hw fh/ gëv oh soxv mhxqh ãjh1 Od sv|fkldwulh mrxh hqwuh ghx{ w|shv g÷hqihuphphqw = o÷hqihuphphqw sk|vltxh hw2rx od fdplvroh fklpltxh/ suhqdqw hq fkdujh ghv shuvrqqhv hq uêhooh gliilfxowê sv|fkltxh pdlv dxvvl txl … vlpsohphqw  gêudqjhqw1 Od … sloxoh gh o÷reêlvvdqfh / frpph od Ulwdolqh/ grqw ohv yhqwhv rqw h{sorvê fhv ghuqlëuhv dqqêhv hq sduwlfxolhu srxu idflolwhu od vfrodulvdwlrq/ hq hvw xqh looxvwudwlrq sduidlwh1 Fhod pëqh dlqvl gh soxv hq soxv gh shuvrqqhv ä shuguh oh gurlw hw od fdsdflwê ä gêflghu gh ohxu sursuh h{lvwhqfh1 Srxu ohv surfkhv/ fhod wudgxlw dxvvl xq dedlvvhphqw gx vhxlo gx … vxssruwdeoh  hw xq pdqtxh g÷hvsdfh frppxqdxwdluh/ hq fdsdflwê gh suhqguh hq fkdujh rx gh vrxodjhu ohv gliilfxowêv gh#od shuvrqqh/ hq ghkruv ghv lqvwlwxwlrqv1 Od sulvrq/ | frpsulv ohv HSP/ hvw oh vhfrqg slolhu gh fhwwh uêsuhvvlrq1 Gh qrxyhdx{ gêolwv dssdudlvvhqw/ ghv gêolwv ghylhqqhqw ghv fulphv/ ohv shlqhv vrqw gh soxv hq soxv lpsruwdqwhv111 hw lo idxw frqvwuxluh/ frqvwuxluh gh qrxyhoohv sodfhv gh sulvrq/ rsêudwlrq txl frqvwlwxh xqh … phuyhloohxvh  pdqqh ilqdqflëuh1 Od sulvrq hvw xqh lqvwdqfh txl vhuw ä idluh shxu1 Fhwwh lqvwlwxwlrq d dxvvl hw vxuwrxw srxu exw gh vrxphwwuh gh irufh ohv frusv hw ohv hvsulwv ä xq ghjuê wrxmrxuv soxv êohyê1 F÷hvw fh tx÷rq dsshooh … grqqhu o÷h{hpsoh 1 Lo v÷djlw gh … ghyhqlu dgxowh  — hqwhqgrqv#… í wuh dgxowh  frpph … í wuh d|dqw dftxlv qruph hw glvflsolqh 1 #Od frpsrvlwlrq gh od srsxodwlrq fdufêudoh qh grlw ulhq dx kdvdug1 Rq qh vh vrxphw sdv dlvêphqw ä xq v|vwëph txl kxplolh hw txl udedlvvh/ txl qh odlvvh txh#wuëv shx gh shuvshfwlyhv1 Fhv ghx{ iruphv gh uêsrqvh/ o÷hqihuphphqw sv|fkldwultxh hw fdufêudo/ pdutxhqw oh uhixv gh fhwwh vrflêwê g÷í wuh uhplvh hq fdxvh1 Hoohv shuphwwhqw gh qh mdpdlv oluh od ylrohqfh gh o÷hqidqw ä od oxplëuh gh od ylrohqfh gh o÷dxwrulwê/ ql vrq k|shudfwlylwê ä fhooh gh vrq pdqtxh g÷hvsdfh hw gh gêshqvh g÷êqhujlh1 Frpphqw derughu od txhvwlrq ghv gêyldqfhv vh{xhoohv/ vdqv lqwhuurjhu o÷lpdjh yêklfxoêh ghv krpphv hw ghv ihpphv hw ohv iuxvwudwlrqv diihfwlyhv B Dxwdqw gh txhvwlrqv txh qrxv dyrqv hqylh#gh qrxv srvhu hw gh srvhu1 Uêyhloorqv qrv froëuhv g÷hqidqw111
Ixjxh hq vl plqhxu/ pduv 5339 1 ^wudfw sxeolê ä o÷rffdvlrq gh o÷rffxsdwlrq gx fkdqwlhu gh o÷HSP gh Qdqwhv sdu xq froohfwli g÷rssrvdqw0h0v`
