27 MESURES PER AFRONTAR LA CRISI A BARCELONA
6 pages
Catalan
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

27 MESURES PER AFRONTAR LA CRISI A BARCELONA

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
6 pages
Catalan

Description

Xavier Trias: Lideratge des de l'oposició. 27 MESURES PER AFRONTAR LA CRISI A BARCELONA. El Grup Municipal de CiU a l'Ajuntament de Barcelona ...

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 16
Langue Catalan

Exrait

Xavier Trias: Lideratge des de l’oposició27 MESURES PER AFRONTAR LA CRISI A BARCELONA El Grup Municipal de CiU a l’Ajuntament de Barcelona presenta 27 Mesures per afrontar la crisi que viu l’economia de la ciutat.Un Pla Anticrisi que ha de contemplar els tres anys de mandat que resten, destinat a afrontar un nou cicle econòmic caracteritzat per la caiguda sobtada de l’activitat ila pèrdua de llocs de treball. Aquest nou cicle econòmic requereix una voluntat de lideratge per part de l’Alcalde, l’Ajuntament té eines a l’abast per aportar solucions i mecanismes que ajudin a suavitzar la crisi econòmica a la ciutat. 5 EIXOS, 27 MESURES PER AFRONTAR LA CRISI A BARCELONA: 1.NOU FINANÇAMENT 1.Desenvolupament de la Carta Municipal a)El finançament de la Carta Municipal és l’eina que ens ha de proporcionar un sistema de finançament adequat a les necessitats de Barcelona, que resolgui les deficiències històriques que acumula i que vinculi els ingressos municipals a la generació de riquesa de la ciutat mitjançant l’IVA, l’IRPF i els impostos especials.b)Constitució Àrea Metropolitana. 2.Participació en l’IVA de l’activitat econòmica que genera la ciutat Definició d’un nou model específic de finançament per la ciutat de Barcelona, en el marc de la Carta Municipal i tal i com preveu l’article 89 de l’Estatut de Catalunya, que aporti un nou sistema de finançament que aprofiti la major recaptació i major capacitat normativa que en matèria d’IVA i Impostos Especials tindrà la Generalitat de Catalunya. 2.MESURES SOCIALS 3.Agilització obra pública. Pla d’HabitatgeEls preus de l’habitatge estan expulsant a generacions senceres de la nostraciutat. La sindica ja deia en el seu informe: “Recomanem que s’incrementi substancialment el pressupost previst tant per a l’habitatge públic com per a les polítiques de suport a l’accés a l’habitatge”. En una situació de crisi com l’actual és necessari avançar el Pla d’habitatge, a la vegada que s’ha d’ampliar l’oferta d’habitatge social de lloguer i fer una gestió acurada del sòl. 4.L’Ajuntament t’avala en el lloguer del teu habitatgeL’objectiu del programa “l’Ajuntament t’avala” és que, en aquelles situacions en què la compra o lloguer d’un habitatge pot frustrar-se per la manca d’un avalador solvent, es
pugui fer l’operació. És per això que en aquells casos en què sigui necessari un aval per tal de fer efectiu l’accés a un habitatge, l’Ajuntament de Barcelona assumirà el rol d’avalador, un cop comprovat que aquest és l’únic motiu que dificulta l’operació.5.T-Infant CiU buscarà amb aquesta mesura l’increment de la utilització del transport públic per part dels ciutadans i que aquest esdevingui més eficient. Això ha de ser una de les prioritats de qualsevol administració pública, ja que l’ús gratuït del transport públic per part dels menors de 12 anys té beneficis econòmics per les famílies i mediambientals. Aquesta mesura suposa un ajut d’impacte directe en l’economia de les famílies, tal i com ja s’aplica a les ciutats de Tarragona, Lleida i Girona.6.Aplicar un descompte del transport públic del 10% en les targetes T50/30 de la zona 1 En època de crisi, les polítiques que més influeixen sobre el poder adquisitiu del ciutadà són aquelles que ajuden a retallar considerablement les despeses imprescindibles, com el transport, l’alimentació, etc. En aquest sentit, CiU defensarà que es redueixi durant un any l’import de les targetes 50-30 de zona 1. 7.Pla de recol·locació per als aturats a sectors socials emergents i nous focus de creació d’ocupacióEn el marc del Pacte Local per l’Ocupació de Qualitat 2008-2001, i en un moment on les xifres d’atur mostren un repunt considerable, el paper de les institucions públiques rau en assegurar la reinserció dels aturats al mercat laboral. Creació de places de suport a les persones dependents, donant compliment a la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència. Actualment hi ha sectors socials emergents com són l’atenció a les persones dependents, l’atenció a l’educació infantil; el sector de l’educació i de la formació permanent com a elements de progrés social; i el sector destinat a les inversions en tecnologia per atendre a les persones. En aquest sentit es promouran plans de formació específics per aquests col·lectius dirigits des de Barcelona Activa. 8.Pla de xoc pels aturats de llarga durada Aquest pla de xoc aniria enfocat als col·lectius més sensibles com són els majors de 45 anys, les dones joves i els discapacitats. 9.Mapa de les professions i oficis i creació de plataforma de suport a les professions Per tal de millorar la qualitat de l’ocupació a la nostra ciutat proposem desenvolupar conjuntament amb els agents econòmics i socials implicats, un mapa de professions per tota Barcelona que serveixi per una banda per identificar les necessitats de l’oferta i la demanda de professions i professionals a la nostra ciutat, la identificació de les professions més necessàries, tant tradicionals com noves i emergents, i per altra banda per crear un catàleg de professions i de competències professionals associades, per tal de garantir-ne el seu prestigi i donar suport al seu enfortiment.
3. MESURES DE SUPORT AL TEIXIT ECONÒMIC 10.Pacte per les infraestructures. En període de recessió econòmica, les infraestructures contribueixen al progrés econòmic en dos sentits: augmenten l’obra civil cobrint part de la baixada de la construcció privada; garanteixen la competitivitat de les empreses en un moment en què és realment necessari augmentar totes les facilitats disponibles per crear llocs de treball. La participació de l'Ajuntament de Barcelona en la gestió de les Infraestructures estratègiques per la ciutat i la creació de mecanismes que permetin reorientar el sector de la construcció cap altres activitats que defugin de la crisis són els factors essencials de la col·laboració entre sector públic i privat. 11.Ajuts a empreses per modernitzar el comerç El paper que juguin les administracions públiques en les seves polítiques normatives amb ajudes indirectes i directes serà essencial en un context de crisi. Es crearà una línia d’ajudes econòmiques finalistes per tal que l’important teixit comercial de la ciutat, creador de llocs de treball i garantia de qualitat per al ciutadà, pugui modernitzar la seva estructura productiva. 12.Potenciar Barcelona Activa i el 22@ Convertir un instrument ja existent, com és Barcelona Activa, en el vertader motor econòmic de la ciutat, tot desenvolupant les accions que ja ha dut a terme fins a la data d’avui, però incorporant, a més, altres actuacions en el marc de la competitivitat, la innovació i l’emprenedoria, com l’ampliació del Centre per a la Iniciativa Emprenedora. El 22@ ha de servir per captar noves empreses globals d’alt valor tecnològic i massa crítica, que vulguin venir a instal·lar-se a Barcelona perquè la ciutat els ofereix sòl en les millors condicions per al seu negoci, a banda d’unes condicions d’entorn immillorables. S’ha de potenciar la creació de sinèrgies entre ambdós organismes. 13.Pla de promoció en recerca i investigació per al teixit productiu Potenciar un tractament fiscal favorable per a les empreses amb activitat tecnològica, amb l’objectiu d’atraure talent, capacitat innovadora i de recerca. Per això, entre d’altres, promourem una rebaixa de l’IBI per totes aquelles empreses amb iniciativa tecnològica. S’efectuarà també una rebaixa fiscal per l’IBI per a totes aquelles empreses que facin R+D+I.14.Pla de promoció estratègica internacional de Barcelona Barcelona ha de convertir-se en la capital econòmica i financera del mediterrani. No es pot permetre que la manca de lideratge de la ciutat es segueixi reflectint en la pèrdua anual de posicions dins els rànquings internacionals. Cal potenciar la col·laboració entre empreses i universitats. 15.Ajuntament avalador en la creació d’empresesL’Ajuntament ha de vetllar perquè les empreses tinguin accés a un finançament, un suport econòmic a la seva gestió, millora en la capacitat de venda i finalment crear programes d’acompanyament a l’hora d’obrir-se a mercats internacionals. És per això
que l’Ajuntament ha de garantir microcrèdits sense necessitat d’aval, o avals per microcrèdits, com a eines que possibilitin el finançament de projectes laborals de futur per a emprenedors. 16.Pla d’ajuts als comerciants afectats per obres a la via públicaAquesta mesura té més rellevància quan precisament estem dient que en època de crisi s’ha de licitar més obra pública. Totes aquelles actuacions que es facin en la via pública s’han de fer de forma consensuada i amb la participació i diàleg del sector, i posant tots els recursos municipals que permetin una ràpida recuperació de l’activitat comercial de l’espai afectat. En aquesta línia trobarem fórmules per compensar als comerciants que vegin afectades les seves vendes per culpa de l’obra pública de llarga durada. 17.Pla d’ajuts als empresaris i autònoms que fomentin l’ocupació.Atès que l’actual situació de crisi econòmica queestà afectant la ciutat de Barcelona està comportant un important increment del nombred’aturats a la ciutat, el que proposem és que el Govern municipal creï una partida pressupostària per tal de ser destinada a subvencionar els empresaris i autònoms que creïn llocs de treball a la ciutat de Barcelona. 4. MESURES FISCALS 18.Àrea verda gratuïta per residents L’Àrea Verda serà gratuïta i exclusiva per als residents.19.Reducció de la fiscalitat municipal. Impost sobre Béns Immobles (IBI) Proposem una reducció de l’IBI. Arran de la revisió cadastral de l’any 2002 aquest impost universal ha sofert un important increment perquè no s’han respectat els increments màxims fixats el primer any d’entrada en vigor dels nous valors cadastrals.