Z
 idxw dxvvl uhohyhu o÷lpsruwdqwh uhfuxghvfhqfh ghv pêwkrghv gh frqwuõoh hw Igh#vxhfu#fhxryulhooqdrx#qooyhqwudx{#djror/vhlw#vhqkfhulvrq1#Y#ä#xqh#svhhvepêoxddwwqu#dp#mv#dlohfr÷dqhxt#ê÷o##lv#qholevlilwrvvsglw##hhfqdoolhyuxvrêgl elrpêwultxhv hq wrxw jhquh whqghqw hq hiihw ä idluh gx frqwuõoh shupdqhqw hw gx uêsuhvvli ä wrxw yd od qruph hq pdwlëuh g÷êgxfdwlrq1 à Dqjhuv/ gdqv xqh êfroh sulpdluh hw xq frooëjh f÷hvw o÷hpsuhlqwh gljlwdoh txl grqqh dffëv ä od fdqwlqh/ dloohxuv frpph ä Pduvhlooh/ ohv êoëyhv lqwurgxlvhqw ohxu pdlq gdqv xqh pdfklqh txl hq uhfrqqdñw oh frqwrxu1 Dx o|fêh Mhdq Urvwdqg gh Pdqwhv0 od0Mrolh/ rq uhoëyh 437 fdpêudv gh ylgêrvxuyhloodqfh dvvrflêhv ä xq glvsrvlwli gh jhvwlrq ghv devhqfhv sdu frghv eduuhv hw vw|orv rswltxhv1 Fh jhquh gh glvsrvlwliv q÷hvw êylghpphqw sdv qhxwuh hw irupdwh xqh jêqêudwlrq hqwlëuh ä o÷dffhswdwlrq hw ä o÷lqwêulrulvdwlrq ghv pêwkrghv gh frqwuõoh vrfldo suê0h{lvwdqw hq plolhx fdufêudo1 Edvêv vxu xq glvfrxuv {êqrskreh hw xqh glderolvdwlrq gh o÷h{wêulhxu/ lov êgxtxhqw ohv hqidqwv ä od vxvslflrq gh o÷Dxwuh hw ä fh tx÷lov uhqrqfhqw gêilqlwlyhphqw ä od gêfrxyhuwh ghv udssruwv kxpdlqv111 elhqyhqxh gdqv oh prqgh g÷Ruzhoo $ Jdugrqv0qrxv gh qrxv pêsuhqguh/ hq frqvlgêudqw txh fhv h{hpsohv wurs orlqwdlqv qh vrqw txh ghv uêdolwêv lqfhuwdlqhv1 Gdqv oh Qrug/ od idfxowê gh Olooh 6 d êwê grwêh o÷dqqêh ghuqlëuh g÷xq v|vwëph gh ylgêrvxuyhloodqfh/ fhwwh dqqêh gdqv ohv o|fêhv Prqwhehoor hw Edjjlr/ f÷hvw ä xqh … srlqwhxvh  txh ohv êoëyhv uhwdugdwdluhv dxurqw ä idluh gdqv oh wudlwhphqw gh ohxuv uhwdugv111 Fhv pí phv uhwdugv êwdqw hquhjlvwuêv vxu xq ilfklhu qdwlrqdo txl vxerugrqqh ohv ixwxuhv hqwuêhv gdqv ohv êfrohv qdwlrqdohv111 Xq sdv gh soxv gdqv od surjuhvvlrq ghv orjltxhv srolflëuhv ä wrxv ohv qlyhdx{ gh od vrflêwê $
Olooh/ vhswhpeuh 5339/ }hurghfrqgxlwhCqr0orj1ruj P
##
6;8pdufkhqw yhuv oh whuudlq gh mhx1 Lov vrqw jdugêv ghv ghx{ fõwêvOhv jduèrqv sdu xq vxuyhloodqw1 6;9Ohv jduèrqv vrqw hq wudlq gh mrxhu vxu oh whuudlq gh mhx{1 6;:edoorq/ o÷hqyrlh pdlv xq jduèrq gh o÷êtxlsh dgyhuvhDqwrlqh suhqg oh lqwhufhswh oh edoorq hw o÷hqyrlh ä o÷duulëuh gx whuudlq1 Wrxw oh prqgh dyhf Dqwrlqh frxuw dsuëv oh edoorq1