(Larevisió cadastral es va realitzar l’any 2002 i va suposar un increment dels valors cadastrals, que són la baseimposable de l’impost, és a dir els valors sobre els que s’aplica el tipus impositiu. Perquè el rebut de l’IBI no es veiés força incrementat l’any següent de l’entrada en vigor dels nous valors cadastrals, laLlei establia que durant els 10 anys següents es fixarien uns coeficients reductors i l’Ajuntament també va establir uns límits màxims d’increment del rebut. Aquests límits màxims d’increment del rebut fixats inicialment en el 3% no s’han respectat i s’han vist incrementats).20.Actualitzar les taxes i preus públics a la meitat de l’IPCCada any ens trobem davant d’increments de taxes com a mínim a nivell del de l’IPC i en casos específics amb increments superiors. Per compensar aquests increments acumulats proposem per l’any 2009 actualitzar totes les taxes públiques a la ½ de l’IPC.
21.Bonificació IBI famílies nombroses i monoparentals Proposem una bonificació universal del 50% en la quota del IBI per a tots els subjectes passius de l’impost que tinguin el títol de família nombrosa i a les famílies monoparentals 22.Congelació del preu públic de recollida de residus L’any 2004 es va instaurar un preu públic (que substituïa la taxa de recollida de residus) per la prestació dels servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables als municipals, amb l’objecte de prestar el servei de recollida selectivai transport de les diferents fraccions residuals (rebuig, orgànica, paper, cartró, vidre i envasos) generades pel comerç, hosteleria, bars, mercats , oficines, ... Aquest preu públic s’ha vist incrementat considerablement des de la seva creació.23.Bonificació del 50% de l’IAE per creació de contractes indefinitsAplicar una bonificació per creació de llocs de treball del 50% de la quota als subjectes passius que hagin incrementat el promig de la seva plantilla de treballadors amb contracte indefinit en un mínim del 5% respecte l’existent a l’exercici anterior.24.Diferir el pagament de l’IAE a les empreses amb resultats negatiusLa Llei Reguladora de les Hisendes Locals preveu que les empreses que tinguin rendiments nets negatius fruït de la seva activitat econòmica, es puguin diferir el pagament de l’IAE fins a l’obtenció, per part de l’empresa, de rendiments econòmics positius. Aquesta possibilitat no l’aplica el Govern municipal.5.MESURES PER L’AGILITAT I L’EFICIÈNCIA ADMINISTRATIVA25.Reducció del 25% de la despesa en publicitat i propaganda; reunions i conferències; i atencions protocol·làries Reduir un 25% la despesa corrent de l’Ajuntament de Barcelona, Empreses Municipals, Entitats Públiques Empresarials i Organismes autònoms, relatiu a les següents partides pressupostàries: publicitat; relacions públiques i protocol; impremta, comunicacions i publicacions; i estudis. Suposa un estalvi de 11Me per l’Ajuntament.26.Pla de modernització de l’administració públicaDes del grup municipal de CiU entenem quel’administracióun dels objectius de pública és millorar internament la seva forma de treballar, definint objectius estratègics i de gestió d’una forma concreta i avaluable, exigint responsabilitats a tots els empleats i directius públics i donant informació transparent a la ciutadania dels projectes i accions a desenvolupar i del grau d’assoliment dels objectius definits.Per això proposem elaborar el pressupost a partir d’uns objectius estratègics (en funció de les prioritats de l’Ajuntament) per tal depoder formular i avaluar l’estratègia municipal, enfocada a l’assoliment d’objectius prèviament definits. Aquest enfocament ens permetrà que encrisi com l’actual, on els ingressos de l’Ajuntamentsituacions de es veuen afectats, es pugui definir un pressupost realista i sostenible, que permeti mantenir la qualitat dels serveis prestats alhora que consolidi el bon ritme de les inversions, i de contenció de la despesa corrent.Es tracta d’una mesura interna de
l’Ajuntament que permet avaluar i tenir control permanent del principal instrument que té un alcalde per reformar la ciutat, el Pressupost 27.Reducció 25% tràmits administratius Racionalitzarem i simplificarem la tramitació administrativa necessària per a la posta en marxa de les noves iniciatives empresarials així com de les ja existents, tot consolidant ,entre d’altres, la finestreta única empresarial i la tramitació electrònica amb l’objectiu de que aquestes siguin els principals mitjans de comunicació entre les empreses i les administracions. Es necessita establir un acord amb les altres administracions per tal de complir i superar el compromís de reduir la càrrega administrativa en un 25% abans del 2012, recomanació presentada el mes de juny per la UE.Aquesta és una mesura reivindicada des de fa molts anys però en èpoques de crisi esdevé imprescindible.