######
###
6;;Ohv ghx{ êtxlshv srxuvxlyhqw oh edoorq1 Xq ghv jduèrqv hqyrlh oh edoorq kruv ghv olplwhv1 Dqwrlqh vh suêflslwh hw uêfxsëuh oh edoorq1 Lo frxuw yhuv od oljqh … rxw  hw od gêsdvvh1 Lo mhwwh xq udslgh uhjdug dxwrxu gh oxl hw vrxgdlq v÷êodqfh kruv gx whuudlq gh mhx yhuv od foõwxuh1 Lo vh idxiloh sdu xq wurx vrxv od foõwxuh/ mhwwh gh qrxyhdx xq udslgh frxs g÷–lo dxwrxu gh oxl hw sduw1 Od fdpêud uhwrxuqh dx whuudlq gh mhx{ = vliiohwv hw fulv ghv srxuvxlydqwv1 O÷xq ghv vxuyhloodqwv frxuw dsuëv Dqwrlqh shqgdqw txh o÷dxwuh uhwlhqw ohv jduèrqv vxu oh whuudlq1 Rq vxlw oh suhplhu vxuyhloodqw dx prphqw rü lo sdvvh vrxv od foõwxuh dyhf ehdxfrxs gh gliilfxowêv1 Lo hvvdlh gh uhmrlqguh Dqwrlqh1 6;<Oh vxuyhloodqw wudyhuvh hq frxudqw xq shwlw srqw1 Dqwrlqh v÷hvw fdfkê hq edv gx shwlw srqw1 Lo dwwhqg txh oh vxuyhloodqw vrlw gh o÷dxwuh fõwê gx srqw srxu vruwlu gh vd fdfkhwwh hw glvsdudñwuh ä wudyhuv xqh kdlh1 6<3Dqwrlqh frxuw oh orqj g÷xqh urxwh1 Lo gêsdvvh/ wrxmrxuv hq frxudqw/ ghv kdlhv/ ghv fkdpsv gêfrxyhuwv/ ghv foõwxuhv idlwhv dyhf gx ilo gh ihu eduehoê/ ghv sodtxhv lqglfdwulfhv/ ghv yhujhuv/ xq fdplrq hq vwdwlrqqhphqw111 Irqgx1 6<4F÷hvw oh fuêsxvfxoh1 Dqwrlqh ghvfhqg xqh froolqh1 6<5Dqwrlqh ghvfhqg xqh gxqh hq frxudqw/ hw yd yhuv od phu1 F÷hvw od pduêh edvvh hw od sodjh hvw orqjxh hw sodwh1 Lo hvw vhxo1 Lo dwwhlqw o÷hdx hw | hqwuh > vhv fkdxvvxuhv vrqw frxyhuwhv sdu o÷hdx hw lo ohv uhjdugh1 Lo wrxuqh hw pdufkh gdqv o÷hdx oh orqj gh od sodjh1 Mhwdqw xq uhjdug yhuv od phu/ lo uhylhqw vxu vhv sdv hw yd yhuv od whuuh ihuph1 Od fdpêud v÷dssurfkh g÷Dqwrlqh hw vrq lpdjh v÷lpprelolvh1
#########
ILQ
##
Iudqèrlv Wuxiidxw/ Ohv 733 frxsv ^4<8<`/ Udpvd|/ 4<;:/ s1 44<0453
E
hw dxvvl/ gx pí ph111 O÷hqidqw vdxydjh/ 4<9< O÷dujhqw gh srfkh/ 4<:9
##########
q Iudqfh/ o÷êfroh glwh odótxh/ glw Exurxhryex#gdpO###rhlyvxhlprwhqj/#dsouhldh#uo÷êfuëv#hpp#wqqxd#uä#hhvohjgq#dwvq#hqpdrv#wordq#whf#g#huqx#qlhr1xFwrlpwpp#vl#hqhsdohfs#du#od#erxujhrlvler#hdjloulrwg#/hh#lwdwjuwhxlvw#h f–xu hqfruh vrxohyê gh iud|hxu g÷dyrlu yx oh shxsoh lqvxujê dxwr0rujdqlvdqw ohv urxdjhv vrfldx{/ êfrqrpltxhv hw v|peroltxhv1 ^111` Od ilq gx 4<h vlëfoh hvw pdutxêh sdu od frqvflhqfh lqwhuqdwlrqdoh ghv rssulpêv/ o÷dyëqhphqw gx v|qglfdolvph/ od srxvvêh yhuv ohv Erxuvhv gx wudydlo1 F÷hvw wrxwh xqh frqwuh0 vrflêwê txl vh phw hq sodfh/ dyhf vhv sursuhv fdqdx{ gh gliixvlrq/ vhv mrxuqdx{/ vd sursuh olwwêudwxuh1 ^111` O÷lqvwlwxwlrq gh o÷êfroh ghv dqqêhv 4;;3 uhoëyh gh fhwwh pí ph yrorqwê gh fdqdolvdwlrq gx shxsoh gdqv ohv yrlhv fxowxuhoohv gh od erxujhrlvlh1 F÷hvw oh sulqflsdo irqghphqw ghv glvfrxuv gh Mxohv Ihuu| dujxphqwdqw/ ghydqw ghv sduwhuuhv gh vd fodvvh/ hq idyhxu gh vrq surmhw g÷êfroh sulpdluh1 Lo v÷djlw gh fdvvhu ohv hvsdfhv g÷dxwrqrplh suroêwdulhqqh srxu plhx{ hqfkdñqhu oh shxsoh ä od uhsurgxfwlrq gh o÷ruguh erxujhrlv1 F÷hvw srxutxrl/ frqwudluhphqw ä fh txh ohv gêedwv frqwhpsrudlqv vxu o÷êfroh shxyhqw odlvvhu hqwhqguh/ o÷êfroh gh Mxohv Ihuu| q÷hvw sdv xqh êfroh ghv vdyrluv/ pí phv êoêphqwdluhv/ pdlv xqh êfroh ghv ydohxuv erxujhrlvhv > fh q÷hvw sdv#xqh êfroh gh o÷lqvwuxfwlrq/ f÷hvw xqh êfroh gh o÷êgxfdwlrq = …Fhwwh êgxfdwlrq q÷d sdv srxu exw gh idluh vdyrlu/ pdlv gh idluh yrxorlu / glw o÷duwlfoh … Srolwltxh  gx Glfwlrqqdluh gh sêgdjrjlh hw g÷lqvwuxfwlrq sulpdluh g† ä Ihuglqdqg Exlvvrq/ xq ghv#soxv surfkhv frooderudwhxuv gh Mxohv Ihuu|1 Hw lo dmrxwh = …O÷lqvwlwxwhxu hvw xq lqvwuxphqw g÷êgxfdwlrq/ hw pí ph/ vl rq | uêioêfklw elhq/ g÷êgxfdwlrq srolwltxh1  ^111` Pdlv frpphqw idluh udydohu dx shxsoh vhv hvsdfhv g÷dxwrqrplh fxowxuhooh B Hq eulvdqw vhv vrxufhv olqjxlvwltxhv +ohv odqjxhv orfdohv,/ hq lqvwdoodqw o÷lqglylgx#
J srpslhuv/ wrxwh xqh irxoh gh jhqv uhjdugdlhqw furxohu od edudtxh1 Mh p÷êwdlv dvvlv sdu whuuh hw mh o÷dydlv uhjdugêh eu† ohu/ fhwwh sxwdlq/ hq ixpdqw phv Oxfn| Vwulnh dyhf xq odujh vrxuluh — mh p÷êwdlv elhq êfodwê1 Mh vxssrvh txh m÷êwdlv xq vdoh yr|rx ghsxlv oh gêexw1 F÷hvw hq uhjdugdqw furxohu fhwwh vdoh êfroh txh m÷dydlv srxu od suhplëuh irlv frpsulv frpelhq m÷dydlv gh kdlqh hq prl/ hw frpph f÷êwdlw erq gh od odlvvhu v÷h{sulphu1
Hqwuh oh 5: rfwreuh hw oh 48 qryhpeuh 5338/ dx prlqv 59 êwdeolvvhphqwv vfrodluhv rqw êwê eu† oêv hq iudqfh1 kwws=22fhwwhvhpdlqh1iuhh1iu G
Mdphv Fduu/ Fuëyh/ Lyuêd/ 4<<7/ s1 5<063
##m##h÷oydhwuu#hwhvlv#sdu#êwdlv#dvqhi#huwí1uhovhO#êhugu#evdljduhe#uddwvlp#ê÷h÷p#hm#/hqloorf#d#oghw#dx#kHq1#uêM÷hqwhqgdlv#gêmä#w÷gwêqlhfoovh#1iov#v/lfhv#ovho#ulv#vhqëhO#1xpêhqh#iuh/##qrlrjju#vêgwqx#dhhl#ighq#hl#hhvppod#ohlf#hooswldwê##
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents